Διαδικασία : 2016/2159(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0140/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0140/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0154

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 695kWORD 66k
31.3.2017
PE 593.843v02-00 A8-0140/2017

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

(2016/2159(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

(2016/2159(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0140/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα ΙΧ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

(2016/2159(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0140/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει του οποίου το σύνολο των πληρωμών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 στον τομέα των διοικητικών και λοιπών δαπανών του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ο Επόπτης») δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα και τα εξετασθέντα συστήματα εποπτείας και ελέγχου για τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες υπήρξαν αποτελεσματικά·

2.  παρατηρεί ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2015, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες στα θέματα που εξετάστηκαν (πέντε διαδικασίες πρόσληψης, πέντε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και μια ενιαία χρηματοπιστωτική συναλλαγή) όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις δημόσιες συμβάσεις για τον Επόπτη· τονίζει ότι πρόκειται για το τέταρτο συναπτό έτος στο οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες·

3.  επισημαίνει ότι το 2015 ο Επόπτης είχε συνολικό προϋπολογισμό 8 760 417 EUR (σε σύγκριση με 8 012 953 EUR το 2014), και ότι το ποσοστό εκτέλεσης ήταν 96 % (σε σύγκριση με 92 % το 2014)· επικροτεί το βελτιωμένο αποτέλεσμα·

4.  παρατηρεί ότι ο προϋπολογισμός του Επόπτη έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα και ότι μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται σε δαπάνες που έχουν σχέση με τα άτομα που εργάζονται στο θεσμικό όργανο ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά ακίνητα, επίπλωση, εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας· τονίζει, ωστόσο, ότι η καθιέρωση της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων δεν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στον συνολικό προϋπολογισμό του Επόπτη, αλλά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον καθορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων, εφικτών, ρεαλιστικών και χρονικά προσδιορισμένων (SMART) στόχων για επιμέρους τμήματα, μονάδες και ετήσια σχέδια του προσωπικού· καλεί, εν προκειμένω, τον Επόπτη να καθιερώσει σε πιο εκτεταμένη βάση την αρχή της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων στην καθημερινή λειτουργία του·

5.  παρατηρεί με ανησυχία ότι τρεις δείκτες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου απαιτούν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σημαντικές συμπληρωματικές προσπάθειες και κυρίως οι δείκτες στόχων και επιδόσεων που έχουν προταθεί για την ανάπτυξη στόχων SMART και κατάλληλων, αποδεκτών, αξιόπιστων, εύχρηστων και εμπεριστατωμένων δεικτών· χαιρετίζει τη δέσμευση του Επόπτη να εφαρμόσει όλες τις συστάσεις όσον αφορά τους εν λόγω δείκτες·

6.  παρατηρεί ότι ο Επόπτης διαθέτει μία μόνο θέση ανώτατου διοικητικού επιπέδου αλλά ότι η κατανομή στις θέσεις μεσαίου διοικητικού επιπέδου μεταξύ των φύλων είναι 40 % / 60 %· καλεί τον Επόπτη να συνεχίσει τις προσπάθειές του προκειμένου στην πολιτική προσλήψεων και προαγωγών να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων·

7.  παρατηρεί με μεγάλη ικανοποίηση ότι το προσωπικό του Επόπτη απουσίασε από την εργασία με αναρρωτική άδεια μόνον για 6,6 ημέρες κατά μέσο όρο·

8.  επισημαίνει ότι ο Επόπτης έχει διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις εκτός ωρών εργασίας· καλεί τον Επόπτη να διερευνήσει με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να ανταμειφθούν τα μέλη του προσωπικού με την μεγαλύτερη συμβολή στις δραστηριότητες ψυχαγωγίας που διοργανώνει το όργανο, πώς θα συνεχιστούν αυτές και πώς θα συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη του προσωπικού· καλεί τον Επόπτη να μοιραστεί την εμπειρία του στον τομέα αυτόν με άλλα όργανα και οργανισμούς της Ένωσης·

9.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι ο Επόπτης έχει ορίσει δύο συμβούλους σε θέματα παρενόχλησης, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν βοήθεια με εχεμύθεια και οι οποίοι ανήκουν στο δίκτυο της Επιτροπής· σημειώνει ότι δεν υπήρξε καμία καταγγελία παρενόχλησης·

10.  σημειώνει ότι ο Επόπτης ενέκρινε κώδικα δεοντολογίας για τους επόπτες τους στις 16 Δεκεμβρίου 2015· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι ο εν λόγω κώδικας αποτελεί μάλλον δήλωση επί του εν λόγω ζητήματος και δεν περιλαμβάνει κανόνες για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών και του προσωπικού του Επόπτη δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό· καλεί τον Επόπτη να εκπονήσει και να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ιστορικό των υποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων που έχουν διαπιστωθεί·

11.  εκφράζει την ικανοποίηση του για την πρακτική του Επόπτη να ενημερώνει τακτικά το προσωπικό σχετικά με τις συνεδριάσεις της διοίκησης και με την έκβαση αυτών·

12.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι όλες οι συμμετοχές του Επόπτη σε επαγγελματικές συνεδριάσεις με οργανισμούς ή με αυτοαπασχολούμενους εκτός των οργάνων της Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων) δημοσιοποιούνται τουλάχιστον στον ιστότοπο του Επόπτη· παρατηρεί, ομοίως, ότι όλα τα συνέδρια στα οποία συμμετέχει ο Επόπτης δημοσιοποιούνται στον ιστότοπό του, μαζί με τα κείμενα των σχετικών επίσημων ομιλιών· διατυπώνει εκ νέου την παράκλησή του προς τον Επόπτη να παρέχει στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του διεξοδικές πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε αποστολές πραγματοποίησαν τα μέλη και οι υπάλληλοί του, δεδομένου ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν είναι αρκούντως αναλυτικές από άποψη διαφάνειας και εγγυήσεων οικονομικής αποδοτικότητας·

13.  καλεί τον Επόπτη να προσχωρήσει στη διοργανική συμφωνία σχετικά με τη θέσπιση υποχρεωτικού μητρώου διαφάνειας, όταν αυτό καταρτιστεί·

14.  έχει υπόψη του τη δημιουργία μικρής ομάδας εργασίας, τον Ιούλιο του 2015, για την αξιολόγηση των νομικών, επιχειρησιακών και δημοσιονομικών μέσων που απαιτούνται για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, το οποίο θα αναλάβει τα καθήκοντα που διεκπεραιώνει η ομάδα εργασίας του άρθρου 29· εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσοστό εκτέλεσης που επιτεύχθηκε το 2015 για τις πιστώσεις που εγγράφηκαν στους σχετικούς τίτλους· καλεί τον Επόπτη να συμπεριλάβει τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του·

15.  επικροτεί, ιδιαίτερα, τον συμβουλευτικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Επόπτης κατά την εκπόνηση της νομοθεσίας στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την προστασία των δεδομένων (γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων και οδηγία για την προστασία των δεδομένων), για τη μεταρρύθμιση της Ευρωπόλ και την οδηγία για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR), την Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής από ΕΕ-ΗΠΑ, για τη γνώμη του σχετικά με την πρώτη δέσμη μεταρρυθμίσεων για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (Eurodac, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το άσυλο και κανονισμοί του Δουβλίνου, καθώς και για την συμβολή του στη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την διοργανική συνεργασία του Επόπτη με τα θεσμικά όργανα και τους άλλους οργανισμούς της Ένωσης και δη σε ζητήματα διοίκησης, προμηθειών, χρηματοπιστωτικού, λογιστικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα· ζητεί από τον Επόπτη να περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με όλες τις συμφωνίες σε επίπεδο υπηρεσίας και σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του·

17.  επικροτεί τη στρατηγική που ανέπτυξε ο Επόπτης για την περίοδο 2015-2019 και τους συναφείς βασικούς δείκτες επιδόσεων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την προσαρμογή, εφόσον απαιτείται, της χρήσης των πόρων του· αναγνωρίζει ότι από τους επιλεγέντες βασικούς δείκτες επιδόσεων φαίνεται ότι η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής βρίσκεται εν γένει σε καλό δρόμο· καλεί τον Επόπτη να εξακολουθήσει να περιλαμβάνει τον πίνακα επιδόσεων στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του και να αποσαφηνίζει τη διάκριση μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών δεικτών·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διευκρινίσεις του Επόπτη όσον αφορά την απουσία πολιτικής ακινήτων, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες του στεγάζονται σε κτίριο του Κοινοβουλίου, και ζητεί να ενημερωθεί για τυχόν εξελίξεις ή αλλαγές σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση·

19.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την παροχή διεξοδικής ενημέρωσης για όλο το ανθρώπινο δυναμικό που έχει στη διάθεσή του ο Επόπτης, με ανάλυση κατά κατηγορία, βαθμό, φύλο και εθνικότητα και ζητεί αυτές οι πληροφορίες να περιλαμβάνονται αυτόματα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του·

20.  λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο του Επόπτη να συμμορφωθεί με τη διοργανική συμφωνία για μείωση του προσωπικού κατά 5 % σε διάστημα πέντε ετών· έχει πλήρη συναίσθηση του μεγέθους των μελλοντικών δυσχερειών που συνεπάγεται η προπαρασκευή των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018· προτείνει να ενημερώσει ο Επόπτης το Κοινοβούλιο σχετικά με οιαδήποτε εναλλακτική εξοικονόμηση κόστους έχει επιτευχθεί για να αντισταθμιστεί η πιθανή καθυστέρηση της μείωσης του προσωπικού·

21.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εξαιρέσει τους οργανισμούς του τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, όπως είναι ο Επόπτης, από τη γενική μείωση προσωπικού κατά 5 %, δεδομένου ότι στις σημερινές πολιτικές συνθήκες οι εν λόγω οργανισμοί καλούνται να διεκπεραιώνουν έναν όγκο εργασίας που αυξάνεται διαρκώς·

22.  λαμβάνει υπό σημείωση την αναφορά σε συγκεκριμένα τμήματα σχετικά με τις προμήθειες και τη διαχείριση των αποστολών που περιέχεται στην εισαγωγή της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Επόπτη· ζητεί στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Επόπτη να περιληφθεί επισκόπηση των ίδιων δεδομένων κατά τα τελευταία τρία ή τέσσερα έτη·

23.  σημειώνει ότι ο Επόπτης εφάρμοσε τη σύσταση που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στην έκθεση απαλλαγής για το 2014 και δημοσίευσε κατάλογο των συμβάσεων που έχουν ανατεθεί· συνιστά στον Επόπτη να δημοσιεύει την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου μαζί με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για λόγους διαφάνειας και εμπιστοσύνης των πολιτών·

24.  προτρέπει τον Επόπτη να τηρεί τους κανόνες που καλύπτονται από το άρθρο 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και να θεσπίσει σαφείς, δεσμευτικούς κανόνες αναφορικά με τη μεταπήδηση προς ή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η Επιτροπή·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση, στις 16 Ιουνίου 2016, της απόφασης του Επόπτη σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

26.  καλεί τον Επόπτη να βελτιώσει την πολιτική επικοινωνίας που ακολουθεί σε σχέση με τους πολίτες της Ένωσης·

27.  υποστηρίζει την αυξανόμενη συμβολή του Επόπτη σε λύσεις που θα προωθούν την καινοτομία και θα ενισχύουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, ιδίως με την ενίσχυση της διαφάνειας, του ελέγχου χρηστών και της λογοδοσίας όσον αφορά την επεξεργασία μαζικών δεδομένων· σημειώνει την έκδοση διαφόρων γνωμοδοτήσεων στις οποίες ζητείται η ανάληψη δράσεων για τη μεγιστοποίηση των οφελών των νέων τεχνολογιών, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα.

15.2.2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

(2016/2159(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Petr Ježek

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την χωρίς επιφυλάξεις έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τέταρτο συνεχόμενο έτος· παρατηρεί ότι ελέγχθηκαν πέντε διαδικασίες πρόσληψης, πέντε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και μια ενιαία χρηματοπιστωτική συναλλαγή και ότι δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες· σημειώνει επίσης ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου του οργάνου·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων συμμορφώθηκε με το αίτημα που διατύπωσε η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή το 2014 και δημοσίευσε ολοκληρωμένο πίνακα του προσωπικού του, με αναφορά βαθμού, φύλου και εθνικότητας· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο εν λόγω πίνακας συμπεριλήφθηκε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 2015·

3.  υπενθυμίζει ότι, το 2015, ο προϋπολογισμός του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ανήλθε σε 8 760 417 EUR και ότι υπήρξε συνεπώς αύξηση κατά 1,09 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2014· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για τα υψηλά ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού (94,5 %) και των πιστώσεων πληρωμών (86,5 %)· σημειώνει τη δέσμευση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για πλήρη επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5 % εντός του 2016·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εξαιρέσει τους οργανισμούς του τομέα ΔΕΥ, όπως είναι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, από τη γενική μείωση προσωπικού κατά 5%, δεδομένου ότι στις σημερινές πολιτικές συνθήκες καλούνται οι εν λόγω οργανισμοί να διεκπεραιώνουν έναν όγκο εργασίας που αυξάνεται διαρκώς·

5.  σημειώνει εντούτοις ότι, από την έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου, προκύπτει ότι για 3 από τους 14 στόχους των προτύπων εσωτερικού ελέγχου απαιτούνται ακόμη σημαντικές προσπάθειες εκ μέρους του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για να εφαρμοστούν· χαιρετίζει τη δέσμευση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων να εφαρμόσει όλες τις συστάσεις·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων έχει διαμορφώσει τόσο την στρατηγική για την περίοδο 2015-2019 όσο και τους συναφείς βασικούς δείκτες απόδοσης για την παρακολούθηση και την προσαρμογή, εφόσον απαιτείται, της χρήσης των πόρων του· αναγνωρίζει ότι από τους επιλεγέντες βασικούς δείκτες απόδοσης φαίνεται ότι η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής βρίσκεται εν γένει σε καλό δρόμο·

7.  εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του για τον συμβουλευτικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κατά την εκπόνηση της νομοθεσίας στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την προστασία των δεδομένων (γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων και οδηγία για την προστασία των δεδομένων), για τη μεταρρύθμιση της Ευρωπόλ και την οδηγία για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR), την Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής από ΕΕ-ΗΠΑ, για τη γνώμη του σχετικά με την πρώτη δέσμη μεταρρυθμίσεων για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (Eurodac, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το άσυλο και κανονισμοί του Δουβλίνου, καθώς και για την συμβολή του στη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων·

8.  σημειώνει ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενέκρινε κώδικα δεοντολογίας για τους επόπτες στις 16 Δεκεμβρίου 2015· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι ο εν λόγω κώδικας συνίσταται μάλλον σε δήλωση του Οργανισμού σχετικά με το εν λόγω ζήτημα και δεν περιλαμβάνει κανένα κανόνα για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών και του προσωπικού του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό· καλεί τον οργανισμό να εκπονήσει και να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ιστορικό των υποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων που έχουν διαπιστωθεί·

9.  σημειώνει ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων εφάρμοσε τη σύσταση που διατυπώθηκε στην έκθεση απαλλαγής για το 2014 και δημοσίευσε κατάλογο των συμβάσεων που έχουν ανατεθεί· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η διαφάνεια για την εμπιστοσύνη του κοινού και συνιστά στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να δημοσιεύει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου μαζί με την ετήσια έκθεσή του και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

10.  προτρέπει τον οργανισμό να τηρεί τους κανόνες που καλύπτονται από το άρθρο 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και να θεσπίσει σαφείς, δεσμευτικούς κανόνες αναφορικά με τη μεταπήδηση προς ή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η Επιτροπή·

11.  επισημαίνει ότι, στις 16 Ιουνίου 2016, δημοσιεύτηκε η απόφαση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

12.  υποστηρίζει την αυξανόμενη συμβολή του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σε λύσεις που θα προωθούν την καινοτομία και θα ενισχύουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, ιδίως με την ενίσχυση της διαφάνειας, του ελέγχου χρηστών και της λογοδοσίας όσον αφορά την επεξεργασία μαζικών δεδομένων· σημειώνει την έκδοση διαφόρων γνωμοδοτήσεων στις οποίες ζητείται η ανάληψη δράσεων για τη μεγιστοποίηση των οφελών των νέων τεχνολογιών, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lara Comi, Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ Ε 69 της 13.3.2015.

(2)

ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.

(5)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου