Postopek : 2016/2154(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0136/2017

Predložena besedila :

A8-0136/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.17

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0148

POROČILO     
PDF 531kWORD 62k
31.3.2017
PE 593.842v02-00 A8-0136/2017

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

(2016/2154(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Benedek Jávor

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

(2016/2154(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2015 (COM(2016)0475 – C8-0272/2016)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2015, skupaj z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravne zadeve (A8-0136/2017),

1.  podeli razrešnico sodnemu tajniku Sodišča Evropske unije glede izvrševanja proračuna Sodišča Evropske unije za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Sodišču Evropske unije, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov ter Evropski službi za zunanje delovanje in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

(2016/2154(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek IV – Sodišče Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravne zadeve (A8-0136/2017),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov,

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2015 navedlo, da ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Sodišča Evropske unije;

2.  pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke Sodišča Evropske unije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, ni bilo pomembnih napak;

3.  ugotavlja, da je proračun Sodišča Evropske unije v letu 2015 znašal 357.062.500 EUR (leta 2014 je znašal 355.367.000 EUR) in da je bila stopnja izvrševanja 99 %; pozdravlja zelo visoko stopnjo izkoriščenosti v letu 2015, ki je bila enaka stopnji v letu 2014;

4.  ugotavlja, da so načrtovani prihodki Sodišča Evropske unije za proračunsko leto 2015 znašali 44.856.000 EUR; poziva Sodišče Evropske unije, naj pojasni, zakaj so ugotovljene upravičenosti v proračunskem letu 2015 za 10,4 % višje od načrtovanih (49.510.442 EUR);

5.  ugotavlja, da prihodki od upravičenosti, prenesenih iz leta 2014 v leto 2015, znašajo 84.620,37 EUR in da 84,28 % predstavlja dohodke oseb, ki delajo z institucijami in drugimi organi Unije;

6.  ugotavlja, da je proračun Sodišča Evropske unije večinoma upravne narave in da se približno 75 % porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi na Sodišču, preostanek pa za stavbe, pohištvo, opremo in posebne naloge, ki jih to izvaja; poudarja pa, da se uvedba oblikovanja proračuna glede na uspešnost ne bi smela uporabljati le za proračun institucije kot celoto, temveč bi morala zajemati sklop posebnih, izmerljivih, dosegljivih, realnih in časovno določenih (SMART) ciljev v letnih načrtih za posamezne oddelke in enote ter osebje; v zvezi s tem poziva Sodišče, naj načelo oblikovanja proračuna glede na uspešnost uvede v svoje vsakodnevne dejavnosti;

7.  pozdravlja storilnost pravosodnih dejavnosti Sodišča Evropske unije v letu 2015, ko je bilo pred tremi sodišči predloženih 1711 zadev in zaključenih 1755 zadev; ugotavlja, da je to v zgodovini Sodišča Evropske unije največje število zadev na leto;

8.  ugotavlja, da je Sodišče Evropske unije v letu 2015 zaključilo 616 zadev, kar je manj kot v prejšnjem letu (719 zaključenih zadev v letu 2014), predloženih pa mu je bilo 713 novih zadev (v primerjavi s 622 zadevami v letu 2014);

9.  je seznanjen, da je Splošno sodišče v letu 2015 prejelo 831 novih zadev, obravnavalo pa 987 zadev, kar pomeni, da se je število postopkov v primerjavi s prejšnjimi leti v splošnem povečalo;

10.  ugotavlja, da je Sodišče za uslužbence v letu 2015 tako kot v letu 2014 zaključilo 152 zadev in imelo 167 novih zadev; poudarja, da je sodišče deset let po ustanovitvi leta 2015 delovalo zadnje leto; meni, da bi moralo Sodišče Evropske unije izvesti poglobljeno oceno teh desetih let delovanja;

11.  ugotavlja, da statistični podatki za leto 2015 potrjujejo razvoj iz zadnjih let v zvezi s povprečnim trajanjem postopkov, ki ostaja zadovoljivo (za Sodišče 15,3 meseca za zahteve za predhodno stališče (v primerjavi s 15 meseci v letu 2014), 1,9 meseca za nujne zahteve za predhodno stališče (v primerjavi z 2,2 meseca v letu 2014), 17,6 meseca za neposredne ukrepe (v primerjavi z 20 meseci v letu 2014) in 14 mesecev za pritožbe (v primerjavi s 14,5 meseca v letu 2014); za Sodišče 20,6 meseca (v primerjavi s 23,4 meseca leta 2014) in za Sodišče za uslužbence 12,1 meseca (v primerjavi z 12,7 meseca leta 2014) za vse vrste primerov; meni, da spremembe statuta Sodišča, sprejetega leta 2015, lahko le dodatno okrepijo to racionalizacijo;

12.  pozdravlja dejstvo, da se je število rešenih primerov med letoma 2007 in 2015 povečalo za 57 %, v glavnem zaradi prizadevanj za usklajevanje pristojnosti in pomožnega osebja, ne glede na zelo majhno povečanje števila pomožnega osebja v tem obdobju;

13.  ugotavlja, da je bila leta 2015 sprejeta pravosodna arhitekturna reforma Sodišča Evropske unije, ki jo je spremljala priprava novega poslovnika Splošnega sodišča; je seznanjen s tem, da bo reforma s podvojitvijo števila sodnikov Splošnega sodišča v tristopenjskem postopku do leta 2019 Sodišču omogočila, da bo še naprej kos povečanemu številu zadev; se veseli analize dosežkov te reforme v zmogljivosti Sodišča Evropske unije, da zadeve zaključi v razumnem obdobju in pri tem spoštuje zahteve po poštenem sojenju;

14.  meni, da bo reforma pravosodnega sistema Sodišču Evropske unije omogočila, da se bo lahko hitreje in učinkoviteje soočalo z vedno večjo delovno obremenitvijo in služilo interesom posameznikov, pri čemer bo moralo spoštovati njihove pravice do poštenega sojenja v razumnem roku, v skladu s cilji učinkovite storitve in visoke kakovosti;

15.  je seznanjen s prihodnjo prenovo kodeksa ravnanja za člane, v okviru katere bodo pojasnjeni pogoji za izvajanje zunanjih dejavnosti in objava njihovih finančnih interesov; poziva k večji preglednosti zunanjih dejavnosti posameznega sodnika; poziva Sodišče Evropske unije, naj na svojem spletnem mestu in v letnih poročilih o dejavnostih objavi informacije o drugih delovnih mestih in plačanih zunanjih dejavnostih sodnikov;

16.  ugotavlja, da je bilo od obveznosti za službena potovanja v višini 295.500 EUR porabljenih samo 41.209 EUR; poudarja, da bi se temu premajhnemu vlaganju lahko izognili; poziva Sodišče Evropske unije, naj izboljša pripravo proračuna in odgovornost v zvezi s proračunom za službena potovanja, in poudarja potrebo po načelu, da morajo biti službena potovanja stroškovno učinkovita;

17.  meni, da bi moralo Sodišče Evropske unije dati na voljo splošni pregled udeležencev in vsebino svojih srečanj z zunanjimi strankami, ki se ne nanašajo na njegove pravosodne dejavnosti;

18.  zahteva, da Sodišče Evropske unije organu za podelitev razrešnice do junija 2017 predloži seznam sestankov z lobisti, poklicnimi združenji in civilno družbo; poziva Sodišče Evropske unije, naj zapisnike teh sestankov predloži do junija 2017;

19.  je zadovoljen z izboljšavami aplikacije eCuria in ugotavlja, da so jo v letu 2015 uporabljale vse države članice; meni, da je treba poleg dematerializacije dokumentov izboljšati tudi varnost podatkov;

20.  ugotavlja, da Sodišče Evropske unije glede na svoje letno poročilo o upravljanju za leto 2015 tesno sodeluje s skupino Računskega sodišča, imenovano za izvedbo pregleda njegove uspešnosti; v zvezi s tem ugotavlja, da je na začetku postopka revizije Sodišče oviralo delo revizorske skupine; z zadovoljstvom ugotavlja, da je Sodišče izboljšalo sodelovanje z revizorji in predložilo dodatne dokumente Računskemu sodišču; se zaveda, da je načelo tajnosti posvetovanj nujno za ohranitev neodvisnosti nosilcev odločanja, spodbujanje doslednosti in dokončnosti odločitev in preprečevanje, da bi nosilci odločanja porabili več časa za zagovarjanje svojih odločitev kot za njihovo sprejetje; vendar poudarja, da tajnost posvetovanj kot načelo ab ovo preprečuje vsak zunanji nadzor; zato poziva Sodišče Evropske unije, naj oblikuje mehanizem notranjega nadzora/popravkov, da bi v takih primerih zagotovili ustrezno raven nadzora;

21.  ugotavlja, da Sodišče Evropske unije izpolnjuje medinstitucionalni dogovor o zmanjšanju osebja za 5 % v obdobju petih let;

22.  je seznanjen z visokim deležem zasedenih delovnih mest (98 %) kljub visoki stopnji fluktuacije zaposlenih na Sodišču Evropske unije in podpira njegovo politiko aktivnega zaposlovanja; poziva ga, naj vzpostavi pravila glede izmeničnega zaposlovanja v javnem in zasebnem sektorju;

23.  pozdravlja izmenjavo osebja, ki jo je v letu 2015 izvedlo Sodišče Evropske unije z Evropsko centralno banko, in pričakuje, da se bo sodelovanje v prihodnjih letih nadaljevalo;

24.  pozdravlja pobudo Sodišča Evropske unije za izboljšanje uravnotežene zastopanosti spolov na vodstvenih položajih in dejstvo, da je uravnotežena zastopanost spolov na srednjih in višjih vodstvenih položajih leta 2015 dosegla raven med 35 % in 65 %; vendar meni, da so na tem področju možne še dodatne izboljšave; poleg tega ugotavlja, da sta Parlament in Svet določila cilj, da se zagotovi enaka zastopanost med moškimi in ženskami pri imenovanju novih sodnikov Splošnega sodišča(6);

25.  poudarja, da mora geografsko ravnotežje, torej razmerje med državljanstvom uslužbencev in velikostjo držav članic, ostati pomemben element upravljanja virov, zlasti v zvezi z državami članicami, ki so pristopile k Uniji leta 2004 ali pozneje;

26.  pozdravlja, da je Računsko sodišče doseglo bolj uravnoteženo sestavo uradnikov iz držav članic, ki so pristopile k Uniji pred letom 2004, in tistih, ki so se ji pridružile leta 2004 ali pozneje; vendar je zelo zaskrbljen zaradi velikega geografskega neravnovesja na ravni srednjega in višjega vodstva v škodo držav članic, ki so v Unijo vstopile leta 2004 ali pozneje; poziva Sodišče Evropske unije, naj si prizadeva za izboljšanje tega stanja in Parlamentu poroča o doseženem napredku v zvezi s tem;

27.  obžaluje, da so bila notranja pravila Sodišča glede prijavljanja nepravilnosti sprejeta šele na začetku leta 2016; priporoča Sodišču, naj s temi pravili seznani vse zaposlene; poziva Sodišče, naj do junija 2017 posreduje podrobnosti o primerih prijav nepravilnosti v letu 2015, če obstajajo, ter o njihovi obravnavi in reševanju;

28.  poziva Sodišče Evropske unije, naj namesto izjave o neobstoju navzkrižja interesov uveljavi obvezno predložitev izjave o interesih, saj je lastna ocena navzkrižja interesov sama po sebi navzkrižje interesov; meni, da mora oceno navzkrižja interesov opraviti neodvisna stran; poziva Računsko sodišče, naj do junija 2017 poroča o uvedenih spremembah in sporoči, kdo preverja stanje na področju navzkrižja interesov; ponavlja, da je preglednost ključni element za zaupanje javnosti; poziva Sodišče, naj določi jasna pravila glede izmeničnega zaposlovanja uradnikov v javnem in zasebnem sektorju (pojav vrtljivih vrat) ter za preprečevanje tega pojava sprejme ukrepe in odvračilne kazni, kot sta denimo zmanjšanje pokojnine ali prepoved dela v podobnih organih za vsaj tri leta;

29.  je seznanjen s sodelovanjem Sodišča Evropske unije s Komisijo in službami za tolmačenje Parlamenta v okviru medinstitucionalnega odbora za prevajanje in tolmačenje, zlasti na področju tolmačenja; pričakuje, da se bo sodelovanje razširilo na področje prevajanja, kadar koli bo mogoče in brez ogrožanja odgovornosti Sodišča Evropske unije, ter to podpira;

30.  poziva Sodišče Evropske unije, naj mu predloži stroške prevajanja po usklajeni metodologiji, ki je bila dogovorjena v medinstitucionalni delovni skupini o ključnih medinstitucionalnih dejavnostih in kazalnikih uspešnosti;

31.  ugotavlja, da se je delovna obremenitev direktorata za prevajanje Sodišča Evropske unije v letu 2015 povečala za 1,4 %, pri čemer se je njegova storilnost zaradi oddajanja nadzora delovne obremenitve v zunanje izvajanje in uvedbe novih orodij za podporo pri prevajanju povečala za 7 %;

32.  podpira pregled odhodkov in pogojev uporabe uradnih avtomobilov, ki sta ju skupaj izvedli službi za notranjo revizijo Sodišča Evropske unije in Računskega sodišča; poziva Sodišče Evropske unije, naj v okviru tega pregleda prouči možnost zmanjšanja števila uradnih avtomobilov, ki so na voljo njegovim članom in zaposlenim; poleg tega Sodišče Evropske unije poziva, naj izboljša preverjanje uporabe službenih vozil v zasebne namene;

33.  pozdravlja zavezanost Sodišča Evropske unije visokim okoljskim ciljem; spodbuja institucijo, naj uporablja načela zelenega javnega naročanja, ter poziva k vzpostavitvi pravil in zadostnemu proračunu za ogljično izravnavanje;

34.  je seznanjen s podrobnimi informacijami o politiki Sodišča Evropske unije glede stavb, zlasti kar zadeva gradnjo pete razširitve sedanjega nepremičninskega sklopa;

35.  pozdravlja odprtje zgodovinskega arhiva Sodišča Evropske unije v Zgodovinskem arhivu Unije v Firencah;

36.  pozdravlja pobudo Sodišča Evropske unije, da objavi letno poročilo v novem formatu; poziva Sodišče Evropske unije, naj objavi letno poročilo Računskega sodišča, zlasti dele, ki se nanašajo na Sodišče EU;

37.  poziva Sodišče Evropske unije, naj izboljša komunikacijsko politiko za državljane Unije;

38.  meni, da je odgovor Sodišča Evropske unije na vprašanje Parlamenta (vprašanje št. 26) glede nadomestil nepopoln; poziva Sodišče Evropske unije, naj poda pojasnilo ter jasen in natančen odgovor.

2.2.2017

MNENJE Odbora za pravne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

(2016/2154(DEC))

Pripravljavec mnenja: Gilles Lebreton

POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja dejstvo, da je stopnja izvrševanja proračunskih sredstev v oddelku IV – Sodišče Evropske unije v letu 2015 ostala zelo visoka (skupno več kot 99,1 % in kar 99,8 % za sredstva v proračunskih poglavjih 14 in 21);

2.  poudarja, da je proračun Sodišča Evropske unije povsem upravne narave, saj porabi približno 75 % sredstev za zaposlene v instituciji, preostanek pa za nepremičnine, pohištvo, opremo in razne odhodke iz poslovanja;

3.  izraža zadovoljstvo, da Računsko sodišče v svojem letnem poročilu za leto 2015 ni imelo pripomb glede Sodišča Evropske unije, podobno kot že leta 2010; prav tako opozarja, da Računsko sodišče v zadnjem času ni izdalo nobenega posebnega poročila glede Sodišča Evropske unije;

4.  ugotavlja, da sodne statistike treh sodišč Sodišča za leto 2015 potrjujejo trend iz preteklih let v zvezi s trajanjem postopkov, ki še vedno ostaja na zelo zadovoljivi ravni [Sodišče Evropske unije: 15,3 meseca (v primerjavi s 15 meseci leta 2014) v povprečju za predhodna odločanja, 1,9 meseca (v primerjavi z 2,2 meseca leta 2014) za nujna predhodna odločanja, 17,6 meseca (v primerjavi z 20 meseci leta 2014) za neposredne postopke in 14 mesecev (v primerjavi s 14,5 meseca leta 2014) za pritožbe; Splošno sodišče in Sodišče za uslužbence: 20,6 meseca (v primerjavi s 23,4 meseca leta 2014) in 12,1 meseca (v primerjavi z 12,7 meseca leta 2014) za vse obravnavane zadeve]; meni, da reforma statutov Sodišča, ki je bila sprejeta leta 2015, lahko podpre ta prizadevanja za racionalizacijo;

5.  ugotavlja, da so vsa tri sodišča Sodišča v letu 2015 skupaj zaključila 1.755 primerov v primerjavi s 1.685 primeri v letu 2014, kar predstavlja 4,2-odstotno povečanje; hkrati meni, da je letna produktivnost institucije dosegla najvišjo raven doslej, saj se je število vloženih zadev s 1.691 v letu 2014 povečalo na 1.711 v letu 2015, kar je najvišja raven v vsej zgodovini Sodišča(7);

6.  pozdravlja dejstvo, da se je število rešenih primerov med letoma 2007 in 2015 povečal za 57 %, v glavnem zaradi prizadevanj za usklajevanje pristojnosti in pomožnega osebja, ne glede na zelo majhno povečanje števila pomožnega osebja v tem obdobju;

7.  meni, da bo reforma pravosodnega sistema Sodišču Evropske unije omogočila, da se bo lahko hitreje in učinkoviteje soočalo z vedno večjo delovno obremenitvijo in služilo interesom posameznikov, pri čemer bo moralo spoštovati njihove pravice do poštenega sojenja v razumnem roku, v skladu s cilji učinkovite storitve in visoke kakovosti;

8.  je zadovoljen z uspehom aplikacije „e-Curia“ za vlaganje in obveščanje o postopkovnih dokumentih v elektronski obliki, kot dokazuje vse večje število računov za dostop do te aplikacije (2.914 v letu 2015 v primerjavi z 2.230 v letu 2014) ter število držav članic, ki jo uporabljajo (26 v letu 2015 v primerjavi s 25 v letu 2014); zato spodbuja države članice, naj sprejmejo ukrepe za spodbujanje uporabe te aplikacije, in poziva Komisijo, naj da na razpolago orodja v ta namen, na primer z organizacijo kampanj za obveščanje državljanov v državah članicah in razširjanjem informativnega gradiva prek nacionalnih sodišč;

9.  z zadovoljstvom ugotavlja, da si Sodišče prizadeva za uravnoteženo zastopanost moških in žensk na odgovornih delovnih mestih (leta 2015 so 53 % administracijskih mest in 35 % vodstvenih položajev zasedale ženske, kar predstavlja 60 % osebja Sodišča) ter da je bila ustanovljena posebna delovna skupina za preučitev ovir na tem področju in ukrepov za njihovo odpravo; poleg tega ugotavlja, da sta Evropski parlament in Svet določila cilj, da se zagotovi enakost med moškimi in ženskami pri imenovanju novih sodnikov Splošnega sodišča(8).

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

31.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

0

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Evelyne Gebhardt

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Richard Ashworth

Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL L 69, 13.3.2015.

(2)

UL C 380, 14.10.2016, str. 1.

(3)

UL C 375, 13.10.2016, str. 1.

(4)

UL C 380, 14.10.2016, str. 147.

(5)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(6)

Glej prilogo k zakonodajni resoluciji Parlamenta z dne 28. oktobra 2015 – Skupna izjava Evropskega parlamenta in Sveta – Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA(2015)0377.

(7)

Letno poročilo za leto 2015 – Poročilo o upravljanju – „POROČILO O DEJAVNOSTIH ODREDBODAJALECA NA PODLAGI PRENOSA POOBLASTIL“ – str. 6 - http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/rapport_gestion_2015_en_version_web.pdf.

(8)

Glej prilogo k zakonodajni resoluciji z dne 28. oktobra 2015 – Skupna izjava Evropskega parlamenta in Sveta – Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA(2015)0377.

Pravno obvestilo