Postup : 2016/2179(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0137/2017

Predkladané texty :

A8-0137/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.55
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0186

SPRÁVA     
PDF 574kWORD 66k
31.3.2017
PE 593.859v02-00 A8-0137/2017

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (v súčasnosti Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž – Frontex) za rozpočtový rok 2015

(2016/2179(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (v súčasnosti Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž – Frontex) za rozpočtový rok 2015

(2016/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, a najmä na jeho článok 30(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES(5), a najmä na jeho článok 76,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0137/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (v súčasnosti Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž – Frontex) za rozpočtový rok 2015

(2016/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, a najmä na jeho článok 30(10),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES(11), a najmä na jeho článok 76,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0137/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (v súčasnosti Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž – Frontex) za rozpočtový rok 2015

(2016/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (v súčasnosti Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž) za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 12/2016 s názvom Používanie grantov agentúrami: nie vždy vhodné ani preukázateľne účinné,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0137/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (v súčasnosti Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž) (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sumu 143 300 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 46,31 %; keďže tento nárast bol spôsobený predovšetkým dvomi zmenami v prípade príslušných operácií v Stredozemnom mori vo výške 28 000 000 EUR;

B.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval celkový príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rok 2015 sumu 133 528 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 53,82 %;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že príslušné operácie, na ktorých je založená účtovná závierka agentúry, sú zákonné a riadne,

Základ pre vyjadrenie výroku s výhradou k spoľahlivosti účtovnej závierky

1.  uznáva, že Dvor audítorov vydal výrok s výhradou k spoľahlivosti účtovnej závierky agentúry; berie na vedomie, že základom výroku s výhradou bolo to, že agentúra podhodnotila náklady, ktoré vznikli v roku 2015, ale zatiaľ nevystavila faktúry za predbežne financované služby súvisiace s námorným dozorom v sume 1 723 336 EUR; konštatuje navyše, že táto chyba ovplyvnila časovo rozlíšené výdavky a viedla k významnej nesprávnosti v súvahe a vo výkaze o finančných výsledkoch agentúry; poukazuje však na to, že účtovná chyba nespôsobila žiadne nezákonné alebo ilegálne transakcie a že neboli zneužité žiadne finančné prostriedky;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že odhad nákladov, ktoré majú vzniknúť, uskutočnil účtovník na základe správy, v ktorej nebola začlenená časť očakávaného predbežného financovania; vyjadruje znepokojenie nad tým, že účtovník si toto opomenutie nevšimol včas a nekonzultoval ho so svojím náprotivkom v partnerskej agentúre; konštatuje, že v dôsledku toho nebola časť potenciálnych výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť, zohľadnená pri príprave účtovnej závierky;

3.  berie na vedomie, že agentúra už podnikla nápravné opatrenia, aby sa v budúcnosti predišlo takýmto problémom; berie najmä na vedomie, že účtovník agentúry zodpovedný za správny odhad časovo rozlíšených výdavkov bude pri svojich odhadoch vychádzať zo všetkých príslušných dostupných údajov a informácií vrátane informácií od partnerských agentúr, ktorých sa časovo rozlíšené výdavky týkajú; akceptuje, že povoľujúci úradník agentúry bude vyvíjať väčšie úsilie, aby zabezpečil, že takéto problémy sa nebudú opakovať, a to využitím krížovej kontroly dostupných údajov a užšou spoluprácou s účtovníkom;

4.  poznamenáva, že Dvor audítorov zastáva názor, že s výnimkou vplyvu podhodnotenia vzniknutých, ale nevyfakturovaných nákladov ročná účtovná závierka agentúry vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jej finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky jej operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok sú v súlade s ustanoveniami jej nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

5.  berie na vedomie na základe správy Dvora audítorov, že v roku 2015 agentúra vykonala audit ex post v súvislosti s Islandom a zistila pri ňom neoprávnené platby vo výške 1 400 000 EUR súvisiace s odpisovaním lode, ktorá bola v rokoch 2011 až 2015 nasadená v siedmich spoločných operáciách; berie na vedomie predovšetkým to, že islandská pobrežná hliadka žiadala, aby jej boli uhradené odpisy na loď, ktorá prekročila životnosť stanovenú v usmerneniach agentúry;

6.  berie na vedomie, že vo vykonávacích pravidlách k nariadeniu o rozpočtových pravidlách agentúry sa uvádza, že povoľujúci úradník môže upustiť od vymáhania stanovenej pohľadávky, ak je vymáhanie v rozpore so zásadou proporcionality; berie na vedomie aj to, že v súlade s touto zásadou a po získaní externého právneho poradenstva povoľujúci úradník oznámil vymáhanie prostriedkov vo výške 600 000 EUR, ktoré sa sa týka grantov udelených od roku 2014; berie na vedomie, že povoľujúci úradník z toho istého dôvodu ohlásil rozhodnutie neuhradiť 200 000 EUR, ktoré mali byť zaplatené v roku 2016; chápe, že v nadväznosti na zavedenie kontrol ex post zo strany agentúry a v záujme dodržiavania zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania s príjemcami agentúry, ktorými sú verejné orgány členských štátov zaoberajúce sa riadením hraníc a otázkami migrácie, povoľujúci úradník postupoval v súlade s najlepšími postupmi agentúry v oblasti vymáhania neoprávnených platieb z dvoch posledných rokov spolupráce;

7.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie nevyriešené riziko dvojitého financovania v súvislosti s Fondom pre vnútornú bezpečnosť (ISF); pripomína, že ISF, ktorý bol zriadený na obdobie 2014 – 2020 a pozostáva z dvoch nástrojov, ISF hranice a víza a ISF polícia, má na financovanie akcií k dispozícii 3 800 000 000 EUR; pripomína navyše, že Komisia v rámci nástroja ISF hranice a víza prepláca nákupy členských štátov týkajúce sa prostriedkov, ako sú vozidlá alebo plavidlá, ako aj prevádzkové náklady, ako je spotreba paliva alebo údržba; poukazuje na to, že agentúra prepláca takéto náklady aj účastníkom spoločných operácií; berie na vedomie, že agentúra v spolupráci s generálnym riaditeľstvom pre migráciu a vnútorné záležitosti zaviedla opatrenia, ktoré zmiernia toto riziko; konštatuje najmä, že tieto opatrenia zahŕňajú aj prístup k databáze ISF, v ktorej sú k dispozícii všetky plány a správy príjemcov, školenia o funkcionalitách spoločného systému zdieľaného hospodárenia s prostriedkami, ako aj realizáciu kontrol ex ante a ex post prostredníctvom kontroly doplňujúcich dokumentov a súčasne zvyšovanie povedomia o tejto problematike medzi príjemcami;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

8.  konštatuje s uspokojením, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,86 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 1,21 %; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 69,50 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zníženie o 0,71 %;

Záväzky a prenosy

9.  konštatuje, že prenesené viazané rozpočtové prostriedky v hlave II (administratívne výdavky) dosiahli výšku 3 200 000 EUR (38 % viazaných rozpočtových prostriedkov) v porovnaní so sumou 4 500 000 EUR (36 %) v roku 2014; ďalej konštatuje, že prenosy v hlave III (operačné výdavky) dosiahli výšku 40 200 000 EUR (35 %) v porovnaní so sumou 28 400 000 EUR (44 %) prenesenou v roku 2014; berie na vedomie, že prenosy prostriedkov v hlave II súviseli najmä so zmluvami v oblasti IT, ktorých platnosť presahuje koniec roka, zatiaľ čo v hlave III prenosy súviseli s viacročným charakterom operácií agentúry; berie ďalej na vedomie, že agentúra musí aj naďalej vynakladať úsilie o zníženie sumy prenesených rozpočtových prostriedkov s cieľom lepšie dodržiavať zásadu ročnej platnosti rozpočtu;

10.  konštatuje, že prenosy sú často čiastočne alebo plne odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

11.  berie na vedomie informáciu agentúry, že v roku 2015 začala 34 postupov prijímania, z ktorých 14 malo byť ukončených v roku 2016; berie ďalej na vedomie, že v roku 2015 agentúra prijala 47 nových zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

12.  berie na vedomie, že agentúra v záujme transparentnosti svojich postupov verejného obstarávania zverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie pridelené zákazky presahujúce požadovanú prahovú hodnotu, zatiaľ čo pridelené zákazky pod požadovanou prahovou hodnotou boli zverejnené na internetových stránkach agentúry;

13.  uznáva, že agentúra na svojom webovom sídle uverejnila vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov svojho výkonného riaditeľa a jeho zástupcu; konštatuje navyše, že zostávajúce vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov členov správnej rady agentúry neboli doposiaľ uverejnené z dôvodu nedávnych zmien v zložení členov správnej rady; berie na vedomie, že agentúra tieto vyhlásenia uverejní na svojom webovom sídle hneď, ako ich dostane;

14.  berie na vedomie činnosť, ktorú agentúra naďalej vykonáva v oblasti transparentnosti; konštatuje, že je v tejto oblasti potrebné pokročiť ďalej a zriadiť hodnotiace výbory;

15.  konštatuje, že všetky otázky týkajúce sa konfliktu záujmov sú upravené v kódexe správania agentúry, ktorý platí pre všetkých zamestnancov; konštatuje s uspokojením, že agentúra aktualizovala v roku 2016 interné usmernenia pre svojich zamestnancov, ktoré objasňujú pojem konflikt záujmov; konštatuje so znepokojením, že agentúra nezabezpečila žiadne kontroly vecnej správnosti ani postup aktualizácie vyhlásení o neexistencii konfliktu záujmov;

16.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov sa agentúra dostatočne nezamerala na existujúce riziko konfliktu záujmov pri vytváraní tímov, ktoré mali viesť rokovania o grantoch na spoločné operácie; vyzýva agentúru, aby zaviedla opatrenia a vhodnú politiku na ochranu zásady transparentnosti a zabezpečila, aby rokovacie tímy neboli v konflikte záujmov;

17.  berie na vedomie, že v agentúre práve prebieha finalizácia jej interných pravidiel o oznamovaní nekalých praktík; žiada agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vypracovaní a vykonávaní týchto pravidiel;

18.  vyjadruje poľutovanie nad závermi osobitnej správy Európskeho dvora audítorov č. 12/2016 o tom, že agentúra nevypracovala vhodnú politiku riadenia konfliktu záujmov pre zamestnancov, ktorí sú súčasťou dvojstranných rokovacích tímov; vyzýva agentúru, aby vypracovala formálne politiky riadenia konfliktov záujmov externých expertov, interných zamestnancov a členov správnej rady zapojených do postupu výberu a udeľovania grantov a aby pritom vzala do úvahy kumulovaný účinok niekoľkých malých konfliktov záujmov, ako aj potrebu vymedziť účinné zmierňujúce opatrenia;

Vnútorná kontrola

19.  berie na vedomie informáciu agentúry, že na konci roka 2015 posúdila účinnosť svojho systému vnútornej kontroly; berie ďalej na vedomie, že podľa tohto posúdenia sa štandardy vnútornej kontroly vykonávali a fungovali; berie však na vedomie, že veľké navýšenie rozpočtu agentúry spôsobilo ďalší tlak na systém vnútornej kontroly, ktorý si vyžaduje ďalšie zlepšenie; berie na vedomie, že agentúra zistila, že v prípade ôsmich štandardov vnútornej kontroly existuje priestor na zlepšenie, a vypracovala stratégiu na riešenie tohto nedostatku; s potešením očakáva ďalšiu výročnú správu agentúry a ďalšie informácie týkajúce sa zlepšenia jej systému vnútornej kontroly;

Vnútorný audit

20.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil v roku 2015 audit týkajúci sa „verejného obstarávania a správy aktív“, ktorého výsledkom boli štyri odporúčania označené ako „dôležité“; berie na vedomie, že agentúra vypracovala akčný plán na plnenie týchto odporúčaní;

21.  berie na vedomie závery IAS, v ktorých sa uvádza, že k 1. januáru 2016 neexistovali žiadne nesplnené odporúčania označené ako „kritické“; konštatuje však, že dve odporúčania týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov (označené ako „veľmi dôležité“) a riadenia projektov v oblasti IT (označené ako „dôležité“) neboli splnené v rámci lehôt stanovených v akčnom pláne; berie na vedomie, že ich plnenie sa oneskorilo preto, že neboli zatiaľ prijaté nové vykonávacie pravidlá týkajúce sa prijímania dočasných a zmluvných zamestnancov, ako aj v dôsledku rozhodnutia agentúry, že pred vykonávaním svojej stratégie v oblasti IKT bude najskôr vykonávať správu IKT s cieľom zabezpečiť súdržné a udržateľné vykonávanie;

Ďalšie pripomienky

22.  pripomína, že v predchádzajúcich rokoch bol vysoký a neustále vzrastajúci počet dohôd o grante, ako aj objem súvisiacich výdavkov, ktorá mala agentúra overiť, dôkazom o tom, že na financovanie operatívnej činnosti agentúry sa mal použiť efektívnejší a nákladovo účinnejší alternatívny mechanizmus financovania; uznáva, že z nového zakladajúceho nariadenia agentúry bol vypustený termín „granty“ ako zmluvný nástroj operatívnej činnosti medzi agentúrou a inštitúciami členských štátov; dúfa, že táto zmena umožní agentúre zjednodušiť finančné hospodárenie jej operatívnej činnosti; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o ďalšom vývoji v tejto záležitosti;

23.  víta skutočnosť, že agentúra prispela v roku 2015 k záchrane viac ako 250 000 ľudí na mori; víta posilnenie pátracích a záchranných kapacít agentúry po tragických udalostiach z jari 2015;

24.  žiada väčšiu výmenu informácií medzi agentúrou Frontex, agentúrami Únie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a členskými štátmi, a to v plnom súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov, a najmä zásadou obmedzenia účelu, s cieľom zlepšiť účinnosť spoločných operácií financovaných z grantov agentúry Frontex; vyjadruje poľutovanie nad tým, že je ťažké posúdiť skutočný dosah spoločných operácií;

25.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov nie sú pri väčšine operačných programov agentúry Frontex uvedené kvantitatívne ciele a konkrétne cieľové hodnoty pre spoločné operácie; konštatuje so znepokojením, že tento faktor, spolu s tým, že spolupracujúce krajiny neposkytli dostatočnú dokumentáciu, môže brániť pri hodnotení ex post týkajúcom sa účinnosti spoločných operácií v dlhodobom horizonte; vyzýva agentúru Frontex, aby zlepšila svoje strategické plánovanie, stanovila si relevantné strategické ciele pre svoje grantové činnosti a zaviedla účinný systém monitorovania a vykazovania s relevantnými a merateľnými KPI, ktorý bude zameraný na výsledky;

26.  konštatuje, že štáty, ktoré sa zúčastňujú na hraničných operáciách, vykázali vzniknuté náklady na základe hárkov žiadostí o preplatenie nákladov, ktoré zahŕňajú fixné výdavky (odpisy a údržba), variabilné výdavky (najmä palivo) a výdavky na služobnú cestu (najmä príspevky a iné výdavky na personál); konštatuje navyše, že deklarované náklady vychádzali zo skutočných súm a boli v súlade s vnútroštátnymi pravidlami, čo viedlo k tomu, že zúčastnené členské štáty uplatňovali rôznorodé prístupy a pre všetky zainteresované strany vznikol komplikovaný systém; nabáda agentúru, aby v prípade možnosti využívala zjednodušené vykazovanie nákladov, aby sa predišlo takýmto neefektívnym postupom;

27.  pripomína, že podľa článku 75 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624(13) mala byť dohoda o sídle agentúry uzavretá po získaní súhlasu správnej rady agentúry, a to najneskôr 7. apríla 2017; konštatuje s uspokojením, že 23. januára 2017 agentúra a poľská vláda parafovali návrh dohody o sídle agentúry; konštatuje ďalej, že dohoda mala byť správnej rade agentúry predložená vo februári 2017, a v prípade jej prijatia mal riaditeľ agentúry získať právo podpísať dohodu s poľskou vládou a tým mali byť pripravené podmienky na jej následnú ratifikáciu poľským parlamentom;

28.  berie so znepokojením na vedomie značnú rodovú nerovnováhu v zložení správnej rady agentúry v pomere 93 % ku 7 %; konštatuje, že obaja členovia vyššieho manažmentu agentúry sú rovnakého pohlavia;

29.  pripomína, že agentúra by mala svojmu úradníkovi pre základné práva poskytnúť primerané zdroje a zamestnancov, aby mohol byť zriadený mechanizmus na vybavovanie sťažností a aby bolo možné ďalej rozvíjať a vykonávať stratégiu agentúry v oblasti monitorovania a zabezpečovania ochrany základných práv;

30.  víta podporu poskytovanú vnútroštátnym orgánom v problémových oblastiach, pokiaľ ide o identifikáciu a registráciu migrantov, činnosti súvisiacich s ich návratom a vnútornú bezpečnosť Únie; víta podpis dohody o operačnej spolupráci s Europolom zameranej na odrádzanie od cezhraničnej trestnej činnosti a prevádzania migrantov; vyzýva na hlbšiu a účinnejšiu spoluprácu s Europolom a ostatnými agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

°

°  °

31.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx apríla 2017](14) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

15.2.2017

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (v súčasnosti Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž) za rozpočtový rok 2015

(2016/2179(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Petr Ježek

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta skutočnosť, že ročná účtovná závierka Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (ďalej len „agentúra“) zo všetkých významných hľadísk verne vyjadruje jej finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a že jej operácie sú zákonné a riadne; poznamenáva, že vynaložené náklady na predbežne financované služby týkajúce sa námorného dozoru boli odhadnuté príliš nízko na úrovni 1 723 336 EUR; vyjadruje poľutovanie nad tým, že toto podcenenie prinieslo významnú nesprávnosť v súvahe agentúry; víta záväzok agentúry, že zlepší proces odhadovania vzniknutých nákladov;

2.  konštatuje vysokú mieru prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov na administratívne výdavky (hlava II, 38 %) a operačné výdavky (hlava III, 35 %); berie na vedomie záväzok agentúry pokračovať v zlepšovaní svojich postupov finančného a rozpočtového riadenia; konštatuje, že v hlave II sú hlavným dôvodom vysokej miery prenesených rozpočtových prostriedkov IT zmluvy, ktorých platnosť presahuje koniec roka, zatiaľ čo v hlave III je to viacročný charakter operácií agentúry;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nie všetci členovia správnej rady poskytli agentúre svoje vyhlásenia o záväzkoch; vyzýva členov správnej rady z Bulharska, Belgicka, Francúzska, Nórska, Švédska a Komisie, aby dokončili a agentúre poskytli svoje vyhlásenia o záväzkoch; vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnými samostatnými a úplnými vyhláseniami o záujmoch všetkých členov správnej rady; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že výkonný riaditeľ nezverejnil svoje vyhlásenie o záujmoch; nalieha na výkonného riaditeľa, aby zverejnil svoje vyhlásenie o záujmoch a zabezpečil jeho nezávislé overenie v záujme predídenia a riadenia konfliktu záujmov; opätovne zdôrazňuje, že transparentnosť je zásadná pre dôveru verejnosti; vyzýva agentúru, aby stanovila jasné pravidlá týkajúce sa ochrany oznamovateľov a javu otáčavých dverí;

4.  pripomína, že agentúra by mala poskytnúť svojmu úradníkovi pre základné práva primerané zdroje a zamestnancov na účely zriadenia mechanizmu riešenia sťažností a ďalšieho rozvoja a implementácie stratégie agentúry v oblasti monitorovania a zabezpečovania ochrany základných práv;

5.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že agentúra uhrádzala odpisy za plavidlo, ktorého životnosť sa prekročila; konštatuje, že agentúra získala späť iba platby za rok 2015; berie na vedomie vyhlásenie agentúry, že táto náhrada nákladov bola v súlade so zásadou proporcionality; zdôrazňuje riziko dvojitého financovania pri náhradách za plavidlá a spotrebu paliva v rámci položiek „Fond Komisie pre vnútornú bezpečnosť – hranice“ a „Spoločné operácie Frontexu“; konštatuje, že pravidlá náhrady nákladov sú zložité a za každý členský štát sa počítajú odlišne; nabáda agentúru, aby v záujme zvýšenia nákladovej účinnosti popri grantoch využívala zjednodušené vykazovanie nákladov a iné mechanizmy financovania;

6.  so znepokojením berie na vedomie vysoký počet prebiehajúcich nápravných opatrení v reakcii na pripomienky Dvora audítorov z rokov 2012, 2013 a 2014, ktoré sa týkajú postupov prijímania zamestnancov, dohody o sídle, výdavkov nárokovaných spolupracujúcimi krajinami a príspevkov od krajín pridružených k schengenskému priestoru; vyzýva agentúru, aby čo najviac nápravných opatrení dokončila počas roka 2017;

7.  vyjadruje poľutovanie nad závermi osobitnej správy Európskeho dvora audítorov č. 12/2016, že agentúra nevypracovala vhodnú politiku riadenia konfliktu záujmov pre zamestnancov, ktorí sú súčasťou dvojstranných rokovacích tímov; vyzýva agentúru, aby vypracovala formálne politiky riadenia konfliktov záujmov externých expertov, interných zamestnancov a členov správnej rady zapojených do postupu výberu a udeľovania grantov, berúc do úvahy kumulovaný účinok niekoľkých malých konfliktov záujmov, a aby vymedzila účinné zmierňujúce opatrenia;

8.  víta príspevok agentúry k záchrane viac ako 250 000 ľudí na mori v roku 2015; víta zvýšenie pátracích a záchranných kapacít agentúry po tragických udalostiach z jari 2015; víta podpísanie dôležitej dohody s misiou SBOP EUNAVFOR Med týkajúcej sa námorného dozoru;

9.  víta podporu poskytnutú vnútroštátnym orgánom v problémových oblastiach, pokiaľ ide o identifikáciu a registráciu migrantov, činnosti súvisiace s návratom a vnútornú bezpečnosť Únie; víta podpis dohody o operačnej spolupráci s Europolom zameranej na odrádzanie od cezhraničnej trestnej činnosti a prevádzania migrantov; vyzýva na hlbšiu a účinnejšiu spoluprácu s Europolom a ostatnými agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

9.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 208.

(2)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 208.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012 s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 251, 16.9. 2016, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 208.

(8)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 208.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012 s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. L 251, 16.9. 2016, s. 1.).

(14)

Prijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právne oznámenie