Postupak : 2016/2159(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0140/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0140/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.23

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0154

IZVJEŠĆE     
PDF 469kWORD 58k
31.3.2017
PE 593.843v02-00 A8-0140/2017

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

(2016/2159(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

(2016/2159(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2015., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0140/2017),

1.  daje razrješnicu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih objavi u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

(2016/2159(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0140/2017),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda prema kojem plaćanja u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. za administrativne i ostale rashode Europskog nadzornika za zaštitu podataka („Nadzornikˮ) ne sadrže značajne pogreške te da su ispitani nadzorni i kontrolni sustavi za administrativne i ostale rashode bili djelotvorni;

2.  prima na znanje da Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2015. nije utvrdio nikakve ozbiljne nedostatke u vezi s područjima za koje je provedena revizija (pet postupaka zapošljavanja, pet postupaka javne nabave i jedna financijska transakcija) i koja su povezana s ljudskim resursima i aktivnostima javne nabave Nadzornika; ističe da je to četvrta godina zaredom tijekom koje Revizorski sud nije utvrdio nikakve ozbiljne nedostatke;

3.  prima na znanje da je Nadzorniku 2015. dodijeljen ukupan proračun od 8 760 417 EUR (u usporedbi s 8 012 953 EUR za 2014.) i da je stopa izvršenja bila 96 % (u usporedbi s 92 % za 2014.); pozdravlja poboljšanje rezultata;

4.  prima na znanje da je proračun Nadzornika većinom administrativne naravi i da se velik dio odnosi na rashode povezane s osobama koje rade za instituciju, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i ostale tekuće troškove; međutim, ističe da se uvođenje izrade proračuna temeljene na uspješnosti ne bi trebalo primjenjivati samo na proračun Nadzornika u cjelini već bi ono trebalo obuhvaćati postavljanje „SMART” ciljeva (određenih, mjerljivih, dostižnih, odgovarajućih i vremenski utvrđenih ciljeva) za pojedinačne službe, odjele i godišnje planove članova osoblja; u tom pogledu poziva Nadzornika da u svojem svakodnevnom poslovanju što šire uvede načelo izrade proračuna temeljene na uspješnosti;

5.  sa zabrinutošću prima na znanje da je utvrđeno da je potrebno usmjeriti znatne dodatne napore u tri pokazatelja sustava unutarnje kontrole, točnije u „pokazatelje ciljeva i uspješnosti” koji se preporučuju za razvijanje „SMART” ciljeva i relevantnih, prihvaćenih, vjerodostojnih, jednostavnih i čvrstih pokazatelja; pozdravlja spremnost Nadzornika da provede sve preporuke u pogledu tih pokazatelja;

6.  prima na znanje da se na srednjim rukovodećim položajima Nadzornika nalazi 40 % ženskog i 60 % muškog osoblja, dok postoji samo jedno više rukovodeće mjesto; poziva Nadzornika da nastavi s naporima kako bi se zajamčilo da je njegova politika zapošljavanja i napredovanja što je više moguće rodno uravnotežena;

7.  sa velikim zadovoljstvom prima na znanje da je svaki član osoblja Nadzornika bio odsutan s posla u prosjeku samo 6,6 dana zbog bolovanja;

8.  ističe da je Nadzornik organizirao razne događaje izvan radnog vremena; poziva Nadzornika da provjeri na koji se način mogu nagraditi pojedinačni članovi osoblja koji najviše doprinose aktivnostima dobrobiti u okviru institucije, da nastavi s takvim aktivnostima i da pokuša uključiti što je više moguće osoblja; poziva Nadzornika da s drugim institucijama i tijelima Unije podijeli svoje iskustvo u tom području;

9.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Nadzornik imenovao dva savjetnika za borbu protiv zlostavljanja koji pružaju povjerljivu pomoć i pripadaju mreži Komisije; prima na znanje da nije prijavljen niti jedan slučaj zlostavljanja;

10.  napominje da je Nadzornik 16. prosinca 2015. donio kodeks ponašanja za svoje nadzornike; međutim, ističe da je taj kodeks više izjava o tom pitanju i da se u njemu ne navode pravila za sukobe interesa; žali zbog toga što životopisi i izjave o financijskim interesima članova i osoblja Nadzornika nisu dostupni za javno savjetovanje; poziva Nadzornika da sastavi izvješće o dosadašnjem napretku u pogledu ustanovljenih slučajeva sukoba interesa i da ga dostavi tijelu nadležnom za davanje razrješnice;

11.  pozdravlja praksu Nadzornika da redovito obavještava osoblje o sastancima uprave i o njihovim rezultatima;

12.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je svaka prisutnost Nadzornika na stručnim sastancima s organizacijama ili samozaposlenim pojedincima izvan institucija Unije (uključujući lobiste) objavljena u najmanju ruku na internetskim stranicama institucije; slično tome, prima na znanje da su sve konferencije na kojima sudjeluje Nadzornik objavljene na njegovim internetskim stranicama, zajedno sa svim službenim bilješkama govora; ponovno poziva Nadzornika da u godišnjem izvješću o radu iznese detaljne informacije o misijama u kojima su sudjelovali njegovi članovi i osoblje s obzirom na to da dostavljene informacije nisu bile dostatno detaljne u pogledu transparentnosti i jamstva ekonomičnosti;

13.  poziva Nadzornika da se priključi međuinstitucijskom sporazumu o obveznom registru transparentnosti, kada se on uspostavi;

14.  prima na znanje da je u srpnju 2015. pokrenuta mala radna skupina zadužena za procjenu pravnih, operativnih i proračunskih sredstava za osnivanje Europskog odbora za zaštitu podataka, koja će zamijeniti Radnu skupinu osnovanu na temelju članka 29.; pozdravlja stopu korištenja postignutu tijekom 2014. godine za odobrena sredstva unesena pod relevantne glave; poziva Nadzornika da u svoje godišnje izvješće o radu uvrsti rezultate radne skupine;

15.  posebno pozdravlja savjetodavnu ulogu Nadzornika pri razvoju zakonodavnog paketa za zaštitu podataka (Opća uredba o zaštiti podataka i Direktiva o zaštiti podataka), pripremi reforme Europola i Direktive o evidenciji podataka o putnicima, uspostavi sustava za zaštitu privatnosti između EU-a i SAD-a, kao i njegovo mišljenje o prvom paketu reforme zajedničkog europskog sustava azila (uredbe o Eurodacu, EASO-u i Dublinska uredba) te sudjelovanje u uspostavi Europskog odbora za zaštitu podataka;

16.  pozdravlja međuinstitucijsku suradnju Nadzornika s institucijama i tijelima Unije većinom na administrativnim, financijskim, računovodstvenim i proračunskim pitanjima te pitanjima javne nabave; traži od Nadzornika da u svoje godišnje izvješće o radu uvrsti detaljne informacije o svim sporazumima o razini usluge i rezultate te suradnje;

17.  pozdravlja strategiju koju je razvio Nadzornik za razdoblje 2015. – 2019. i s njome povezane ključne pokazatelje uspješnosti kojima se prati i, po potrebi, prilagođava uporaba njegovih resursa; prima na znanje da odabrani ključni pokazatelji uspješnosti upućuju na to da se provedba te strategije uglavnom odvija prema planu; poziva Nadzornika da nastavi uključivati tablicu pokazatelja u svoje godišnje izvješće o radu te da pojasni razliku između vanjskih i unutarnjih pokazatelja;

18.  pozdravlja pojašnjenje Nadzornika o nedostatku politike upravljanja nekretninama s obzirom na to da se njegove usluge odvijaju u jednoj od zgrada Parlamenta te traži da ga se obavijesti o svim razvojima i promjenama u pogledu aktualne situacije;

19.   pozdravlja pružanje detaljnih informacija o cjelokupnom osoblju koje Nadzorniku stoji na raspolaganju, raspoređene prema platnom razredu, spolu i nacionalnosti te traži da se te informacije automatski uvrste u njegovo godišnje izvješće o radu;

20.  prima na znanje plan Nadzornika da u skladu s međuinstitucijskim sporazumom smanji osoblje za 5 % tijekom razdoblja od pet godina; itekako je svjestan budućeg izazova u pogledu pripreme institucija i tijela Unije za primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka koja će se primjenjivati od 25. svibnja 2018.; predlaže da Nadzornik izvijesti Parlament o eventualnim alternativnim uštedama ostvarenima kao nadoknada za moguće kašnjenje u pogledu smanjenja osoblja;

21.  ponovno poziva Komisiju da iz općeg smanjenja broja zaposlenih od 5 % izuzme agencije iz područja pravosuđa i unutarnjih poslova te Nadzornika jer se u trenutačnoj političkoj situaciji od tih tijela traži da preuzimaju sve više posla;

22.  prima na znanje da je Nadzornik u uvodu svojeg godišnjeg izvješća o radu za 2015. uputio na posebne odjeljke o upravljanju javnom nabavom i misijama; poziva na to da u okviru sljedećeg godišnjeg izvješća o radu Nadzornik uvrsti pregled istih podataka tijekom posljednje tri ili četiri godine;

23.  napominje da je Nadzornik primijenio preporuku iz izvješća Parlamenta o razrješnici za 2014. i objavio popis dodijeljenih ugovora; preporučuje Nadzorniku da izvješće Revizorskog suda objavi zajedno sa svojim godišnjim izvješćem o radu u cilju jamčenja transparentnosti i javnog povjerenja;

24.  potiče Nadzornika da se pridržava propisa iz članka 16. Pravilnika o osoblju te da odredi jasna obvezujuća pravila u vezi s praksom „rotirajućih vrata” u skladu sa smjernicama koje je objavila Komisija;

25.  pozdravlja činjenicu da je 16. lipnja 2016. Nadzornik objavio odluku o internim pravilima o zviždačima;

26.  poziva Nadzornika da poboljša svoju komunikacijsku politiku prema građanima Unije;

27.  potiče sve veći doprinos Nadzornika iznalaženju rješenja kojima bi se potaknule inovacije i poboljšala zaštita privatnosti i podataka, posebice jačanjem transparentnosti, korisničke kontrole i odgovornosti pri obradi velikih podataka; prima na znanje nekoliko predstavljenih mišljenja u kojima se poziva na djelovanje u cilju postizanja maksimalne koristi od novih tehnologija bez ugrožavanja temeljnih prava.

20.2.2017

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

(2016/2159(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Petr Ježek

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud četvrtu godinu zaredom izdao izvješće bez primjedbi; napominje da je provedena revizija nad pet postupaka zapošljavanja, pet postupaka javne nabave i jednom financijskom transakcijom te da pritom nisu ustanovljeni nikakvi ozbiljni nedostaci; usto, napominje da nisu zabilježene manjkavosti u pogledu unutarnje kontrole te institucije;

2.  pozdravlja činjenicu da je Europski nadzornik za zaštitu podataka postupio u skladu sa zahtjevom tijela nadležnog za davanje razrješnice iz 2014. te objavio tablicu s pregledom svih svojih ljudskih resursa raspoređenih po platnom razredu, spolu i državljanstvu; pozdravlja činjenicu da je ta tablica uvrštena u Godišnje izvješće o radu za 2015.;

3.  podsjeća na to da je Europskom nadzorniku za zaštitu podataka 2015. dodijeljen proračun u visini od 8 760 417 EUR, što je povećanje od 1,09 % u odnosu na proračun za 2014.; stoga pozdravlja visoke stope izvršenja proračuna (94,5 %) i odobrenih sredstava za plaćanja (86,5 %); prima na znanje da se Europski nadzornik za zaštitu podataka obvezao na to da će tijekom 2016. ispuniti cilj smanjenja osoblja za 5 %;

4.  ponovno poziva Komisiju da iz općeg smanjenja broja zaposlenih od 5 % izuzme agencije iz područja Pravosuđa i unutarnjih poslova (PUP), kao što je Europski nadzornik za zaštitu podataka, jer se u trenutačnoj političkoj situaciji od tih agencija traži da preuzimaju sve više posla;

5.  napominje da je, međutim, izvješće službe za unutarnju reviziju pokazalo da Europski nadzornik za zaštitu podataka mora uložiti znatne napore u provedbu još triju od ukupno 14 standarda unutarnje kontrole; pozdravlja spremnost Europskog nadzornika za zaštitu podataka da provede sve preporuke;

6.  pozdravlja razvoj strategije Europskog nadzornika za zaštitu podataka za razdoblje 2015. – 2019. i s njome povezanih ključnih pokazatelja uspješnosti kojima se prati i, po potrebi, prilagođuje uporaba njegovih resursa; potvrđuje da odabrani ključni pokazatelji uspješnosti upućuju na to da se provedba te strategije uglavnom odvija prema planu;

7.  posebno pozdravlja savjetodavnu ulogu Europskog nadzornika za zaštitu podataka pri razvoju zakonodavnog paketa za zaštitu podataka (Opća uredba o zaštiti podataka i Direktiva o zaštiti podataka), pripremi reforme Europola i Direktive o evidenciji podataka o putnicima, uspostavi sustava za zaštitu privatnosti između EU-a i SAD-a, kao i njegovo mišljenje o prvom paketu reforme zajedničkog europskog sustava azila (uredbe o Eurodacu, EASO-u i Dublinska uredba) te sudjelovanje u uspostavi Europskog odbora za zaštitu podataka;

8.  napominje da je Europski nadzornik za zaštitu podataka 16. prosinca 2015. donio kodeks ponašanja za nadzornike; međutim, žali zbog toga što je taj kodeks više izjava agencije o tom pitanju i što se u njemu ne navode pravila za sukobe interesa; žali zbog toga što životopisi i izjave o financijskim interesima članova i osoblja Europskog nadzornika za zaštitu podataka nisu javno dostupni; poziva agenciju da izradi nacrt izvješća o dosadašnjem napretku u pogledu ustanovljenih slučajeva sukoba interesa i podnese ga tijelu nadležnom za davanje razrješnice;

9.  napominje da je Europski nadzornik za zaštitu podataka primijenio preporuku iz svojeg izvješća o razrješnici za 2014. i objavio popis dodijeljenih ugovora; podsjeća na važnost transparentnosti za povjerenje javnosti i preporučuje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka da zajedno sa svojim godišnjim izvješćem i godišnjim izvješćem o radu objavi izvješće Revizorskog suda;

10.  potiče agenciju da se pridržava propisa iz članka 16. Pravilnika o osoblju te da odredi jasna obvezujuća pravila u vezi s praksom „rotirajućih vrata” u skladu sa smjernicama koje je objavila Komisija;

11.  prima na znanje da je 16. lipnja 2016. Europski nadzornik za zaštitu podataka objavio odluku o internim pravilima o zviždačima;

12.  potiče sve veći doprinos Europskog nadzornika za zaštitu podataka iznalaženju rješenja kojima bi se potaknule inovacije i poboljšala zaštita privatnosti i podataka, posebice jačanjem transparentnosti, korisničke kontrole i odgovornosti pri obradi velikih podataka; prima na znanje nekoliko predstavljenih mišljenja u kojima se poziva na djelovanje u cilju postizanja maksimalne koristi od novih tehnologija bez ugrožavanja temeljnih prava.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

9.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lara Comi, Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

24

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL L 69, 13.3.2015.

(2)

SL C 380, 14.10.2016., str. 1.

(3)

SL C 375, 13.10.2016., str. 1.

(4)

SL C 380, 14.10.2016., str. 147.

(5)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

Pravna napomena