Procedure : 2016/2159(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0140/2017

Indgivne tekster :

A8-0140/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.23

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0154

BETÆNKNING     
PDF 385kWORD 62k
31.3.2017
PE 593.843v02-00 A8-0140/2017

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(2016/2159(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bart Staes

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(2016/2159(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2015, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0140/2017),

1.  meddeler Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(2016/2159(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0140/2017),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering (PBB) og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  glæder sig over Revisionsrettens konklusion om, at betalingerne som helhed vedrørende administrationsudgifter og andre udgifter for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ("Den Tilsynsførende") for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2015, var uden væsentlig fejlforekomst, og at de undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer for administrationsudgifter og andre udgifter var effektive;

2.  noterer sig, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2015 ikke konstaterede væsentlige svagheder på de reviderede områder (fem ansættelsesprocedurer, fem udbudsprocedurer og en enkelt finansiel transaktion) inden for menneskelige ressourcer og udbudsaktiviteter for så vidt angår Den Tilsynsførende; understreger at Revisionsretten for fjerde år i træk ikke har konstateret nogen væsentlige svagheder;

3.  noterer sig, at Den Tilsynsførende i 2015 rådede over et samlet budget på 8 760 417 EUR (i forhold til 8 012 953 EUR i 2014), og at udnyttelsesgraden var på 96 % (i forhold til 92 % i 2014); glæder sig over det forbedrede resultat;

4.  noterer sig, at Den Tilsynsførendes budget hovedsageligt er af administrativ karakter, idet et stort beløb anvendes til udgifter, der vedrører personer, som arbejder i institutionen, og det resterende beløb vedrører ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter; understreger imidlertid, at indførelsen af PBB ikke kun bør gælde Den Tilsynsførendes samlede budget, men også bør omfatte fastlæggelsen af specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og tidsbundne (SMART) mål for de enkelte afdelinger, enheder og medarbejdernes årsplaner; opfordrer i denne forbindelse Den Tilsynsførende til i højere grad at indføre PBB-princippet i dets daglige drift;

5.  bemærker med bekymring, at det vurderes, at der er behov for en betydelig yderligere indsats med hensyn til tre interne kontrolsystemindikatorer, navnlig de "objektivitets- og resultatindikatorer", som anbefales med henblik på at udvikle SMART-målene og relevante, accepterede, troværdige, enkle og robuste indikatorer; bifalder tilsagnet fra Den Tilsynsførende om at gennemføre alle anbefalinger vedrørende disse indikatorer;

6.  bemærker, at Den Tilsynsførende kun har én lederstilling, mens mellemlederstillingerne viser en kønsmæssig ubalance på 40 % /60 %; opfordrer Den Tilsynsførende til at forsætte sin indsats for at sikre, at ansættelses- og forfremmelsespolitikken bliver så kønsmæssigt afbalanceret som muligt;

7.  bemærker med stor tilfredshed, at medarbejderne hos Den Tilsynsførende i gennemsnit kun havde 6,6 sygefraværsdage;

8.  understreger, at Den Tilsynsførende har tilrettelagt forskellige arrangementer efter arbejdsdagens ophør; opfordrer Den Tilsynsførende til at undersøge, hvordan man kan belønne de enkelte medarbejdere, der bidrager mest til institutionens aktiviteter for fysisk velvære, fortsætte med sådanne aktiviteter og forsøge at få så mange medarbejdere som muligt til at deltage; opfordrer Den Tilsynsførende til at dele sine erfaringer med hensyn til forbedring af medarbejdernes velvære med andre EU-institutioner og -organer;

9.  bemærker med tilfredshed, at Den Tilsynsførende har udpeget to rådgivere vedrørende chikane, der kan yde fortrolig hjælp, og som er en del af et netværk i Kommissionen; bemærker, at institutionen ikke havde nogen indberettede tilfælde af chikane;

10.  bemærker, at Den Tilsynsførende den 16. december 2015 vedtog en adfærdskodeks for tilsynsførende; beklager imidlertid, at denne kodeks mere er en erklæring om dette emne, og at den ikke fastsætter nogen regler til modvirkning af interessekonflikter; beklager, at CV'er og interesseerklæringer fra Den Tilsynsførendes medlemmer og ansatte ikke er tilgængelige, så offentligheden kan få indsigt i dem; opfordrer Den Tilsynsførende til at udarbejde og forelægge dechargemyndigheden en resultatliste over de identificerede tilfælde af interessekonflikter;

11.  glæder sig over Den Tilsynsførendes praksis med hensyn til regelmæssigt at underrette medarbejderne om ledelsesmøder og resultaterne heraf;

12.  bemærker med tilfredshed, at Den Tilsynsførendes deltagelse i møder af faglig art med organisationer eller selvstændige, som ikke er tilknyttet EU-institutionerne (herunder lobbyister), som minimum offentliggøres på dens websted; bemærker, at alle konferencer, hvor Den Tilsynsførende deltager, tilsvarende offentliggøres på dens websted sammen med eventuelle formelle notater anvendt til taler; gentager sin opfordring til Den Tilsynsførende til i den årlige aktivitetsrapport at forelægge detaljerede oplysninger om tjenesterejser, der er foretaget af dens medlemmer og medarbejdere, eftersom de forelagte oplysninger ikke var tilstrækkeligt detaljerede for så vidt angår gennemsigtighed og garanti for omkostningseffektivitet;

13.  opfordrer Den Tilsynsførende til at tilslutte sig den kommende interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister, når denne er blevet oprettet;

14.  noterer sig nedsættelsen i juli 2015 af en lille taskforce med ansvar for at afgive en vurdering af de retlige, operative og budgetmæssige midler til oprettelsen af Det Europæiske Databeskyttelsesråd, som skal overtage opgaverne efter Artikel 29-Gruppen; glæder sig over den udnyttelsesgrad, der blev opnået i 2015 for bevillingerne under de relevante afsnit; opfordrer Den Tilsynsførende til at medtage taskforcens resultater i sin årlige aktivitetsrapport;

15.  glæder sig især over den rådgivende rolle, som Den Tilsynsførende spillede under udviklingen af lovgivningen i databeskyttelsespakken (den generelle forordning om databeskyttelse og databeskyttelsesdirektivet), Europol-reformen, direktivet om passagerlister, databeskyttelsesskjoldet mellem EU og USA og over dens udtalelse om den første reformpakke for det fælles europæiske asylsystem (Eurodac-, EASO- og Dublin-forordningerne) samt dens involvering i oprettelsen af Det Europæiske Databeskyttelsesråd;

16.  glæder sig over Den Tilsynsførendes interinstitutionelle samarbejde med andre EU-institutioner og -organer, hovedsageligt på det administrative, udbudsmæssige, finansielle, regnskabsmæssige og budgetmæssige område; anmoder Den Tilsynsførende om i sin årlige aktivitetsrapport at medtage detaljerede oplysninger om alle serviceleveranceaftaler og de resultater, der er opnået med dette samarbejde;

17.  glæder sig over den af den Den Tilsynsførende udarbejdede strategi for 2015-2019 og de tilknyttede centrale præstationsindikatorer til overvågning af dens ressourcer og tilpasning, hvor dette er nødvendigt; anerkender, at de centrale præstationsindikatorer viser, at gennemførelsen af denne strategi i det store hele går efter planen; opfordrer Den Tilsynsførende til fortsat at medtage en resultattavle i sin årlige aktivitetsrapport og til at præcisere forskellen mellem eksterne og interne indikatorer;

18.  glæder sig over forklaringen af, hvorfor der ikke findes en bygningspolitik for Den Tilsynsførende, eftersom institutionen har til huse i en af Parlamentets bygninger, og anmoder om at blive underrettet om eventuelle udviklinger eller ændringer i forhold til den aktuelle situation;

19.   glæder sig over medtagelsen af udtømmende oplysninger om alle de menneskelige ressourcer, Den Tilsynsførende har til rådighed, opdelt efter lønramme, køn og nationalitet, og anmoder om, at disse oplysninger automatisk bliver medtaget i den årlige aktivitetsrapport;

20.  noterer sig Den Tilsynsførendes hensigt om at overholde den interinstitutionelle aftale om at skære personalet ned med 5 % i løbet af en periode på fem år; er klar over den kommende udfordring med hensyn til at forberede EU-institutionerne og -organerne på anvendelsen af den generelle forordning om databeskyttelse, som skal træde i kraft den 25. maj 2018; foreslår, at Den Tilsynsførende orienterer Parlamentet om, hvilke alternative besparelser der er opnået for at kompensere for den eventuelle forsinkelse i personalenedskæringen;

21.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at fritage agenturer inden for området retlige og indre anliggender samt Den Tilsynsførende fra den generelle personalenedskæring på 5 %, eftersom disse organer i det aktuelle politiske klima anmodes om at påtage sig stadig større arbejdsmængder;

22.  noterer sig henvisningen i indledningen i Den Tilsynsførendes årlige aktivitetsrapport for 2015 til bestemte afsnit om udbud og forvaltning af tjenesterejser; opfordrer til, at den næste årlige aktivitetsrapport fra Den Tilsynsførende kommer til at indeholde en oversigt over de tilsvarende data for de foregående tre eller fire år;

23.  bemærker, at Den Tilsynsførende har efterkommet den henstilling, der blev fremsat i Parlamentets dechargebetænkning for 2014, og har offentliggjort en liste over tildelte kontrakter; anbefaler, at Den Tilsynsførende offentliggør Revisionsrettens beretning sammen med sin årlige aktivitetsrapport for at fremme gennemsigtigheden og befolkningens tillid;

24.  opfordrer indtrængende Den Tilsynsførende til at overholde de regler, der er omhandlet i artikel 16 i personalevedtægten, og til at fastsætte klare, bindende regler for "svingdørssituationer" i overensstemmelse med de retningslinjer, som Kommissionen har offentliggjort;

25.  glæder sig over offentliggørelsen den 16. juni 2016 af Den Tilsynsførendes afgørelse om interne regler vedrørende whistleblowing;

26.  opfordrer Den Tilsynsførende til at forbedre sin kommunikationspolitik over for Unionens borgere.

27.  opmuntrer Den Tilsynsførende til fortsat i høj grad at bidrage til løsninger, som fremmer innovation og styrker privatlivets fred og databeskyttelse, navnlig ved at øge gennemsigtighed, brugerkontrol og ansvarlighed i forbindelse med behandling af big data; bemærker, at der er afgivet flere udtalelser, som efterlyser foranstaltninger til maksimering af fordelene ved nye teknologier uden at gå på kompromis med de grundlæggende rettigheder.

15.2.2017

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(2016/2159(DEC))

Ordfører: Petr Ježek

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over at modtage en beretning uden bemærkninger fra Revisionsretten for fjerde år i træk; bemærker, at fem ansættelsesprocedurer, fem udbudsprocedurer og en enkelt finansiel transaktion blev revideret og ikke afslørede nogen alvorlige svagheder; bemærker endvidere, at der ikke er nogen anmærkninger om svagheder i institutionens interne kontrol;

2.  glæder sig over, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse fulgte den anmodning, som dechargemyndigheden fremsatte i 2014, og offentliggjorde en tabel over alle dens menneskelige ressourcer opdelt efter lønramme, køn og nationalitet; glæder sig over, at denne tabel er medtaget i den årlige aktivitetsrapport for 2015;

3.  minder om, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i 2015 blev tildelt et budget på 8 760 417 EUR, hvilket var en stigning på 1,09 % i forhold til budgettet for 2014; bifalder derfor den høje udnyttelsesgrad for budgettet (94,5 %) og for betalingsbevillingerne (86,5 %); noterer sig Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses tilsagn om at fuldende målet om en personalenedskæring på 5 % i løbet af 2016;

4.  gentager opfordringen til Kommissionen om at fritage agenturer inden for området retlige og indre anliggender (RIA) som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse fra den generelle personalenedskæring på 5 %, eftersom disse agenturer under de aktuelle politiske forhold anmodes om at påtage sig stadig større arbejdsmængder;

5.  bemærker imidlertid, at Den Interne Revisionstjenestes rapport afslørede, at der for tre ud af de 14 mål i forbindelse med standarderne for intern kontrol stadig kræves en betydelig indsats af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse for at gennemføre dem; bifalder tilsagnet fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om at gennemføre alle anbefalinger;

6.  glæder sig over udviklingen af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses strategi for 2015-2019 og de tilknyttede centrale præstationsindikatorer til overvågning af dens ressourcer og tilpasning, hvor dette er nødvendigt; anerkender, at de centrale præstationsindikatorer viser, at gennemførelsen af denne strategi i det store hele går efter planen;

7.  glæder sig især over den rådgivende rolle, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse spillede under udviklingen af lovgivningen i databeskyttelsespakken (den generelle forordning om databeskyttelse og databeskyttelsesdirektivet), Europol-reformen, direktivet om passagerlister, databeskyttelsesskjoldet mellem EU og USA og over dens udtalelse om den første reformpakke for det fælles europæiske asylsystem (Eurodac-, EASO- og Dublin-forordningerne) samt dens involvering i oprettelsen af Det Europæiske Databeskyttelsesråd;

8.  bemærker, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har vedtaget en adfærdskodeks for tilsynsførende den 16. december 2015; beklager imidlertid, at denne kodeks mere er en erklæring fra agenturets side om dette emne, der ikke fastsætter nogen regler for modvirkning af interessekonflikter; beklager, at CV'er og interesseerklæringer fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses medlemmer og ansatte ikke er tilgængelige, så offentligheden kan få indsigt i dem; opfordrer agenturet til at udarbejde og forelægge dechargemyndigheden en resultatliste over de påviste tilfælde af interessekonflikter;

9.  bemærker, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har efterkommet den anbefaling, der blev fremsat i dechargebetænkningen for 2014, og offentliggjort en liste over tildelte kontrakter; minder om betydningen af gennemsigtighed for befolkningens tillid og henstiller til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse at offentliggøre Revisionsrettens beretning sammen med agenturets årsberetning og årlige aktivitetsrapport;

10.  opfordrer indtrængende agenturet til at overholde de regler, der er omhandlet i artikel 16 i personalevedtægten, og at fastsætte klare, bindende regler for "svingdørssituationer" i overensstemmelse med de retningslinjer, som Kommissionen har offentliggjort;

11.  bemærker offentliggørelsen den 16. juni 2016 af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses afgørelse om interne regler vedrørende whistleblowing;

12.  opfordrer Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse til i højere grad at bidrage til løsninger, som fremmer innovation og styrker privatlivets fred og databeskyttelse, navnlig ved at øge gennemsigtighed, brugerkontrol og ansvarspligt i forbindelse med behandling af big data; bemærker, at der er afgivet flere udtalelser, som efterlyser foranstaltninger til maksimering af fordelene ved nye teknologier uden at gå på kompromis med de grundlæggende rettigheder.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

9.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Lara Comi, Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

24

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT L 69 af 13.3.2015.

(2)

EUT C 380 af 14.10.2016, s. 1.

(3)

EUT C 375 af 13.10.2016, s. 1.

(4)

EUT C 380 af 14.10.2016, s. 147.

(5)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Juridisk meddelelse