Postupak : 2016/2154(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0136/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0136/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.17

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0148

IZVJEŠĆE     
PDF 537kWORD 59k
31.3.2017
PE 593.842v02-00 A8-0136/2017

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IV. – Sud

(2016/2154(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Benedek Jávor

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IV. – Sud

(2016/2154(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475 – C8-0272/2016)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2015., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8-0136/2017),

1.  daje razrješnicu tajniku Suda za izvršenje proračuna Suda za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Sudu Europske unije, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu osobnih podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje, te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IV. – Sud

(2016/2154(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IV. – Sud,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8-0136/2017),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2015. nije utvrdio nikakve bitne manjkavosti u područjima u kojima je bila provedena revizija, a to su upravljanje ljudskim resursima i nabava za Sud Europske unije;

2.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud na temelju svojeg revizorskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode Suda Europske unije za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. ukupno gledajući nije bilo značajnih pogrešaka;

3.  prima na znanje da su odobrena sredstva Suda u 2015. iznosila 357 062 000 EUR (355 367 500 EUR u 2014.) i da je stopa izvršenja proračuna bila 99 %; pozdravlja vrlo visoku stopu korištenja u 2015., identičnu stopi iz 2014.;

4.  napominje da se procjenjuje da su prihodi Suda Europske unije za financijsku godinu 2015. iznosili 44 856 000 EUR; traži od Suda Europske unije da pojasni zašto utvrđena prava za financijsku godinu 2015. iznose  49 510 442 EUR, što je 10,4 % više od očekivanog;

5.  napominje da prihodi od prava prenesenih iz 2014. u 2015. iznose 84 620,37 EUR i da 84,28 % predstavlja prihode od osoba koje rade za institucije i druga tijela Unije;

6.  napominje da je proračun Suda većinom administrativne naravi i da se otprilike 75 % odnosi na rashode povezane s osobama koje rade za Sud, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i posebne zadaće koje Sud obavlja; međutim, ističe da se uvođenje izrade proračuna temeljene na uspješnosti ne bi trebalo primjenjivati samo na proračun Suda Europske unije u cjelini već bi ono trebalo obuhvaćati postavljanje „SMART” ciljeva (određenih, mjerljivih, dostižnih, odgovarajućih i vremenski utvrđenih ciljeva) za godišnje planove pojedinačnih službi, odjela i osoblja; u tom pogledu poziva Sud da u svojem svakodnevnom poslovanju što šire uvede načelo izrade proračuna temeljene na uspješnosti;

7.  pozdravlja produktivnost sudske djelatnosti Suda Europske unije u 2015., s 1711 predmeta podnesenih njegovim trima sudovima i 1755 zaključenih predmeta; napominje da je to najviši godišnji broj predmeta u povijesti Suda;

8.  prima na znanje da je Sud u 2015. zaključio 616 predmeta, manje nego 2014. (719 zaključenih predmeta 2014.) i da je pred njim pokrenuto 713 novih predmeta (u usporedbi s 622 u 2014.);

9.  napominje da je u 2015. Opći sud zaprimio 831 novi predmet i obradio 987 predmeta, što predstavlja ukupno povećanje u odnosu na prethodne godine;

10.  prima na znanje da je 2015. Službenički sud zaključio 152 predmeta, kao i 2014., te da je pred njim pokrenuto 167 novih predmeta; ističe da je deset godina nakon njegova osnivanja, 2015. bila posljednja godina postojanja Službeničkog suda; smatra da bi Sud trebao izvršiti dubinsku ocjenu tih deset godina djelovanja;

11.  napominje da statistički podaci za 2015. godinu koji obuhvaćaju tri sudska tijela u okviru Suda potvrđuju trend zadovoljavajućeg trajanja postupaka zabilježen posljednjih godina (Sud Europske unije: prosječno 15,3 mjeseca za zahtjeve za prethodnu odluku (u usporedbi s 15 mjeseci 2014.), 1,9 mjeseci za hitne zahtjeve za prethodnu odluku (2,2 mjeseca 2014.), 17,6 mjeseci za izravne tužbe (20 mjeseci 2014.) i 14 mjeseci za žalbe (14,5 mjeseci 2014.); Opći sud i Službenički sud: 20,6 mjeseci (u usporedbi s 23,4 mjeseca 2014.) odnosno 12,1 mjesec (u usporedbi s 12,7 mjeseci 2014.) za sve vrste predmeta); smatra da će izmjene Statuta Suda Europske unije usvojene 2015. dodatno pojačati racionalizaciju postupaka;

12.  pozdravlja činjenicu da se između 2007. i 2015. broj zaključenih predmeta povećao za 57 %, u velikoj mjeri zbog napora uloženih u koordinaciju nadležnosti i pomoćnog osoblja, i to usprkos izuzetno malom povećanju broja pomoćnog osoblja u tom razdoblju;

13.  napominje da je 2015. bila godina usvajanja strukturne pravosudne reforme Suda Europske unije, koju je pratio razvoj novog poslovnika Općeg suda; shvaća da će se reformom, odnosno udvostručenjem broja sudaca Općeg suda u tri faze do 2019., omogućiti Sudu da nastavi obrađivati sve veći broj predmeta; sa zanimanjem iščekuje analizu postignuća te reforme u pogledu kapaciteta Suda za obrađivanje predmeta u razumnom roku i u skladu sa zahtjevima pravičnog postupka;

14.  smatra da će ta reforma Sudu omogućiti da brže i učinkovitije rješava svoje sve veće radno opterećenje i da služi interesima onih koji traže pravdu, poštujući, u skladu s ciljem učinkovitosti i visoke kvalitete, njihovo pravo na pravično suđenje u razumnom roku;

15.  prima na znanje predstojeću preinaku Kodeksa ponašanja zastupnika kojom će se razjasniti uvjeti za obavljanje vanjskih aktivnosti i objavljivanje njihovih financijskih interesa; poziva na veću transparentnost vanjskih aktivnosti svih sudaca; zahtijeva od Suda Europske unije da informacije o drugim dužnostima i plaćenim vanjskim aktivnostima sudaca objavi na svojim internetskim stranicama i u svojim godišnjim izvješćima o radu;

16.  napominje da je od preuzetih obveza za službena putovanja u iznosu od  295 500 EUR iskorišteno samo 41 209 EUR; ističe da bi se ta preniska razina ulaganja mogla izbjeći; traži od Suda da poboljša svoju izradu proračuna i odgovornost u pogledu proračuna za službena putovanja i naglašava da bi službena putovanja trebala biti isplativa;

17.  smatra da bi Sud trebao staviti na raspolaganje opći pregled sudionika i sadržaja svojih sastanaka s vanjskim stranama koje nisu povezane s njegovom sudskom djelatnošću;

18.  traži od Suda Europske unije da tijelu nadležnom za davanje razrješnice do lipnja 2017. dostavi popis sastanaka s lobistima, profesionalnim udrugama i civilnim društvom; poziva Sud da do lipnja 2017. dostavi zapisnike s tih sastanaka;

19.  sa zadovoljstvom prima na znanje poboljšanje aplikacije e-Curia i činjenicu da su se njome 2015. koristile sve države članice; smatra da bi uz dematerijalizaciju dokumentacije trebalo poboljšati sigurnost podataka;

20.  napominje da, prema godišnjem izvješću o upravljanju za 2015., Sud usko surađuje s timom Revizorskog suda zaduženim za provođenje revizije njegove uspješnosti; u tom pogledu napominje da je Sud postavio prepreke radu revizorskog tima na početku postupka revizije; sa zadovoljstvom prima na znanje da je Sud popravio svoju suradnju s revizorima i da je Revizorskom sudu dostavio dodatne dokumente; svjestan je činjenice da je načelo povjerljivosti vijećanja nužno kako bi se očuvala neovisnost donositelja odluka, promicala dosljednost i konačnost odluka te kako bi se spriječilo da donositelji odluka moraju utrošiti više vremena na svjedočenje o svojim odlukama nego na odlučivanje; ipak ističe da povjerljivost vijećanja, kao načelo ab ovo, onemogućuje svaku vrstu vanjske kontrole; stoga poziva Sud Europske unije da osmisli mehanizam unutarnje kontrole/pravnog lijeka kako bi se u tim slučajevima osigurala određena razina kontrole;

21.  prima na znanje da Sud poštuje međuinstitucijski sporazum u pogledu smanjenja broja zaposlenika za 5 % tijekom razdoblja od pet godina;

22.  prima na znanje veliki udio popunjenih radnih mjesta (98 %) unatoč visokoj stopi fluktuacije osoblja na Sudu i podupire njegovu aktivnu politiku zapošljavanja; poziva Sud da odredi pravila u pogledu načela „rotirajućih vrata”;

23.  pozdravlja razmjenu osoblja između Suda i Europske središnje banke u 2015. i očekuje da se ta suradnja nastavi u godinama koje dolaze;

24.  pozdravlja inicijativu Suda da poboljša rodnu ravnopravnost na rukovodećim položajima i činjenicu da je stopa rodne ravnopravnosti na pozicijama višeg ili srednjeg rukovodstva dosegla 35 % u 2015.; smatra, međutim, da u instituciji još ima prostora za poboljšanje u tom području; napominje također da su Parlament i Vijeće postavili jamčenje jednakog broja žena i muškaraca kao cilj u procesu izbora kandidata za mjesta sudaca Općeg suda(6);

25.  naglašava da geografska uravnoteženost, to jest veza između državljanstva osoblja i veličine države članice, mora ostati važan element upravljanja ljudskim resursima, posebno kada je riječ o državama članicama koje su pristupile Uniji 2004. ili nakon te godine;

26.  pozdravlja činjenicu da je Sud ostvario uravnoteženiji sastav dužnosnika iz država članica koje su pristupile Uniji prije 2004. i iz država članica koje su pristupile 2004. i nakon te godine; međutim, duboko je zabrinut zbog znatne geografske neravnoteže na srednjim i višim rukovodećim položajima, na štetu država članica koje su pristupile Uniji 2004. ili kasnije; poziva Sud da pokuša ispraviti tu situaciju i da izvijesti Parlament o poboljšanjima postignutim u tom pogledu;

27.  žali zbog činjenice da su unutarnja pravila Suda o zviždačima donesena tek početkom 2016.; preporučuje Sudu da ta pravila podijeli članovima osoblja kako bi ih zaposlenici bili svjesni; traži od Suda da do lipnja 2017. dostavi detalje o predmetima iz 2015. povezanim sa zviždačima te o tome kako su obrađeni i zaključeni;

28.  potiče Sud da provede podnošenje izjava o financijskim interesima umjesto izjava o nepostojanju sukoba interesa, s obzirom na to da samoprocjena postojanja sukoba interesa sama po sebi predstavlja sukob interesa; smatra da procjenu situacije u kojoj postoji sukob interesa mora provesti neovisna strana; traži od Suda da do lipnja 2017. izvijesti o uvedenim promjenama i da navede tko provjerava slučajeve sukoba interesa; ponovno naglašava da je transparentnost ključna za dobivanje povjerenja javnosti; poziva Sud da uspostavi jasna pravila o načelu „rotirajućih vrata” i da utvrdi mjere i odvraćajuće kazne kao što je smanjenje mirovina ili zabrana rada na najmanje tri godine u sličnim tijelima, kako bi se spriječila praksa „rotirajućih vrata”;

29.  prima na znanje suradnju Suda s Komisijom i službama usmenog prevođenja Parlamenta u okviru međuinstitucijskog odbora za pismeno i usmeno prevođenje, osobito na području usmenog prevođenja; očekuje da se ta suradnja proširi na područje prevođenja i podupire je, kada je to moguće i bez dovođenja u pitanje nadležnosti Suda Europske unije;

30.  poziva Sud da Parlamentu dostavi troškove prevođenja prema usklađenoj metodologiji dogovorenoj u okviru međuinstitucijske radne skupine o ključnim međuinstitucijskim aktivnostima i pokazateljima uspješnosti;

31.  napominje da je uprava za prevođenje Suda imala povećanje radnog opterećenja od 1,4 % i da se njezina produktivnost u 2015. povećala za 7 % zbog nadzora eksternalizacije radnog opterećenja i uvođenja novih alata za potpomaganje prevođenja;

32.  podržava preispitivanje rashoda i uvjeta upotrebe službenih automobila koje zajednički provode službe unutarnje revizije Suda i Revizorskog suda; poziva Sud da u okviru tog preispitivanja razmotri mogućnost smanjenja broja službenih vozila koja su na raspolaganju članovima i osoblju Suda; nadalje poziva Sud da poboljša svoje provjere korištenja službenih automobila u privatne svrhe;

33.  pozdravlja predanost Suda visokim ekološkim ciljevima; potiče instituciju na primjenu načela „zelene” javne nabave i poziva na uspostavu pravila i dostatan proračun za smanjenje emisija ugljičnog dioksida;

34.  prima na znanje detaljne informacije o politici upravljanja nekretninama Suda, posebno s obzirom na izgradnju petog proširenja postojećeg kompleksa zgrada;

35.  pozdravlja otvaranje povijesnog arhiva Suda u Povijesnom arhivu Unije u Firenci;

36.  pozdravlja inicijativu Suda u pogledu objave godišnjeg izvješća o radu u novom formatu; poziva Sud Europske unije da objavi godišnje izvješće Revizorskog suda, a osobito njegove dijelove koji se odnose na Sud Europske unije;

37.  poziva Sud da poboljša svoju komunikacijsku politiku prema građanima Unije.

38.  odgovor koji je Sud pružio na pitanje Parlamenta o naknadama (pitanje br. 26) smatra nepotpunim; od Suda traži pojašnjenje te jasan i iscrpan odgovor.

2.2.2017

NACRT IZVJEŠĆA Odbora za pravna pitanja

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IV. – Sud

(2016/2154(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Gilles Lebreton

PRIJEDLOZI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja činjenicu da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za dio IV. – Sud 2015. godine ostala na iznimno visokoj razini (ukupno 99,1 %, a čak 99,8 % za odobrena sredstva u poglavljima 14 i 21);

2.  ističe da je proračun Suda namijenjen isključivo za administrativne potrebe te da se otprilike 75 % sredstava izdvaja za osobe koje rade za instituciju, a preostali dio za zgrade, namještaj, opremu i razne operativne rashode;

3.  sa zadovoljstvom navodi da Revizorski sud još od 2010. godine, pa tako i u svojem godišnjem izvješću za 2015., nema nikakvih primjedbi na rad Suda; primjećuje također da Revizorski sud u posljednje vrijeme nije objavio nijedno tematsko izvješće koje se odnosi na Sud;

4.  napominje da statistički podaci za 2015. godinu, koji obuhvaćaju sva tri sudska tijela u okviru Suda, potvrđuju trend prisutan posljednjih nekoliko godina u pogledu vremena trajanja postupaka, koje je i dalje na vrlo zadovoljavajućoj razini [Sud: prosječno 15,3 mjeseca (u usporedbi s 15 mjeseci 2014.) za zahtjeve za prethodnu odluku, 1,9 mjeseci (2,2 mjeseca 2014.) za hitne zahtjeve za prethodnu odluku, 17,6 mjeseci (20 mjeseci 2014.) za izravne tužbe i 14 mjeseci (14,5 mjeseci 2014.) za žalbe; Opći sud i Službenički sud: 20,6 mjeseci (23,4 mjeseca 2014.) odnosno 12,1 mjesec (12,7 mjeseci 2014.) za sve vrste predmeta]; smatra da će reforma Statuta Suda Europske unije dodatno pridonijeti tim naporima za racionalizaciju postupaka;

5.  napominje da su tri sudska tijela Suda 2015. godine ukupno zaključila 1755 predmeta, u usporedbi s 1685 predmeta 2014., što predstavlja povećanje od 4,2 %; nadalje ističe da je produktivnost Suda na godišnjoj razini dosegla dosada nezabilježenu razinu, s obzirom na to da je broj pokrenutih predmeta porastao s 1691 predmeta 2014. godine na 1711 predmeta 2015., što predstavlja najveći broj predmeta u povijesti Suda(7);

6.  pozdravlja činjenicu da se između 2007. i 2015. broj riješenih predmeta povećao za 57 %, u velikoj mjeri zbog napora uloženih u koordinaciju nadležnosti i pomoćnog osoblja, i to usprkos izuzetno malom povećanju broja pomoćnog osoblja u tom razdoblju;

7.  smatra da će reforma pravosudnog sustava Sudu omogućiti da brže i učinkovitije rješava svoje sve veće radno opterećenje i da služi interesima onih koji traže pravdu, poštujući, u skladu s ciljem učinkovitosti i visoke kvalitete, njihovo pravo na pravično suđenje u razumnom roku;

8.  pozdravlja uspjeh aplikacije „e-Curia” za elektroničko podnošenje i dostavu postupovnih dokumenata, na što ukazuje sve veći broj korisničkih računa za tu aplikaciju (2914 u 2015., u usporedbi s 2230 u 2014.), kao i broj država članica koje se njome koriste (26 u 2015., u usporedbi s 25 2014.); potiče stoga države članice da poduzmu mjere za promicanje uporabe te aplikacije i poziva Komisiju da u tu svrhu predloži odgovarajuće instrumente poput organizacije kampanja informiranja građana u državama članicama i distribucije informativnih materijala u sklopu nacionalnih pravosudnih tijela;

9.  sa zadovoljstvom napominje da Sud radi na jamčenju ravnopravnosti između muškaraca i žena na višim položajima (2015. godine žene su zauzimale 53 % upravnih i 35 % rukovodećih položaja, dok su među osobljem Suda zastupljene sa 60 %) i da je osnovana posebna radna skupina koja treba utvrditi prepreke prisutne u tom području kao i načine na koje ih se može ukloniti; napominje također da su Europski parlament i Vijeće postavili jamčenje rodne ravnoteže kao cilj u procesu izbora kandidata za mjesta sudaca Općeg suda(8).

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

31.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

0

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

23

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Richard Ashworth

Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL L 69, 13.3.2015.

(2)

SL C 380, 14.10.2016., str. 1.

(3)

SL C 375, 13.10.2016., str. 1.

(4)

SL C 380, 14.10.2016., str. 147.

(5)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(6)

Vidi prilog zakonodavnoj rezoluciji Parlamenta od 28. listopada 2015. – Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća – Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0377.

(7)

Godišnje izvješće za 2015. – Izvješće o upravljanju – „IZVJEŠĆE O RADU DUŽNOSNIKA ZA OVJERAVANJE” – str. 6. – http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/rapport_gestion_2015_en_version_web.pdf.

(8)

Vidi prilog zakonodavnoj rezoluciji od 28. listopada 2015. – Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća – Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0377.

Pravna napomena