Postup : 2016/2154(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0136/2017

Předložené texty :

A8-0136/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.17

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0148

ZPRÁVA     
PDF 471kWORD 60k
31.3.2017
PE 593.842v02-00 A8-0136/2017

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl IV – Soudní dvůr

(2016/2154(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Benedek Jávor

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2015, oddíl IV – Soudní dvůr

(2016/2154(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl IV – Soudní dvůr,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanoviska ostatních dotčených výborů (A8-0136/2017),

A.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělování absolutoria klade v souvislosti s postupem udělování absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným spravováním lidských zdrojů,

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2015 uvedl, že v případě Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) nezjistil v souvislosti s auditovanými oblastmi činnosti, tj. s lidskými zdroji a zadáváním zakázek, žádné závažné nedostatky;

2.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2015 týkající se správních a jiných výdajů Soudního dvora nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

3.  konstatuje, že v roce 2015 měl Soudní dvůr k dispozici prostředky ve výši 357 062 000 EUR (oproti částce 355 367 500 EUR v roce 2014) a že míra plnění rozpočtu dosáhla 99 %; vítá velmi vysokou míru plnění rozpočtu v roce 2015, která je totožná jako v roce 2014;

4.  bere na vědomí, že odhadované příjmy Soudního dvora na rozpočtový rok 2015 činily 44 856 000 EUR; žádá Soudní dvůr, aby vysvětlil, proč nároky stanovené v rozpočtovém roce 2015 jsou 49 510 442 EUR, tedy o 10,4 % vyšší, než bylo odhadováno;

5.  bere na vědomí, že příjmy z nároků přenesené z roku 2014 do roku 2015 dosahují výše 84 620 620,37 EUR a že 84,28 % tvoří příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie;

6.  bere na vědomí, že rozpočet Soudního dvora je převážně administrativní povahy a že přibližně 75 % se využívá na výdaje související s osobami pracujícími na Soudním dvoře a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a zvláštní funkce jím prováděné; zdůrazňuje však, že sestavování rozpočtu podle výkonnosti by se nemělo vztahovat pouze na rozpočet Soudního dvora jako celek, ale mělo by zahrnovat stanovování konkrétních, měřitelných, dosažitelných, realistických a časově ohraničených cílů pro jednotlivé útvary, oddělení a roční plány zaměstnanců; v této souvislosti vyzývá Soudní dvůr, aby zásadu sestavování rozpočtu podle výkonnosti více zaváděl do své běžné činnosti;

7.  vítá produktivitu soudní činnosti Soudního dvora v roce 2015, kdy bylo ke všem třem soudům podáno 1 711 případů a 1 755 případů bylo dokončeno; konstatuje, že je to nejvyšší počet případů za rok v historii Soudního dvora;

8.  bere na vědomí, že Soudní dvůr v roce 2015 dokončil 616 případů, což představuje oproti roku 2014 pokles (v roce 2014 bylo dokončeno 719 případů), a bylo k němu podáno 713 nových případů (oproti 622 v roce 2014);

9.  bere na vědomí, že v roce 2015 obdržel Tribunál 831 nových případů a projednal 987 případů, což představuje obecný nárůst v porovnání s předchozími lety;

10.  bere na vědomí, že Soud pro veřejnou službu v roce 2015 dokončil 152 případů, stejně jako v roce 2014, a bylo k němu podáno 167 nových případů; zdůrazňuje, že poté, co uplynulo deset let od zřízení Soudu pro veřejnou službu, byl rok 2015 posledním rokem jeho existence; domnívá se, že by Soudní dvůr měl provést hloubkové posouzení těchto deseti let činnosti;

11.  konstatuje, že statistiky pro tyto tři soudy za rok 2015 potvrzují trend z posledních let, pokud jde o průměrnou délku řízení, která zůstává uspokojivá, kdy pro Soudní dvůr činila 15,3 měsíce u žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce (oproti 15 měsícům v roce 2014), 1,9 měsíce (oproti 2,2 měsíce v roce 2014) u naléhavých žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, 17,6 měsíce (oproti 20 měsícům v roce 2014) u přímých žalob a 14 měsíců (oproti 14,5 měsíce v roce 2014) u opravných prostředků; pro Tribunál a Soud pro veřejnou službu 20,6 měsíce (oproti 23,4 měsíce v roce 2014) a 12,1 měsíce (oproti 12,7 měsíce v roce 2014) u všech projednávaných věcí; domnívá se, že změna statutu Soudního dvora přijatá v roce 2015 může k takovému úsilí o zefektivnění jedině přispět;

12.  oceňuje, že počet vyřešených případů se během let 2007–2015 zvýšil o 57 %, zejména zásluhou koordinovaného úsilí soudů a pomocných zaměstnanců, a to i přes výrazně omezené zvýšení počtu pomocných zaměstnanců v tomto období;

13.  konstatuje, že rok 2015 byl rokem, kdy byla přijata reforma soudní struktury Soudního dvora, kterou doprovázela příprava nového jednacího řádu pro Tribunál; je si vědom toho, že tato reforma umožní, vzhledem k počtu soudců Tribunálu, který se ve třífázovém procesu do roku 2019 zdvojnásobí, aby Soudní dvůr dále zvládal nárůst počtu případů; těší se na analýzu splnění cílů této reformy, pokud jde o kapacitu Soudního dvora zvládat případy za přiměřenou dobu a v souladu s požadavky na spravedlivý proces;

14.  domnívá se, že reforma soudnictví pomůže Soudnímu dvoru coby instituci vypořádat se s rostoucím pracovním zatížením rychleji a účinněji a umožní, aby sloužil zájmům těch, kteří hledají spravedlnost, přičemž zohlední jejich právo na spravedlivý proces v přiměřené lhůtě, a to v souladu s cílem, kterým je vysoce kvalitní a fungující služba;

15.  bere na vědomí nadcházející přepracování kodexu chování pro členy, které vyjasní podmínky pro provádění externích činností a zveřejňování jejich finančních zájmů; vyzývá k vyšší úrovni transparentnosti v externích činnostech každého ze soudců; požaduje, aby Soudní dvůr poskytoval informace, pokud jde o další pracovní místa a placené externí činnosti soudců, na své internetové stránce a ve svých výročních zprávách o činnosti;

16.  konstatuje, že ze závazků na pracovní cesty ve výši 295 500 EUR bylo použito pouze 41 209 EUR; poukazuje na to, že by tomuto nedostatečnému investování bylo možné zabránit; žádá, aby Soudní dvůr zlepšil své sestavování rozpočtu a odpovědnost, pokud jde o rozpočet na služební cesty, a zdůrazňuje potřebu nákladově efektivních služebních cest;

17.  domnívá se, že by měl Soudní dvůr zveřejňovat celkový přehled o účastnících a tématech svých schůzí s externími stranami, které nesouvisí s jeho soudní činností;

18.  žádá Soudní dvůr, aby orgánu udělujícímu absolutorium do června 2017 poskytl seznam schůzí s lobbisty, profesními sdruženími a občanskou společností; žádá Soudní dvůr, aby do června 2017 předložil zápisy z těchto schůzí;

19.  s uspokojením bere na vědomí zlepšení aplikace e-Curia a skutečnost, že ji v roce 2015 používaly všechny členské státy; domnívá se, že současně s dematerializací dokumentů by se mělo zlepšit zabezpečení údajů;

20.  na základě jeho výroční zprávy o řízení za rok 2015 konstatuje, že Soudní dvůr úzce spolupracuje s týmem Účetního dvora, který má za úkol provést kontrolu jeho výkonnosti; v tomto ohledu konstatuje, že Soudní dvůr na začátku auditu kladl auditnímu týmu překážky; s uspokojením konstatuje, že Soudní dvůr zlepšil svou spolupráci s auditory a poskytl Účetnímu dvoru další dokumenty; je si vědom toho, že zásada utajených jednání je nezbytná k tomu, aby napomohla zachovat nezávislost řídících subjektů, podpořila soudržnost a konečnost rozhodnutí a bránila tomu, aby řídící subjekty musely trávit více času odůvodňováním svých rozhodnutí než jejich přijímáním; upozorňuje však na to, že utajení jednání jako zásada ab ovo brání jakékoli vnější kontrole; vyzývá proto Soudní dvůr, aby vyvinul opravný mechanismus/mechanismus vnitřní kontroly s cílem zajistit v takových případech určitou úroveň kontroly;

21.  konstatuje, že Soudní dvůr dodržuje interinstitucionální dohodu o 5% snižování počtu zaměstnanců během období pěti let;

22.  bere na vědomí vysoký podíl obsazených pracovních míst (98 %), a to přes vysokou fluktuaci zaměstnanců v Soudním dvoře, a podporuje jeho aktivní politiku v oblasti náboru zaměstnanců; vyzývá Soudní dvůr, aby stanovil pravidla pro případy tzv. „otáčivých dveří“;

23.  vítá výměnu zaměstnanců mezi Soudním dvorem a Evropskou centrální bankou, k níž došlo v roce 2015, a očekává, že tato spolupráce bude pokračovat i v dalších letech;

24.  vítá iniciativu Soudního dvora na zlepšení vyváženého zastoupení žen a mužů na řídících pozicích a skutečnost, že rovnováha zastoupení žen a mužů ve středních a vysokých řídících funkcích dosáhla v roce 2015 úrovně 35 % / 65 %; domnívá se však, že v tomto orgánu stále existuje prostor pro zlepšování v této oblasti; dále konstatuje, že Parlament a Rada si stanovily za cíl zajistit rovné zastoupení žen a mužů při jmenování nových soudců Tribunálu(1);

25.  zdůrazňuje, že významným prvkem hospodaření se zdroji musí zůstat geografická vyváženost, zvláště poměr mezi státní příslušností zaměstnanců a velikostí členských států, zejména s ohledem na členské státy, které k Unii přistoupily od roku 2004;

26.  vítá, že Soudní dvůr dosáhl vyváženějšího složení úředníků z členských států, které k Unii přistoupily před rokem 2004, a z těch, které přistoupily v tomto roce nebo po něm; je však hluboce znepokojen výraznou geografickou nevyvážeností na vyšší a střední úrovni řízení, a to v neprospěch členských států, které vstoupily do Unie v roce 2004 nebo později; vyzývá Soudní dvůr, aby usiloval o nápravu této situace a podal Parlamentu zprávu o zlepšeních, jichž bylo v této oblasti dosaženo;

27.  lituje skutečnosti, že vnitřní pravidla Soudního dvora pro whistleblowing byla přijata teprve na začátku roku 2016; doporučuje Soudnímu dvoru, aby s těmito pravidly seznámil všechny své zaměstnance; žádá Soudní dvůr, aby do června 2017 předložil podrobné informace o případech whistleblowerů za rok 2015 a o tom, jak byly tyto případy vyřešeny a uzavřeny;

28.  naléhavě vyzývá Soudní dvůr, aby místo prohlášení o neexistenci střetu zájmů vymáhal předložení prohlášení o zájmech, jelikož sebehodnocení týkající se konfliktu zájmů je samo o sobě střetem zájmů; domnívá se, že hodnocení situace střetu zájmů musí být provedeno nezávislou třetí stranou; žádá Soudní dvůr, aby do června 2017 oznámil, jaké změny zavedl, a aby uvedl, kdo situace střetu zájmů kontroluje; opakuje, že transparentnost je klíčová pro důvěru veřejnosti; vyzývá Soudní dvůr, aby zavedl jasná pravidla, pokud jde o „otočné dveře“, a zavedl opatření a odrazující sankce, jako například snížení důchodu nebo zákaz pracovat v podobných orgánech po dobu tří let, aby se těmto „otočným dveřím“ předešlo;

29.  bere na vědomí spolupráci Soudního dvora s Komisí a tlumočnickými službami Parlamentu v rámci interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení, a to zejména v oblasti tlumočení; očekává, že se spolupráce rozšíří i na oblast překladu, a podporuje tento vývoj všude tam, kde je to možné, aniž by utrpělo plnění odpovědností Soudního dvora;

30.  vyzývá Soudní dvůr, aby Parlamentu poskytoval náklady na překlad v souladu s harmonizovanou metodikou dohodnutou v rámci interinstitucionální pracovní skupiny pro klíčové ukazatele činnosti a výkonnosti institucí;

31.  bere na vědomí, že v ředitelství Soudního dvora pro překlad došlo k nárůstu pracovní zátěže o 1,4 % a že se jeho produktivita v roce 2015 zvýšila o 7 % díky kontrole externalizace pracovní zátěže a novým nástrojům na podporu překladu;

32.  podporuje přezkum výdajů a podmínek pro používání služebních vozidel, který společně provedly útvary vnitřního auditu Soudního dvora a Účetního dvora; vyzývá Soudní dvůr, aby v rámci tohoto přezkumu zvážil možnost snížit počet služebních vozidel, která jsou k dispozici jeho členům a zaměstnancům; kromě toho vyzývá Soudní dvůr, aby zlepšil své kontroly, které mají zabránit používání služebních vozidel k soukromým účelům;

33.  vítá závazek Soudního dvora ke splnění vysokých cílů v oblasti životního prostředí; vybízí tento orgán, aby uplatňoval zásady zelených veřejných zakázek, a vyzývá ke stanovení pravidel a dostatečného rozpočtu na kompenzaci emisí CO2;

34.  bere na vědomí podrobné informace o politice Soudního dvora v oblasti nemovitostí, zejména pokud jde o výstavbu pátého rozšíření stávajícího komplexu budov;

35.  vítá otevření historického archivu Soudního dvora v historických archivech Unie ve Florencii;

36.  vítá podnět Soudního dvora ke zveřejnění jeho výroční zprávy v novém formátu; vyzývá Soudní dvůr, aby zveřejnil výroční zprávu Účetního dvora, zejména její části, které se týkají části Soudního dvora;

37.  vyzývá Soudní dvůr, aby zlepšil svou komunikační politiku vůči občanům Unie;

38.  pokládá odpověď Soudního dvora na otázku Parlamentu (otázka č. 26) týkající se příspěvků za neuspokojivou; žádá Soudní dvůr o vysvětlení a jasnou a podrobnou odpověď.

2.2.2017

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl IV – Soudní dvůr

(2016/2154(DEC))

Navrhovatel: Gilles Lebreton

NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá skutečnost, že míra čerpání prostředků v oddílu IV – Soudní dvůr byla i v roce 2015 velmi vysoká (celkově 99,1 % a u rozpočtových kapitol 14 a 21 dokonce 99,8 %);

2.  zdůrazňuje, že rozpočet Soudního dvora je čistě správní, přičemž zhruba 75 % výdajů připadá na osoby pracující v orgánu a zbývající část na budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje;

3.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2015 stejně jako ve všech předchozích od roku 2010 neměl důvod formulovat na adresu Soudního dvora jakoukoli připomínku; konstatuje také, že Účetní dvůr nevydal v poslední době žádnou zprávu týkající se Soudního dvora;

4.  upozorňuje na to, že statistiky soudní činnosti tří soudů Soudního dvora za rok 2015 potvrzují trend patrný již v předchozích letech, pokud jde o délku trvání řízení, která je i nadále velice uspokojivá [Soudní dvůr: v průměru 15,3 měsíce (oproti 15 měsícům v roce 2014) u žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, 1,9 měsíce (oproti 2,2 měsíce v roce 2014) u naléhavých žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, 17,6 měsíce (oproti 20 měsícům v roce 2014) u přímých žalob a 14 měsíců (oproti 14,5 měsíce v roce 2014) u opravných prostředků; Tribunál a Soud pro veřejnou službu: 20,6 měsíce (oproti 23,4 měsíce v roce 2014) a 12,1 měsíce (oproti 12,7 měsíce v roce 2014) u všech projednávaných věcí úhrnně]; domnívá se, že reforma statutu Soudního dvora přijatá v roce 2015 může k takovému úsilí o zefektivnění jedině přispět;

5.  konstatuje, že všechny tři soudy Soudního dvora celkově v roce 2015 uzavřely 1 755 věcí oproti 1 685 v roce 2014, což představuje nárůst o 4,2 %; současně konstatuje, že roční výstup této instituce dosáhl nevídané úrovně a že počet podaných věcí se zvýšil z 1 691 v roce 2014 na 1 711 v roce 2015, což je v dějinách této instituce doposud nejvíc(2);

6.  oceňuje, že počet vyřešených případů se během let 2007–2015 zvýšil o 57 %, zejména zásluhou koordinovaného úsilí soudů a pomocných zaměstnanců, a to i přes výrazně omezené zvýšení počtu pomocných zaměstnanců v tomto období;

7.  domnívá se, že reforma soudnictví pomůže Soudnímu dvoru coby instituci vypořádat se s rostoucím pracovním zatížením rychleji a účinněji a umožní, aby sloužil zájmům těch, kteří hledají spravedlnost, přičemž zohlední jejich právo na spravedlivý proces v přiměřené lhůtě, a to v souladu s cílem, kterým je vysoce kvalitní a fungující služba;

8.  je potěšen úspěchem aplikace „e-Curia“ pro podávání a zasílání procesních písemností elektronickou cestou – svědčí o něm rostoucí počet přístupů do této aplikace (2 914 v roce 2015 oproti 2 230 v roce 2014) a také počet členských států, které ji používají (26 v roce 2015 oproti 25 v roce 2014); vybízí tedy členské státy, aby přijaly opatření, která podpoří používání této aplikace, a vyzývá Komisi, aby za tímto účelem navrhla vhodné nástroje, např. veřejné informační kampaně v členských státech a šíření informačních materiálů prostřednictvím soudů jednotlivých členských států;

9.  s uspokojením konstatuje, že se Soudní dvůr snaží zajistit rovnováhu v zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích (v roce 2015 pracovalo na místech administrátorů 53 % a na manažerských pozicích 35 % žen, přičemž z celkového počtu zaměstnanců Soudního dvora ženy tvořily 60 %) a že byla vytvořena zvláštní pracovní skupina, která se má zabývat překážkami v této oblasti a možnými opatřeními k jejich odstranění; dále konstatuje, že Evropský parlament a Rada si stanovily za cíl zajistit rovné zastoupení žen a mužů při jmenování nových soudců Tribunálu(3).

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

31.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

0

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Richard Ashworth

Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Viz příloha k legislativnímu usnesení Parlamentu ze dne 28. října 2015 – „Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady“, přijaté texty P8_TA(2015)0377.

(2)

Výroční zpráva 2015 – Zpráva o řízení – „VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VYPRACOVANÁ POVĚŘENOU SCHVALUJÍCÍ OSOBOU” – s. 6 - http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/rapport_gestion_2015_en_version_web.pdf

(3)

Viz příloha k legislativnímu usnesení ze dne 28. října 2015 – Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady – přijaté texty, P8_TA(2015)0377.

Právní upozornění