Postup : 2016/2179(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0137/2017

Předložené texty :

A8-0137/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.55
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0186

ZPRÁVA     
PDF 642kWORD 63k
31.3.2017
PE 593.859v02-00 A8-0137/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (nyní Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)) na rozpočtový rok 2015

(2016/2179(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (nyní Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž („Frontex“)) na rozpočtový rok 2015

(2016/2179(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen „agentura“) na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie(4), a zejména na článek 30 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES(5), a zejména na článek 76 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0137/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k uzavření účtů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (nyní Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž („Frontex“)) za rozpočtový rok 2015

(2016/2179(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie(10), a zejména na článek 30 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES(11), a zejména na článek 76 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0137/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (nyní Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž („Frontex“)) na rozpočtový rok 2015

(2016/2179(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (nyní Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž („Frontex“)) na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 12/2016 s názvem „Používání grantů agenturami není vždy vhodné ani prokazatelně účinné“,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0137/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (nyní Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž („Frontex“) (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 143 300 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 46,31 %; vzhledem k tomu, že tento nárůst vyplýval zejména ze dvou úprav příslušných operací ve Středomoří v hodnotě 28 000 000 EUR;

B.  vzhledem k tomu, že celkový příspěvek Unie do rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015 činil podle finančních výkazů agentury 133 528 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 53,82 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka agentury, jsou legální a správné;

Východisko pro výrok s výhradou o spolehlivosti účetní závěrky

1.  bere na vědomí, že Účetní dvůr vydal o spolehlivosti účetní závěrky agentury výrok s výhradou; bere na vědomí, že východiskem pro výrok s výhradou byla skutečnost, že náklady na předběžně financované služby související s námořním dohledem, které vznikly v roce 2015, ale nebyly dosud vyfakturovány, byly podhodnoceny o 1 723 336 EUR; dále konstatuje, že tato účetní chyba měla dopad na výdaje příštích období a vedla k významné nesprávnosti v rozvaze agentury a v jejím výkazu o finanční výkonnosti; zdůrazňuje však, že tato účetní chyba nevedla k žádným nesprávným nebo nelegálním transakcím ani nedošlo k nesprávnému vynaložení prostředků;

2.  lituje toho, že odhad výdajů příštích období provedl účetní na základě zprávy, která nezahrnovala část očekávaného předběžného financování; je znepokojen tím, že si účetní tento nedostatek včas neuvědomil a nekonzultoval jej se svým protějškem v partnerské agentuře; bere na vědomí, že v důsledku toho nebyla část potenciálních výdajů příštích období zohledněna při přípravě účtů;

3.  bere na vědomí, že agentura již přijala nápravná opatření, aby v budoucnu podobným problémům předešla; zejména bere na vědomí, že účetní agentury odpovědný za správný odhad výdajů příštích období bude zakládat své odhady na všech příslušných dostupných údajích a informacích, včetně informací od partnerských agentur, kterých se výdaje příštích období týkají; přijímá vysvětlení agentury, že také její schvalující osoba se bude více snažit, aby se podobné problémy neopakovaly, a to prostřednictvím křížové kontroly dostupných údajů a užší spolupráce s účetním;

4.  konstatuje, že podle názoru Účetního dvora, s výhradou dopadu podhodnocení vzniklých, ale dosud nevyfakturovaných nákladů, roční účetní závěrka agentury ve všech významných ohledech věrně zobrazuje její finanční situaci k 31. prosinci 2015 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jejího finančního nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

5.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že agentura provedla v roce 2015 audit ex-post týkající se Islandu a zjistila neoprávněné platby v souvislosti s odpisem plavidla zapojeného od roku 2011 do roku 2015 do sedmi společných operací, a to ve výši 1 400 000 EUR; zejména konstatuje, že islandská pobřežní stráž požadovala proplacení odpisu této lodi, která překročila životnost stanovenou v pokynech agentury;

6.  bere na vědomí, že prováděcí pravidla k finančnímu nařízení agentury stanoví, že schvalující osoba může upustit od zpětného vymáhání stanovené částky, pokud by toto vymáhání nebylo v souladu se zásadou proporcionality; dále bere na vědomí, že v souladu s touto zásadou a poté, co obdržela externí právní stanovisko, oznámila schvalující osoba zpětné vymáhání prostředků ve výši 600 000 EUR, což pokrývá granty udělené od roku 2014; konstatuje, že z téhož důvodu schvalující osoba oznámila rozhodnutí, že neproplatí 200 000 EUR, které měly být zaplaceny v roce 2016; chápe, že vzhledem k zavedení kontrol ex post ze strany agentury a s cílem dodržovat zásadu transparentnosti a rovnocenného zacházení vůči příjemcům agentury, což jsou veřejné orgány členských států zabývající se správou hranic a otázkami migrace, jednala schvalující osoba v souladu s osvědčenými postupy agentury v oblasti zpětného vymáhání neoprávněných plateb s ohledem na poslední dva roky spolupráce;

7.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí existenci neřešeného rizika dvojího financování v souvislosti s Fondem pro vnitřní bezpečnost (ISF); připomíná, že ISF, který byl zřízen na období 2014 až 2020 a skládá se z nástrojů ISF hranice a víza a ISF policie, má na financování opatření k dispozici 3 800 000 000 EUR; připomíná však, že Komise v rámci nástroje ISF hranice a víza členským státům proplácí nákupy prostředků, jako jsou vozidla či plavidla, i provozní náklady, jako je spotřeba paliva nebo údržba; zdůrazňuje, že agentura tyto náklady účastníkům společných operací proplácí také; bere na vědomí, že agentura ve spolupráci s generálním ředitelstvím Komise pro migraci a vnitřní věci zavedla opatření, která toto riziko zmírňují; zejména konstatuje, že tato opatření zahrnují přístup k databázi ISF, která obsahuje všechny plány a zprávy příjemců, školení o funkcionalitách společného systému sdíleného řízení prostředků i provádění kontrol ex ante a ex post prostřednictvím kontroly podkladů a současně zvyšování povědomí o tomto problému mezi příjemci;

Rozpočtové a finanční řízení

8.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla míra plnění rozpočtu 99,86 %, čímž oproti roku 2014 došlo k nárůstu o 1,21 %; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 69,50 %, což ve srovnání s rokem 2014 představuje pokles o 0,71 %;

Závazky a přenesené prostředky

9.  konstatuje, že úroveň přenesených prostředků na závazky v hlavě II (administrativní výdaje) činila 3 200 000 EUR (38 % prostředků na závazky) ve srovnání s 4 500 000 EUR (36 %) v roce 2014; dále konstatuje, že přenosy prostředků v hlavě III (provozní výdaje) činily 40 200 000 EUR (35 %) ve srovnání s 28 400 000 EUR (44 %) v roce 2014; bere na vědomí, že přenosy prostředků v hlavě II souvisely zejména se smlouvami v oblasti IT přesahujícími konec roku, zatímco přenosy prostředků v hlavě III souvisely s víceletou povahou činností agentury; dále konstatuje, že agentura musí i nadále usilovat o snižování objemu přenesených prostředků s cílem lépe dodržovat zásadu ročního rozpočtu;

10.  bere na vědomí, že přenos prostředků může být často zčásti nebo plně opodstatněný víceletou povahou operačních programů agentur a nutně neznamená, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani není vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je předem naplánován a sdělen Účetnímu dvoru;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

11.  bere na vědomí informaci agentury, že v roce 2015 zahájila 34 přijímacích řízení, z nichž 14 mělo být dokončeno v roce 2016; dále konstatuje, že agentura přijala v roce 2015 47 nových pracovníků;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

12.  bere na vědomí, že s cílem zajistit transparentnost svých zadávacích řízení zveřejňovala agentura v Úředním věstníku Evropské unie udělené zakázky nad požadovanou prahovou hodnotou, zatímco udělené zakázky pod požadovanou prahovou hodnotou byly zveřejňovány na jejích webových stránkách;

13.  bere na vědomí, že agentura na svých webových stránkách zveřejňovala prohlášení o neexistenci střetů zájmů svého výkonného ředitele a jeho zástupce; dále konstatuje, že několik zbývajících, dosud nezveřejněných prohlášení o neexistenci střetů zájmů členů správní rady agentury souvisí s nedávnou obměnou členů správní rady; bere na vědomí, že agentura tato prohlášení zveřejní na svých webových stránkách, jakmile je obdrží;

14.  uznává stávající práci agentury týkající se transparentnosti; bere na vědomí, že je třeba dosáhnout pokroku a zřídit hodnotící výbory;

15.  bere na vědomí skutečnost, že na všechny otázky v oblasti střetů zájmů se vztahuje kodex chování, který platí pro všechny zaměstnance; s uspokojením konstatuje, že agentura v roce 2016 aktualizovala své interní pokyny pro zaměstnance, pokud jde o chápání konceptu střetu zájmů; se znepokojením konstatuje, že agentura nestanovila žádné kontroly faktické správnosti ani proces pro aktualizaci prohlášení o neexistenci střetů zájmů;

16.  poukazuje na skutečnost, že podle zprávy Účetního dvora se agentura Frontex při zřizování vyjednávacích týmů řídících jednání o grantech na společné operace dostatečně nezabývala existující možností vzniku střetů zájmů; vyzývá agenturu, aby zavedla opatření a vhodnou politiku na ochranu zásad transparentnosti a zajistila neexistenci střetů zájmů ve vyjednávacích týmech;

17.  konstatuje, že agentura právě dokončuje svá vnitřní pravidla v oblasti whistleblowingu; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o zavedení a provádění těchto pravidel;

18.  lituje závěrů Účetního dvora uvedených v jeho zvláštní zprávě č. 12/2016, že agentura nevytvořila vhodnou politiku v oblasti střetů zájmů pro zaměstnance, kteří jsou členy dvoustranných vyjednávacích týmů; vyzývá agenturu, aby stanovila formální politiky v oblasti střetů zájmů pro externí odborníky, interní zaměstnance a členy správní rady zapojené do postupů výběru a udělování grantů, zohlednila přitom akumulační efekt několika menších střetů zájmů a potřebu definovat účinná zmírňující opatření;

Vnitřní kontrola

19.  na základě informací agentury konstatuje, že na konci roku 2015 zhodnotila účinnost svého systému vnitřní kontroly; dále konstatuje, že podle hodnocení byly standardy vnitřní kontroly prováděny a fungovaly; konstatuje však, že významné navýšení rozpočtu agentury vytvořilo dodatečný tlak na systém vnitřní kontroly, který je zapotřebí dále zlepšovat; bere na vědomí, že agentura zjistila prostor pro zlepšování u osmi standardů vnitřní kontroly a vytvořila strategii pro řešení nedostatků; těší se na příští výroční zprávu agentury a další podrobnosti týkající se zlepšování systému vnitřní kontroly;

Interní audit

20.  konstatuje, že v roce 2015 provedl útvar interního auditu (IAS) audit v oblasti „zadávání veřejných zakázek a správy aktiv“, v jehož důsledku byla vydána čtyři doporučení označená jako „důležitá“; bere na vědomí informaci agentury, že pro splnění těchto doporučení připravila akční plán;

21.  bere na vědomí závěry útvaru IAS, že ke dni 1. ledna 2016 neexistovala žádná nesplněná doporučení označená jako „kritická“; konstatuje však, že dvě doporučení týkající se řízení lidských zdrojů (označená jako „velmi důležitá“) a řízení projektů v oblasti IT (označená jako „důležitá“) nebyla provedena ve lhůtách stanovených v akčním plánu; bere na vědomí, že provádění bylo zpožděno kvůli tomu, že dosud nebyla přijata nová prováděcí pravidla pro přijímání dočasných a smluvních zaměstnanců, i kvůli rozhodnutí agentury, že než začne uplatňovat souhrnnou strategii v oblasti IKT, bude nejprve provádět správu IKT, aby bylo provádění soudržné a udržitelné;

Další připomínky

22.  připomíná, že vysoký a stále rostoucí počet grantových dohod i rozsah souvisejících výdajů, k nimž dochází v posledních letech a které musí agentura ověřovat, naznačuje, že by bylo možno využívat účinnějšího a nákladově efektivnějšího mechanismu financování operačních činností agentury; bere na vědomí, že nové zřizovací nařízení agentury odstranilo pojem „granty“ jakožto smluvní nástroj pro operační činnosti mezi agenturou a institucemi členských států; doufá, že tato úprava agentuře umožní zjednodušit finanční řízení svých operačních činností; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dalším vývoji této věci;

23.  vítá, že agentura v roce 2015 přispěla k záchraně více než 250 000 lidských životů na moři; vítá skutečnost, že agentura po tragických událostech na jaře 2015 posílila své pátrací a záchranné kapacity;

24.  vybízí k posílení výměny informací mezi agenturou Frontex, agenturami Unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a členskými státy při plném dodržování pravidel na ochranu údajů, zejména zásady omezení účelu, s cílem zlepšit účinnost společných operací agentury Frontexu financovaných z grantů; vyjadřuje politování nad tím, že je obtížné vyhodnotit skutečný dopad společných operací;

25.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora u většiny operačních programů agentury Frontex chybí kvantitativní cíle a konkrétní cílové hodnoty pro společné operace; se znepokojením konstatuje, že tato skutečnost, spolu s nedostatkem dokumentace poskytnuté spolupracujími zeměmi, by mohla bránit následnému hodnocení účinnosti společných operací v dlouhodobém horizontu; vybízí agenturu Frontex, aby zlepšila své strategické plánování programů s cílem stanovit pro své grantové činnosti relevantní strategické cíle a zavést účinný a na výsledky orientovaný systém pro monitorování a podávání zpráv, který by pracoval s relevantními a měřitelnými klíčovými ukazateli výkonnosti;

26.  konstatuje, že státy zapojené do hraničních operací vykazují vzniklé náklady na základě výkazů nákladů, které obsahují „stálé výdaje“ (odpisy a údržbu), „variabilní výdaje“ (zejména palivo) a „výdaje na služební cesty“ (zejména příspěvky a další výdaje na posádky); dále konstatuje, že vykázané náklady vycházely ze skutečných hodnot a řídily se vnitrostátními normami, což vedlo k rozdílným přístupům zúčastněných členských států, čímž vznikl systém, který pro všechny zapojené subjekty představuje zátěž; vyzývá agenturu, aby, kdykoli to bude možné, používala zjednodušené vykazování nákladů a vyhnula se tak této neefektivitě;

27.  připomíná, že v souladu s čl. 57 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624(13) měla být dohoda o sídle agentury uzavřena poté, co bude schválena správní radou agentury, a to nejpozději do 7. dubna 2017; s uspokojením konstatuje, že dne 23. ledna 2017 agentura a polská vláda parafovaly návrh dohody o sídle; dále konstatuje, že by dohoda měla být předložena správní radě agentury v únoru 2017, která by, pokud bude dohoda přijata, měla řediteli agentury povolit podpis dohody s polskou vládou a připravit cestu k následné ratifikaci polským parlamentem;

28.  se znepokojením bere na vědomí významnou genderovou nevyváženost správní rady agentury (93 % / 7 %); rovněž konstatuje, že oba členové vrcholného vedení agentury jsou zástupci stejného pohlaví;

29.  připomíná, že agentura by měla svému úředníkovi pro otázky základních práv poskytnout dostatečné personální a jiné zdroje, aby bylo možné vytvořit mechanismus pro podávání stížností a dále rozpracovat a prosazovat strategii agentury zaměřenou na sledování a zajišťování ochrany základních práv;

30.  vítá podporu poskytovanou vnitrostátním orgánům v hotspotech při určování totožnosti a registraci migrantů, při činnostech spojených s navracením osob a při zajišťování vnitřní bezpečnosti Unie; vítá podpis dohody s agenturou Europol o operační spolupráci, která má zabránit přeshraniční trestné činnosti a pašování migrantů; vyzývá k širší a účinnější spolupráci s agenturou Europol i ostatními agenturami v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

°

°  °

31.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne [xx. dubna 2017](14) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].).

15.2.2017

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (nyní Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž) na rozpočtový rok 2015

(2016/2179(DEC))

Navrhovatel: Petr Ježek

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá skutečnost, že roční účetní závěrka Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen „agentura“) ve všech významných ohledech věrně zobrazuje její finanční situaci ke dni 31. prosince 2015 a že její operace jsou legální a správné; konstatuje, že náklady, které vznikly na předběžně financované služby související s námořním dohledem, byly podhodnoceny o 1 723 336 EUR; vyjadřuje politování nad tím, že toto podhodnocení vedlo k významné nesprávnosti v rozvaze agentury; vítá skutečnost, že se agentura zavázala, že zlepší své postupy pro odhad očekávaných nákladů;

2.  bere na vědomí vysokou míru přenesených prostředků na závazky vyčleněných na správní výdaje (hlava II, 38 %) a na provozní výdaje (hlava III, 35 %); bere na vědomí závazek agentury, že bude pokračovat ve zlepšování svých postupů pro finanční a rozpočtové řízení; konstatuje, že v případě hlavy II jsou hlavním důvodem pro velké objemy přenášených prostředků smlouvy v oblasti IT přesahující konec roku, zatímco v případě hlavy III to je víceletá povaha činností agentury;

3.  lituje toho, že ne všichni členové správní rady zveřejnili svá prohlášení o loajalitě vůči agentuře; vyzývá členy správní rady z Bulharska, Belgie, Francie, Norska a Švédska a Komisi, aby vyplnili a zveřejnili svá prohlášení o loajalitě vůči agentuře; lituje toho, že chybí oddělená a úplná prohlášení o zájmech od všech členů správní rady; lituje toho, že výkonný ředitel nezveřejnil své prohlášení o zájmech; naléhavě vyzývá výkonného ředitele, aby zveřejnil své prohlášení o zájmech a zajistil jeho nezávislé ověření s cílem předcházet střetům zájmů a řešit je; opakuje, že transparentnost je pro důvěru veřejnosti klíčová; vyzývá agenturu, aby stanovila jasná pravidla týkající se ochrany oznamovatelů a tzv. „efektu otočných dveří“;

4.  připomíná, že agentura by měla svému úředníkovi pro otázky základních práv poskytnout dostatečné personální a jiné zdroje, aby bylo možné vytvořit mechanismus pro podávání stížností a dále rozpracovat a prosazovat strategii agentury zaměřenou na sledování a zajišťování ochrany základních práv;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že agentura hradila poplatky za odpis plavidla, jehož životnost již skončila; konstatuje, že agentura získala zpět pouze platby z roku 2015; bere na vědomí prohlášení agentury, že tyto náklady byly získávány zpět v souladu se zásadou proporcionality; upozorňuje na skutečnost, že v rámci „Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice“ spravovaného Komisí a „společných operací agentury Frontex“ hrozí riziko dvojího financování při proplácení nákladů na plavidla a spotřebované palivo; konstatuje, že pravidla pro úhradu nákladů jsou složitá a že se pro každý členský stát vypočítávají odlišně; vybízí agenturu, aby v případech, kdy to povede ke zvýšené nákladové efektivnosti, využívala zjednodušené vykazování nákladů a další mechanismy financování jako doplněk ke grantům;

6.  se znepokojením bere na vědomí vysoký počet probíhajících nápravných opatření v reakci na připomínky Účetního dvora z let 2012, 2013 a 2014, která souvisí s postupy přijímání zaměstnanců, dohodou o sídle, výdaji vykazovanými spolupracujícími zeměmi a příspěvky od zemí přidružených k Schengenu; vyzývá agenturu, aby v průběhu roku 2017 provedla co nejvíce nápravných opatření;

7.  lituje závěrů Účetního dvora uvedených v jeho zvláštní zprávě č. 12/2016, že agentura nevytvořila vhodnou politiku v oblasti střetů zájmů pro zaměstnance, kteří jsou členy dvoustranných vyjednávacích týmů; vyzývá agenturu, aby stanovila formální politiky v oblasti střetů zájmů pro externí odborníky, interní zaměstnance a členy správní rady zapojené do postupů výběru a udělování grantů, zohlednila přitom akumulační efekt několika menších střetů zájmů a definovala účinná zmírňující opatření;

8.  vítá, že agentura v roce 2015 přispěla k záchraně více než 250 000 lidských životů na moři; vítá skutečnost, že agentura po tragických událostech z jara 2015 posílila své pátrací a záchranné kapacity; vítá podpis významné dohody s misí společné bezpečnostní a obranné politiky EUNAVFOR MED o námořním dohledu;

9.  vítá podporu poskytovanou vnitrostátním orgánům v hotspotech při určování totožnosti a registraci migrantů, při činnostech spojených s navracením osob a při zajišťování vnitřní bezpečnosti Unie; vítá podpis dohody s agenturou Europol o operační spolupráci, která má zabránit přeshraniční trestné činnosti a pašování migrantů; vyzývá k širší a účinnější spolupráci s agenturou Europol i ostatními agenturami v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

9.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 208.

(2)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 208.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 251, 16.09. 2016, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 208.

(8)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 208.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 251, 16.09. 2016, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9. 2016, s. 1).

(14)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právní upozornění