Procedūra : 2016/2179(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0137/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0137/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.55
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0186

ZIŅOJUMS     
PDF 717kWORD 63k
31.3.2017
PE 593.859v02-00 A8-0137/2017

par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (tagad Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2179(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Inés Ayala Sender

GROZĪJUMI
1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (tagad Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2179(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (turpmāk “Aģentūra”) 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2004. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām(4), un jo īpaši tās 30. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regulu (ES) 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK(5), un jo īpaši tās 76. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0137/2017),

1.  sniedz Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (tagad Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)) 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2016/2179(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (turpmāk “Aģentūra”) 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2004. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām(10), un jo īpaši tās 30. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regulu (ES) 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK(11), un jo īpaši tās 76. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0137/2017),

1.  apstiprina Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (tagad Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2179(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (tagad Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 12/2016 “Aģentūru dotāciju izlietojums: ne vienmēr atbilstīgs vai uzskatāmi efektīvs”,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0137/2017),

A.  tā kā Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (tagad Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra) (turpmāk “Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka Aģentūras galīgais budžets 2015. finanšu gadā bija EUR 143 300 000, kas ir par 46,31 % vairāk nekā 2014. gadā; tā kā budžeta pieaugumu lielākoties veidoja divi grozījumi, kurus piemēroja attiecīgajām operācijām Vidusjūrā un kuru summa bija EUR 28 000 000;

B.  tā kā saskaņā ar Aģentūras finanšu pārskatiem Savienības kopējais ieguldījums Aģentūras 2015. gada budžetā bija EUR 133 528 000, kas ir par 53,82 % vairāk nekā 2014. gadā;

C.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2015. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Pamatojums atzinumam ar iebildēm par pārskatu ticamību

1.  konstatē, ka Revīzijas palāta ir sniegusi atzinumu ar iebildēm par Aģentūras pārskatu ticamību; atzīmē, ka iemesls atzinumam ar iebildēm bija tas, ka Aģentūra novērtēja par zemu izmaksas, kas bija radušās 2015. gadā, bet par kurām vēl nebija saņemts rēķins EUR 1 723 336 apmērā par pakalpojumu priekšapmaksu saistībā ar jūras uzraudzību; turklāt norāda, ka šāds kļūdains aprēķins ietekmēja uzkrātās izmaksas un tādēļ Aģentūras bilancē un finanšu darbības rezultātu pārskatā tika sniegta būtiski nepareiza informācija; tomēr atzīmē, ka minētā kļūdainā aprēķina dēļ netika veikti nekādi nepareizi vai nelegāli darījumi, kā arī nekādi līdzekļi izsaimniekoti netika;

2.  pauž nožēlu, ka uzkrājamās izmaksas grāmatvedis aprēķināja, pamatojoties uz ziņojumu, ar ko daļa no uzkrājamās priekšapmaksas tika izslēgta; ir nobažījies, ka grāmatvedis laikus neapzinājās šo trūkstošo daļu un ka grāmatvedis šajā lietā neapspriedās ar kolēģi sadarbības aģentūrā; atzīmē, ka tādēļ pārskatu sagatavošanas laikā daļa no potenciāli uzkrājamām izmaksām netika ņemta vērā;

3.  konstatē, ka Aģentūra jau ir veikusi korektīvus pasākumus, lai šādi gadījumi vairs neatkārtotos; jo īpaši atzīmē, ka par uzkrājumu pareizu aprēķināšanu atbildīgais Aģentūras grāmatvedis aprēķinus balstīs uz visiem attiecīgajiem datiem un informāciju, kas ir pieejama, tostarp informāciju no sadarbības aģentūrām, uz kurām attiecas uzkrājumi; pieņem, ka Aģentūras kredītrīkotājs darīs vairāk, lai šādas nepilnības neatkārtotos, un vairākkārt pārbaudīs pieejamos datus, kā arī ciešāk sadarbosies ar grāmatvedi;

4.  atzīmē — Revīzijas palāta uzskata, ka, izņemot ietekmi, ko rada pārāk zemais uzkrāto, taču neiekasēto izmaksu aprēķins, Aģentūras gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka Aģentūras finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

5.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūra 2015. gadā veica ar Islandi saistītu ex post revīziju un konstatēja nepareizus maksājumus EUR 1 400 000 apmērā saistībā ar amortizācijas aprēķināšanu kādam kuģim, kas 2011.–2015. gadā bija piedalījies septiņās kopīgās operācijās; jo īpaši norāda, ka Islandes krasta apsardze bija pieprasījusi atlīdzināt šā kuģa amortizācijas izdevumus, lai gan tā pieļaujamais lietderīgās izmantošanas laiks, kas noteikts Aģentūras pamatnostādnēs, jau bija pārsniegts;

6.  konstatē, ka Aģentūras finanšu noteikumu īstenošanas kārtībā ir paredzēts, ka kredītrīkotājs var atteikties no noteiktas summas atgūšanas, ja atgūšana neatbilst proporcionalitātes principam; turklāt konstatē, ka saskaņā ar minēto principu un pēc ārēja juridiska ieteikuma saņemšanas kredītrīkotājs paziņoja par EUR 600 000 atgūšanu, kas sedz kopš 2014. gada piešķirtās subsīdijas; atzīmē, ka tā paša iemesla dēļ kredītrīkotājs paziņoja lēmumu neatmaksāt EUR 200 000, kas bija jāveic 2016. gadā; izprot, ka, kopš Aģentūra ir sākusi ex post pārbaudes un lai piemērotu pārredzamības un vienādas attieksmes principu Aģentūras saņēmējiem, kas ir dalībvalstu publiskās iestādes un nodarbojas ar robežu pārvaldības un migrācijas jautājumiem, kredītrīkotājs ir rīkojies saskaņā ar Aģentūras paraugpraksi attiecībā uz nepareizu maksājumu atgūšanu, kas skar sadarbības pēdējos divus gadus;

7.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu nav risināts dubultā finansējuma risks, kāds pastāv saistībā ar Iekšējās drošības fondu (IDF); atgādina, ka IDF, kas ir izveidots uz laiku no 2014. gada līdz 2020. gadam un sastāv no instrumentiem “IDF robežas un vīzas” un “IDF policija”, darbību finansēšanai ir pieejami EUR 3 800 000 000; turklāt atgādina, ka Komisija no instrumenta “IDF robežas un vīzas” atlīdzina dalībvalstīm tādus iepirkumus kā transportlīdzekļi vai kuģi, kā arī tādas kārtējās izmaksas kā degviela vai apkope; norāda, ka Aģentūra šādas izmaksas atlīdzina arī kopīgo operāciju dalībniekiem; konstatē, ka Aģentūra sadarbībā ar Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorātu ir ieviesusi pasākumus, kas šo risku mazina; jo īpaši atzīmē, ka šie pasākumi ietver piekļuvi IDF datubāzei, kurā ir pieejami visi plāni un saņēmēju ziņojumi, apmācību par dalītās pārvaldības kopīgās sistēmas funkcionalitātēm, kā arī ex ante un ex post pārbaudes, kurās pārbauda apliecinošos dokumentus un vienlaikus uzlabo saņēmēju zināšanas par šo jautājumu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

8.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2015. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,86 %, kas ir par 1,21 % augstāks nekā 2014. gadā; atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 69,50 %, t. i., par 0,71 % zemāks nekā 2014. gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

9.  atzīmē, ka apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas uz nākamo gadu, pārnesumu līmenis II sadaļā (“Administratīvie izdevumi”) bija EUR 3 200 000 (38 % no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības) salīdzinājumā ar EUR 4 500 000 (36 %) 2014. gadā; turklāt atzīmē, ka III sadaļā (“Pamatdarbības izdevumi”) pārnesto apropriāciju summa bija EUR 40 200 000 (35 %) salīdzinājumā ar EUR 28 400 000 (44 %) 2014. gadā; konstatē, ka II sadaļā galvenais apropriāciju augstā pārnesumu līmeņa iemesls bija IT līgumi, kuru izpilde turpinās pēc gada beigām, bet III sadaļā tas saistīts ar Aģentūras darbību daudzgadu raksturu; turklāt konstatē, ka Aģentūra ir apņēmusies samazināt pārnesumu summu, lai labāk ievērotu proporcionalitātes principu;

10.  atzīmē, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā attaisnojami, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

11.  atzīmē, ka saskaņā ar Aģentūras ziņojumu tā 2015. gadā ir sākusi 24 darbā pieņemšanas procedūras, no kurām 16 procedūras bija jāpabeidz 2016. gadā; turklāt atzīmē, ka 2015. gadā Aģentūra pieņēma darbā 47 jaunus darbiniekus;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

12.  konstatē — lai publiskā iepirkuma procedūras būtu pārredzamas, Aģentūra ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī piešķirtos līgumus, kuru vērtība pārsniedz noteiktos robežlielumus, savukārt piešķirtos līgumus, kuru vērtība nesasniedz noteiktos robežlielumus, Aģentūra ir publicējusi savā tīmekļa vietnē;

13.  konstatē, ka Aģentūra savā tīmekļa vietnē ir publicējusi izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka deklarācijas par interešu konflikta neesamību; turklāt atzīmē, ka dažas valdes locekļu deklarācijas par interešu konflikta neesamību pagaidām netika publicētas tāpēc, ka nesen mainījās valdes locekļu sastāvs; apliecina, ka Aģentūra šīs deklarācijas publicēs savā tīmekļa vietnē, tikko tās tiks saņemtas;

14.  konstatē, ka Aģentūra turpina uzlabot pārredzamību; atzīmē, ka ir jādara vairāk un jāizveido novērtēšanas komitejas;

15.  konstatē, ka visi ar interešu konfliktiem saistītie jautājumi ir ietverti Aģentūras rīcības kodeksā, ko piemēro visiem darbiniekiem; ar gandarījumu konstatē, ka Aģentūra 2016. gadā ir atjauninājusi darbiniekiem paredzētos iekšējos norādījumus par jēdziena “interešu konflikts” izpratni; ar bažām atzīmē, ka Aģentūra nav veikusi nekādas deklarāciju par interešu konflikta neesamību pārbaudes, kā arī šīs deklarācijas nav atjauninātas;

16.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Frontex, izveidojot grupas sarunu vešanai par kopīgo operāciju dotācijām, nav pietiekami novērtējusi pašreizējo interešu konfliktu potenciālu; aicina Aģentūru ieviest pasākumus un piemērotu politiku, ar ko saglabātu pārredzamības principus un nodrošinātu interešu konfliktu neesamību sarunu vešanas grupās;

17.  atzīmē, ka Aģentūra pašlaik finalizē iekšējos noteikumus par trauksmes celšanu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par minēto noteikumu izstrādi un īstenošanu;

18.  pauž nožēlu par Revīzijas palātas Īpašā ziņojuma Nr. 12/2016 secinājumiem, kuros norādīts, ka Aģentūra nav ieviesusi atbilstīgu interešu konfliktu politiku, kas būtu piemērojama darbiniekiem, kuri ir divpusējo sarunu vešanas grupu locekļi; aicina Aģentūru ieviest oficiālu interešu konfliktu politiku, kas būtu piemērojama ārējiem ekspertiem, štata darbiniekiem un valdes locekļiem, kuri ir iesaistīti dotāciju atlases un piešķiršanas procesā, ņemot vērā vairāku maza mēroga interešu konfliktu kumulatīvo ietekmi un vajadzību definēt efektīvus ietekmes mazināšanas pasākumus;

Iekšējā kontrole

19.  atzīmē, ka saskaņā ar ziņojumu Aģentūra 2015. gada beigās novērtēja savas iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti; turklāt atzīmē, ka saskaņā ar novērtējumu iekšējās kontroles standarti (IKS) ir īstenoti un funkcionē; tomēr norāda — tā kā būtiski ir palielinājies Aģentūras budžeta apropriāciju apmērs, iekšējās kontroles sistēmai rodas papildu slodze, un līdz ar to ir vajadzīgi papildu uzlabojumi; konstatē — Aģentūra ir apzinājusi, ka uzlabojumi būtu jāizdara astoņos IKS, un izstrādājusi trūkumu novērtēšanas stratēģiju; sagaida, ka nākamajā gada ziņojumā Aģentūra iekļaus sīkākus datus par iekšējās kontroles sistēmas uzlabojumiem;

Iekšējā revīzija

20.  norāda, ka 2015. gadā Iekšējās revīzijas dienests (IAS) Aģentūrā veica iepirkumu un aktīvu pārvaldības revīziju, pēc kuras sniedza četrus ieteikumus ar atzīmi “svarīgs”; konstatē, ka Aģentūra ir izstrādājusi rīcības plānu šo ieteikumu īstenošanai;

21.  atzīmē, ka IAS secinājumos nav minēts neviens neīstenots ieteikums, kas 2016. gada 1. janvārī būtu ar atzīmi “ārkārtīgi svarīgs”; tomēr konstatē, ka divi ieteikumi par cilvēkresursu vadību (ar atzīmi “ļoti svarīgi”) un IT projektu vadību (ar atzīmi “svarīgi”) netika īstenoti rīcības plānā noteiktajā termiņā; konstatē, ka īstenošana aizkavējās, jo vēl nebija pieņemti īstenošanas noteikumi par pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku iesaisti, kā arī tādēļ, ka Aģentūra nolēma IKT pārvaldību īstenot pirms IKT stratēģijas īstenošanas, lai īstenošana būtu saskaņota un ilgtspējīga;

Citi komentāri

22.  atgādina, ka iepriekšējos gados augstais un pastāvīgi pieaugošais dotāciju nolīgumu skaits, kā arī ar tiem saistīto izdevumu apmērs, kas Aģentūrai ir jāpārbauda, liecina par to, ka Aģentūras pamatdarbību finansēšanai varētu izmantot lietderīgākus un izmaksu ziņā efektīvākus alternatīvus mehānismus; konstatē, ka jaunajā Aģentūras izveides regulā ir svītrots termins “dotācijas”, kas vairs nav līgumisks instruments pamatdarbībām, kuras notiek starp Aģentūru un dalībvalstu iestādēm; cer, ka šis grozījums ļaus Aģentūrai saskaņot savu pamatdarbību finansiālo pārvaldību; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par turpmākiem notikumiem šajā lietā;

23.  atzinīgi vērtē Aģentūras sniegumu 2015. gadā, izglābjot jūrā vairāk nekā 250 000 cilvēku; atzinīgi vērtē Aģentūras meklēšanas un glābšanas spēju uzlabošanu pēc traģiskajiem 2015. gada pavasara notikumiem;

24.  prasa uzlabot informācijas apmaiņu starp Frontex, Savienības tieslietu un iekšlietu aģentūrām un dalībvalstīm, pilnībā ievērojot datu aizsardzības noteikumus un jo īpaši datu izmantošanas mērķa ierobežojuma principu, lai uzlabotu to Frontex kopīgo operāciju efektivitāti, ko finansē ar dotācijām; pauž nožēlu, ka ir sarežģīti novērtēt kopīgo operāciju faktisko ietekmi;

25.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu lielākajā daļā Frontex darba programmu nav izvirzīti kvantitatīvi mērķi un konkrēti mērķrādītāji kopīgajām operācijām; ar bažām norāda, ka šāda situācija apvienojumā ar nepilnīgo dokumentāciju no sadarbības valstīm var apgrūtināt kopīgo operāciju efektivitātes ex post novērtēšanu ilgtermiņā; aicina Frontex uzlabot stratēģisko programmu plānošanu, izvirzīt attiecīgus stratēģiskos mērķus dotētajām darbībām un ieviest efektīvu, uz rezultātiem orientētu uzraudzības un ziņošanas sistēmu un izmērāmus izpildes pamatrādītājus;

26.  atzīmē, ka valstis, kuras piedalās robežu operācijās, izmaksas ir deklarējušas, pamatojoties uz izmaksu deklarācijas veidlapām, kurās norādītas “fiksētās izmaksas” (amortizācija un apkope), “mainīgās izmaksas” (galvenokārt degviela) un “komandējuma izdevumi” (galvenokārt atalgojums un citi apkalpes izdevumi); turklāt atzīmē, ka izmaksas ir deklarētas pēc to faktiskajām vērtībām un atbilstoši valstu standartiem un līdz ar to piedalījušās dalībvalstis izmantojušas dažādas pieejas, kas visām iesaistītajām pusēm rada apgrūtinošu sistēmu; mudina Aģentūru pēc iespējas izmantot vienkāršotus izmaksu modeļus, lai izvairītos no šādām neefektīvām darbībām;

27.  atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1624(13) 57. panta 2. punktu Aģentūras mītnes nolīgums bija jānoslēdz pēc Aģentūras valdes apstiprinājuma saņemšanas un ne vēlāk kā 2017. gada 7. aprīlī; ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. gada 23. janvārī Aģentūra un Polijas valdība sāka izstrādāt mītnes nolīguma projektu; turklāt atzīmē, ka 2017. gada februārī Aģentūras valdē bija jāiesniedz nolīgums, ar ko pēc tā pieņemšanas Aģentūras direktoru pilnvarotu parakstīt nolīgumu ar Polijas valdību un attiecīgi bruģētu ceļu ratificēšanai Polijas valdībā;

28.  ar bažām norāda uz nepietiekamo dzimumu līdzsvaru (93 %/ 7 %) Aģentūras valdē; atzīmē arī, ka abi Aģentūras augstākās vadības locekļi ir viena dzimuma;

29.  atgādina, ka Aģentūras pamattiesību amatpersona ir jānodrošina ar pienācīgiem resursiem un personālu, lai izveidotu sūdzību izskatīšanas mehānismu, kā arī turpinātu izstrādāt un īstenot Aģentūras stratēģiju pamattiesību ievērošanas uzraudzībai un aizsardzībai;

30.  atzinīgi vērtē valstu iestādēm sniegto atbalstu karstajos punktos saistībā ar migrantu identificēšanu un reģistrēšanu, atpakaļnosūtīšanas darbībām un Savienības iekšējo drošību; atzinīgi vērtē ar Eiropolu parakstīto operatīvās sadarbības nolīgumu nolūkā novērst pārrobežu noziedzību un migrantu kontrabandu; prasa pastiprināt un veidot efektīvāku sadarbību ar Eiropolu un citām aģentūrām tieslietu un iekšlietu jomā;

°

°  °

31.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2017. gada xx aprīļa] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli](14).

15.2.2017

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (tagad Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2179(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Petr Ježek

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (turpmāk “Aģentūra”) gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2015. gada 31. decembrī un ka tās darījumi ir likumīgi un pareizi; norāda, ka izmaksas, kas bija radušās par pakalpojumu priekšapmaksu saistībā ar jūras uzraudzību, tika aplēstas par zemu EUR 1 723 336 apmērā; pauž nožēlu par to, ka šo pārāk zemo aplēšu dēļ Aģentūras bilancē tika sniegta būtiski nepareiza informācija; atzinīgi vērtē Aģentūras apņemšanos uzlabot tās procedūru uzkrājamo izmaksu aplēšanai;

2.  norāda uz to, ka apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts pārnesumu līmenis administratīvajiem izdevumiem (II sadaļa, 38 %) un pamatdarbības izdevumiem (III sadaļa, 35 %); pieņem zināšanai Aģentūras apņemšanos turpināt tās finanšu un budžeta pārvaldības procedūru uzlabošanu; norāda, ka II sadaļā galvenais augstā pārnesumu līmeņa iemesls bija IT līgumi, kuru izpilde turpinās pēc gada beigām, bet III sadaļā tas saistīts ar Aģentūras darbību daudzgadu raksturu;

3.  pauž nožēlu par to, ka ne visi valdes locekļi ir publicējuši deklarācijas par saistībām pret Aģentūru; aicina valdes locekļus, kuri ir no Bulgārijas, Beļģijas, Francijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Komisijas, papildināt un publicēt deklarācijas par saistībām pret Aģentūru; pauž nožēlu par to, ka visiem valdes locekļiem nav atsevišķu un pilnīgu interešu deklarāciju; pauž nožēlu par to, ka izpilddirektors nav publicējis savu interešu deklarāciju; mudina izpilddirektoru publicēt savu interešu deklarāciju un nodrošināt tās neatkarīgu pārbaudi, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus; atkārtoti norāda, ka pārredzamība ir ļoti svarīgs elements, lai gūtu sabiedrības uzticību; aicina Aģentūru pieņemt skaidrus noteikumus attiecībā uz trauksmes cēlēju aizsardzību un “virpuļdurvju efektu”;

4.  atgādina, ka Aģentūrai būtu jānodrošina savai pamattiesību amatpersonai pienācīgi resursi un darbinieku apmērs, lai izveidotu sūdzību izskatīšanas mehānismu, kā arī tālāk izstrādātu un īstenotu aģentūras stratēģiju pamattiesību uzraudzībai un to aizsardzības nodrošināšanai;

5.  pauž nožēlu par to, ka Aģentūra sedza amortizācijas izdevumus par kādu kuģi, kura lietderīgās izmantošanas laiks jau bija pārsniegts; norāda, ka Aģentūra atguva maksājumus tikai par 2015. gadu; norāda — Aģentūra paziņoja, ka šī izmaksu atgūšana veikta saskaņā ar proporcionalitātes principu; uzsver dubulta finansējuma risku attiecībā uz atlīdzināšanu par kuģu iegādi un degvielas patēriņu, izmantojot Komisijas pārvaldīto IDF robežu instrumentu un Frontex kopīgās operācijas; norāda, ka noteikumi par izmaksu atlīdzināšanu ir sarežģīti un katrai dalībvalstij tie tiek aprēķināti atšķirīgi; mudina Aģentūru papildus dotācijām pēc iespējas izmantot vienkāršotus izmaksu modeļus un citus finansēšanas mehānismus, lai uzlabotu izmaksu lietderību;

6.  ar bažām konstatē, ka tiek veikts liels skaits korektīvo pasākumu, reaģējot uz Revīzijas palātas apsvērumiem par 2012., 2013. un 2014. gadu attiecībā uz darbā pieņemšanas procedūrām, līgumu par Aģentūras mītnes vietu, sadarbības valstu deklarētajiem izdevumiem un Šengenas asociēto valstu iemaksām; aicina Aģentūru 2017. gadā pabeigt iespējami daudz korektīvo pasākumu;

7.  pauž nožēlu par Revīzijas palātas secinājumiem, kas izklāstīti īpašajā ziņojumā Nr. 12/20161a, par to, ka Aģentūra nav noteikusi atbilstošu interešu konflikta politiku attiecībā uz darbiniekiem, kas ir divpusēju sarunu grupu dalībnieki; aicina Aģentūru noteikt oficiālus interešu konfliktu politikas pasākumus, ko piemēro ārējiem ekspertiem, štata darbiniekiem un valdes locekļiem, kuri ir iesaistīti dotāciju atlases un piešķiršanas procesā, ņemot vērā vairāku mazāku interešu konfliktu kumulatīvo ietekmi un definējot efektīvus ietekmes mazināšanas pasākumus;

8.  atzinīgi vērtē Aģentūras ieguldījumu 2015. gadā, izglābjot jūrā vairāk nekā 250000 cilvēku; atzinīgi vērtē Aģentūras meklēšanas un glābšanas spēju uzlabošanu pēc traģiskajiem notikumiem 2015. gada pavasarī; atzinīgi vērtē nozīmīga nolīguma parakstīšanu ar kopējās drošības un aizsardzības politikas misiju EUNAVFOR Med attiecībā uz jūras uzraudzību;

9.  atzinīgi vērtē valstu iestādēm sniegto atbalstu karstajos punktos attiecībā uz migrantu identifikāciju un reģistrāciju, darbībām saistībā ar atgriešanu un Savienības iekšējo drošību; atzinīgi vērtē operatīvās sadarbības nolīguma parakstīšanu ar Eiropolu pārrobežu noziedzības un migrantu kontrabandas novēršanai; aicina pastiprināt un veidot efektīvāku sadarbību ar Eiropolu un citām aģentūrām tieslietu un iekšlietu jomā.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

9.2.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 449, 1.12.2016., 208. lpp.

(2)

OV C 449, 1.12.2016., 208. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.

(5)

OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 449, 1.12.2016., 208. lpp.

(8)

OV C 449, 1.12.2016., 208. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.

(11)

OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.09. 2016., 1. lpp.).

(14)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Juridisks paziņojums