Postup : 2016/0275(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0135/2017

Predkladané texty :

A8-0135/2017

Rozpravy :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Hlasovanie :

PV 08/02/2018 - 12.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0038

SPRÁVA     ***I
PDF 1281kWORD 195k
31.3.2017
PE 599.628v02-00 A8-0135/2017

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):

Nirj Deva, Výbor pre rozvoj

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj(*)
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0583),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 209 a 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0376/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o preskúmaní v polovici trvania uplatňovania rozhodnutia č. 466/2014/EÚ, pokiaľ ide o záruku EÚ, ktorá sa poskytuje Európskej investičnej banke za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (COM(2016)0584),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0135/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Medzinárodné spoločenstvo čelí bezprecedentnej utečeneckej kríze, ktorá si vyžaduje solidaritu a efektívnu mobilizáciu finančných zdrojov a potrebu koordinovane čeliť existujúcim problémom a prekonať ich. Všetci účastníci musia spolupracovať na uplatňovaní trvalej strednodobej a dlhodobej politiky a efektívneho využívania existujúcich postupov a programov na podporu iniciatív, ktoré prispievajú k riešeniu základných príčin migrácie.

(1)  Medzinárodné spoločenstvo čelí bezprecedentnej migračnej a utečeneckej kríze, ktorá si vyžaduje solidaritu a efektívnu mobilizáciu finančných zdrojov a potrebu koordinovane čeliť existujúcim problémom a prekonať ich. Všetci účastníci musia spolupracovať na uplatňovaní trvalej strednodobej a dlhodobej politiky a efektívneho využívania existujúcich programov na navrhovanie a podporu iniciatív, ktoré prispievajú k cieľom trvalo udržateľného rozvoja a k riešeniu základných príčin migračných tlakov vyplývajúcich z chudoby, nerovnosti, demografického rastu, nedostatku pracovných a ekonomických príležitostí, zmeny klímy a dlhodobých dôsledkov násilného vysídlenia.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Malo by sa zabrániť všetkým pokusom o prepojenie rozvojového financovania s kontrolou hraníc, riadením migračných tokov alebo dohodami o readmisii.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Mal by sa vytvoriť nový rámec partnerstva s tretími krajinami zameraný na výsledky, ktorý zohľadňuje všetky politiky a nástroje Únie. Ako súčasť tohto nového rámca partnerstva by sa mal stanoviť vonkajší investičný plán na podporu investícií v regiónoch mimo EÚ a zároveň by tento rámec mal prispieť k dosiahnutiu cieľa udržateľného rozvoja. Ďalej by mal plniť ciele programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele, na ktoré sú zamerané iné nástroje financovania vonkajšej činnosti.

(2)  Mal by sa vytvoriť nový rámec partnerstva s tretími krajinami zameraný na výsledky, ktorý zohľadňuje všetky politiky a nástroje Únie. Ako súčasť tohto nového rámca partnerstva by sa mal stanoviť vonkajší investičný plán na podporu investícií v regiónoch mimo EÚ a zároveň by tento rámec mal prispieť k dosiahnutiu cieľa udržateľného rozvoja. Ďalej by mal plniť ciele programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a ciele, na ktoré sú zamerané iné nástroje financovania vonkajšej činnosti.

Odôvodnenie

Na základe Parížskej dohody sa vlády zaviazali obmedziť globálne otepľovanie na výrazne nižšiu hodnotu ako 2 °C nad predindustriálnou úrovňou, a preto najlepšími dostupnými technikami urýchlene znížiť emisie skleníkových plynov. Zároveň sa zaviazali podporovať rozvojové krajiny v ich úsilí v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Kľúčovým prvkom iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti je rozšírenie mandátu EIB na poskytovanie vonkajších úverov z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska. Rozšírenie tohto mandátu by malo EIB umožniť rýchlo prispieť k dosiahnutiu cieľov externého investičného plánu najmä tým, že poskytne ďalšie finančné prostriedky príjemcom v súkromnom sektore.

(4)  Kľúčovým prvkom iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti je rozšírenie mandátu EIB na poskytovanie vonkajších úverov z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska. Rozšírenie tohto mandátu by malo EIB umožniť rýchlo prispieť k dosiahnutiu cieľov externého investičného plánu najmä tým, že poskytne ďalšie finančné prostriedky príjemcom v súkromnom sektore s cieľom podporiť dlhodobé investície.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom umožniť, aby mandát na poskytovanie úverov v tretích krajinách mohol reagovať na prípadné nadchádzajúce výzvy a priority Únie, ako aj poskytnúť strategickú reakciu na riešenie základných príčin migrácie, by sa maximálny strop finančných operácií EIB v rámci záruky EÚ mal zvýšiť na 32 300 000 000 EUR uvoľnením voliteľnej doplnkovej sumy vo výške 3 000 000 000 EUR. V rámci všeobecného mandátu by sa mala vyčleniť suma 1 400 000 000 EUR na projekty vo verejnom sektore zamerané na utečencov a hostiteľskú komunitu v oblastiach postihnutých krízou.

(9)  S cieľom umožniť, aby mandát na poskytovanie úverov v tretích krajinách mohol reagovať na prípadné nadchádzajúce výzvy a priority Únie, ako aj poskytnúť strategickú reakciu na riešenie základných príčin migračných tlakov vyplývajúcich z chudoby, nerovnosti, demografického rastu, nedostatku pracovných a ekonomických príležitostí, ako aj zmeny klímy, by sa maximálny strop finančných operácií EIB v rámci záruky EÚ mal zvýšiť na 38 470 000 000 EUR. V rámci všeobecného mandátu by sa mala vyčleniť suma 1 400 000 000 EUR na projekty vo verejnom sektore zamerané na rozvoj hospodárskej a sociálnej infraštruktúry v partnerských krajinách, tranzitných a hostiteľských komunitách so zameraním na tvorbu pracovných miest a udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Pri riešení základných príčin migračnej a utečeneckej krízy je veľmi dôležité, aby to nebolo na úkor politík v iných oblastiach s kľúčovou strategickou prioritou, ako sa uvádza v globálnej stratégii EÚ.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  rámci nového mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru by sa v rámci maximálneho zvýšeného stropu mala maximálna suma 2 300 000 000 EUR vyčleniť na projekty, ktoré riešia základné príčiny migrácie a mala by sa na ňu vzťahovať komplexná záruka Únie.

(10)  V rámci nového mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru by sa v rámci maximálneho zvýšeného stropu mala maximálna suma 2 300 000 000 EUR vyčleniť na projekty, ktoré riešia základné príčiny migrácie a ktoré prispievajú k dlhodobej ekonomickej odolnosti utečencov, migrantov a hostiteľských a tranzitných komunít, a mala by sa na ňu vzťahovať komplexná záruka Únie.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Podpora mikro, malých a stredných podnikov (MSP) a rozvoj miestneho súkromného sektora si ako jeden z hlavných cieľov EIB v rámci mandátu na poskytovanie vonkajších partnerstiev vyžaduje spoločné úsilie o zameranie operácií EIB na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu a k úverom, poskytovanie technickej pomoci, podporovanie podnikania a zabezpečenie primeraného poskytovania finančných služieb pre domácnosti a firmy na uľahčenie prechodu MSP z nestabilného neformálneho hospodárstva do formálneho sektora. Finančné operácie EIB by sa mali zamerať na silnú podporu malých investičných projektov, ktoré realizujú MSP, ďalšie uľahčovanie internacionalizácie MSP predovšetkým vo vzdialených vidieckych oblastiach a konkrétne v oblasti úpravy pitnej vody, zneškodňovania odpadových vôd a energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Riešenie základných príčin migrácie by sa malo doplniť ako nový cieľ mandátu.

(11)  Ako nový cieľ by sa mala v rámci mandátu stanoviť dlhodobá ekonomická odolnosť utečencov, migrantov, hostiteľských a tranzitných komunít ako strategická reakcia na riešenie základných príčin migrácie vrátane, ale nielen chudoby, nerovnosti, demografického rastu, nedostatku pracovných a ekonomických príležitostí a zmeny klímy; projekty financované v rámci nového cieľa by mali v zásade spĺňať kritériá pre oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) stanovené Výborom pre rozvojovú pomoc (DAC) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a mali by byť v súlade s článkom 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V nadväznosti na Parížsku dohodu prijatú v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy4 by sa EIB mala v rámci mandátu na poskytovanie úverov v tretích krajinách zamerať na udržanie súčasnej vysokej úrovne výdavkov týkajúcich sa klímy a do roku 2020 by mala prispieť k zvýšeniu svojich investícií súvisiacich so zmenou klímy v rozvojových krajinách z 25 % na 35 %.

(13)  V nadväznosti na Parížsku dohodu prijatú v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy4 by sa EIB mala v rámci mandátu na poskytovanie úverov v tretích krajinách zamerať na zvýšenie súčasnej vysokej úrovne výdavkov týkajúcich sa klímy a do roku 2020 by mala prispieť k zvýšeniu svojich investícií súvisiacich so zmenou klímy v rozvojových krajinách z 25 % na 35 % v súlade so záväzkom prijatým v jej stratégii v oblasti zmeny klímy. EIB by mala vziať do úvahy závery Európskej rady z 22. mája 2013 o postupnom zrušení dotácií škodlivých pre životné prostredie alebo hospodárstvo vrátane dotácií na fosílne palivá.

_________________

_________________

4 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/590 z 11. apríla 2016 o podpise Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2016, s. 1).

4 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/590 z 11. apríla 2016 o podpise Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2016, s. 1).

Odôvodnenie

EIB vo svojej stratégii v oblasti zmeny klímy koncom roka 2015 prijala záväzok, že do konca roka 2020 zvýši úroveň výdavkov na projekty v oblasti zmeny klímy v rozvojových krajinách na 35 %. Toto oznámenie by sa malo odraziť v jej mandáte na poskytovanie vonkajších úverov. Rovnako aj závery Európskej rady z 22. mája 2013 by sa mali v plnej miere zohľadniť v činnostiach Európy v oblasti poskytovania vonkajších úverov.

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  EIB by mala vypracovať a zaviesť súbor ukazovateľov do svojho rámca merania výsledkov, pokiaľ ide o projekty vo verejnom sektore a v súkromnom sektore zamerané na utečencov a hostiteľskú komunitu. Preto by sa malo posúdenie prínosu finančných operácií EIB, ktoré riešia hlavné príčiny migrácie, zahrnúť do výročnej správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade o finančných operáciách EIB.

(15)  EIB by mala vypracovať a zaviesť súbor ukazovateľov do svojho rámca merania výsledkov, pokiaľ ide o projekty vo verejnom sektore a v súkromnom sektore zamerané na riešenie základných príčin migrácie a dlhodobú ekonomickú odolnosť utečencov, migrantov a hostiteľských a tranzitných komunít. Preto by sa posúdenie prínosu finančných operácií EIB k týmto cieľom, najmä prínosu k cieľom trvalo udržateľného rozvoja, účasti miestnej občianskej spoločnosti a zosúladeniu s vonkajšími politikami Únie a prioritami rozpočtu malo zahrnúť do výročnej správy Komisie o finančných operáciách EIB predkladanej Európskemu parlamentu a Rade. EIB by mala prijať všetky kroky potrebné na upevnenie svojej zodpovednosti voči Európskemu parlamentu prostredníctvom transparentnosti a prístupu k informáciám, systematickým zverejňovaním výsledkov, hodnotení a posúdení vplyvu projektov prostredníctvom rámca merania výsledkov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Treba zabezpečiť väčšiu viditeľnosť a transparentnosť operácií EIB v rámci mandátu na poskytovanie vonkajších úverov, najmä v súvislosti s čiastkovými projektmi financovanými prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, čím sa zlepší prístup k informáciám pre inštitúcie Únie a pre širokú verejnosť.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V priebehu trvania mandátu by sa strop EIB vzťahujúci sa na prerozdelenie medzi regiónmi mal zvýšiť z 10 % na 20 % len v prípade potreby riešiť núdzové a krízové situácie, ktoré by mohli nastať počas trvania mandátu a ktoré boli uznané za priority vonkajšej politiky Únie. Mandát vzťahujúci sa na súkromný sektor vo výške 2 300 000 000 EUR a suma 1 400 000 000 EUR vyčlenená na projekty verejného sektora sa nemôžu prerozdeliť, pretože ich cieľom je riešiť základné príčiny migrácie.

(16)  V priebehu trvania mandátu by sa strop EIB vzťahujúci sa na prerozdelenie medzi regiónmi mal zvýšiť z 10 % na 20 % len v prípade potreby riešiť núdzové a krízové situácie, ktoré by mohli nastať počas trvania mandátu a ktoré boli uznané za priority vonkajšej politiky Únie. EIB by mala Európsky parlament informovať o akomkoľvek rozhodnutí o prerozdelení poskytnutím dôvodovej správy a posúdenia vplyvu. Mandát vzťahujúci sa na súkromný sektor vo výške 2 300 000 000 EUR a suma 1 400 000 000 EUR vyčlenená na projekty verejného sektora sa nemôžu prerozdeliť, pretože ich cieľom je riešiť základné príčiny migrácie a plniť potreby utečencov, migrantov, tranzitných a hostiteľských komunít.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  maximálnu sumu vo výške 30 000 000 000 EUR v rámci všeobecného mandátu, z ktorej sa suma do výšky 1 400 000 000 EUR vyčlení na projekty vo verejnom sektore zamerané na utečencov a hostiteľskú komunitu;

a)  maximálnu sumu vo výške 36 170 000 000 EUR v rámci všeobecného mandátu, z ktorej sa suma do výšky 1 400 000 000 EUR vyčlení na projekty vo verejnom sektore zamerané na riešenie základných príčin migrácie a potrieb utečencov, migrantov, tranzitných a hostiteľských komunít;

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  maximálnu sumu vo výške 2 300 000 000 EUR na základe mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru na projekty, ktoré riešia základné príčiny migrácie.

b)  maximálnu sumu vo výške 2 300 000 000 EUR na základe mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru na projekty, ktoré riešia základné príčiny migrácie a potreby utečencov, migrantov, tranzitných a hostiteľských komunít.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Maximálne sumy v rámci všeobecného mandátu a mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru sa rozdelia na regionálne stropy a podstropy, ako sa stanovuje v prílohe I. V prípade regionálnych stropov EIB postupne zabezpečí vyvážené rozdelenie medzi krajinami v rámci regiónov, na ktoré sa vzťahuje záruka EÚ.

2.  Maximálne sumy v rámci všeobecného mandátu a mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru sa rozdelia na regionálne stropy a podstropy, ako sa stanovuje v prílohe I. V prípade regionálnych stropov EIB zabezpečí primerané rozdelenie medzi krajinami v rámci regiónov, na ktoré sa vzťahuje záruka EÚ, v súlade s prioritami vonkajšej politiky Únie, ktoré treba zohľadniť v regionálnych technických operačných usmerneniach uvedených v článku 5;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  strategická reakcia na riešenie hlavných príčin migrácie.

d)  dlhodobá ekonomická odolnosť utečencov, migrantov, hostiteľských a tranzitných komunít ako strategická reakcia na riešenie základných príčin migrácie vrátane, ale nielen chudoby, nerovnosti, demografického rastu, nedostatku pracovných a ekonomických príležitostí a zmeny klímy;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  V článku 3 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   V rozvojových krajinách vymedzených v zozname prijímateľov oficiálnej rozvojovej pomoci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj prispievajú finančné operácie EIB v súlade s článkami 208 a 209 ZFEÚ nepriamo k cieľom politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce, ako je zníženie chudoby prostredníctvom inkluzívneho rastu a udržateľného hospodárstva, environmentálnysociálny rozvoj.“

„4.   V rozvojových krajinách vymedzených v zozname prijímateľov oficiálnej rozvojovej pomoci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj sa finančné operácie EIB v súlade s článkami 208 a 209 ZFEÚ nepriamo zameriavajú na ciele politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce, najmä na zníženie chudoby prostredníctvom inkluzívneho rastu a trvalo udržateľného hospodárskeho, environmentálnehosociálneho rozvoja.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 5 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na zabezpečenie čo najväčšieho rozvojového vplyvu investícií súkromného sektora sa EIB usiluje posilňovať miestny súkromný sektor v prijímajúcich krajinách prostredníctvom podpory miestnych investícií, ako sa ustanovuje v odseku 1 písm. a). V rámci finančných operácií EIB, ktorými sa podporujú všeobecné ciele stanovené v odseku 1, sa vyvinie aj úsilie o zahrnutie podpory investičných projektov MSP z Únie. Na účinné monitorovanie využívania prostriedkov v prospech dotknutých MSP pripraví EIB primerané zmluvné požiadavky pre finančných sprostredkovateľov vrátane noriem podávania správ zo strany prijímateľov.

Na zabezpečenie čo najväčšieho vplyvu investícií súkromného sektora na rozvoj sa EIB snaží prispieť k vytvoreniu priaznivých podmienok pre súkromné podniky a investície a zabezpečí posilnenie prednostne miestneho súkromného sektora vrátane MSP, družstiev a sociálnych podnikov v prijímajúcich krajinách prostredníctvom podpory miestnych investícií, ako sa stanovuje v odseku 1 písm. a). V rámci finančných operácií EIB, ktorými sa podporujú všeobecné ciele stanovené v odseku 1, sa tiež vyvinie úsilie o zvýšenie podpory investičných projektov realizovaných MSP z prijímajúcej krajiny a z Únie s cieľom umožniť prístup k finančným prostriedkom, a zároveň sa mobilizuje rozvoj nových investičných projektov realizovaných MSP, čo ďalej napomáha ich internacionalizáciu. Finančné operácie EIB prispievajú k zlepšeniu prístupu na trh pre MSP v partnerských tretích krajinách a k ich začleneniu do globálnych hodnotových reťazcov a okrem toho prispievajú k posilneniu internacionalizácie a konkurencieschopnosti spoločností z Únie. Na účinné monitorovanie a hodnotenie používania prostriedkov v prospech dotknutých MSP EIB vykoná dôkladnú hĺbkovú analýzu a stanoví a zachová primerané zmluvné ustanovenia, ktorými sa zavedie štandardná oznamovacia povinnosť pre finančných sprostredkovateľov aj konečných prijímateľov. EIB sa snaží identifikovať prekážky prístupu k financovaniu zo strany MSP a zabezpečí, že budú prekonané;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b a (nové)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 5 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  V odseku 5 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„EIB spolupracuje s finančnými sprostredkovateľmi, ktorí môžu podporovať osobitné potreby MSP v krajinách, kde sa operácie realizujú, a ktorí sa nezúčastňujú na finančných operáciách EIB vykonávaných v oprávnenej krajine prostredníctvom nástrojov umiestnených v cudzej nespolupracujúcej jurisdikcii uvedenej v článku 13.“

„EIB spolupracuje s finančnými sprostredkovateľmi, ktorí môžu podporovať osobitné potreby MSP v krajinách, kde sa operácie realizujú, a ktorí sa nezúčastňujú na operáciách vykonávaných prostredníctvom nástrojov umiestnených v cudzej nespolupracujúcej jurisdikcii uvedenej v článku 13.“

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b b (nové)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 6

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  V článku 3 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Finančnými operáciami EIB, ktorými sa podporujú všeobecný cieľ stanovený v odseku 1 písm. b), sa podporujú investičné projekty predovšetkým v oblastiach dopravy, energetiky, environmentálnej infraštruktúry, informačných a komunikačných technológií, zdravotníctva a vzdelávania. Zahŕňa to výrobu a integráciu energie z obnoviteľných zdrojov, transformáciu energetických systémov umožňujúcu prechod k technológiám a palivám s nižšími emisiami uhlíka, udržateľnú energetickú bezpečnosť a energetickú infraštruktúru vrátane infraštruktúry na výrobu plynu, a prepravu na trh Únie s energiou, ako aj elektrifikáciu vidieckych oblastí, environmentálnu infraštruktúru, ako napríklad vodu a hygienické zariadenia a zelenú infraštruktúru, telekomunikácie a infraštruktúru širokopásmových sietí.“

„6.   Finančnými operáciami EIB, ktorými sa podporujú všeobecný cieľ stanovený v odseku 1 písm. b), sa podporujú investičné projekty predovšetkým v oblastiach dopravy, energetiky, environmentálnej infraštruktúry, informačných a komunikačných technológií, zdravotníctva a vzdelávania. Zahŕňa to výrobu a integráciu energie z obnoviteľných zdrojov, opatrenia energetickej účinnosti, transformáciu energetických systémov umožňujúcu prechod k technológiám a palivám s nižšími emisiami uhlíka, udržateľnú energetickú bezpečnosť a energetickú infraštruktúru vrátane infraštruktúry na výrobu plynu, a prepravu na trh Únie s energiou, ako aj elektrifikáciu vidieckych oblastí, environmentálnu infraštruktúru, ako napríklad vodu a hygienické zariadenia a zelenú infraštruktúru, telekomunikácie a infraštruktúru širokopásmových sietí.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=SK)

Odôvodnenie

Záruka EÚ by sa nemala vzťahovať na výrobu plynu a jeho prepravu, keďže to predstavuje dotáciu na fosílne palivo. Rozhodnutím by sa mali zrealizovať závery Európskej rady z 22. mája 2013 s cieľom ukončiť environmentálne alebo ekonomicky škodlivé dotácie, a to aj dotácie na fosílne palivá.

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančnými operáciami EIB, ktorými sa podporujú všeobecné ciele stanovené v odseku 1 písm. c), sa podporujú investičné projekty v oblasti zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na zmenu klímy, ktoré prispievajú k celkovým cieľom Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a Parížskej dohody prijatej v rámci tohto dohovoru, a to najmä prostredníctvom zabránenia emisiám skleníkových plynov alebo ich znižovania v oblastiach energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a udržateľnej dopravy alebo prostredníctvom posilňovania odolnosti proti nepriaznivým vplyvom zmeny klímy v zraniteľných krajinách, odvetviach a spoločenstvách.

Finančnými operáciami EIB, ktorými sa podporujú všeobecné ciele stanovené v odseku 1 písm. c), sa podporujú investičné projekty v oblasti zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na zmenu klímy, ktoré prispievajú k celkovým cieľom Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a Parížskej dohody prijatej v rámci tohto dohovoru, a to najmä prostredníctvom zabránenia emisiám skleníkových plynov alebo ich znižovania, ako aj znižovania uhlíkovej stopy v oblastiach energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a udržateľnej dopravy alebo prostredníctvom posilňovania odolnosti proti nepriaznivým vplyvom zmeny klímy v zraniteľných krajinách, odvetviach a spoločenstvách.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V priebehu obdobia, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, by sa EIB mala snažiť o udržanie súčasnej vysokej úrovne operácií týkajúcich sa klímy, pričom minimálny objem týchto operácií musí predstavovať najmenej 25 % celkových finančných operácii EIB.

V priebehu obdobia, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, by sa EIB mala snažiť o udržanie vysokej úrovne operácií týkajúcich sa klímy, ktorých objem musí predstavovať najmenej 25 % celkových finančných operácií EIB mimo Únie, pričom tento cieľ by sa mal do roku 2020 postupne zvýšiť najmenej na 35 %.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Operácie EIB okrem iného obsahujú konkrétne opatrenia na postupné zrušenie financovania projektov, ktoré negatívne ovplyvňujú dosahovanie cieľov Únie v oblasti klímy, a na posilnenie snahy o podporu obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti.

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 8 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančné operácie podporujúce všeobecné ciele stanovené v odseku 1 písm. d) podporujú investičné projekty, ktoré riešia základné príčiny migrácie a prispievajú k dlhodobej hospodárskej odolnosti a zabezpečujú udržateľný rozvoj v prijímajúcich krajinách. Finančné operácie EIB riešia najmä zvýšené potreby v oblasti infraštruktúry a súvisiacich služieb s cieľom uspokojiť potreby prílevu migrantov a zvýšiť počet pracovných príležitostí pre hostiteľské a utečenecké komunity s cieľom podporiť hospodársku integráciu a umožniť utečencom, aby sa stali sebestačnými.

Finančné operácie podporujúce všeobecné ciele stanovené v odseku 1 písm. d) podporujú investičné projekty, ktoré riešia základné príčiny migrácie a prispievajú k dlhodobej hospodárskej odolnosti a zabezpečujú udržateľný rozvoj v prijímajúcich krajinách, ako aj súlad s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Finančné operácie EIB riešia najmä zvýšené potreby v oblasti infraštruktúry a súvisiacich služieb s cieľom uspokojiť potreby prílevu migrantov a zvýšiť počet pracovných príležitostí pre hostiteľské a utečenecké komunity v záujme posilnenia ekonomickej integrácie a umožnenia utečencom, aby sa stali sebestačnými, posilňujú humanitárnu činnosť a podporu tvorby dôstojných pracovných miest, pričom zabezpečujú úplné dodržiavanie ľudských, pracovných a sociálnych práv, základných slobôd a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti prostredníctvom uplatňovania prístupu založeného na právach zahŕňajúceho všetky ľudské a sociálne práva v súlade s transparentnosťou, účasťou, nediskrimináciou a zodpovednosťou. V rámci finančných operácií EIB sa uznáva, že rovnosť medzi ženami a mužmi je pri dosahovaní udržateľného rozvoja prierezovou otázkou. Rodové hľadisko sa uplatňuje pri všetkých finančných operáciách. EIB do 31. decembra 2017 vypracuje akčný plán zameraný na rodovú rovnosť a zabezpečí, že všetky operácie EIB v rámci tohto mandátu budú v súlade so zásadami jej stratégie v oblasti rodovej rovnosti schválenej v decembri 2016.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 8 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  verejný sektor vrátane obcí a subjektov verejného sektora, pokiaľ ide o infraštruktúru a služby na riešenie významne zvýšených potrieb.

b)  verejný sektor vrátane obcí a subjektov verejného sektora, pokiaľ ide o infraštruktúru a služby, a najmä zdravotnú starostlivosť a osobitné zariadenia pre deti, sanitačné služby a vzdelávanie na školách na riešenie výrazne zvýšených potrieb;

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c a (nové)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 8 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)   Vkladá sa tento odsek:

 

„8a.  V rámci finančných operácií EIB, ktorými sa podporujú všeobecné ciele stanovené v odseku 1, sa uzná, že rodová rovnosť ako prierezová otázka pri dosahovaní udržateľného rozvoja je dôležitým prvkom hĺbkovej analýzy (due diligence) projektu. Rodové hľadisko sa uplatňuje pri všetkých takýchto finančných operáciách.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c b (nové)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 8 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  Vkladá sa tento odsek:

 

„8b.  EIB zabezpečí, aby sa od spoločností zúčastňujúcich sa na ňou spolufinancovaných projektoch vyžadovalo, aby dodržiavali zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu a transparentnosti odmien a zásadu rodovej rovnosti stanovenú v smernici 2006/54/ES Európskeho parlamentu a Rady1a. Rozhodnutia EIB o financovaní projektov zohľadnia opatrenia uchádzajúcich sa spoločností v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov;

 

______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júna 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23).

Pozmeňujúci návrh     29

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c c (nové)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 9

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  Odsek 9 sa nahrádza takto:

„9.   Záruka EÚ sa vzťahuje len na finančné operácie EIB uskutočňované v oprávnených krajinách, ktoré s EIB uzavreli rámcovú dohodu ustanovujúcu právne podmienky, za ktorých sa takéto operácie majú uskutočňovať.“

„9.   Záruka EÚ sa vzťahuje len na finančné operácie EIB uskutočňované v oprávnených krajinách, ktoré s EIB uzavreli rámcovú dohodu ustanovujúcu právne podmienky, za ktorých sa takéto operácie majú uskutočňovať. Právne podmienky, za ktorých sa majú operácie vykonávať, zahŕňajú aj environmentálne, sociálne a pracovné normy, ako aj normy v oblasti ľudských práv.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  V článku 5 ods. 1 sa za tretí pododsek dopĺňa tento pododsek:

 

Komisia a EIB zabezpečia, že miestna občianska spoločnosť bude dostatočne informovaná o plánovaných a prebiehajúcich operáciách.

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b)  V článku 5 ods. 1 sa za siedmy pododsek dopĺňa tento pododsek:

 

Finančné operácie EIB musia byť v súlade s oznámením Komisie s názvom Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014, a to aj so zreteľom na finančných sprostredkovateľov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 c (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c)  V článku 5 sa vkladá tento odsek:

 

„1a.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18 prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny prílohy IV, a to najmä zahrnutím zoznamu základných príčin migrácie podľa jednotlivých regiónov.“

Pozmeňujúci návrh     33

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 8 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3a)  V článku 8 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.  Dohody o financovaní s jednotlivými žiadateľmi týkajúce sa finančných operácií EIB obsahujú aj vhodné environmentálne a sociálne ustanovenia v súlade s vlastnými pravidlami a postupmi EIB.“

„5.   Dohody o financovaní s jednotlivými žiadateľmi týkajúce sa finančných operácií EIB obsahujú aj náležité ustanovenia týkajúce sa verejného obstarávania, životného prostredia, klímy a sociálnych vecí v súlade s vlastnými pravidlami a postupmi EIB vrátane požiadaviek na to, aby záruka EÚ a účasť EIB boli pre konečného príjemcu viditeľné.“

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 8 – odsek 6

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3b)  V článku 8 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.  Komisia a EIB stanovia v dohode o záruke uvedenej v článku 14 jasný a transparentný postup prideľovania, na základe ktorého EIB určí, ktoré operácie majú byť v rámci jej vonkajšej činnosti financované podľa tohto rozhodnutia, aby sa zabezpečilo čo najefektívnejšie využitie záruky EÚ. Pri tomto postupe prideľovania sa zohľadňuje úverová bonita finančných operácií EIB posúdená zo strany EIB, stropy vymedzené v prílohe 1, povaha protistrany, či ide o suverénny štát alebo subjekt na nižšej ako štátnej úrovni, na ktorý sa vzťahuje odsek 1 tohto článku alebo súkromný subjekt, kapacita EIB na absorpciu rizika a iné relevantné kritériá vrátane pridanej hodnoty, ktorú predstavuje záruka EÚ. Postup prideľovania v súlade s článkom 14 sa oznámi Európskemu parlamentu a Rade.“

„6.  Komisia a EIB stanovia v dohode o záruke uvedenej v článku 14 jasný a transparentný postup prideľovania, na základe ktorého EIB určí, ktoré operácie majú byť v rámci jej vonkajšej činnosti financované podľa tohto rozhodnutia, aby sa zabezpečilo čo najefektívnejšie využitie záruky EÚ. Pri tomto postupe prideľovania sa zohľadňuje úverová bonita finančných operácií EIB posúdená zo strany EIB, stropy vymedzené v prílohe 1, povaha protistrany, či ide o suverénny štát alebo subjekt na nižšej ako štátnej úrovni, na ktorý sa vzťahuje odsek 1 tohto článku alebo súkromný subjekt, kapacita EIB na absorpciu rizika a iné relevantné kritériá vrátane pridanej hodnoty, ktorú predstavuje záruka EÚ. Postup prideľovania podľa tohto rozhodnutia, a to aj v porovnaní s postupom EIB pri prideľovaní úverov na vlastné riziko mimo Únie, sa v súlade s článkom 14 oznámi Európskemu parlamentu a Rade.“

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 c (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3c)  V článku 9 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„EIB vykoná dôkladnú hĺbkovú analýzu sociálnych, ľudskoprávnych, environmentálnych, hospodárskych a rozvojových aspektov investičných projektov krytých zárukou EÚ a v relevantných prípadoch od žiadateľov o projekt vyžaduje, aby v súlade so sociálnymi a environmentálnymi zásadami Únie uskutočnili v súvislosti s týmito aspektmi počas fázy plánovania a vykonávania projektu verejné konzultácie na miestnej úrovni s príslušnými vnútroštátnymi a miestnymi zainteresovanými stranami, ako aj občianskou spoločnosťou, a aby poskytli informácie dôležité na posúdenie príspevku k plneniu cieľov vonkajších politík Únie a jej strategických cieľov.

„EIB vykoná dôkladnú hĺbkovú analýzu sociálnych, ľudskoprávnych, environmentálnych, hospodárskych a rozvojových aspektov a aspektov rodovej rovnosti investičných projektov krytých zárukou EÚ a od žiadateľov o projekt vyžaduje, aby v súlade so sociálnymi a environmentálnymi zásadami Únie uskutočnili v súvislosti s týmito aspektmi počas fázy plánovania a vykonávania projektu verejné konzultácie na miestnej úrovni s príslušnými vnútroštátnymi a miestnymi zainteresovanými stranami, ako aj občianskou spoločnosťou, a aby poskytli informácie dôležité na posúdenie príspevku k plneniu cieľov vonkajších politík Únie a jej strategických cieľov.

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 d (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3d)  V článku 9 ods. 1 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

 

„EIB zabezpečí uplatňovanie zásady slobodného predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení udeleného pred finančnými operáciami ovplyvňujúcimi pôdne a prírodné zdroje.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=SK)

Odôvodnenie

V roku 2007 Valné zhromaždenie OSN prijalo Deklaráciu OSN o právach pôvodného obyvateľstva, v ktorej uznalo ich práva a osobitne uviedlo slobodný predbežný súhlas po predchádzajúcom ohlásení (FPIC) ako základný predpoklad akejkoľvek činnosti, ktorá má vplyv na pôdu, územia a prírodné zdroje ich predkov. Takáto zásada by sa mala rešpektovať aj v rámci operácií EIB.

Pozmeňujúci návrh     37

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 e (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3e)  V článku 9 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V prípade, že je to vhodné, sa v tomto posúdení uvedie, ako možno na základe technickej pomoci posilniť počas projektového cyklu kapacity príjemcov finančných prostriedkov EIB. Vlastné pravidlá a postupy EIB zahŕňajú potrebné ustanovenia o posudzovaní environmentálneho a sociálneho vplyvu investičných projektov, ako aj aspektov týkajúcich sa ľudských práv a predchádzania konfliktom, a to s cieľom zabezpečiť, aby investičné projekty, ktoré sa podporujú podľa tohto rozhodnutia, boli environmentálne a sociálne udržateľné.“

„V tomto posúdení sa uvedie, ako možno na základe technickej pomoci posilniť počas projektového cyklu kapacity príjemcov finančných prostriedkov EIB. Vlastné pravidlá a postupy EIB zahŕňajú potrebné ustanovenia o posudzovaní environmentálneho a sociálneho vplyvu investičných projektov, ako aj aspektov týkajúcich sa ľudských práv a predchádzania konfliktom, a to s cieľom zabezpečiť, aby investičné projekty, ktoré sa podporujú podľa tohto rozhodnutia, boli environmentálne a sociálne udržateľné. V rámci svojich existujúcich interných usmernení týkajúcich sa uplatňovania hĺbkovej analýzy EIB vytvorí praktické usmernenia k posudzovaniu aspektov súvisiacich so všetkými základnými ľudskými právami, ktoré sa majú používať počas hodnotenia ex ante a priebežného monitorovania v rámci jednotlivých projektov vrátane projektov zahŕňajúcich finančných sprostredkovateľov, a to na základe existujúcich rámcov, konkrétne strategického rámca EÚ a akčného plánu EÚ pre ľudské práva, pričom zohľadní existujúce ukazovatele v oblasti ľudských práv poskytnuté Úniou, príslušnými orgánmi OSN a organizáciami na ochranu ľudských práv.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466)

Pozmeňujúci návrh     38

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 f (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 9 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3f)  V článku 9 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Zámerom monitorovania zo strany EIB je obsiahnuť aj vykonávanie sprostredkovaných operácií a na činnosti finančných sprostredkovateľov zamerané na podporu MSP.

„3.   Monitorovanie zo strany EIB sa týka vykonávania sprostredkovaných operácií a činnosti finančných sprostredkovateľov na podporu MSP.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0019&qid=1472813829241&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 g (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 9 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3g)   V článku 9 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Výsledky monitorovania sa podľa možností zverejnia, a to s výhradou požiadaviek na dôvernosť a dohody príslušných strán. “

„5.   Výsledky monitorovania sa zverejnia s výhradou požiadaviek na dôvernosť a dohody príslušných strán.“

Pozmeňujúci návrh     40

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  V písmene b) sa dopĺňa táto veta:

a)  Písmeno b) sa mení takto:

b)  EIB vypracuje indikátory pre projekty, ktoré poskytujú strategickú reakciu a riešia základné príčiny migrácie;

b)  posúdenie pridanej hodnoty, odhadované výstupy, výsledky a rozvojový vplyv finančných operácií EIB v súhrnnom vyjadrení, pričom sa vychádza z výročnej správy EIB o rámci merania výsledkov. Na tento účel EIB využije ukazovatele výsledkov vo vzťahu k rozvojovým, environmentálnym a sociálnym aspektom vrátane ľudskoprávnych aspektov a aspektov rodovej rovnosti financovaných projektov, pričom zohľadní príslušné ukazovatele podľa Parížskej deklarácie z roku 2005 o účinnosti pomoci. Ukazovatele rodovej rovnosti zahŕňajú podporu rovnosti medzi ženami a mužmi vo všetkých oblastiach politiky, rodové rozpočtovanie a ciele a pokiaľ je to možné, hodnotia sa ex post rozčlenením údajov podľa pohlavia. Ukazovatele environmentálnych aspektov projektov obsahujú kritériá pre čisté technológie, ktoré sú v zásade zamerané na energetickú efektívnosť a technológie na znižovanie emisií. EIB na základe dôkladných a pravidelných konzultácií so zainteresovanými stranami, organizáciami občianskej spoločnosti, dotknutými komunitami a mimovládnymi organizáciami a v spolupráci s nimi vypracuje ukazovatele pre projekty, ktoré poskytujú strategickú reakciu s cieľom riešiť základné príčiny migrácie a formovať dlhodobú ekonomickú odolnosť tranzitných a hostiteľských komunít;

Pozmeňujúci návrh     41

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)  posúdenie prínosu finančných operácií EIB k plneniu cieľov vonkajšej politiky a strategických cieľov Únie, pri zohľadnení regionálnych technických operačných usmernení uvedených v článku 5;“

„c)  posúdenie prínosu finančných operácií EIB k plneniu cieľov vonkajšej politiky Únie a jej strategických cieľov.

 

Komisia v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) stanoví rámec a metodiku predkladania výročných správ EIB o jej operáciách, na ktoré sa vzťahuje záruka Spoločenstva, a ich súlade so všeobecnými zásadami, ktorými sa riadi vonkajšia činnosť Únie, ako sa uvádzajú v článku 21 Zmluvy o EÚ. Základným cieľom tohto predkladania správ je sledovať, či EIB dodržiava svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o Európskej únii, a najmä z jej článku 21, vrátane dodržiavania a podpory ľudských práv, odstránenia chudoby a riadenia environmentálnych rizík.

 

Túto metodiku vypracuje Komisia spolu s ESVČ do ... [jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho rozhodnutia] a bude vychádzať zo správ o dodržiavaní ľudských práv EIB, ako vyžaduje strategický rámec EÚ a akčný plán pre ľudské práva.

 

Na základe výročných správ predkladaných EIB Komisia každý rok predloží Európskemu parlamentu vlastné vyhodnotenie informácií poskytnutých EIB a navrhne prípadné zmeny politík a postupov EIB, ktoré členské štáty prijmú po zohľadnení stanoviska Európskeho parlamentu k týmto zmenám. Možné odporúčania Európskej komisie a Európskeho parlamentu týkajúce sa spôsobu, akým zlepšiť predkladanie správ EIB, sa zohľadnia v kontexte aktualizácie regionálnych technických operačných usmernení.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Pozmeňujúci návrh     42

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a b (nové)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 11 – odsek 1 – písmeno e

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  V článku 11 sa ods. 1 písm. e) nahrádza takto:

e)  posúdenie kvality finančných operácií EIB, a najmä miery, do akej EIB zohľadnila environmentálnu a sociálnu udržateľnosť pri hĺbkovej analýze a monitorovaní financovaných investičných projektov;“

„e)  posúdenie kvality finančných operácií EIB, a najmä miery, do akej EIB zohľadnila environmentálnu a sociálnu udržateľnosť pri hĺbkovej analýze a monitorovaní financovaných investičných projektov, ako aj opatrenia na maximalizáciu miestnej zodpovednosti podporovaním zapojenia dotknutých spoločenstiev, organizácií občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0019&qid=1472813829241&from=SK)

Pozmeňujúci návrh     43

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 11 – odsek 1 – písmeno j

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  posúdenie prínosu finančných operácií EIB pre zabezpečenie strategickej reakcie, ktorá rieši základné príčiny migrácie. ;

j)  posúdenie prínosu finančných operácií EIB k zabezpečeniu strategickej reakcie zameranej na základné príčiny migrácie vyplývajúce z chudoby, nerovnosti, demografického rastu, nedostatku pracovných a ekonomických príležitostí, zmeny klímy a prispeniu k dlhodobej ekonomickej odolnosti utečencov, migrantov, hostiteľských a tranzitných komunít;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 11 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5a)  V článku 11 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Na účely predkladania správ Komisiou podľa odseku 1 predkladá EIB Komisii výročné správy o finančných operáciách EIB uskutočňovaných podľa tohto rozhodnutia vrátane všetkých potrebných prvkov, ktoré umožnia Komisii podávať správy v súlade s odsekom 1. EIB môže takisto poskytnúť Komisii ďalšie informácie, ktoré sú relevantné pre Európsky parlament a Radu, aby mali komplexný prehľad o vonkajšej činnosti EIB.

2.  Na účely predkladania správ Komisiou podľa odseku 1 predkladá EIB Komisii výročné správy o finančných operáciách EIB uskutočňovaných podľa tohto rozhodnutia vrátane všetkých potrebných prvkov, ktoré umožnia Komisii podávať správy v súlade s odsekom 1. EIB môže takisto poskytnúť Komisii ďalšie informácie, ktoré sú relevantné pre Európsky parlament a Radu, aby mali komplexný prehľad o vonkajšej činnosti EIB. Európsky parlament môže na základe výročných správ vypracovať odporúčania pre EIB týkajúce sa prebiehajúcich projektov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5b)  V článku 12 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.  EIB v súlade s vlastnou politikou transparentnosti a zásadami Únie týkajúcimi sa prístupu k dokumentom a informáciám – a postupne aj s normami Iniciatívy za transparentnosť poskytovania medzinárodnej pomoci – na svojej webovej stránke zverejní informácie súvisiace:“

„1.  EIB v súlade s vlastnou politikou transparentnosti a zásadami Únie týkajúcimi sa prístupu k dokumentom a informáciám – a postupne aj s normami Iniciatívy za transparentnosť poskytovania medzinárodnej pomoci – na svojom webovom sídle aktívne a systematicky zverejňuje informácie súvisiace:“

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5c)  V článku 12 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)  so všetkými finančnými operáciami EIB vykonávanými podľa tohto rozhodnutia, a to po fáze schválenia projektu, najmä s uvedením toho, či je investičný projekt krytý zárukou EÚ a ako prispieva k dosahovaniu cieľov vonkajšej činnosti Únie, s osobitným zameraním na jeho hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv;“

„a)  so všetkými finančnými operáciami EIB vykonávanými podľa tohto rozhodnutia, a to po fáze schválenia projektu, najmä s uvedením toho, či je investičný projekt krytý zárukou EÚ a ako prispieva k dosahovaniu cieľov vonkajšej činnosti Únie, s osobitným zameraním na jeho hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv, vplyv z hľadiska zmeny klímy a z rodového hľadiska, ako aj relevantné informácie týkajúce sa jednotlivých projektov, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, s ohľadom na ochranu dôverných a citlivých obchodných informácií;“

Pozmeňujúci návrh     47

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 d (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 12 – odsek 1 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5d)  Článok 12 ods. 1 písm. c) sa nahrádza takto:

„c)  podľa možností a vhodnosti s existujúcimi rámcovými dohodami medzi EIB a prijímajúcou krajinou. Pri podpisovaní nových dohôd alebo zmenách existujúcich dohôd sa EIB snaží umožniť ich zverejnenie;“

„c)  podľa možností a vhodnosti s existujúcimi rámcovými dohodami medzi EIB a prijímajúcou krajinou. Pri podpisovaní nových dohôd alebo zmenách existujúcich dohôd EIB zabezpečí ich zverejnenie;“

Pozmeňujúci návrh     48

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 e (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5e)  Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

„Článok 13

Nespolupracujúce jurisdikcie

Nespolupracujúce jurisdikcie

EIB nesmie pri svojich finančných operáciách tolerovať žiadne činnosti, ktoré sa vykonávajú na protiprávne účely vrátane prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, daňových podvodov a únikov, korupcie a podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie. EIB sa predovšetkým nezúčastňuje na žiadnych finančných operáciách, ktoré sa v oprávnenej krajine uskutočňujú prostredníctvom nástroja umiestneného v cudzej nespolupracujúcej jurisdikcii, ktorú za takú označila Únia, Organizácia Spojených národov, Organizácia pre hospodársku spoluprácurozvoj alebo Finančná akčná skupina.

EIB pri svojich finančných operáciách dodržiava príslušné normy a platné právne predpisy o predchádzaní praniu špinavých peňazí a o boji proti terorizmu, daňovým podvodomúnikom.

 

EIB nesmie využívať štruktúry na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, a to najmä systémy agresívneho daňového plánovania alebo praktiky nespĺňajúce kritériá dobrej správy v daňových záležitostiach, ani sa do takýchto štruktúr zapájať, ako sa stanovuje v právnych aktoch Únie, záveroch Rady, oznámeniach Komisie alebo akýchkoľvek úradných oznámeniach Komisie.

 

EIB neudržuje obchodné vzťahy so subjektmi zriadenými alebo usadenými v jurisdikciách, ktoré nespolupracujú s Úniou, pokiaľ ide o uplatňovanie medzinárodne dohodnutých daňových noriem v oblasti transparentnosti a výmeny informácií.

 

EIB pri uzatváraní dohôd s finančnými sprostredkovateľmi transponuje požiadavky uvedené v tomto článku do príslušných zmlúv a žiada podávanie správ o ich dodržiavaní podľa jednotlivých krajín.

 

EIB po konzultácii s Komisiou a zainteresovanými stranami zreviduje a zaktualizuje svoju politiku o nespolupracujúcich jurisdikciách najneskôr po prijatí zoznamu Únie uvádzajúceho nespolupracujúce jurisdikcie. Komisia potom každý rok predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto politiky.

EIB pri svojich finančných operáciách uplatňuje zásady a normy stanovené v práve Únie o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania peňazí a financovania terorizmu vrátane požiadavky prijímať primerané opatrenia na prípadné určenie konečných vlastníkov.

 

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 f (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 14 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5f)  V článku 14 sa odsek 1 nahrádza takto:

„Komisia a EIB podpíšu dohodu o záruke, v ktorej sa stanovia podrobné ustanovenia a postupy týkajúce sa záruky EÚ, ako sa stanovuje v článku 8, a informujú o tom Európsky parlamentRadu.“

„Komisia a EIB podpíšu dohodu o záruke, v ktorej sa stanovia podrobné ustanovenia a postupy týkajúce sa záruky EÚ, ako sa stanovuje v článku 8, ktoré oznámia Európskemu parlamentuRade.“

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 g (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 18 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5g)   V článku 18 sa vkladá tento odsek:

 

„2a.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia o zmenách].“

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 h (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 18 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5h)   V článku 18 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.“

„3.   Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 4 a 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.“

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 i (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 18 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5i)  V článku 18 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

„5.   Delegovaný akt prijatý podľa článkov 4 a 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

Pozmeňujúci návrh     53

Návrh rozhodnutia

Príloha I

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Príloha I – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Správne orgány EIB využívajú takúto možnosť prerozdelenia najmä na zabezpečenie toho, aby záruka EÚ mohla byť naďalej zameraná na prioritné krajiny s rizikovejším profilom, ako je profil krajín, na ktoré sa vzťahujú vlastné nástroje EIB na vykonávanie rizikových investícií. Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o tomto prerozdelení , a to aj v porovnaní s politikou EIB v oblasti prideľovania úverov na vlastné riziko mimo Únie.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh rozhodnutia

Príloha I

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Príloha 1 – písmeno B – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

B.  Krajiny susedstva a partnerstva 18 374 000 000 EUR, rozdelených na tieto čiastkové stropy:

B.  Krajiny susedstva a partnerstva 23 145 000 000 EUR, rozdelených na tieto čiastkové stropy:

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh rozhodnutia

Príloha I

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Príloha I – písmeno B – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  Stredozemské krajiny 12 366 000 000 EUR z toho 10 506 000 000 EUR v rámci všeobecného mandátu a 1 860 000 000 EUR mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru.

i)  Stredozemské krajiny 13 607 000 000 EUR, z toho 11 747 000 000 EUR v rámci všeobecného mandátu a 1 860 000 000 EUR v rámci mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh rozhodnutia

Príloha I

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Príloha 1 – písmeno B – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  Východná Európa, Južný Kaukaz a Rusko 6 008 000 000 EUR;

ii)  Východná Európa, Južný Kaukaz a Rusko 9 538 000 000 EUR;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh rozhodnutia

Príloha I

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Príloha I – písmeno C – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

C.  Ázia a Latinská Amerika 3 785 000 000 EUR, rozdelených na tieto čiastkové stropy:

C.  Ázia a Latinská Amerika 5 130 000 000 EUR, rozdelených na tieto orientačné čiastkové stropy:

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh rozhodnutia

Príloha I

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Príloha I – písmeno C – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  Latinská Amerika 2 543 000 000 EUR;

i)  Latinská Amerika 3 318 000 000 EUR;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh rozhodnutia

Príloha I

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Príloha I – písmeno C – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  Ázia 1 040 000 000 EUR;

ii)  Ázia 1 510 000 000 EUR;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh rozhodnutia

Príloha I

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Príloha I – písmeno C – bod iii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  Stredná Ázia 202 000 000 EUR;

iii)  Stredná Ázia 302 000 000 EUR;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh rozhodnutia

Príloha I

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Príloha 1 – písmeno D – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Južná Afrika 462 000 000 EUR.

Južná Afrika 516 000 000 EUR.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh rozhodnutia

Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Prechodné ustanovenie

 

EIB môže financovať projekty v rámci mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia a uzavretím dohody o záruke medzi Komisiou a EIB. Takéto projekty môžu byť zahrnuté v rámci záruky EÚ, pričom Komisia musí potvrdiť podmienky, ktoré sa majú dohodnúť v dohode o záruke.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj(*) (31.3.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Nirj Deva

(*)  Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska investičná banka (EIB) je ako objemovo najväčší mnohostranný veriteľ na svete čoraz aktívnejšia mimo EÚ, investuje do projektov, ktoré podporujú udržateľný rozvoj a inkluzívny hospodársky rast, riadi sa cieľmi vonkajšej politiky EÚ, a preto sa stáva neoddeliteľnou súčasťou vonkajšieho investičného plánu (EIP).

Nebývalé problémy ďalej napínajú kapacitu vonkajšieho mandátu, čo ponecháva obmedzený operačný priestor v Ázii, Južnej Afrike, strednej Ázii, východnej Európe, ktorý sa má ešte viac zmenšiť v dôsledku navrhnutého stropu pre mandát na poskytovanie vonkajších úverov. Prítomnosť EIB v Ázii, Latinskej Amerike a Južnej Afrike by sa znížila o 50 % v porovnaní so súčasnou úrovňou a značne by sa znížila činnosť banky v rámci východného susedstva.

Spravodajca víta balík EIB na posilnenie odolnosti, domnieva sa však, že ďalších 3 530 000 000 EUR nad rámec návrhu Komisie by EIB umožnilo udržať jej vonkajšie činnosti na súčasnej úrovni nielen v susedných krajinách ovplyvnených migračnou a utečeneckou krízou.

Z EIP sa môže stať skvelý katalyzátor udržateľného rastu a tvorby pracovných miest. Poskytuje ucelený rámec na podporu investícií, povzbudenie verejno-súkromných partnerstiev a podporu mikro, malých a stredných podnikov (MSP) mobilizáciou prostriedkov od EÚ, jej členských štátov a iných darcov a financovaním finančných inštitúcií a súkromného sektora.

Spravodajca sa domnieva, že Komisia a EIB by mali zachovať skôr dlhodobé zameranie na udržateľný rozvoj, tvorbu pracovných miest a rast namiesto venovania veľkého úsilia riešeniu reakcie na utečeneckú a migračnú krízu. Hlavným dejiskom utečeneckej krízy sú krajiny s nízkymi a strednými príjmami. Veľká väčšina násilne vysídlených osôb žije v rozvojových krajinách, v ktorých sa nachádza 89 % utečencov a 99 % vnútorne vysídlených osôb.(1)

Preto treba jasne rozlišovať medzi dlhodobým programom rozvoja v súvislosti s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, ktorý zahŕňa riešenie základných príčin migrácie, a krátkodobým hľadiskom pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v oblastiach postihnutých krízou, ako sa zamýšľa v 3. základnom prvku balíka EIB na posilnenie odolnosti.

Spravodajca sa ďalej domnieva, že je veľmi dôležité podporiť MSP, aby prešli do formálneho sektora a mali lepší prístup k úverom. Keď sa vezme do úvahy, že 70 % všetkých MSP na rozvíjajúcich sa trhoch chýba prístup k úverom, zlepšenie prístupu MSP k financovaniu a nájdenie riešení na sprístupnenie zdrojov kapitálu sú rozhodujúce na umožnenie rastu tohto potenciálne dynamického sektora a poskytnutie potrebných pracovných miest. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Medzinárodné spoločenstvo čelí bezprecedentnej utečeneckej kríze, ktorá si vyžaduje solidaritu a efektívnu mobilizáciu finančných zdrojov a potrebu koordinovane čeliť existujúcim problémom a prekonať ich. Všetci účastníci musia spolupracovať na uplatňovaní trvalej strednodobej a dlhodobej politiky a efektívneho využívania existujúcich postupov a programov na podporu iniciatív, ktoré prispievajú k riešeniu základných príčin migrácie.

(1)  Medzinárodné spoločenstvo čelí bezprecedentnej migračnej a utečeneckej kríze, ktorá si vyžaduje solidaritu a efektívnu mobilizáciu finančných zdrojov a potrebu koordinovane čeliť existujúcim problémom a prekonať ich. Všetci účastníci musia spolupracovať na uplatňovaní trvalej strednodobej a dlhodobej politiky a efektívneho využívania existujúcich programov na navrhovanie a podporu iniciatív, ktoré prispievajú k cieľom trvalo udržateľného rozvoja a k riešeniu základných príčin migračných tlakov vyplývajúcich z chudoby, nerovnosti, demografického rastu, nedostatku pracovných a ekonomických príležitostí, zmeny klímy a dlhodobých dôsledkov násilného vysídlenia.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a)  Malo by sa zabrániť všetkým pokusom o prepojenie rozvojového financovania s kontrolou hraníc, riadením migračných tokov alebo dohodami o readmisii.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Mal by sa vytvoriť nový rámec partnerstva s tretími krajinami zameraný na výsledky, ktorý zohľadňuje všetky politiky a nástroje Únie. Ako súčasť tohto nového rámca partnerstva by sa mal stanoviť vonkajší investičný plán na podporu investícií v regiónoch mimo EÚ a zároveň by tento rámec mal prispieť k dosiahnutiu cieľa udržateľného rozvoja. Ďalej by mal plniť ciele programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele, na ktoré sú zamerané iné nástroje financovania vonkajšej činnosti.

(2)  Mal by sa vytvoriť nový rámec partnerstva s tretími krajinami zameraný na výsledky, zosúladený so zásadami účinnosti rozvoja, ktorý zohľadňuje všetky politiky a nástroje Únie. Ako súčasť tohto nového rámca partnerstva treba stanoviť vonkajší investičný plán na zvýšenie udržateľných investícií, ktorých cieľom je dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja v regiónoch mimo Únie, zároveň by sa mali vytvárať partnerstvá s európskym a miestnym súkromným sektorom a tento rámec by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Ďalej by mal plniť ciele programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, akčný program z Addis Abeby vrátane podpory mobilizácie domácich zdrojov a ciele, na ktoré sú zamerané iné nástroje financovania vonkajšej činnosti. Čím väčší a rýchlejší pokrok bude krajina dosahovať vo svojich vnútorných reformách v oblasti budovania a konsolidácie demokratických inštitúcií, rešpektovania ľudských práv a zásad právneho štátu, tým väčšiu podporu by mala dostať od Únie. Takýto prístup pozitívnej podmienenosti môže priniesť skutočnú zmenu a zabezpečilo by sa ním, že peniaze daňovníkov Únie sa budú vynakladať udržateľným spôsobom;

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom umožniť, aby mandát na poskytovanie úverov v tretích krajinách mohol reagovať na prípadné nadchádzajúce výzvy a priority Únie, ako aj poskytnúť strategickú reakciu na riešenie základných príčin migrácie, by sa maximálny strop finančných operácií EIB v rámci záruky EÚ mal zvýšiť na 32 300 000 000 EUR uvoľnením voliteľnej doplnkovej sumy vo výške 3 000 000 000 EUR. V rámci všeobecného mandátu by sa mala vyčleniť suma 1 400 000 000 EUR na projekty vo verejnom sektore zamerané na utečencov a hostiteľskú komunitu v oblastiach postihnutých krízou.

(9)  S cieľom umožniť, aby mandát na poskytovanie úverov v tretích krajinách mohol reagovať na prípadné nadchádzajúce výzvy a priority Únie, ako aj poskytnúť strategickú reakciu na riešenie základných príčin migračných tlakov vyplývajúcich z chudoby, nerovnosti, demografického rastu, nedostatku pracovných a ekonomických príležitostí a zmeny klímy, by sa maximálny strop finančných operácií EIB v rámci záruky EÚ mal zvýšiť na 38 470 000 000 EUR. V rámci všeobecného mandátu by sa mala vyčleniť suma 1 400 000 000 EUR na projekty vo verejnom sektore zamerané na rozvoj hospodárskej a sociálnej infraštruktúry v partnerských krajinách, tranzitných a hostiteľských komunitách so zameraním na tvorbu pracovných miest a udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  rámci nového mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru by sa v rámci maximálneho zvýšeného stropu mala maximálna suma 2 300 000 000 EUR vyčleniť na projekty, ktoré riešia základné príčiny migrácie a mala by sa na ňu vzťahovať komplexná záruka Únie.

(10)  V rámci nového mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru by sa v rámci maximálneho zvýšeného stropu mala maximálna suma 2 300 000 000 EUR vyčleniť na projekty, ktoré riešia základné príčiny migrácie a ktoré prispievajú k dlhodobej odolnosti hospodárstva hostiteľských a tranzitných komunít, a mala by sa na ňu vzťahovať komplexná záruka Únie.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10 a)  Podpora MSP a rozvoj miestneho súkromného sektora si ako jeden z hlavných cieľov EIB v rámci mandátu na poskytovanie vonkajších partnerstiev vyžaduje spoločné úsilie o zameranie operácií EIB na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu a k úverom, poskytovanie technickej pomoci, podporovanie podnikania a zabezpečenie primeraného poskytovania finančných služieb pre domácnosti a firmy na uľahčenie prechodu MSP z nestabilného neformálneho hospodárstva do formálneho sektora. Finančné operácie EIB by sa mali zamerať na silnú podporu malých investičných projektov, ktoré realizujú MSP, ďalšie uľahčovanie internacionalizácie MSP predovšetkým vo vzdialených vidieckych oblastiach a konkrétne v oblasti úpravy pitnej vody, zneškodňovania odpadových vôd, ako aj energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b)  Mala by sa vykonať revízia mandátu na poskytovanie vonkajších úverov s cieľom zabezpečiť jeho súlad so zásadami účinnosti rozvoja a s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Riešenie základných príčin migrácie by sa malo doplniť ako nový cieľ mandátu.

(11)  Riešenie základných príčin migrácie a prispievanie k dlhodobému udržateľnému rozvoju by sa mali doplniť ako nový cieľ mandátu; projekty financované v rámci nového cieľa by mali spĺňať kritériá pre oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) stanovené Výborom pre rozvojovú pomoc (DAC) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a mali by byť v súlade s článkom 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Mala by sa zabezpečiť komplementárnosť a koordinácia s iniciatívami Únie, ktoré sa zaoberajú základnými príčinami migrácie, okrem iného s podporou Únie pre udržateľnú reintegráciu vrátených migrantov v krajinách pôvodu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V nadväznosti na Parížsku dohodu prijatú v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy4 by sa EIB mala v rámci mandátu na poskytovanie úverov v tretích krajinách zamerať na udržanie súčasnej vysokej úrovne výdavkov týkajúcich sa klímy a do roku 2020 by mala prispieť k zvýšeniu svojich investícií súvisiacich so zmenou klímy v rozvojových krajinách z 25 % na 35 %.

(13)  V nadväznosti na Parížsku dohodu prijatú v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy4 by sa EIB mala v rámci mandátu na poskytovanie úverov v tretích krajinách zamerať na zvýšenie súčasnej vysokej úrovne výdavkov týkajúcich sa klímy a do roku 2020 by mala prispieť k zvýšeniu svojich investícií súvisiacich so zmenou klímy v rozvojových krajinách z 25 % na 35 % v súlade so záväzkom, ktorý prijala v rámci svojej stratégie v oblasti zmeny klímy. EIB by mala vziať do úvahy závery Európskej rady z 22. mája 2013 s cieľom ukončiť environmentálne alebo ekonomicky škodlivé dotácie, a to aj dotácie na fosílne palivá.

_________________

_________________

4 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/590 z 11. apríla 2016 o podpise Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2016, s. 1).

4 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/590 z 11. apríla 2016 o podpise Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2016, s. 1).

Odôvodnenie

EIB vo svojej stratégii v oblasti zmeny klímy koncom roka 2015 prijala záväzok, že do konca roka 2020 zvýši úroveň výdavkov na projekty v oblasti zmeny klímy v rozvojových krajinách na 35 %. Toto oznámenie by sa malo odraziť v jej mandáte na poskytovanie vonkajších úverov. Rovnako aj závery Európskej rady z 22. mája 2013 by sa mali v plnej miere zohľadniť v činnostiach Európy v oblasti poskytovania vonkajších úverov.

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  EIB by mala vypracovať a zaviesť súbor ukazovateľov do svojho rámca merania výsledkov, pokiaľ ide o projekty vo verejnom sektore a v súkromnom sektore zamerané na utečencov a hostiteľskú komunitu. Preto by sa malo posúdenie prínosu finančných operácií EIB, ktoré riešia hlavné príčiny migrácie, zahrnúť do výročnej správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade o finančných operáciách EIB.

(15)  EIB by mala vypracovať a zaviesť súbor ukazovateľov do svojho rámca merania výsledkov, pokiaľ ide o projekty vo verejnom sektore a v súkromnom sektore zamerané na základné príčiny migrácie a dlhodobú odolnosť hospodárstva tranzitných a hostiteľských komunít. Preto sa musí posúdenie prínosu finančných operácií EIB k týmto cieľom, najmä prínosu k cieľom trvalo udržateľného rozvoja, účasti miestnej občianskej spoločnosti a zosúladeniu s vonkajšími politikami Únie a prioritami rozpočtu Únie, zahrnúť do výročnej správy Komisie o finančných operáciách EIB predkladanej Európskemu parlamentu a Rade. EIB by mala prijať všetky kroky potrebné na upevnenie svojej zodpovednosti voči Európskemu parlamentu prostredníctvom transparentnosti a prístupu k informáciám, systematickým zverejňovaním výsledkov, hodnotení a posúdení vplyvu projektov prostredníctvom rámca merania výsledkov.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V priebehu trvania mandátu by sa strop EIB vzťahujúci sa na prerozdelenie medzi regiónmi mal zvýšiť z 10 % na 20 % len v prípade potreby riešiť núdzové a krízové situácie, ktoré by mohli nastať počas trvania mandátu a ktoré boli uznané za priority vonkajšej politiky Únie. Mandát vzťahujúci sa na súkromný sektor vo výške 2 300 000 000 EUR a suma 1 400 000 000 EUR vyčlenená na projekty verejného sektora sa nemôžu prerozdeliť, pretože ich cieľom je riešiť základné príčiny migrácie.

(16)  V priebehu trvania mandátu by sa strop EIB vzťahujúci sa na prerozdelenie medzi regiónmi mal zvýšiť z 10 % na 20 % len v prípade potreby riešiť núdzové a krízové situácie, ktoré by mohli nastať počas trvania mandátu a ktoré boli uznané za priority vonkajšej politiky Únie. EIB by mala Európsky parlament informovať o akomkoľvek rozhodnutí o prerozdelení poskytnutím dôvodovej správy a posúdenia vplyvu. Mandát vzťahujúci sa na súkromný sektor vo výške 2 300 000 000 EUR a suma 1 400 000 000 EUR vyčlenená na projekty verejného sektora v rámci iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti by sa mali úplne vyčerpať na svoj účel a nemali by sa prerozdeliť.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Maximálny strop finančných operácií EIB so zárukou EÚ nepresiahne počas obdobia rokov 2014 – 2020 sumu 32 300 000 000 EUR. Do stropu sa nezapočítavajú sumy, ktoré boli pôvodne vyčlenené na financovanie operácií, ale boli následne zrušené.

Maximálny strop finančných operácií EIB so zárukou EÚ nepresiahne počas obdobia rokov 2014 – 2020 sumu 38 470 000 000 EUR. Do stropu sa nezapočítavajú sumy, ktoré boli pôvodne vyčlenené na financovanie operácií, ale boli následne zrušené.

Odôvodnenie

Navrhované zvýšenie sa vyžaduje, ak má EIB prispieť ku všetkým politikám a prioritám EÚ vrátane Ukrajiny a ďalších nových oprávnených krajín.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  maximálnu sumu vo výške 30 000 000 000 EUR v rámci všeobecného mandátu, z ktorej sa suma do výšky 1 400 000 000 EUR vyčlení na projekty vo verejnom sektore zamerané na utečencov a hostiteľskú komunitu;

a)  maximálnu sumu vo výške 36 170 000 000 EUR v rámci všeobecného mandátu, z ktorej sa suma do výšky 1 400 000 000 EUR vyčlení na projekty vo verejnom sektore zamerané na riešenie základných príčin migrácie vrátane zmeny klímy a na dlhodobú sociálnu a ekonomickú infraštruktúru a rozvoj násilne vysídlených osôb a hostiteľských komunít realizované v rámci iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  maximálnu sumu vo výške 2 300 000 000 EUR na základe mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru na projekty, ktoré riešia základné príčiny migrácie.

b)  maximálnu sumu vo výške 2 300 000 000 EUR na základe mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru na projekty, ktoré riešia základné príčiny migrácie, dlhodobú sociálnu a ekonomickú infraštruktúru a rozvoj násilne vysídlených osôb a hostiteľských komunít a ktoré sú realizované v rámci iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti;

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  strategická reakcia na riešenie hlavných príčin migrácie.

d)  strategická reakcia na riešenie hlavných príčin migrácie vyplývajúcich z chudoby, nerovnosti, demografického rastu, nedostatku pracovných a ekonomických príležitostí, zmeny klímy a prispenie k dlhodobej odolnosti hospodárstva tranzitných a hostiteľských komunít;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   V rozvojových krajinách vymedzených v zozname prijímateľov oficiálnej rozvojovej pomoci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj prispievajú finančné operácie EIB v súlade s článkami 208 a 209 ZFEÚ nepriamo k cieľom politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce, ako je zníženie chudoby prostredníctvom inkluzívneho rastu a udržateľného hospodárstva, environmentálnysociálny rozvoj.“

„4.   V rozvojových krajinách vymedzených v zozname prijímateľov oficiálnej rozvojovej pomoci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj by sa finančné operácie EIB v súlade s článkami 208 a 209 ZFEÚ mali zamerať na ciele politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce, najmä na zníženie chudoby prostredníctvom inkluzívneho rastu a udržateľného hospodárskeho, environmentálnehosociálneho rozvoja.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 5 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na zabezpečenie čo najväčšieho rozvojového vplyvu investícií súkromného sektora sa EIB usiluje posilňovať miestny súkromný sektor v prijímajúcich krajinách prostredníctvom podpory miestnych investícií, ako sa ustanovuje v odseku 1 písm. a). V rámci finančných operácií EIB, ktorými sa podporujú všeobecné ciele stanovené v odseku 1, sa vyvinie aj úsilie o zvýšenie podpory investičných projektov MSP z Únie. Na účinné monitorovanie využívania prostriedkov v prospech dotknutých MSP EIB stanoví a zachová primerané zmluvné ustanovenia, ktorými sa zavedie štandardná oznamovacia povinnosť pre finančných sprostredkovateľov aj prijímateľov.

Na zabezpečenie čo najväčšieho vplyvu investícií súkromného sektora na rozvoj sa EIB usiluje posilňovať prednostne miestny súkromný sektor vrátane MSP v prijímajúcich krajinách prostredníctvom podpory miestnych investícií, ako sa stanovuje v odseku 1 písm. a). V rámci finančných operácií EIB, ktorými sa podporujú všeobecné ciele stanovené v odseku 1, sa vyvinie úsilie o zvýšenie podpory investičných projektov MSP na umožnenie prístupu k finančným prostriedkom, a zároveň sa mobilizuje rozvoj nových investičných projektov MSP, čo ďalej podporí internacionalizáciu MSP. Na účinné monitorovanie a hodnotenie používania prostriedkov v prospech dotknutých MSP EIB vykoná dôkladnú hĺbkovú analýzu a stanoví a zachová primerané zmluvné ustanovenia, ktorými sa zavedie štandardná oznamovacia povinnosť pre finančných sprostredkovateľov aj konečných prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V priebehu obdobia, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, by sa EIB mala snažiť o udržanie súčasnej vysokej úrovne operácií týkajúcich sa klímy, pričom minimálny objem týchto operácií musí predstavovať najmenej 25 % celkových finančných operácii EIB.

V priebehu obdobia, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, by sa EIB mala snažiť o udržanie súčasnej vysokej úrovne operácií týkajúcich sa klímy, pričom minimálny objem týchto operácií musí predstavovať najmenej 25 % celkových finančných operácií EIB, pričom sa tento cieľ do roku 2020 postupne zvýši najmenej na 35 %.

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 8 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančné operácie podporujúce všeobecné ciele stanovené v odseku 1 písm. d) podporujú investičné projekty, ktoré riešia základné príčiny migrácie a prispievajú k dlhodobej hospodárskej odolnosti a zabezpečujú udržateľný rozvoj v prijímajúcich krajinách. Finančné operácie EIB riešia najmä zvýšené potreby v oblasti infraštruktúry a súvisiacich služieb s cieľom uspokojiť potreby prílevu migrantov a zvýšiť počet pracovných príležitostí pre hostiteľské a utečenecké komunity s cieľom podporiť hospodársku integráciu a umožniť utečencom, aby sa stali sebestačnými.

Finančné operácie podporujúce všeobecné ciele stanovené v odseku 1 písm. d) podporujú investičné projekty, ktoré riešia základné príčiny migračných tlakov vyplývajúcich z chudoby, slabého rozvoja, nerovnosti, demografického rastu, nedostatku pracovných a ekonomických príležitostí, ako aj zmeny klímy a prispievajú k dlhodobej hospodárskej odolnosti a zabezpečujú udržateľný rozvoj v prijímajúcich krajinách, pričom zabezpečujú súlad s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Finančné operácie EIB posilňujú najmä humanitárnu činnosť a podporu vytvárania dôstojných pracovných miest, pričom zabezpečujú úplné dodržiavanie ľudských, pracovných a sociálnych práv, základných slobôd a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti prostredníctvom uplatňovania prístupu založeného na právach zahŕňajúceho všetky ľudské a sociálne práva v súlade s transparentnosťou, účasťou, nediskrimináciou a zodpovednosťou. V rámci finančných operácií EIB sa uznáva, že rovnosť medzi ženami a mužmi je pri dosahovaní udržateľného rozvoja prierezovou otázkou. Rodové hľadisko sa uplatňuje pri všetkých finančných operáciách. EIB zabezpečí, že do 31. decembra 2017 vypracuje akčný plán zameraný na rodovú rovnosť a že všetky operácie EIB v rámci tohto mandátu budú v súlade so zásadami jej stratégie v oblasti rodovej rovnosti schválenej v decembri 2016.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c a (nové)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 9

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  odsek 9 sa nahrádza takto:

„9. Záruka EÚ sa vzťahuje len na finančné operácie EIB uskutočňované v oprávnených krajinách, ktoré s EIB uzavreli rámcovú dohodu ustanovujúcu právne podmienky, za ktorých sa takéto operácie majú uskutočňovať.“

„9. Záruka EÚ sa vzťahuje len na finančné operácie EIB uskutočňované v oprávnených krajinách, ktoré s EIB uzavreli rámcovú dohodu ustanovujúcu právne podmienky, za ktorých sa takéto operácie majú uskutočňovať. Právne podmienky, za ktorých sa majú operácie vykonávať, zahŕňajú aj environmentálne, sociálne a pracovné normy, ako aj normy v oblasti ľudských práv.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Odôvodnenie

Rámcové dohody dosiahnuté medzi EIB a prijímajúcou krajinou okrem iného obsahujú ustanovenia o daniach, menovej konvertibilite, prevode finančných prostriedkov, colnom a daňovom režime pre projekty, verejnej súťaži a o zaobchádzaní so zástupcami banky. Rámcové dohody by teda mali obsahovať ustanovenia o environmentálnych a sociálnych otázkach, ako aj o otázkach ľudských práv a zamestnanosti.

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a)  v článku 9 ods. 1 sa vkladá tento pododsek:

 

„EIB zabezpečí uplatňovanie zásady slobodného predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pred financovaním operácií, ktoré ovplyvňujú pôdne a prírodné zdroje.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=SK)

Odôvodnenie

V roku 2007 Valné zhromaždenie OSN prijalo Deklaráciu OSN o právach pôvodného obyvateľstva, v ktorej uznalo ich práva a osobitne uviedlo slobodný predbežný súhlas po predchádzajúcom ohlásení (FPIC) ako základný predpoklad akejkoľvek činnosti, ktorá má vplyv na pôdu, územia a prírodné zdroje ich predkov. Takáto zásada by sa mala rešpektovať aj v rámci operácií EIB.

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b)  v článku 9 ods. 1 sa vkladá tento pododsek:

 

„EIB vytvorí praktické usmernenia k posudzovaniu aspektov súvisiacich so všetkými základnými ľudskými právami, ktoré sa majú používať počas posúdenia ex ante a priebežného monitorovania v rámci jednotlivých projektov vrátane projektov zahŕňajúcich finančných sprostredkovateľov, a to na základe existujúcich rámcov, konkrétne strategického rámca EÚ a akčného plánu EÚ pre ľudské práva.“;

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  EIB vypracuje indikátory pre projekty, ktoré poskytujú strategickú reakciu a riešia základné príčiny migrácie;

b)  EIB po konzultácii a v spolupráci so zainteresovanými stranami a občianskou spoločnosťou vypracuje ukazovatele pre projekty, ktoré poskytujú strategickú reakciu a riešia základné príčiny migrácie a prispievajú k dlhodobej odolnosti hospodárstva hostiteľských a tranzitných komunít;

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  v článku 11 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)  posúdenie prínosu finančných operácií EIB k plneniu cieľov vonkajšej politiky a strategických cieľov Únie, pri zohľadnení regionálnych technických operačných usmernení uvedených v článku 5;

„c)  posúdenie prínosu finančných operácií EIB k plneniu cieľov vonkajšej politiky Únie a jej strategických cieľov.

 

Komisia v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) stanoví rámec a metodiku predkladania výročných správ EIB o jej operáciách, na ktoré sa vzťahuje záruka Spoločenstva, a ich súlade so všeobecnými zásadami, ktorými sa riadi vonkajšia činnosť Únie, ako sa uvádzajú v článku 21 Zmluvy o EÚ. Základným cieľom tohto predkladania správ je sledovať, či EIB dodržiava svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o Európskej únii, a najmä z jej článku 21, vrátane dodržiavania a podpory ľudských práv, odstránenia chudoby a riadenia environmentálnych rizík.

 

Túto metodiku vypracuje Komisia spolu s ESVČ počas prvého roka od nadobudnutia účinnosti tohto revidovaného rozhodnutia a bude vychádzať zo správ EIB o dodržiavaní ľudských práv, ako sa to vyžaduje v strategickom rámci EÚ a akčnom pláne pre ľudské práva.

 

Na základe výročných správ predkladaných EIB Komisia každý rok predloží Európskemu parlamentu vlastné vyhodnotenie informácií poskytnutých EIB a navrhne prípadné zmeny politík a postupov vykonávaných EIB, ktoré členské štáty prijmú po zohľadnení stanoviska Európskeho parlamentu k týmto zmenám. Možné odporúčania Európskej komisie a Európskeho parlamentu týkajúce sa spôsobu, akým zlepšiť predkladanie správ EIB, sa zohľadnia v kontexte aktualizácie regionálnych technických operačných usmernení.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Pozmeňujúci návrh     26

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 11 – odsek 1 – písmeno j

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  posúdenie prínosu finančných operácií EIB pre zabezpečenie strategickej reakcie, ktorá rieši základné príčiny migrácie. ;

j)  posúdenie prínosu finančných operácií EIB k zabezpečeniu strategickej reakcie zameranej na základné príčiny migrácie vyplývajúce z chudoby, nerovnosti, demografického rastu, nedostatku pracovných a ekonomických príležitostí, zmeny klímy a prispeniu k dlhodobej odolnosti hospodárstva tranzitných a hostiteľských komunít;

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 12 – odsek 1 – úvodná veta

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5a)  v článku 12 ods. 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„1.   EIB v súlade s vlastnou politikou transparentnosti a zásadami Únie týkajúcimi sa prístupu k dokumentom a informáciám – a postupne aj s normami Iniciatívy za transparentnosť poskytovania medzinárodnej pomoci – na svojej webovej stránke zverejní informácie súvisiace:“

„1.   EIB v súlade s vlastnou politikou transparentnosti a právom Únie týkajúcom sa prístupu k dokumentom a informáciám – a postupne aj s normami Iniciatívy za transparentnosť poskytovania medzinárodnej pomoci – na svojom webovom sídle zverejní informácie súvisiace:“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 12 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  v článku 12 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ba)  EIB sprístupní vo svojom verejnom registri tieto dokumenty:

 

– všetky dokumenty o meraní výsledkov za projekty, na ktoré sa vzťahuje krytie tejto záruky, najmä pokiaľ ide o tie, v ktorých sa uvádza, ako táto záruka prispieva k cieľom vonkajšej činnosti Únie, pričom sa konkrétne uvádza jej hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv;

 

– monitorovacie a hodnotiace správy;

 

– správy o dokončení projektu;

 

– stanoviská poskytnuté Komisiou podľa postupu opísaného v článku 19 štatútu EIB.“

Odôvodnenie

Prístup k informáciám a dokumentom, na ktoré sa vzťahuje táto záruka, by mal priamo vyplývať z existujúcich právnych predpisov EÚ o prístupe k dokumentom a sprístupňovaní informácií, ako je nariadenie č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie a nariadenie č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh rozhodnutia

Príloha II

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Príloha II – písmeno B – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Východná Európa, Južný Kaukaz a Rusko

Východná Európa, Južný Kaukaz

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh rozhodnutia

Príloha II

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Príloha II – písmeno B – odsek 2 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rusko

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh rozhodnutia

Príloha II

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Príloha II – písmeno C – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Argentína, Bolívia, Brazília, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Ekvádor, Salvádor, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Uruguaj, Venezuela

Argentína, Bolívia, Brazília, Čile, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Ekvádor, Salvádor, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Uruguaj, Venezuela

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh rozhodnutia

Príloha III

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Príloha III – písmeno B – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Východná Európa, Južný Kaukaz a Rusko

Východná Európa, Južný Kaukaz

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh rozhodnutia

Príloha III

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Príloha III – písmeno B – odsek 2 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rusko

vypúšťa sa

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Záruka EÚ Európskej investičnej banke za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

Referenčné čísla

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

6.10.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Nirj Deva

16.12.2016

Prerokovanie vo výbore

28.2.2017

 

 

 

Dátum prijatia

21.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tania González Peñas, Martina Werner

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

5

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts (Nútene vysídlení – prístup rozvoja na podporu utečencov, vnútorne vysídlených osôb a ich hostiteľov), ADVANCE EDITION, Svetová banka, 2016, s. 3 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (22.3.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Eduard Kukan

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu Komisie je kvantitatívne aj kvalitatívne rozšíriť mandát na poskytovanie vonkajších úverov Európskej investičnej banky (EIB), najmä s cieľom zintenzívniť činnosti v krajinách južného susedstva a západného Balkánu a prispieť k novému vonkajšiemu investičnému plánu.

Spravodajca tento návrh víta, domnieva sa však, že musí byť spojený s primeraným zvýšením stropov na finančné operácie EIB so zárukou EÚ, aby sa predišlo nutnosti prerušenia existujúcich prioritných operácií. Je to predovšetkým prípad činností EIB na Ukrajine, kde sa odhaduje, že pôžičkami na súčasných úrovniach sa navrhované krytie vyčerpá už skôr ako v polovici roku 2018.

Spravodajca podporuje väčšie strategické zameranie na základné príčiny migrácie, ako aj na projekty na podporu hostiteľských komunít v prioritných regiónoch. V návrhu však treba objasniť rozlíšenie medzi týmito rôznymi cieľmi a sumami, ktoré sa na ne vyčleňujú.

Spravodajca takisto podporuje myšlienku poskytnúť EIB možnosť financovať projekty v rámci nového mandátu na poskytovanie úverov v súkromnom sektore pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia (tzv. „warehousing“).

Je tiež presvedčený, že nevyhnutné spojenie medzi operáciami EIB a vonkajšími politikami EÚ by sa malo ešte viac posilniť. Najmä rozdelenie medzi krajinami v rámci regionálnych stropov by malo v plnej miere zohľadňovať priority a obmedzenia vonkajšej politiky a malo by sa stanoviť na základe konzultácie s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť.

Okrem toho by sa mala zlepšiť transparentnosť so zreteľom na projekty EIB financované prostredníctvom finančných sprostredkovateľov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Medzinárodné spoločenstvo čelí bezprecedentnej utečeneckej kríze, ktorá si vyžaduje solidaritu a efektívnu mobilizáciu finančných zdrojov a potrebu koordinovane čeliť existujúcim problémom a prekonať ich. Všetci účastníci musia spolupracovať na uplatňovaní trvalej strednodobej a dlhodobej politiky a efektívneho využívania existujúcich postupov a programov na podporu iniciatív, ktoré prispievajú k riešeniu základných príčin migrácie.

(1)  Medzinárodné spoločenstvo čelí bezprecedentnej migračnej a utečeneckej kríze, ktorá si vyžaduje solidaritu a efektívnu mobilizáciu finančných zdrojov a potrebu koordinovane čeliť existujúcim problémom a prekonať ich. Všetci účastníci musia spolupracovať na uplatňovaní trvalej strednodobej a dlhodobej politiky a efektívneho využívania existujúcich postupov a programov na podporu iniciatív, ktoré prispievajú k riešeniu základných príčin migrácie a budovaniu odolnosti tranzitných a hostiteľských komunít.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom umožniť, aby mandát na poskytovanie úverov v tretích krajinách mohol reagovať na prípadné nadchádzajúce výzvy a priority Únie, ako aj poskytnúť strategickú reakciu na riešenie základných príčin migrácie, by sa maximálny strop finančných operácií EIB v rámci záruky EÚ mal zvýšiť na 32 300 000 000 EUR uvoľnením voliteľnej doplnkovej sumy vo výške 3 000 000 000 EUR. V rámci všeobecného mandátu by sa mala vyčleniť suma 1 400 000 000 EUR na projekty vo verejnom sektore zamerané na utečencov a hostiteľskú komunitu v oblastiach postihnutých krízou.

(9)  S cieľom umožniť, aby mandát na poskytovanie vonkajších úverov mohol udržať súčasnú úroveň podpory pre priority Únie, ako sa uvádza v Globálnej stratégii pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie („globálna stratégia EÚ“), reagovať na prípadné nadchádzajúce výzvy a poskytnúť strategickú reakciu na riešenie základných príčin migrácie, by sa maximálny strop finančných operácií EIB v rámci záruky EÚ mal zvýšiť na 36 300 000 000 EUR, okrem iného uvoľnením voliteľnej doplnkovej sumy vo výške 3 000 000 000 EUR. V rámci všeobecného mandátu by sa mala vyčleniť suma 1 400 000 000 EUR na projekty vo verejnom sektore zamerané na zvýšenie odolnosti migrantov, utečencov a tranzitných a hostiteľských komunít.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Pri riešení základných príčin migračnej a utečeneckej krízy je veľmi dôležité, aby to nebolo na úkor politík v iných oblastiach s kľúčovou strategickou prioritou, ako sa uvádza v globálnej stratégii EÚ.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Vzhľadom na potrebu urýchleného vykonávania iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti by EIB mala byť schopná začleniť projekty v rámci mandátu na poskytovanie úverov v súkromnom sektore za predpokladu, že budú splnené podmienky, ktoré sa majú dohodnúť medzi Komisiou a EIB.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Riešenie základných príčin migrácie by sa malo doplniť ako nový cieľ mandátu.

(11)  Riešenie základných príčin migrácie a budovanie odolnosti tranzitných a hostiteľských komunít by sa malo doplniť ako nový cieľ mandátu a malo by sa vykonávať v plnom súlade s článkom 21 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ). EIB by mala vykonávať hĺbkovú analýzu a monitorovanie projektov s cieľom zabezpečiť súlad a mala by zachovať prístupnosť mechanizmu na vybavovanie sťažností všetkým zúčastneným stranám. Súlad s článkom 21 Zmluvy o EÚ vrátane aspektov dodržiavania ľudských práv, odstraňovania chudoby a riadenia environmentálnych rizík by mala posúdiť Komisia vo svojich výročných správach.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V nadväznosti na Parížsku dohodu prijatú v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy4 by sa EIB mala v rámci mandátu na poskytovanie úverov v tretích krajinách zamerať na udržanie súčasnej vysokej úrovne výdavkov týkajúcich sa klímy a do roku 2020 by mala prispieť k zvýšeniu svojich investícií súvisiacich so zmenou klímy v rozvojových krajinách z 25 % na 35 %.

(13)  V nadväznosti na Parížsku dohodu prijatú v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy4 by sa EIB mala v rámci mandátu na poskytovanie vonkajších úverov zamerať na zvýšenie súčasnej úrovne výdavkov týkajúcich sa klímy a do roku 2020 by mala prispieť k zvýšeniu svojich investícií súvisiacich so zmenou klímy v rozvojových krajinách z 25 % na 35 % v súlade so záväzkom, ktorý prijala ako súčasť svojej stratégie v oblasti zmeny klímy.

_________________

_________________

4 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/590 z 11. apríla 2016 o podpise Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2016, s. 1).

4 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/590 z 11. apríla 2016 o podpise Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  EIB by mala vypracovať a zaviesť súbor ukazovateľov do svojho rámca merania výsledkov, pokiaľ ide o projekty vo verejnom sektore a v súkromnom sektore zamerané na utečencov a hostiteľskú komunitu. Preto by sa malo posúdenie prínosu finančných operácií EIB, ktoré riešia hlavné príčiny migrácie, zahrnúť do výročnej správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade o finančných operáciách EIB.

(15)  EIB by mala vypracovať a zaviesť súbor ukazovateľov do svojho rámca merania výsledkov, pokiaľ ide o projekty vo verejnom sektore a v súkromnom sektore zamerané na riešenie základných príčin migrácie a zvýšenie odolnosti migrantov, utečencov a tranzitných a hostiteľských komunít. Preto by sa malo posúdenie prínosu finančných operácií EIB k týmto cieľom zahrnúť do výročnej správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade o finančných operáciách EIB.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Treba zabezpečiť väčšiu viditeľnosť a transparentnosť operácií EIB v rámci mandátu na poskytovanie vonkajších úverov, najmä v súvislosti s čiastkovými projektmi financovanými prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, čím sa zlepší prístup k informáciám pre inštitúcie Únie a pre širokú verejnosť.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V priebehu trvania mandátu by sa strop EIB vzťahujúci sa na prerozdelenie medzi regiónmi mal zvýšiť z 10 % na 20 % len v prípade potreby riešiť núdzové a krízové situácie, ktoré by mohli nastať počas trvania mandátu a ktoré boli uznané za priority vonkajšej politiky Únie. Mandát vzťahujúci sa na súkromný sektor vo výške 2 300 000 000 EUR a suma 1 400 000 000 EUR vyčlenená na projekty verejného sektora sa nemôžu prerozdeliť, pretože ich cieľom je riešiť základné príčiny migrácie.

(16)  V priebehu trvania mandátu by sa strop EIB vzťahujúci sa na prerozdelenie medzi regiónmi mal zvýšiť z 10 % na 20 % len v prípade potreby riešiť núdzové a krízové situácie, ktoré by mohli nastať počas trvania mandátu a ktoré boli uznané za priority vonkajšej politiky Únie. Mandát vzťahujúci sa na súkromný sektor vo výške 2 300 000 000 EUR a suma 1 400 000 000 EUR vyčlenená na projekty verejného sektora v rámci iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti by sa mali úplne vyčerpať na svoj účel a nemali by sa prerozdeliť.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Zoznam oprávnených regiónov a krajín a potenciálne oprávnených regiónov a krajín by sa mal upraviť tak, aby sa vylúčili krajiny s vysokými príjmami a vysokým úverovým ratingom (Brunej, Island, Izrael, Singapur, Čile a Južná Kórea). Do zoznamu potenciálne oprávnených regiónov a krajín sa má navyše pridať Irán.

(17)  Zoznam oprávnených regiónov a krajín a potenciálne oprávnených regiónov a krajín by sa mal upraviť tak, aby sa vylúčili krajiny s vysokými príjmami a vysokým úverovým ratingom (Brunej, Island, Izrael, Singapur, Čile a Južná Kórea). Zo zoznamu oprávnených regiónov a krajín sa má navyše odstrániť Rusko a do zoznamu potenciálne oprávnených regiónov a krajín sa má navyše pridať Irán.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Maximálny strop finančných operácií EIB so zárukou EÚ nepresiahne počas obdobia rokov 2014 – 2020 sumu 32 300 000 000 EUR. Do stropu sa nezapočítavajú sumy, ktoré boli pôvodne vyčlenené na financovanie operácií, ale boli následne zrušené.

Maximálny strop finančných operácií EIB so zárukou EÚ nepresiahne počas obdobia rokov 2014 – 2020 sumu 36 300 000 000 EUR. Do stropu sa nezapočítavajú sumy, ktoré boli pôvodne vyčlenené na financovanie operácií, ale boli následne zrušené.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  maximálnu sumu vo výške 30 000 000 000 EUR v rámci všeobecného mandátu, z ktorej sa suma do výšky 1 400 000 000 EUR vyčlení na projekty vo verejnom sektore zamerané na utečencov a hostiteľskú komunitu;

a)  maximálnu sumu vo výške 34 000 000 000 EUR v rámci všeobecného mandátu, z ktorej sa suma do výšky 1 400 000 000 EUR vyčlení na projekty vo verejnom sektore zamerané na zvýšenie odolnosti migrantov, utečencov a tranzitných a hostiteľských komunít;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  maximálnu sumu vo výške 2 300 000 000 EUR na základe mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru na projekty, ktoré riešia základné príčiny migrácie.

b)  maximálnu sumu vo výške 2 300 000 000 EUR na základe mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru na projekty, ktoré riešia základné príčiny migrácie, realizované v rámci iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Maximálne sumy v rámci všeobecného mandátu a mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru sa rozdelia na regionálne stropy a podstropy, ako sa stanovuje v prílohe I. V prípade regionálnych stropov EIB postupne zabezpečí vyvážené rozdelenie medzi krajinami v rámci regiónov, na ktoré sa vzťahuje záruka EÚ.“

2.  Maximálne sumy v rámci všeobecného mandátu a mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru sa rozdelia na regionálne stropy a podstropy, ako sa stanovuje v prílohe I. V prípade regionálnych stropov EIB zabezpečí primerané rozdelenie medzi krajinami v rámci regiónov, na ktoré sa vzťahuje záruka EÚ, v súlade s prioritami vonkajšej politiky Únie, ktoré treba zohľadniť v regionálnych technických operačných usmerneniach uvedených v článku 5.“

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„d)  strategická reakcia na riešenie hlavných príčin migrácie.“

„d)  strategická reakcia na riešenie hlavných príčin migrácie a budovanie odolnosti tranzitných a hostiteľských komunít.“

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 5 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na zabezpečenie čo najväčšieho vplyvu investícií súkromného sektora na rozvoj sa EIB usiluje posilňovať miestny súkromný sektor v prijímajúcich krajinách prostredníctvom podpory miestnych investícií, ako sa stanovuje v odseku 1 písm. a). V rámci finančných operácií EIB, ktorými sa podporujú všeobecné ciele stanovené v odseku 1, sa vyvinie aj úsilie o zvýšenie podpory investičných projektov MSP z Únie. Na účinné monitorovanie využívania prostriedkov v prospech dotknutých MSP EIB stanoví a zachová primerané zmluvné ustanovenia, ktorými sa zavedie štandardná oznamovacia povinnosť pre finančných sprostredkovateľov aj prijímateľov.

Na zabezpečenie čo najväčšieho vplyvu investícií súkromného sektora na rozvoj sa EIB usiluje posilňovať miestny súkromný sektor v prijímajúcich krajinách prostredníctvom podpory miestnych investícií, ako sa stanovuje v odseku 1 písm. a). V rámci finančných operácií EIB, ktorými sa podporujú všeobecné ciele stanovené v odseku 1, sa vyvinie aj úsilie o zvýšenie podpory investičných projektov MSP z Únie. EIB umožní prijímanie väčšieho rizika, flexibilitu a prístup k rozvoju a zároveň umožní presné merania vplyvu. Na účinné monitorovanie využívania prostriedkov v prospech dotknutých MSP EIB stanoví a zachová primerané zmluvné ustanovenia, ktorými sa zavedie štandardná oznamovacia povinnosť pre finančných sprostredkovateľov aj prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančnými operáciami EIB, ktorými sa podporujú všeobecné ciele stanovené v odseku 1 písm. c), sa podporujú investičné projekty v oblasti zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na zmenu klímy, ktoré prispievajú k celkovým cieľom Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a Parížskej dohody prijatej v rámci tohto dohovoru, a to najmä prostredníctvom zabránenia emisiám skleníkových plynov alebo ich znižovania v oblastiach energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a udržateľnej dopravy alebo prostredníctvom posilňovania odolnosti proti nepriaznivým vplyvom zmeny klímy v zraniteľných krajinách, odvetviach a spoločenstvách.

Finančnými operáciami EIB, ktorými sa podporujú všeobecné ciele stanovené v odseku 1 písm. c), sa podporujú investičné projekty v oblasti zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na zmenu klímy, ktoré prispievajú k celkovým cieľom Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a Parížskej dohody prijatej v rámci tohto dohovoru, a to najmä prostredníctvom zabránenia emisiám skleníkových plynov alebo ich znižovania a znižovania uhlíkovej stopy v oblastiach energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a udržateľnej dopravy alebo prostredníctvom posilňovania odolnosti proti nepriaznivým vplyvom zmeny klímy v zraniteľných krajinách, odvetviach a spoločenstvách.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 9 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Článok 9 ods. 3 sa nahrádza takto:

3. Zámerom monitorovania zo strany EIB je obsiahnuť aj vykonávanie sprostredkovaných operácií a na činnosti finančných sprostredkovateľov zamerané na podporu MSP.

3. Monitorovanie zo strany EIB sa týka vykonávania sprostredkovaných operácií a činností finančných sprostredkovateľov zameraných na podporu MSP.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„b)  EIB vypracuje indikátory pre projekty, ktoré poskytujú strategickú reakciu a riešia základné príčiny migrácie;“

„b)  EIB v úzkej spolupráci s dotknutými spoločenstvami, organizáciami občianskej spoločnosti a mimovládnymi organizáciami vypracuje indikátory pre projekty, ktoré poskytujú strategickú reakciu a riešia základné príčiny migrácie a budovanie odolnosti tranzitných a hostiteľských komunít;“

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 11 – odsek 1 – písmeno e

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(aa)  Písmeno e) sa nahrádza takto:

e)  posúdenie kvality finančných operácií EIB, a najmä miery, do akej EIB zohľadnila environmentálnu a sociálnu udržateľnosť pri hĺbkovej analýze a monitorovaní financovaných investičných projektov;

e)  posúdenie kvality finančných operácií EIB, a najmä miery, do akej EIB zohľadnila environmentálnu a sociálnu udržateľnosť pri hĺbkovej analýze a monitorovaní financovaných investičných projektov, ako aj opatrenia na maximalizáciu miestnej zodpovednosti podporovaním zapojenia zasiahnutých spoločenstiev, organizácií občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 11 – odsek 1 – písmeno j

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„ j)  posúdenie prínosu finančných operácií EIB pre zabezpečenie strategickej reakcie, ktorá rieši základné príčiny migrácie.“

„ j)  posúdenie prínosu finančných operácií EIB pre zabezpečenie strategickej reakcie, ktorá rieši základné príčiny migrácie a buduje odolnosť tranzitných a hostiteľských komunít.“

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  V článku 12 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

a)  so všetkými finančnými operáciami EIB vykonávanými podľa tohto rozhodnutia, a to po fáze schválenia projektu, najmä s uvedením toho, či je investičný projekt krytý zárukou EÚ a ako prispieva k dosahovaniu cieľov vonkajšej činnosti Únie, s osobitným zameraním na jeho hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv;

a)  so všetkými finančnými operáciami EIB vykonávanými podľa tohto rozhodnutia, a to po fáze schválenia projektu, vrátane informácií o projektoch a čiastkových projektoch financovaných prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, najmä s uvedením toho, či je investičný projekt krytý zárukou EÚ a ako prispieva k dosahovaniu cieľov vonkajšej činnosti Únie, s osobitným zameraním na jeho hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv;

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 13 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  V článku 13 sa druhý pododsek nahrádza takto:

EIB pri svojich finančných operáciách uplatňuje zásady a normy stanovené v práve Únie o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania peňazí a financovania terorizmu vrátane požiadavky prijímať primerané opatrenia na prípadné určenie konečných vlastníkov.

EIB pri svojich finančných operáciách uplatňuje zásady a normy stanovené v práve Únie o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania peňazí a financovania terorizmu, okrem iného prostredníctvom zavedenia vykazovania podľa jednotlivých krajín, verejných registrov skutočného vlastníctva a čiernej listiny nevyhovujúcich daňových jurisdikcií. EIB pravidelne predkladá Európskemu parlamentu správu o vykonávaní svojej politiky v oblasti nevyhovujúcej jurisdikcie.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 20 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„Komisia do 30. júna 2018 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej vyhodnotí uplatňovanie tohto rozhodnutia a ktorá poskytne podnety na možné nové rozhodnutie o mandáte na poskytovanie vonkajších úverov krytom zárukou EÚ.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh rozhodnutia

Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Prechodné ustanovenie

 

EIB môže financovať projekty v rámci mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia a uzavretím dohody o záruke medzi Komisiou a EIB. Takéto projekty môžu byť zahrnuté v rámci záruky EÚ, pričom Komisia musí potvrdiť podmienky, ktoré sa majú dohodnúť v dohode o záruke.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh rozhodnutia

Príloha I – písmeno B – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

B.  Krajiny susedstva a partnerstva: 18 374 000 000 EUR, rozdelených na tieto čiastkové stropy:

B.  Krajiny susedstva a partnerstva: 21 904 000 000 EUR, rozdelených na tieto čiastkové stropy:

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh rozhodnutia

Príloha I – písmeno B – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  východná Európa, Zakaukazsko a Rusko: 6 008 000 000 EUR;

ii)  východná Európa, Zakaukazsko a Rusko: 9 538 000 000 EUR;

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh rozhodnutia

Príloha I – písmeno C – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

C.  Ázia a Latinská Amerika: 3 785 000 000 EUR, rozdelených na tieto čiastkové stropy:

C.  Ázia a Latinská Amerika: 4 255 000 000 EUR. rozdelených na tieto čiastkové stropy:

Pozmeňujúci návrh     29

Návrh rozhodnutia

Príloha I – písmeno C – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  Ázia: 1 040 000 000 EUR;

ii)  Ázia: 1 510 000 000 EUR;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh rozhodnutia

Príloha III – písmeno B – bod 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rusko

vypúšťa sa

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Záruka EÚ Európskej investičnej banke za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

Referenčné čísla

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

6.10.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Eduard Kukan

2.12.2016

Prerokovanie vo výbore

9.2.2017

 

 

 

Dátum prijatia

21.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

8

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

8

-

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

4

0

ECR

Charles Tannock

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (28.2.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Salvatore Cicu

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Mal by sa vytvoriť nový rámec partnerstva s tretími krajinami zameraný na výsledky, ktorý zohľadňuje všetky politiky a nástroje Únie. Ako súčasť tohto nového rámca partnerstva by sa mal stanoviť vonkajší investičný plán na podporu investícií v regiónoch mimo EÚ a zároveň by tento rámec mal prispieť k dosiahnutiu cieľa udržateľného rozvoja. Ďalej by mal plniť ciele programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele, na ktoré sú zamerané iné nástroje financovania vonkajšej činnosti.

(2)  Mal by sa vytvoriť nový rámec partnerstva s tretími krajinami zameraný na výsledky, ktorý zohľadňuje všetky politiky a nástroje Únie. Ako súčasť tohto nového rámca partnerstva by sa mal stanoviť vonkajší investičný plán na podporu investícií v regiónoch mimo EÚ a zároveň by tento rámec mal prispieť k inkluzívnemu a udržateľnému rozvoju, tvorbe bohatstva a k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Ďalej by mal plniť ciele programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele, na ktoré sú zamerané iné nástroje financovania vonkajšej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  EIB bola poverená ďalšími úlohami, napríklad v oblasti európskej hospodárskej diplomacie. Na to, aby ich bola schopná splniť, potrebuje dostatočné finančné prostriedky. Úspešnosť záručného fondu v rámci mandátu na poskytovanie vonkajších úverov umožňuje EIB dosiahnuť konkrétne výsledky a prináša vplyv na úrovni Únie prostredníctvom spoľahlivých projektov v tretích krajinách pri minimálnych nákladoch pre rozpočet Únie. Vzhľadom na rastúce požiadavky na EIB ako na finančnú zložku Únie sa považuje za dôležité posilniť tento úspešný nástroj a Komisia by mala zvýšiť rozpočtové prostriedky pre záručný fond poskytované EIB v čase ďalšieho legislatívneho návrhu vzťahujúceho sa na obdobie rokov 2021 – 2028.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom umožniť, aby mandát na poskytovanie úverov v tretích krajinách mohol reagovať na prípadné nadchádzajúce výzvy a priority Únie, ako aj poskytnúť strategickú reakciu na riešenie základných príčin migrácie, by sa maximálny strop finančných operácií EIB v rámci záruky EÚ mal zvýšiť na 32 300 000 000 EUR uvoľnením voliteľnej doplnkovej sumy vo výške 3 000 000 000 EUR. V rámci všeobecného mandátu by sa mala vyčleniť suma 1 400 000 000 EUR na projekty vo verejnom sektore zamerané na utečencov a hostiteľskú komunitu v oblastiach postihnutých krízou.

(9)  S cieľom umožniť, aby mandát na poskytovanie úverov v tretích krajinách mohol reagovať na prípadné nadchádzajúce výzvy a priority Únie, ako aj poskytnúť strategickú reakciu na riešenie základných príčin migrácie, by sa maximálny strop finančných operácií EIB v rámci záruky EÚ mal zvýšiť na 38 500 000 000 EUR. V rámci všeobecného mandátu by sa mala vyčleniť suma 1 400 000 000 EUR na projekty vo verejnom sektore zamerané na utečencov a hostiteľskú komunitu v oblastiach postihnutých krízou.

Odôvodnenie

Návrh Komisie by mal priamy a okamžitý vplyv na ostatné neodkladné politiky a priority EÚ. V skutočnosti by vyžadoval výrazné obmedzenie ročnej činnosti EIB vo východnom susedstve vrátane Ukrajiny. Ročnú činnosť na východe je nevyhnutné znížiť o približne 70 % v porovnaní so súčasnou ročnou úrovňou poskytovania úverov. Navrhované stropy pre Áziu a Latinskú Ameriku a Južnú Afriku by viedli k zníženiu ročnej činnosti o 50 % v porovnaní so súčasnými úrovňami.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Riešenie základných príčin migrácie by sa malo doplniť ako nový cieľ mandátu.

(11)  Riešenie základných príčin migrácie by sa malo doplniť ako nový cieľ mandátu a každý projekt financovaný v rámci tohto nového cieľa by mal byť v súlade s článkom 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Mala by sa zabezpečiť komplementárnosť a koordinácia s iniciatívami Únie, ktoré sa zaoberajú základnými príčinami migrácie, okrem iného s podporou Únie pre udržateľnú reintegráciu vrátených migrantov v krajinách pôvodu.

(12)  Mala by sa zabezpečiť komplementárnosť a koordinácia s iniciatívami Únie, ktoré sa zaoberajú základnými príčinami migrácie, okrem iného s podporou Únie pre udržateľnú reintegráciu vrátených migrantov v krajinách pôvodu. EIB by preto mala úzko spolupracovať s ESVČ a mala by byť schopná apelovať na príslušné medzinárodné organizácie, ako sú IOM a UNHCR.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V nadväznosti na Parížsku dohodu prijatú v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy by sa EIB mala v rámci mandátu na poskytovanie úverov v tretích krajinách zamerať na udržanie súčasnej vysokej úrovne výdavkov týkajúcich sa klímy a do roku 2020 by mala prispieť k zvýšeniu svojich investícií súvisiacich so zmenou klímy v rozvojových krajinách z 25 % na 35 %.

(13)  V nadväznosti na Parížsku dohodu prijatú v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy by sa EIB mala v rámci mandátu na poskytovanie úverov v tretích krajinách zamerať na zvýšenie súčasnej vysokej úrovne výdavkov týkajúcich sa klímy a do roku 2020 by mala prispieť k zvýšeniu svojich investícií súvisiacich so zmenou klímy v rozvojových krajinách z 25 % na 35 % v súlade so záväzkom prijatým v jej stratégii v oblasti klímy.

Odôvodnenie

V stratégii v oblasti klímy prijatej na konci roka 2015 sa EIB zaviazala zvýšiť svoju úroveň projektov v oblasti klímy v rozvojových krajinách až na 35 % do konca roku 2020. Toto oznámenie by sa malo odraziť v jej vonkajšom mandáte.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  EIB by mala vypracovať a zaviesť súbor ukazovateľov do svojho rámca merania výsledkov, pokiaľ ide o projekty vo verejnom sektore a v súkromnom sektore zamerané na utečencov a hostiteľskú komunitu. Preto by sa malo posúdenie prínosu finančných operácií EIB, ktoré riešia hlavné príčiny migrácie, zahrnúť do výročnej správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade o finančných operáciách EIB.

(15)  EIB by mala vypracovať a zaviesť súbor ukazovateľov do svojho rámca merania výsledkov, pokiaľ ide o projekty vo verejnom sektore a v súkromnom sektore zamerané na utečencov a hostiteľskú komunitu vrátane ukazovateľov umožňujúcich meranie príspevku projektu k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, boju proti hlavným príčinám migrácie a účasti občianskej spoločnosti hostiteľských komunít. Posúdenie prínosu finančných operácií EIB zaoberajúcich sa týmito faktormi by sa malo zahrnúť do výročnej správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade o finančných operáciách EIB, pričom treba zaručiť plnú zodpovednosť a transparentnosť. EIB by mala zlepšiť primeraný prístup k informáciám, a to nielen pre Európsky parlament a ďalšie inštitúcie, ale aj pre širokú verejnosť, najmä pokiaľ ide o systém verejného obstarávania a subdodávok a finančné údaje týkajúce sa projektov financovaných EIB.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V priebehu trvania mandátu by sa strop EIB vzťahujúci sa na prerozdelenie medzi regiónmi mal zvýšiť z 10 % na 20 % len v prípade potreby riešiť núdzové a krízové situácie, ktoré by mohli nastať počas trvania mandátu a ktoré boli uznané za priority vonkajšej politiky Únie. Mandát vzťahujúci sa na súkromný sektor vo výške 2 300 000 000 EUR a suma 1 400 000 000 EUR vyčlenená na projekty verejného sektora sa nemôžu prerozdeliť, pretože ich cieľom je riešiť základné príčiny migrácie.

(16)  V priebehu trvania mandátu by sa strop EIB vzťahujúci sa na prerozdelenie medzi regiónmi mal zvýšiť z 10 % na 20 % len v prípade potreby riešiť núdzové a krízové situácie, ktoré by mohli nastať počas trvania mandátu a ktoré boli uznané za priority vonkajšej politiky Únie. EIB by mala Európsky parlament informovať o akomkoľvek rozhodnutí o prerozdelení poskytnutím dôvodovej správy a posúdenia vplyvu. Mandát vzťahujúci sa na súkromný sektor vo výške 2 300 000 000 EUR a suma 1 400 000 000 EUR vyčlenená na projekty verejného sektora sa nemôžu prerozdeliť, pretože ich cieľom je riešiť základné príčiny migrácie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Zoznam oprávnených regiónov a krajín a potenciálne oprávnených regiónov a krajín by sa mal upraviť tak, aby sa vylúčili krajiny s vysokými príjmami a vysokým úverovým ratingom (Brunej, Island, Izrael, Singapur, Čile a Južná Kórea). Do zoznamu potenciálne oprávnených regiónov a krajín sa má navyše pridať Irán.

(17)  Zoznam oprávnených regiónov a krajín a potenciálne oprávnených regiónov a krajín by sa mal navrhnúť s cieľom dosiahnuť čo najväčší vplyv na rozvoj a upraviť tak, aby sa vylúčili krajiny s vysokými príjmami a vysokým úverovým ratingom (Brunej, Island, Izrael, Singapur, Čile a Južná Kórea). Do zoznamu potenciálne oprávnených regiónov a krajín sa má navyše pridať Irán.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Európska rada zdôraznila kľúčovú úlohu, ktorú EIB zohráva vo vonkajších hospodárskych vzťahoch Únie a na svojej schôdzi, ktorá sa konala 20. – 21. marca 2014, vyzvala EIB, „aby ďalej prispievala k posilňovaniu internacionalizácie a konkurencieschopnosti európskych spoločností“. Prístup k finančným prostriedkom je jednou z najnaliehavejších výziev pre MSP. Preto je potrebná stratégia EIB, ktorá by umožnila ďalšie zlepšenie prístupu MSP k financovaniu, a to aj prostredníctvom programov a iniciatív na uľahčenie obchodu, ako je európsky nástroj mikrofinancovania Progress a nové nástroje na financovanie obchodnej činnosti európskych MSP. Okrem toho je potrebné, aby sa zaviedli požiadavky aktívnejšej politiky v oblasti MSP a mikropodnikov pre sprostredkovateľské banky vyplácajúce prostriedky EIB a aby sa ešte viac zlepšila transparentnosť, pokiaľ ide o posúdenie miestneho hospodárskeho a sociálneho vplyvu sprostredkovaných úverov EIB.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17b)  Dosahovanie kvantitatívnych cieľov EIB v oblasti činností súvisiacich so zmenou klímy je na dobrej ceste. EIB sa zaviazala, že ešte viac zvýši svoje zameranie na opatrenia v oblasti klímy v rozvojových krajinách, a to až o 35 % do roku 2020. Na to, aby EIB mohla dosiahnuť tento cieľ, je potrebné prideliť na objektívne regionálne stropy dostatočné finančné prostriedky, inak bude EIB nútená znížiť svoje činnosti v Ázii a Latinskej Amerike, teda v regiónoch, v ktorých bola tradične veľmi aktívna pri financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Rozhodnutie 466/2014/EÚ

Článok 2 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Maximálny strop finančných operácií EIB so zárukou EÚ nepresiahne počas obdobia rokov 2014 – 2020 sumu 32 300 000 000 EUR. Do stropu sa nezapočítavajú sumy, ktoré boli pôvodne vyčlenené na financovanie operácií, ale boli následne zrušené.

1.  Maximálny strop finančných operácií EIB so zárukou EÚ nepresiahne počas obdobia rokov 2014 – 2020 sumu 38 500 000 000 EUR. Do stropu sa nezapočítavajú sumy, ktoré boli pôvodne vyčlenené na financovanie operácií, ale boli následne zrušené.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Rozhodnutie 466/2014/EÚ

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  maximálnu sumu vo výške 30 000 000 000 EUR v rámci všeobecného mandátu, z ktorej sa suma do výšky 1 400 000 000 EUR vyčlení na projekty vo verejnom sektore zamerané na utečencov a hostiteľskú komunitu;

a)  maximálnu sumu vo výške 36 200 000 000 EUR v rámci všeobecného mandátu, z ktorej sa suma do výšky 2 500 000 000 EUR vyčlení na projekty vo verejnom sektore zamerané na utečencov a hostiteľskú komunitu, ako aj na riešenie základných príčin migrácie;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 5 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na zabezpečenie čo najväčšieho vplyvu investícií súkromného sektora na rozvoj sa EIB usiluje posilňovať miestny súkromný sektor v prijímajúcich krajinách prostredníctvom podpory miestnych investícií, ako sa stanovuje v odseku 1 písm. a). V rámci finančných operácií EIB, ktorými sa podporujú všeobecné ciele stanovené v odseku 1, sa vyvinie aj úsilie o zvýšenie podpory investičných projektov MSP z Únie. Na účinné monitorovanie využívania prostriedkov v prospech dotknutých MSP EIB stanoví a zachová primerané zmluvné ustanovenia, ktorými sa zavedie štandardná oznamovacia povinnosť pre finančných sprostredkovateľov aj prijímateľov.

Na zabezpečenie čo najväčšieho vplyvu investícií súkromného sektora na rozvoj sa EIB usiluje posilňovať miestny súkromný sektor a prispieť k vytvoreniu priaznivých podmienok pre súkromné podniky a investície v prijímajúcich krajinách prostredníctvom podpory miestnych investícií, ako sa stanovuje v odseku 1 písm. a). V rámci finančných operácií EIB, ktorými sa podporujú všeobecné ciele stanovené v odseku 1, sa vyvinie aj úsilie o zvýšenie podpory investičných projektov MSP z Únie. Finančné operácie EIB prispievajú k zlepšeniu prístupu na trh pre MSP v partnerských tretích krajinách a k ich začleneniu do globálnych hodnotových reťazcov a okrem toho prispievajú k posilneniu internacionalizácie a konkurencieschopnosti spoločností z Únie. Na účinné monitorovanie využívania prostriedkov v prospech dotknutých MSP EIB stanoví a zachová primerané zmluvné ustanovenia, ktorými sa zavedie štandardná oznamovacia povinnosť pre finančných sprostredkovateľov aj prijímateľov. EIB sa snaží identifikovať prekážky prístupu k financovaniu zo strany MSP a prekonať ich;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b a (nové)

Rozhodnutie 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 6

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  V článku 3 sa odsek 6 nahrádza takto:

"6.   Finančnými operáciami EIB, ktorými sa podporujú všeobecný cieľ stanovený v odseku 1 písm. b), sa podporujú investičné projekty predovšetkým v oblastiach dopravy, energetiky, environmentálnej infraštruktúry, informačných a komunikačných technológií, zdravotníctva a vzdelávania. Zahŕňa to výrobu a integráciu energie z obnoviteľných zdrojov, transformáciu energetických systémov umožňujúcu prechod k technológiám a palivám s nižšími emisiami uhlíka, udržateľnú energetickú bezpečnosť a energetickú infraštruktúru vrátane infraštruktúry na výrobu plynu, a prepravu na trh Únie s energiou, ako aj elektrifikáciu vidieckych oblastí, environmentálnu infraštruktúru, ako napríklad vodu a hygienické zariadenia a zelenú infraštruktúru, telekomunikácie a infraštruktúru širokopásmových sietí.“

"6.   Finančnými operáciami EIB, ktorými sa podporuje všeobecný cieľ stanovený v odseku 1 písm. b), sa podporujú investičné projekty predovšetkým v oblastiach dopravy, energetiky, environmentálnej infraštruktúry, informačných a komunikačných technológií, zdravotníctva a vzdelávania. Zahŕňa to výrobu a integráciu energie z obnoviteľných zdrojov, opatrenia energetickej účinnosti, transformáciu energetických systémov umožňujúcu prechod k technológiám a palivám s nižšími emisiami uhlíka, udržateľnú energetickú bezpečnosť a energetickú infraštruktúru, ako aj elektrifikáciu vidieckych oblastí, environmentálnu infraštruktúru, ako napríklad vodu a hygienické zariadenia a zelenú infraštruktúru, telekomunikácie a infraštruktúru širokopásmových sietí.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN)

Odôvodnenie

Výroba a preprava plynu by nemali byť predmetom záruky EÚ, keďže by to predstavovalo dotovanie fosílnych palív. Rozhodnutie by malo uplatniť závery Európskej rady z 22. mája 2013 o postupnom odstránení environmentálne alebo ekonomicky škodlivých dotácií vrátane dotácií podporujúcich fosílne palivá.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Rozhodnutie 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Operácie EIB by okrem iného mali obsahovať konkrétne opatrenia na postupné zrušenie financovania projektov, ktoré negatívne ovplyvňujú dosahovanie cieľov Únie v oblasti klímy, a na posilnenie snahy o podporu obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 8 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančné operácie podporujúce všeobecné ciele stanovené v odseku 1 písm. d) podporujú investičné projekty, ktoré riešia základné príčiny migrácie a prispievajú k dlhodobej hospodárskej odolnosti a zabezpečujú udržateľný rozvoj v prijímajúcich krajinách. Finančné operácie EIB riešia najmä zvýšené potreby v oblasti infraštruktúry a súvisiacich služieb s cieľom uspokojiť potreby prílevu migrantov a zvýšiť počet pracovných príležitostí pre hostiteľské a utečenecké komunity s cieľom podporiť hospodársku integráciu a umožniť utečencom, aby sa stali sebestačnými.

Finančné operácie podporujúce všeobecné ciele stanovené v odseku 1 písm. d) podporujú investičné projekty, ktoré riešia základné príčiny migrácie a prispievajú k dlhodobej hospodárskej odolnosti a zabezpečujú udržateľný rozvoj v prijímajúcich krajinách vrátane posilnenia humanitárnych opatrení a poskytnutia podpory výstavbe infraštruktúry a tvorbe pracovných miest, pričom sa súčasne zaručí plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Finančné operácie EIB riešia najmä zvýšené potreby v oblasti infraštruktúry a dopravy, energie a prístupu k nej a telekomunikácií, keďže tieto projekty výrazne zvyšujú potenciál obchodu a môžu mať pákový účinok v internacionalizácii MSP, a to najmä v regiónoch s geografickým znevýhodnením, ale využívajú aj potenciál v sektoroch, ako je poľnohospodárstvo, zelené technológie, výskum, inovácia a majetkové práva, a posilňujú aj humanitárne akcie, podporujú tvorbu dôstojných pracovných miest a vzdelávanie pre hostiteľské a utečenecké komunity s cieľom posilniť hospodársku integráciu a umožniť utečencom, aby sa stali sebestačnými, pričom zabezpečujú úplné dodržiavanie ľudských práv, najmä pracovných a sociálnych práv a zásad právneho štátu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 8 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  verejný sektor vrátane obcí a subjektov verejného sektora, pokiaľ ide o infraštruktúru a služby na riešenie významne zvýšených potrieb.

b)  verejný sektor vrátane obcí a subjektov verejného sektora, pokiaľ ide o infraštruktúru a služby, a najmä zdravotnú starostlivosť a s osobitnými zariadeniami pre deti, sanitačné služby a vzdelávanie na školách na riešenie výrazne zvýšených potrieb.;

Odôvodnenie

Liečba, najmä v prípade detí, úspešná prevencia chorôb dostatočnými zásobami sanitárneho materiálu a poskytovanie vzdelávania na školách patria medzi hlavné potreby migrujúcich detí a ich rodín.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c a (nové)

Rozhodnutie 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 8 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  Dopĺňa sa tento odsek:

 

8a.  Programy v tretích krajinách týkajúce sa MSP by sa mali zameriavať na začlenenie týchto podnikov do globálnych dodávateľských reťazcov, pričom vo východnom a južnom susedstve by sa takéto programy EIB mali orientovať na začlenenie MSP do európskych hodnotových reťazcov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c b (nové)

Rozhodnutie 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 8 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  Dopĺňa sa tento odsek:

 

8b.  EIB zabezpečí, aby sa od spoločností zúčastňujúcich sa na ňou spolufinancovaných projektoch vyžadovalo, aby dodržiavali zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu a transparentnosti odmien a zásadu rodovej rovnosti stanovenú v smernici 2006/54/ES Európskeho parlamentu a Rady1a. Rozhodnutia EIB o financovaní projektov zohľadnia opatrenia uchádzajúcich sa spoločností v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov;

 

______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júna 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  EIB vypracuje indikátory pre projekty, ktoré poskytujú strategickú reakciu a riešia základné príčiny migrácie;

b)  EIB na základe dôkladných a pravidelných konzultácií a spolupráce so zainteresovanými stranami a občianskou spoločnosťou vypracuje ukazovatele pre projekty, ktoré poskytujú strategickú reakciu a riešia základné príčiny migrácie;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)

Rozhodnutie 466/2014/EÚ

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  písmeno c) sa nahrádza takto:

„(c)  posúdenie prínosu finančných operácií EIB k plneniu cieľov vonkajšej politiky a strategických cieľov Únie, pri zohľadnení regionálnych technických operačných usmernení uvedených v článku 5;

„(c)  posúdenie prínosu finančných operácií EIB k plneniu cieľov vonkajšej politiky Únie a jej strategických cieľov a ich súdržnosti s ostatnými politikami Únie.

 

Komisia v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zriadi rámec a metodiku pre vypracovanie výročnej správy EIB o jej operáciách, na ktoré sa vzťahuje záruka Spoločenstva, a ich súlade so všeobecnými zásadami usmerňujúcimi vonkajšiu činnosť Únie v súlade s článkom 21 Zmluvy o EÚ. Hlavným cieľom tejto správy je monitorovať plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o EÚ a ustanovení článku 21 zo strany EIB vrátane dodržiavania a presadzovania ľudských práv, odstraňovania chudoby a riadenia environmentálnych rizík.

 

Túto metodiku vypracuje Komisia spolu s ESVČ počas prvého roka od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho rozhodnutia a bude vychádzať zo správ o dodržiavaní ľudských práv EIB, ako vyžaduje strategický rámec EÚ a akčný plán pre ľudské práva.

 

Na základe výročnej správy EIB Komisia každoročne pre Európsky parlament vypracuje svoje vlastné hodnotenie informácií poskytnutých EIB a navrhne prípadné zmeny v politikách a postupoch uplatňovaných bankou, ktoré prijmú členské štáty po zohľadnení stanoviska Parlamentu k nim. Prípadné odporúčania Európskej komisie a Európskeho parlamentu týkajúce sa spôsobu, akým zlepšiť podávanie správ EIB, sa zohľadnia pri aktualizácii regionálnych technických a operačných usmernení.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN)

Odôvodnenie

Hlavným problémom poskytovania úverov EIB mimo EÚ je aj naďalej uplatňovanie ustanovení stanovených v ELM na mieste. V tejto súvislosti má vytvorenie mechanizmu hodnotenia súladu s článkom 21 Zmluvy o EÚ najvyšší význam a EIB by mala vytvoriť a implementovať účinné postupy hĺbkovej analýzy pri kontrole operácií, ktoré podporuje, so zreteľom na ich možný vplyv na ľudské práva, odstránenie chudoby a životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 11 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  v článku 11 sa odsek 2 mení takto:

2.  Na účely predkladania správ Komisiou podľa odseku 1 predkladá EIB Komisii výročné správy o finančných operáciách EIB uskutočňovaných podľa tohto rozhodnutia vrátane všetkých potrebných prvkov, ktoré umožnia Komisii podávať správy v súlade s odsekom 1. EIB môže takisto poskytnúť Komisii ďalšie informácie, ktoré sú relevantné pre Európsky parlament a Radu, aby mali komplexný prehľad o vonkajšej činnosti EIB.

2.  Na účely predkladania správ Komisiou podľa odseku 1 predkladá EIB Komisii výročné správy o finančných operáciách EIB uskutočňovaných podľa tohto rozhodnutia vrátane všetkých potrebných prvkov, ktoré umožnia Komisii podávať správy v súlade s odsekom 1. EIB môže takisto poskytnúť Komisii ďalšie informácie, ktoré sú relevantné pre Európsky parlament a Radu, aby mali komplexný prehľad o vonkajšej činnosti EIB. Európsky parlament môže na základe výročných správ vypracovať odporúčania pre EIB týkajúce sa prebiehajúcich projektov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2021 predloží Európskemu parlamentu a Rade záverečnú správu o uplatňovaní tohto rozhodnutia.

Aby sa posilnila parlamentná kontrola, štruktúra riadenia EIB by sa mala zreorganizovať v súlade s posilnením schémy riadenia Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI). Komisia poskytne informácie o vykonaní tejto reorganizácie do 31. decembra 2017. Okrem toho EIB poskytne Európskemu parlamentu informácie o investičných rozhodnutiach, predloží posúdenia vplyvu, ktoré preukazujú súlad plánovaných projektov s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a Parížskou dohodou, a zverejní správy o každom financovanom projekte, o výsledkoch vnútorných vyšetrovaní, výbere, dohľade a hodnotení svojich činností a programov na základe jasných merateľných ukazovateľov, ako aj metódach použitých pri posudzovaní ex ante a podávaní správ ex post a ich zisteniach za každý financovaný projekt, pričom zachová dôvernosť obchodných informácií v prípade operácií súkromného sektora, najmä so zreteľom na dôvody odmietnutia predložených projektov.

 

Komisia do 31. decembra 2021 predloží Európskemu parlamentu a Rade záverečnú hodnotiacu správu o uplatňovaní tohto rozhodnutia.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

Referenčné čísla

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

6.10.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Salvatore Cicu

12.10.2016

Prerokovanie vo výbore

24.1.2017

 

 

 

Dátum prijatia

28.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus

4

ENF

Jalkh Jean-François, Mayer Georg, Mélin Joëlle

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

2

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

VERTS/ALE

Hautala Heidi

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (21.3.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Aldo Patriciello

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext

Európska investičná banka (EIB) je finančnou inštitúciou Únie, ktorá financovaním projektov zameraných na podporu európskych politík prispieva k európskej integrácii, rozvoju a súdržnosti. Aj keď väčšina projektov financovaných EIB sa realizuje v rámci Únie, EIB financuje aj operácie mimo Únie. Únia udelila EIB viacero mandátov na vykonávanie určitých úverových operácií na základe rozpočtovej záruky EÚ na obdobie 2014 – 2020 vrátane mandátu EIB na poskytovanie vonkajších úverov, ktorý zahŕňa operácie EIB mimo Únie.

Spravodajca uznáva, že Únia by ako globálny aktér mala zohrávať vedúcu úlohu pri riešení problému zmeny klímy. Okrem toho uznáva, že EIB začlenila opatrenia v oblasti klímy medzi svoje hlavné priority a tým, že začlenila tieto environmentálne priority do činností a opatrení banky v rámci Únie i mimo nej, sa spomedzi medzinárodných finančných inštitúcií dostala na vedúcu pozíciu v tejto oblasti.

Počas obdobia 2010 – 2014 poskytla EIB na projekty v oblasti klímy viac než 90 miliárd EUR, čím sa stala jedným z najväčších poskytovateľov financií na opatrenia v oblasti zmeny klímy na svete.

Financovanie projektov v oblasti zmeny klímy z EIB

V nadväznosti na preskúmanie súčasného mandátu v polovici trvania, v ktorom sú zohľadnené skúsenosti získané v priebehu rokov 2014 až 2016, spravodajca víta tento legislatívny návrh, ktorý Komisia prijala 14. septembra 2016.

Tento nový návrh, ktorý vychádza z dosiahnutých úspechov a výziev, ktoré bolo treba vyriešiť, sa odvoláva na Parížsku dohodu na základe Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, v ktorej sa vlády zaviazali obmedziť globálne otepľovanie na výrazne nižšiu hodnotu ako 2 °C nad predindustriálnou úrovňou, a z tohto dôvodu pomocou najlepších dostupných techník zabezpečiť urýchlené zníženie emisií skleníkových plynov.

Spravodajca túto dohodu považuje za míľnik na ceste k trvalejšie udržateľnému globálnemu hospodárstvu, a preto v plnej miere podporuje všetky opatrenia potrebné na všeobecné zosúladenie cieľov a operácií mandátu na poskytovanie vonkajších úverov s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN vrátane nového horizontálneho cieľa na vysokej úrovni, ktorý bol nedávno zahrnutý s cieľom vyriešiť základné príčiny migrácie. Takéto opatrenia by mohli priamo prispieť k splneniu niektorých týchto cieľov, napríklad tých, ktoré sa týkajú: čistej vody a hygieny, dostupnej a čistej energie, priemyslu, inovácie a infraštruktúry, udržateľných miest a komunít, opatrení v oblasti klímy, dôstojnej práce a hospodárskeho rastu.

Spravodajca návrh víta, najmä pokiaľ ide o cieľ EIB udržať súčasnú vysokú úroveň výdavkov týkajúcich sa klímy na základe mandátu na poskytovanie vonkajších úverov, ktoré by mali do roku 2020 prispieť k zvýšeniu investícií EIB súvisiacich so zmenou klímy v rozvojových krajinách z 25 % na 35 %.

Spravodajca okrem toho podporuje skutočnosť, že návrh obsahuje tieto hlavné prvky:

  finančnými operáciami EIB by sa napriek obrovským rozdielom v situácii krajín na svete mali podporovať investičné projekty zamerané na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na zmenu klímy, ktoré prispievajú k celkovým cieľom Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a Parížskej dohody prijatej v rámci tohto dohovoru, a to najmä zabránením vzniku alebo znížením emisií skleníkových plynov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a udržateľnej dopravy alebo posilňovaním odolnosti proti nepriaznivým vplyvom zmeny klímy v ohrozených krajinách, odvetviach a spoločenstvách.

  Napriek tomu, že EIB bola prvou medzinárodnou finančnou inštitúciou, ktorá začala pri hodnotení projektov systematicky posudzovať náklady na emisie oxidu uhličitého, v projektoch v oblasti zmeny klímy by sa mali používať tie kritériá oprávnenosti, ktoré sú vymedzené v stratégii EIB v oblasti zmeny klímy, ktorá bola aktualizovaná v roku 2015. Na základe metód posudzovania emisií skleníkových plynov a variácií emisií v súvislosti s projektmi, ktoré vypracovala EIB, by sa do postupu environmentálneho posudzovania mala zahrnúť analýza emisnej stopy s cieľom zistiť, či sa v návrhoch projektov optimalizuje zvyšovanie energetickej efektívnosti.

  V priebehu obdobia, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie (2014 – 2020), by sa EIB mala snažiť o udržanie súčasnej vysokej úrovne operácií týkajúcich sa klímy, pričom tieto operácie by mali predstavovať minimálne 25 % objemu celkových finančných operácii EIB.

  Pokiaľ ide o prínos EIB k projektom v oblasti zmeny klímy, mali by sa posilniť prvky týkajúce sa adaptácie.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Mal by sa vytvoriť nový rámec partnerstva s tretími krajinami zameraný na výsledky, ktorý zohľadňuje všetky politiky a nástroje Únie. Ako súčasť tohto nového rámca partnerstva by sa mal stanoviť vonkajší investičný plán na podporu investícií v regiónoch mimo EÚ a zároveň by tento rámec mal prispieť k dosiahnutiu cieľa udržateľného rozvoja. Ďalej by mal plniť ciele programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele, na ktoré sú zamerané iné nástroje financovania vonkajšej činnosti.

(2)  Mal by sa vytvoriť nový rámec partnerstva s tretími krajinami zameraný na výsledky, ktorý zohľadňuje všetky politiky a nástroje Únie. Ako súčasť tohto nového rámca partnerstva by sa mal stanoviť vonkajší investičný plán na podporu investícií v regiónoch mimo EÚ a zároveň by tento rámec mal prispieť k dosiahnutiu cieľa udržateľného rozvoja. Ďalej by mal plniť ciele programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, Parížskej dohody na základe Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a ciele, na ktoré sú zamerané iné nástroje financovania vonkajšej činnosti.

Odôvodnenie

Na základe Parížskej dohody sa vlády zaviazali obmedziť globálne otepľovanie na výrazne nižšiu hodnotu ako 2 °C nad predindustriálnou úrovňou, a preto najlepšími dostupnými technikami urýchlene znížiť emisie skleníkových plynov. Zároveň sa zaviazali podporovať rozvojové krajiny v ich úsilí v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V nadväznosti na Parížsku dohodu prijatú v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy4 by sa EIB mala v rámci mandátu na poskytovanie úverov v tretích krajinách zamerať na udržanie súčasnej vysokej úrovne výdavkov týkajúcich sa klímy a do roku 2020 by mala prispieť k zvýšeniu svojich investícií súvisiacich so zmenou klímy v rozvojových krajinách z 25 % na 35 %.

(13)  V nadväznosti na Parížsku dohodu prijatú v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy4 by sa EIB mala v rámci mandátu na poskytovanie úverov v tretích krajinách zamerať na udržanie súčasnej vysokej úrovne výdavkov týkajúcich sa klímy a do roku 2020 by mala prispieť k zvýšeniu svojich investícií súvisiacich so zmenou klímy v rozvojových krajinách z 25 % na 35 %. EIB by mala okrem toho pracovať na postupnom ukončovaní projektov, ktoré neprispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy a k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.

_________________

_________________

4 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/590 z 11. apríla 2016 o podpise Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2016, s. 1).

4 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/590 z 11. apríla 2016 o podpise Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b b (nové)

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 6

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(b b)  Odsek 6 sa nahrádza takto:

"6. Finančnými operáciami EIB, ktorými sa podporuje všeobecný cieľ stanovený v odseku 1 písm. b), sa podporujú investičné projekty predovšetkým v oblastiach dopravy, energetiky, environmentálnej infraštruktúry, informačných a komunikačných technológií, zdravotníctva a vzdelávania. Zahŕňa to výrobu a integráciu energie z obnoviteľných zdrojov, transformáciu energetických systémov umožňujúcu prechod k technológiám a palivám s nižšími emisiami uhlíka, udržateľnú energetickú bezpečnosť a energetickú infraštruktúru vrátane infraštruktúry na výrobu plynu, a prepravu na trh Únie s energiou, ako aj elektrifikáciu vidieckych oblastí, environmentálnu infraštruktúru, ako napríklad vodu a hygienické zariadenia a zelenú infraštruktúru, telekomunikácie a infraštruktúru širokopásmových sietí.

6. Finančnými operáciami EIB, ktorými sa podporuje všeobecný cieľ stanovený v odseku 1 písm. b), sa podporujú investičné projekty predovšetkým v oblastiach dopravy, energetiky, environmentálnej infraštruktúry, informačných a komunikačných technológií, zdravotníctva a vzdelávania. Zahŕňa to výrobu a integráciu energie z obnoviteľných zdrojov, transformáciu energetických systémov umožňujúcu prechod k technológiám a palivám s nižšími emisiami uhlíka, udržateľnú energetickú bezpečnosť a energetickú infraštruktúru vrátane pre elektrifikáciu vidieckych oblastí, environmentálnu infraštruktúru, ako napríklad vodu a hygienické zariadenia a zelenú infraštruktúru, telekomunikácie a infraštruktúru širokopásmových sietí. Finančné operácie EIB neprispievajú k novej kapacite výroby energie z uhlia ani nezvyšujú závislosť od uhlia.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX%3A02014D0466-20160926)

Odôvodnenie

Zosúladenie podmienok finančných operácií EIB v oblasti energetiky s pozíciou Parlamentu, pokiaľ ide o spôsob, ako systém pre obchodovanie s emisiami podporuje modernizáciu energetiky. Finančné projekty týkajúce sa produkcie plynu a dopravy na energetický trh Únie by nemali byť zahrnuté do rozsahu nástroja, ktorého cieľom je bojovať proti hlavným príčinám migrácie prostredníctvom podpory pri plnení cieľov udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančnými operáciami EIB, ktorými sa podporujú všeobecné ciele stanovené v odseku 1 písm. c), sa podporujú investičné projekty v oblasti zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na zmenu klímy, ktoré prispievajú k celkovým cieľom Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a Parížskej dohody prijatej v rámci tohto dohovoru, a to najmä prostredníctvom zabránenia emisiám skleníkových plynov alebo ich znižovania v oblastiach energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a udržateľnej dopravy alebo prostredníctvom posilňovania odolnosti proti nepriaznivým vplyvom zmeny klímy v zraniteľných krajinách, odvetviach a spoločenstvách.

Vzhľadom na to, že zmena klímy sa považuje za najväčšiu globálnu výzvu našich čias, a s cieľom zabrániť tomu, aby klimatické riziko vážne ohrozilo doposiaľ vynaložené úsilie zlepšovať životné podmienky, najmä v najchudobnejších regiónoch sveta, finančnými operáciami EIB na podporu všeobecných cieľov stanovených v odseku 1 písm. c) sa podporujú investičné projekty v oblasti zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na zmenu klímy, ktoré prispievajú k celkovým cieľom Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a Parížskej dohody prijatej v rámci tohto dohovoru. Tieto ambiciózne ciele sa splnia najmä zabránením vzniku emisií skleníkových plynov alebo ich znižovaním v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a udržateľnej dopravy alebo posilnením odolnosti proti nepriaznivým vplyvom zmeny klímy v ohrozených krajinách, odvetviach a spoločenstvách.

Odôvodnenie

Jedným z kľúčových problémov v boji proti zmene klímy je získavanie investícií potrebných v tomto prechodovom období, najmä v najchudobnejších regiónoch sveta. Treba rozvíjať inovačné riešenia v oblasti financovania opatrení na boj proti zmene klímy, zamerať sa na zlyhania trhu a využívať príležitosti na prilákanie súkromného kapitálu, a to aj prostredníctvom kapitálových trhov.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V priebehu obdobia, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, by sa EIB mala snažiť o udržanie súčasnej vysokej úrovne operácií týkajúcich sa klímy, pričom minimálny objem týchto operácií musí predstavovať najmenej 25 % celkových finančných operácii EIB.

V priebehu obdobia, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, by sa EIB mala snažiť o udržanie vysokej úrovne operácií týkajúcich sa klímy, ktorých objem musí predstavovať najmenej 25 % celkových finančných operácií EIB mimo Únie, pričom tento cieľ by sa mal do roku 2020 postupne zvýšiť najmenej na 35 %.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ

Článok 3 – odsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

‘7a.  Vo všetkých činnostiach vykonávaných v rámci mandátu EIB na poskytovanie vonkajších úverov sa náležite zohľadní klimatické hľadisko, aby sa vždy, keď je to možné a uskutočniteľné, podarilo dosiahnuť akýkoľvek prínos. Napriek významnému objemu úverov a rozloženiu podporovaných projektov v rámci celého spektra odvetví sa vynaloží ďalšie úsilie na zvýšenie účinnosti opatrení a nástrojov v oblasti začleňovania hľadiska životného prostredia, najmä výrazným rozšírením pokrytia odvetvových politík všade tam, kde je to možné, a vypracovaním posudzovania klimatických rizík a zraniteľnosti.“

Odôvodnenie

Začlenenie hľadísk zmeny klímy do všetkých noriem, metód a postupov EIB pomôže posilniť environmentálny vplyv činnosti EIB v oblasti financovania.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Záruka EÚ Európskej investičnej banke na pokrytie strát z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

Referenčné čísla

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

6.10.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Aldo Patriciello

13.10.2016

Prerokovanie vo výbore

27.2.2017

 

 

 

Dátum prijatia

21.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

54

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Keller, Arne Lietz, Stefano Maullu

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

EPP

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts//ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Záruka EÚ Európskej investičnej banke na pokrytie strát z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

Referenčné čísla

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Dátum predloženia v EP

14.9.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

6.10.2016

ECON

6.10.2016

 

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ECON

12.10.2016

 

 

 

Spravodajkyňa:

       dátum vymenovania

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Dátum prijatia

27.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Dátum predloženia

31.3.2017


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia