Eljárás : 2016/2154(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0136/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0136/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.17

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0148

JELENTÉS     
PDF 475kWORD 63k
31.3.2017
PE 593.842v02-00 A8-0136/2017

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság

(2016/2154(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Jávor Benedek

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság

(2016/2154(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2016)0475 – C8-0272/2016)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A8-0136/2017),

1.  mentesítést ad a Bíróság hivatalvezetője számára a Bíróság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Bíróságnak, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak valamint az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, IV. szakasz – Bíróság

(2016/2154(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, IV. szakasz – Bíróság,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A8-0136/2017),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  elégedetten veszi tudomásul, hogy a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék nem állapított meg jelentős hiányosságokat az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) tekintetében az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódóan ellenőrzött területeken;

2.  örömmel látja, hogy ellenőrzési munkája alapján a Számvevőszék úgy vélte, hogy a 2015. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően a Bíróság igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

3.  megállapítja, hogy 2015-ben a Bíróság összesen 357 062 000 EUR összegű előirányzattal rendelkezett (2014-ben ez az összeg 355 367 500 EUR volt), és hogy az előirányzatok végrehajtási aránya 99%-os volt; üdvözli, hogy a 2015-ös végrehajtási arány nagyon magas volt, és megegyezett a 2014-es aránnyal;

4.  megállapítja, hogy a Bíróság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó becsült bevételei 44 856 000 EUR-t tettek ki; felhívja a Bíróságot, hogy adjon magyarázatot arra, hogy a 2015-ös pénzügyi évben megállapított jogosultságok (49 510 442 EUR) miért magasabbak 10,4%-kal a becsültnél;

5.  megállapítja, hogy a 2014-ről 2015-re átvitt jogosultságokból származó jövedelem 84 620,37 EUR-t tett ki és hogy ennek 84,28%-a az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevétel;

6.  megállapítja, hogy a Bíróság költségvetése elsősorban igazgatási jellegű, és mintegy 75%-át a Bíróságon dolgozókhoz kapcsolódó kiadások teszik ki, a fennmaradó rész pedig az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez és az intézmény által betöltött különleges funkciókhoz kapcsolódik; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a teljesítményalapú költségvetés-tervezést nem csak a Bíróság költségvetésének egészére kellene alkalmazni, hanem annak konkrét, mérhető, teljesíthető, releváns és határidőhöz kötött (SMART) célokat is magában kellene foglalnia az egyes osztályok, egységek és a személyzet éves tervei vonatkozásában; e tekintetben felszólítja a Bíróságot, hogy napi műveleteibe is jobban vezesse be a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvét;

7.  üdvözli a Bíróság igazságszolgáltatási tevékenységei terén 2015-ben mutatott produktivitást, amikor is 1711 ügyet utaltak a három testület elé, és 1755 ügy került lezárásra; megállapítja, hogy ez a Bíróság eddigi fennállása során éves viszonylatban a legtöbb ügyet jelenti;

8.  megjegyzi, hogy a Bíróság 2015-ben 616 ügyet zárt le, ami csökkenést jelent 2014-hez képest (2014-ben 719 ügyet zárt le) és 713 új ügyet tárgyalt (2014-ben 622-t);

9.  tudomásul veszi, hogy 2015-ben a Törvényszék 831 új ügyet kapott és 987 ügyet zárt le, ami az előző évekhez képest általános növekedést jelez;

10.  megállapítja, hogy 2015-ben a Közszolgálati Törvényszéken a 2014. évihez hasonlóan 152 ügyet zártak le, és 167 új ügy indult; hangsúlyozza, hogy tíz évvel a létrehozását követően 2015 volt a Közszolgálati Törvényszék működésének utolsó éve; úgy véli, hogy a Bíróságnak mélyreható elemzést kell végeznie erről a tíz évről;

11.  megállapítja, hogy a három igazságszolgáltatási fórum 2015-ös statisztikái megerősítik az eljárások időtartamát illetően az előző években tapasztalt trendet, amely kielégítő szintet mutat [Bíróság: 15,3 hónap (2014-ben 15 hónap) előzetes döntéshozatalra utalások esetén, 1,9 hónap (2014-ben 2,2 hónap) sürgős előzetes döntéshozatalra utalások esetén, 17,6 hónap (2014-ben 20 hónap) közvetlen keresetek estén és 14 hónap (2014-ben 14,5 hónap) fellebbezések esetén; a Törvényszék és Közszolgálati Törvényszék esetében 20,6 hónap (2014-ben 23,4 hónap) illetve 12,1 hónap (2014-ben 12,7 hónap) az összes eljárást tekintve]; úgy véli, hogy a Bíróság alapokmányának 2015-ben elfogadott módosításai csak tovább támogathatják ezt az egyszerűsítési erőfeszítést;

12.  üdvözli, hogy a megoldott ügyek száma 2007 és 2015 között 57%-kal nőtt, ami főként a törvényszékek és a kisegítő alkalmazottak összehangolt erőfeszítéseinek köszönhető, annak ellenére, hogy a kisegítő alkalmazotti kapacitás ebben az időszakban csak rendkívül korlátozott mértékben nőtt;

13.  nyugtázza, hogy 2015-ben került elfogadásra a Bíróság igazságszolgáltatási szervezetrendszerének reformja, amellyel párhuzamosan kidolgozásra került a Törvényszék új eljárási szabályzata; tudomásul veszi, hogy a reform a törvényszéki bírák számának 2019-ig, három szakaszban megvalósuló megduplázása révén lehetővé teszi, hogy a Bíróság megbirkózzon a növekvő számú ügyekkel; várakozással tekint a reform abban a tekintetben elért eredményeinek elemzése elé, hogy a Bíróság észszerű időn belül és a tisztességes bírósági eljárással kapcsolatos követelményeknek megfelelően tudja-e az ügyeket kezelni;

14.  úgy véli, hogy a reform lehetővé fogja tenni a Bíróság mint intézmény számára, hogy gyorsabban és hatékonyabban megbirkózzon növekvő munkaterhével, és szolgálni tudja az igazságszolgáltatáshoz folyamodókat, tiszteletben tartva az észszerű időn belül jogszerű eljáráshoz való jogukat, összhangban a minőségi és jól működő szolgáltatásra vonatkozó célkitűzésekkel;

15.  tudomásul veszi a tagok magatartási kódexének soron következő átdolgozását, amelynek során tisztázásra kerülnek a külső tevékenységek végzésének feltételeivel és a tagok pénzügyi érdekeltségeinek közzétételével kapcsolatos kérdések; felhív az átláthatóság fokozására minden egyes bíró külső tevékenységeivel kapcsolatban; kéri, hogy a Bíróság a honlapján és az éves tevékenységi jelentéseiben nyújtson tájékoztatást a bírák egyéb állásairól és fizetett külső tevékenységeiről;

16.  megállapítja, hogy a küldetésekkel kapcsolatos 295 500 EUR kötelezettségvállalásból csak 41 209 EUR került felhasználásra; rámutat, hogy az ilyen alulfinanszírozást el lehetne kerülni; kéri, hogy a Bíróság javítsa a küldetésekkel kapcsolatos költségvetés-tervezést és elszámoltathatóságot, és hangsúlyozza a küldetések költséghatékonysága elvének szükségességét;

17.  úgy véli, hogy a Bíróságnak az igazságszolgáltatási tevékenységeivel kapcsolatos ülések kivételével a külső felekkel folytatott ülései tekintetében közzé kellene tennie egy általános áttekintést a résztvevőkről és az ülések tartalmáról;

18.  kéri, hogy a Bíróság 2017. júniusig nyújtsa be a lobbistákkal, szakmai szervezetekkel és civil társadalommal folytatott megbeszéléseinek listáját a mentesítésért felelős hatóságnak; kéri, hogy a Bíróság 2017 júniusáig mutassa be e megbeszélések jegyzőkönyveit;

19.  megelégedéssel nyugtázza az e-Curia alkalmazásban eszközölt javításokat, és hogy azt az összes tagállam használta 2015-ben; úgy véli, hogy a dokumentumok dematerializálása mellett javítani kell az adatbiztonságot;

20.  megállapítja, hogy a 2015-ös éves irányítási jelentése szerint a Bíróság szorosan együttműködik a Számvevőszék azon csapatával, amelyik a teljesítményértékelésével van megbízva; ezzel összefüggésben megállapítja, hogy a Bíróság akadályozta az ellenőrző csoport munkáját az ellenőrzési folyamat elején; megelégedéssel nyugtázza, hogy a Bíróság javította az ellenőrökkel való együttműködését, és további dokumentumokat nyújtott be a Számvevőszéknek; tisztában van azzal, hogy a tanácskozások titkosságának elvére szükség van a döntéshozók függetlenségének megóvása, a döntések következetességének és véglegességének előmozdítása, valamint annak megelőzése érdekében, hogy a döntéshozóknak több időt kelljen a döntéseikkel kapcsolatos tanúskodással tölteniük, mint magával a döntések meghozatalával; ugyanakkor rámutat, hogy a tanácskozások titkosságának elve ab ovo megakadályoz minden külső ellenőrzést, ezért felhívja a Bíróságot, hogy dolgozzon ki belső ellenőrzési/korrekciós mechanizmust annak érdekében, hogy ilyen esetekben bizonyos fokú ellenőrzést tudjon biztosítani;

21.  tudomásul veszi, hogy a Bíróság megfelel az intézményközi megállapodás azon előírásának, hogy a személyzetet öt év alatt 5%-kal kell csökkenteni;

22.  nyugtázza, hogy a személyzet nagyfokú fluktuációja ellenére magas a betöltött álláshelyek aránya (98%), és támogatja a Bíróság aktív munkaerő-felvételi politikáját; felhívja a Bíróságot, hogy hozzon szabályokat a forgóajtó-jelenségre vonatkozóan;

23.  üdvözli a Bíróság és az Európai Központi Bank közötti 2015-ös személyzetcserét, és elvárja az együttműködés folytatását a következő években;

24.  üdvözli a Bíróság azon kezdeményezését, hogy javítsa a nemek egyensúlyát a vezetői álláshelyeken, és hogy a nők és férfiak aránya a közép- és felsővezetői posztokon 2015-ben elérte a 35%/65%-ot; úgy véli ugyanakkor, hogy az intézményen belül további előrehaladást lehetne elérni e téren; megjegyzi továbbá, hogy a Parlament és a Tanács célkitűzésként határozták meg a nők és férfiak egyenlő képviseletének biztosítását a Törvényszék új bíráinak kinevezése során(6);

25.  hangsúlyozza, hogy a földrajzi egyensúlynak, nevezetesen a személyzet állampolgársága és a tagállamok mérete közötti kapcsolatnak az erőforrás-gazdálkodás fontos elemének kell maradnia, különös tekintettel azokra a tagállamokra, amelyek 2004-ben és azóta csatlakoztak az Unióhoz;

26.  üdvözli, hogy a Bíróság az Unióhoz 2004 előtt, a 2004-ben és az azt követően csatlakozott tagállamokból származó tisztviselők tekintetében kiegyensúlyozottabb arányt ért el; mély aggodalmát fejezi ki ugyanakkor a közép- és felsővezetői posztokon tapasztalható földrajzi egyensúlyhiány miatt, ami hátrányosan érinti az Unióhoz 2004-ben vagy azt követően csatlakozott tagállamokat; felszólítja a Bíróságot, hogy próbálja meg orvosolni ezt a helyzetet, és készítsen jelentést a Parlament számára az e téren elért előrehaladásról;

27.  sajnálja, hogy a Bíróság visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályzata csak 2016 elején került elfogadásra; javasolja, hogy a Bíróság tájékoztassa személyzetét ezekről a szabályokról, hogy valamennyi munkatársa értesüljön róluk; kéri, hogy a Bíróság 2017 júniusáig nyújtson részletes tájékoztatást a visszaélések bejelentésének 2015. évi eseteiről (ha voltak ilyenek), és arról, hogy azokat hogyan kezelték és zárták le;

28.  sürgeti a Bíróságot, hogy vezesse be érdekeltségi nyilatkozatok benyújtását az összeférhetetlenség hiányára vonatkozó nyilatkozatok helyett, mivel az összeférhetetlenséggel kapcsolatos önértékelés már önmagában összeférhetetlenséget teremt; úgy véli, hogy az összeférhetetlenségi helyzeteket független félnek kell értékelnie; kéri, hogy a Bíróság 2017 júniusáig készítsen jelentést a bevezetett változásokról, és jelezze, hogy ki ellenőrzi az összeférhetetlenségi helyzeteket; megismétli, hogy az átláthatóság kulcsfontosságú a közvélemény bizalmához; felhívja a Bíróságot, hogy alakítson ki egyértelmű szabályokat a „forgóajtó-jelenséggel” kapcsolatban, és hogy vezessen be visszatartó erejű szankciókat, úgymint nyugdíjcsökkentés, vagy hasonló szerveknél való munkavégzés tilalma legalább 3 évre a „forgóajtó-jelenség” megelőzése érdekében;

29.  nyugtázza a Bíróság, a Bizottság és a Parlament tolmácsolási szolgálatai között az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság keretében folytatott együttműködést, amely főként a tolmácsolás területét fedi le; elvárja, hogy az együttműködést a fordítás területére is kiterjesszék, és támogatja ezt, ahol csak lehetséges, a Bíróság feladatainak akadályozása nélkül;

30.  felhívja a Bíróságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet a fordítás költségeiről a fő intézményközi tevékenységi és teljesítménymutatók kidolgozásával foglalkozó intézményközi munkacsoport által kidolgozott összehangolt módszertan alapján;

31.  tudomásul veszi, hogy a Bíróság fordítói igazgatóságának munkaterhe 1,4%-kal emelkedett, és hogy a produktivitása 2015-ben 7%-kal nőtt a kiszervezés ellenőrzésének és új fordítástámogató eszközök alkalmazásának köszönhetően;

32.  támogatja a kiadások és a hivatali gépjárművek használata feltételeinek felülvizsgálatát, amelyet közösen végez a Bíróság belső ellenőrzési szolgálata és a Számvevőszék; felhívja a Bíróságot, hogy e felülvizsgálat keretében vegye fontolóra a tagjai és személyzete rendelkezésére álló hivatali gépjárművek számának csökkentését; felhívja továbbá a Bíróságot, hogy javítsa a hivatali gépjárművek magáncélú használatának ellenőrzését;

33.  üdvözli a Bíróság magas környezetvédelmi célkitűzések iránti elkötelezettségét; ösztönzi az intézményt a zöld közbeszerzés elveinek alkalmazására, és szabályok és megfelelő költségvetés felállítását kéri a kibocsátáskompenzációra vonatkozóan;

34.  tudomásul veszi a Bíróság épületekkel kapcsolatos politikájára vonatkozó részletes tájékoztatást, különös tekintettel a jelenlegi épületegyüttes ötödik bővítésére;

35.  üdvözli a Bíróság levéltárának megnyitását az Európai Unió firenzei levéltárában;

36.  üdvözli a Bíróság azon kezdeményezését, hogy éves tevékenységi jelentését új formátumban adja ki; felhívja a Bíróságot, hogy tegye közzé a Számvevőszék éves jelentését, különös tekintettel a Bíróságra vonatkozó részekre;

37.  felhívja a Bíróságot az uniós polgárok felé irányuló kommunikációs politikájának javítására;

38.  nem tartja kielégítőnek a Bíróság által a Parlament juttatásokra vonatkozó (26.) kérdésére adott választ; felszólítja a Bíróságot a kérdés tisztázására és világos és részletes megválaszolására.

2.2.2017

VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság

( 2016/2154(DEC))

A vélemény előadója: Gilles Lebreton

JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  üdvözli, hogy a „IV. szakasz − Bíróság” részben szereplő előirányzatok végrehajtásának aránya 2015-ben is nagyon magas maradt (99,1% az előirányzatok összességét tekintve, és 99,8% a 14. és a 21. alcímben szereplő előirányzatok esetében);

2.  hangsúlyozza, hogy a Bíróság költségvetése kizárólag igazgatási jellegű, és hogy a költségvetés mintegy 75%-át az intézményhez kötődő személyekre fordítják, a fennmaradó részt pedig ingatlanokra, ingóságokra, berendezésekre és egyéb működési kiadásokra;

3.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék a 2015. évi éves jelentésében – mint ahogyan 2010 óta egyszer sem – nem tett a Bíróságra vonatkozó észrevételt; nyugtázza, hogy a Számvevőszék az utóbbi időben nem készített a Bírósággal kapcsolatos különjelentést sem;

4.  megállapítja, hogy a Bíróság három igazságszolgáltatási fórumának 2015-ös igazságszolgáltatási statisztikái megerősítik az eljárások időtartamát illetően az előző években tapasztalt trendet, amely igen kielégítő szintet mutat [Bíróság: 15,3 hónap (2014-ben 15 hónap) előzetes döntéshozatalra utalások esetén, 1,9 hónap (2014-ben 2,2 hónap) sürgős előzetes döntéshozatalra utalások esetén, 17,6 hónap (2014-ben 20 hónap) közvetlen keresetek estén és 14 hónap (2014-ben 14,5 hónap) fellebbezések esetén; Törvényszék és Közszolgálati Törvényszék: 20,6 hónap (2014-ben 23,4 hónap) illetve 12,1 hónap (2014-ben 12,7 hónap) az összes eljárást tekintve]; úgy véli, hogy az Európai Unió Bírósága alapokmányának 2015-ben elfogadott reformja csak tovább támogathatja ezt az egyszerűsítési erőfeszítést;

5.  nyugtázza, hogy a Bíróság három igazságszolgáltatási fóruma 2015-ben összesen 1755 ügyet zárt le (2014-ben 1685), ami 4,2%-os növekedést jelent; becslések szerint ugyanakkor az intézmény éves teljesítménye eddig soha nem látott szintet ért el, és a megindított ügyek száma a 2014-es 1691-ről 2015-ben 1711-re emelkedett, amennyinél több ügyet az intézmény történetében még sohasem iktattak(7);

6.  üdvözli, hogy a megoldott ügyek száma 2007 és 2015 között 57%-kal nőtt, ami főként a törvényszékek és a kisegítő alkalmazottak összehangolt erőfeszítéseinek köszönhető, annak ellenére, hogy a kisegítő alkalmazotti kapacitás ebben az időszakban csak rendkívül korlátozott mértékben nőtt;

7.  úgy véli, hogy az igazságszolgáltatási reform lehetővé fogja tenni a Bíróság mint intézmény számára, hogy gyorsabban és hatékonyabban megbirkózzon növekvő munkaterhével, és szolgálni tudja az igazságszolgáltatáshoz folyamodókat, tiszteletben tartva az észszerű időn belül jogszerű eljáráshoz való jogukat, összhangban a minőségi és jól működő szolgáltatásra vonatkozó célkitűzésekkel;

8.  örömét fejezi ki az eljárási iratok elektronikus úton való benyújtását és kézbesítését lehetővé tevő e-Curia sikeres alkalmazása miatt, amit jelez az alkalmazás felhasználói számának növekedése (2015-ben 2914, 2014-ben 2230) és az alkalmazást használó tagállamok számának emelkedése (2015-ben 26, 2014-ben 25); ezért ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket ezen alkalmazás előmozdítására, és felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon erre irányuló eszközöket, úgymint a polgárok tájékoztatására szolgáló kampányokat a tagállamokban és tájékoztató anyagok terjesztését a nemzeti igazságszolgáltatási szervek közvetítésével;

9.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a Bíróság törekszik a nők és a férfiak közötti egyensúly biztosítására a felelős beosztások esetében (2015-ben nők töltötték be az AD besorolási fokozatba tartozó álláshelyek 53%-át és a vezetői álláshelyek 35%-át, valamint nők tették ki a Bíróság teljes személyzetének 60%-át), és hogy külön munkacsoport jött létre az e téren meglévő fékek vizsgálatára és az azokat valószínűsíthetően felszámoló intézkedések meghozatalára; megjegyzi továbbá, hogy az Európai Parlament és a Tanács célkitűzésként határozták meg a nők és férfiak egyenlő részvételének biztosítását a Törvényszék új bíráinak kinevezése során(8).

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

31.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

0

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

23

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Richard Ashworth

Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL L 69., 2015.3.13.

(2)

HL C 380., 2016.10.14., 1. o.

(3)

HL C 375., 2016.10.13., 1. o.

(4)

HL C 380., 2016.10.14., 147. o.

(5)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(6)

Lásd: Melléklet a jogalkotási állásfoglaláshoz – Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata, Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0377

(7)

2015. évi éves jelentés – Irányítási jelentés – „A MEGBÍZOTT, ENGEDÉLYEZÉSRE JOGOSULT TISZTVISELŐ ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉSE” – 6. o. http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/rapport_gestion_2015_en_version_web.pdf

(8)

Lásd: Melléklet a jogalkotási állásfoglaláshoz, az Európai Parlament és a Tanács közös nyilatkozata, Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0377

Jogi nyilatkozat