Процедура : 2016/2154(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0136/2017

Внесени текстове :

A8-0136/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.17

Приети текстове :

P8_TA(2017)0148

ДОКЛАД     
PDF 637kWORD 68k
31.3.2017
PE 593.842v02-00 A8-0136/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз

(2016/2154(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Бенедек Явор

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз

(2016/2154(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2015 година (COM(2016)0475 – C8-0272/2016)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правни въпроси (A8-0136/2017),

1.  освобождава от отговорност секретаря на Съда на ЕС във връзка с изпълнението на бюджета на Съда на ЕС за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съда на ЕС, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел IV – Съд на Европейския съюз

(2016/2154(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правни въпроси (A8-0136/2017),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2015 г. Сметната палата не установява съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Съда на Европейския съюз („Съда“);

2.  приветства факта, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2015 г., плащанията за административни и други разходи на Съда не са засегнати от съществени грешки;

3.  отбелязва, че през 2015 г. Съдът е разполагал с бюджетни кредити на обща сума от 357 062 000 EUR (355 367 500 EUR през 2014 г.) и че степента на изпълнение е била 99%; приветства много високата степен на усвояване през 2015 г. – равна на степента на усвояване през 2014 г.;

4.  отбелязва, че прогнозните приходи на Съда на ЕС за финансовата 2015 година са били 44 856 000 EUR; изисква от Съда да обясни защо установените вземания през финансовата 2015 година са 49 510 442 EUR, което е 10,4% по-високо от прогнозните;

5.  отбелязва, че приходите от вземания, пренесени от 2014 за 2015 г., са в размер на 84 620,37 EUR и че 84,28% представляват приходи от лица, работещи с институциите и други органи на Съюза;

6.  отбелязва, че бюджетът на Съда е с главно административен характер, като над 75% от него се използват за покриване на разходи във връзка с лицата, работещи в Съда, а останалата част за сгради, обзавеждане, оборудване и специални функции, осъществявани от него; подчертава обаче, че въвеждането на бюджетиране, основано на изпълнението, следва да не се прилага единствено по отношение на бюджета на Съда като цяло, а следва да включва също така определянето на конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани с времето (SMART) цели в годишните планове на отделните отдели, структурни единици и на служителите; във връзка с това призовава Съда да въведе принципа за бюджетиране, основано на изпълнението, по-широко в ежедневните си операции;

7.  приветства резултатната съдебна дейност на Съда през 2015 г. – 1711 дела, заведени пред трите съдилища, и 1755 приключени дела; отбелязва, че това е най-големият годишен брой дела в историята на Съда;

8.  отбелязва, че през 2015 г. Съдът е приключил 616 дела, което представлява намаление спрямо 2014 г. (719 приключени дела през 2014 г.), а образуваните пред него нови дела са 713 (в сравнение с 622 през 2014 г.);

9.  отбелязва, че през 2015 г. Общият съд е получил 831 нови дела и е разгледал 987 дела, което означава общо увеличение в сравнение с предишни години;

10.  отбелязва, че през 2015 г. Съдът на публичната служба е приключил 152 дела, както и през 2014 г., и е имал 167 нови дела; подчертава, че десет години след неговото създаване, 2015 г. е последната година от съществуването на Съда на публичната служба; счита, че Съдът на ЕС следва да направи задълбочена оценка на тази десетгодишна дейност;

11.  отбелязва, че статистиката относно работата на трите юрисдикции на Съда за 2015 г. потвърждава тенденцията от предходните години по отношение на продължителността на процедурите, която продължава да бъде задоволителна [Съд на ЕС: 15,3 месеца средно за преюдициалните запитвания (в сравнение с 15 месеца през 2014 г.), 1,9 месеца за спешните производства по преюдициални запитвания (в сравнение с 2,2 месеца през 2014 г.), 17,6 месеца за преките производства (в сравнение с 20 месеца през 2014 г.) и 14 месеца за обжалванията (в сравнение с 14,5 месеца през 2014 г.); Общ съд и Съд на публичната служба: съответно 20,6 месеца (в сравнение с 23,4 месеца през 2014 г.) и 12,1 месеца (в сравнение с 12,7 месеца през 2014 г.) за всички дела, взети заедно]; счита, че измененията на статута на Съда, приети през 2015 г., могат само да укрепят допълнително това рационализиране;

12.  приветства факта, че броят на приключените дела е нараснал с 57% през периода 2007 – 2015 г., което до голяма степен се дължи на усилията за координация на съдилищата и на служителите със спомагателни функции, въпреки изключително ограниченото увеличаване на броя на служителите със спомагателни функции през този период;

13.  отбелязва, че през 2015 г. беше приета структурната реформа на Съда на ЕС, която беше придружена от изработването на нов правилник за Общия съд; разбира, че благодарение на удвояването на броя на съдиите в Общия съд на три етапа до 2019 г., тази реформа ще даде възможност на Съда да продължи да разглежда увеличаващия се брой дела; очаква да бъдат анализирани постиженията на тази реформа на капацитета на Съда да разглежда дела в разумни срокове и при спазване на изискванията за справедлив съдебен процес;

14.  счита, че тази реформа ще осигури възможност на Съда да се справя с нарастващата работна натовареност по-бързо и по-ефикасно и да служи на интересите на лицата, търсещи правосъдие, като се зачита правото им на справедлив процес в разумен срок, в съответствие с целите за ефективна и висококачествена услуга;

15.  отбелязва предстоящото преработване на Кодекса за поведение на членовете с изясняване на условията за извършване на странични дейности и публикуване на финансовите им интереси; призовава за по-голямо равнище на прозрачност относно извънсъдебните дейности на всеки съдия; изисква от Съда да предоставя информация относно други заемани длъжности и платени извънсъдебни дейности на съдиите на интернет страницата на Съда и в годишните отчети за дейността;

16.  отбелязва, че от поетите задължения за командировки в размер на 295 500 EUR са били използвани само 41 209 EUR; посочва, че това недостатъчно инвестиране е могло да се избегне; изисква от Съда да подобри бюджетирането и отчетността по отношение на бюджета за командировки и набляга на необходимостта от принципа, че командировките трябва да бъдат разходно ефективни;

17.  счита, че Съдът следва да предоставя на разположение общ преглед на участниците във и съдържанието на заседанията си с външни лица – освен тези, които са свързани със съдебната дейност;

18.  призовава Съда да предостави на органа по освобождаване от отговорност списък на срещите с лобисти, професионални организации и гражданското общество в срок до юни 2017 г.; призовава Съда да представи протоколите от тези срещи в срок до юни 2017 г.;

19.  отбелязва със задоволство извършените в приложението e-Curia подобрения и факта, че всички държави членки са го използвали през 2015 г.; счита, че успоредно с дематериализирането на документите следва да се подобри сигурността на данните;

20.  отбелязва, че съгласно годишния доклад относно управлението за 2015 г. Съдът работи в тясно сътрудничество с екипа от Сметната палата, който е определен да направи преглед на изпълнението му; във връзка с това отбелязва, че в началото на процеса на одит Съдът постави пречки пред работата на одитния екип; отбелязва със задоволство, че Съдът е подобрил сътрудничеството си с одиторите и е предоставил допълнителни документи на Сметната палата; разбира, че принципът за тайна на разискванията е необходим, за да спомага за запазването на независимостта на лицата, вземащи решения, да насърчава последователността и окончателния характер на решенията и за да не става така, че лицата, вземащи решения, трябва да прекарват повече време за даване на показания относно своите решения, отколкото за вземането на тези решения; при все това посочва, че тайната на разискванията като принцип ab ovo възпира всякакъв външен контрол; поради това приканва Съда на ЕС да разработи механизъм за вътрешен контрол/корективни мерки, за да предостави определено равнище на контрол в такива случаи;

21.  отбелязва, че Съдът спазва междуинституционалното споразумение за съкращаване на персонала с 5% в рамките на период от пет години;

22.  отбелязва високия процент заети длъжности (98%) въпреки силното текучество на служители в Съда и подкрепя активната му политика за набиране на персонал; призовава Съда да въведе правила срещу „кадровата въртележка“;

23.  приветства обмена на служители между Съда и Европейската централна банка през 2015 г. и очаква това сътрудничество да продължи в бъдещите години;

24.  приветства инициативата на Съда да подобри равновесието между половете сред ръководните длъжности и факта, че равновесието между половете сред средните и висшите ръководни длъжности е достигнало съотношение 35%/65% през 2015 г.; счита обаче, че са налице възможности за допълнително подобрение в тази сфера в институцията; отбелязва също така, че Парламентът и Съветът са посочили като своя цел гарантирането на равно представителство на мъжете и жените при назначаването на нови съдии в Общия съд(6);

25.  подчертава, че географският баланс, и по-точно връзката между националността на служителите и големината на държавите членки, трябва да продължи да бъде важен елемент от управлението на ресурсите, по-специално по отношение на държавите членки, присъединили се към Съюза през 2004 г. или след това;

26.  приветства факта, че Съдът е постигнал по-балансирано съотношение между длъжностните лица от държавите членки, присъединили се към Съюза преди 2004 г., и тези, присъединили се през 2004 г. или след това; при все това изразява дълбока загриженост поради значителния географски дисбаланс на средно и висше управленско равнище в ущърб на държавите членки, присъединили се към Съюза през 2004 г. или след това; призовава Съда да се опита да поправи това положение и да докладва на Парламента относно постиженията в тази област;

27.  изразява съжаление във връзка с факта, че вътрешните правила на Съда относно подаването на сигнали за нередности са приети едва в началото на 2016 г.; препоръчва на Съда да запознае своя персонал с тези правила, така че всички служители да бъдат осведомени за тях; изисква от Съда до юни 2017 г. да предостави подробности относно случаите на сигнализиране на нередности през 2015 г. (ако има такива) и относно това как те са били разгледани и приключени;

28.  настоятелно призовава Съда да разпореди подаване на декларации за интереси вместо декларации за липса на конфликт на интереси, тъй като самооценката за конфликт на интереси е сама по себе си конфликт на интереси; счита, че оценката на ситуация на конфликт на интереси трябва да се извършва от независимо лице; изисква от Съда да докладва в срок до юни 2017 г. относно внесените промени и да посочи кой проверява ситуациите на конфликт на интереси; отново заявява, че прозрачността е основен елемент за общественото доверие; призовава Съда да установи ясни правила относно „кадровата въртележка“ и да въведе мерки и възпиращи санкции, като намаляване на пенсиите или забрана за работа в органи със сходна дейност в продължение на най-малко три години, с цел предотвратяване на „кадровата въртележка“;

29.  отбелязва сътрудничеството на Съда със службите за устни преводи на Комисията и Парламента в рамките на Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи, особено в областта на устните преводи; очаква това сътрудничество да включи и областта на писмените преводи и го подкрепя, когато е възможно и без да се накърняват отговорностите на Съда;

30.  призовава Съда да предоставя на Парламента разходите за писмени преводи в съответствие с хармонизираната методология, договорена в рамките на междуинституционалната работна група по ключовите показатели за междуинституционалната дейност и изпълнението;

31.  отбелязва, че в Дирекция „Писмени преводи“ на Съда работното натоварване е увеличено с 1,4% и че производителността се е увеличила със 7% през 2015 г. поради контрола върху възлагането на преводи на външни изпълнители и прилагането на нови инструменти за подпомагане на превода;

32.  подкрепя прегледа на разходите и на условията за използване на служебни коли, извършен съвместно от вътрешните служби за одит на Съда и на Сметната палата; призовава Съда да обмисли, в рамките на този преглед, възможността за намаляване на броя на служебните коли на разположение на неговите членове и служители; призовава Съда освен това да подобри проверките за използването на служебни коли за частни цели;

33.  приветства ангажимента на Съда за високи цели в областта на околната среда; насърчава институцията да прилага принципа за „зелени“ обществени поръчки и призовава за установяване на правила и достатъчно бюджетни средства за компенсиране на въглеродните емисии;

34.  отбелязва подробната информация относно политиката на Съда в областта на сградния фонд, особено във връзка със строежа на пето разширение на съществуващия сграден комплекс;

35.  приветства откриването на историческия архив на Съда в историческите архиви на Съюза във Флоренция;

36.  приветства инициативата на Съда да публикува своя годишен доклад в нов формат; призовава Съда да публикува годишния доклад на Сметната палата, и по-конкретно частите, отнасящи се до Съда на ЕС;

37.  призовава Съда на ЕС да подобри комуникационната си политика спрямо гражданите на Съюза;

38.  счита, че отговорът, даден от Съда на въпрос № 26 на Парламента (относно надбавките), е непълен; изисква от Съда пояснение и ясен и подробен отговор.

2.2.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел IV – Съд

( 2016/2154(DEC))

Докладчик по становище: Жил Льобретон

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства факта, че степента на изпълнение на бюджетните кредити в раздел IV – Съд, продължава да бъде много висока през 2015 г. (общо 99,1%, и дори 99,8% за бюджетните кредити по глави 14 и 21);

2.  подчертава, че бюджетът на Съда е с чисто административен характер, като около 75% от него са предназначени за лицата, работещи в институцията, а останалата част – за сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи;

3.  отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2015 г. Сметната палата не отправя никакви забележки към Съда, което е практика от 2010 г. насам; отбелязва също така, че в последно време Сметната палата не е изготвяла специален доклад относно Съда;

4.  отбелязва, че статистиката относно работата на трите юрисдикции на Съда за 2015 г. потвърждава тенденцията от предходните години по отношение на продължителността на процедурите, която продължава да бъде на много задоволителни равнища [Съд: 15,3 месеца (спрямо 15 месеца през 2014 г.) средно за преюдициалните запитвания, 1,9 месеца (спрямо 2,2 месеца през 2014 г.) за спешните производства по преюдициални запитвания, 17,6 месеца (спрямо 20 месеца през 2014 г.) за преките производства и 14 месеца (при 14,5 месеца през 2014 г.) за обжалванията; Общ съд и Съд на публичната служба: съответно 20,6 месеца (спрямо 23,4 месеца през 2014 г.) и 12,1 месеца (спрямо 12,7 месеца през 2014 г.) за всички дела, взети заедно]; счита, че реформата на Статута на Съда, приета през 2015 г., може само да подкрепи това усилие за повишаване на ефективността;

5.  отбелязва, че трите юрисдикции на Съда като цяло са приключили 1755 дела през 2015 г. спрямо 1685 през 2014 г., което е увеличение с 4,2%; счита обаче, че годишната производителност на институцията е достигнала безпрецедентно равнище и че броят на заведените дела се е увеличил от 1691 през 2014 г. на 1711 през 2015 г. – най-големият брой дела в историята на институцията(7);

6.  приветства факта, че броят на приключените дела е нараснал с 57% през периода 2007 – 2015 г., което до голяма степен се дължи на усилията за координация на съдилищата и на служителите със спомагателни функции, въпреки изключително ограниченото увеличаване на броя на служителите със спомагателни функции през този период;

7.  счита, че съдебната реформа ще осигури възможност на Съда да се справя с нарастващата работна натовареност по-бързо и по-ефикасно и да служи на интересите на правните субекти, като се зачита правото им на справедлив процес в разумен срок, в съответствие с целите за висококачествена и функционална услуга;

8.  приветства успеха на приложението „e-Curia“ за подаване и връчване на материалите по делата по електронен път, доказателство за което е нарастващият брой профили за достъп до това приложение (2914 през 2015 г. спрямо 2230 през 2014 г.), както и на държавите членки, които го използват (26 през 2015 г. спрямо 25 през 2014 г.); насърчава следователно държавите членки да предприемат мерки за насърчаване на използването на това приложение и призовава Комисията да предложи подходящи инструменти за целта, като организиране на информационни кампании сред обществеността в държавите членки и разпространение на информационни материали чрез националните съдебни органи;

9.  отбелязва със задоволство, че Съдът работи за осигуряването на балансирано представителство на мъжете и жените на отговорни длъжности (през 2015 г. 53% от администраторските и 35% от ръководните длъжности са заети от жени, като жените са съставлявали около 60% от служителите на Съда) и че е създадена специална работна група, за да проучи пречките в тази област и възможните мерки за тяхното преодоляване; отбелязва също така, че Европейският парламент и Съветът са посочили като своя цел гарантирането на равно представителство на мъжете и жените при назначаването на нови съдии в Общия съд(8).

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

0

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Richard Ashworth

Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ L 69, 13.3.2015 г.

(2)

OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 1.

(3)

OВ C 375, 13.10.2016 г., стр. 1.

(4)

OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 147.

(5)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(6)

Вж. приложението към законодателната резолюция на Парламента от 28 октомври 2015 г. – Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета – приети текстове, P8_TA(2015)0377.

(7)

Annual report 2015 – Management report – ANNUAL ACTIVITY REPORT BY THE AUTHORISING OFFICER BY DELEGATION (Годишен Доклад за 2015 г. – Доклад за управлението – Годишен доклад за дейността от оправомощения разпоредител с бюджетни кредити) – стр. 6 – http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/rapport_gestion_2015_en_version_web.pdf.

(8)

Вж. приложението към законодателната резолюция от 28 октомври 2015 г. – Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета – приети текстове P8_TA(2015)0377.

Правна информация