Förfarande : 2016/2159(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0140/2017

Ingivna texter :

A8-0140/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.23

Antagna texter :

P8_TA(2017)0154

BETÄNKANDE     
PDF 380kWORD 63k
31.3.2017
PE 593.843v02-00 A8-0140/2017

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

(2016/2159(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

(2016/2159(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2015 (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2015, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0140/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska datatillsynsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska datatillsynsmannens budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, EU-domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska utrikestjänsten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

(2016/2159(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0140/2017), och av följande skäl:

A.  Inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är det särskilt viktigt att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet och genom införande av begreppet resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsats att betalningarna i sin helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2015 för administrativa och därmed sammanhängande utgifter för Europeiska datatillsynsmannen (nedan kallad datatillsynsmannen) var fria från väsentliga felaktigheter och att de granskade systemen för övervakning och kontroll av administrativa och andra utgifter var ändamålsenliga.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2015 fastslår att man inte funnit några allvarliga brister med avseende på de granskade områden (fem rekryteringsförfaranden, fem upphandlingsförfaranden och en enskild finansiell transaktion) som rörde datatillsynsmannens personal och upphandlingar. Parlamentet understryker att detta är det fjärde året i följd under vilket revisionsrätten inte konstaterat några allvarliga brister.

3.  Europaparlamentet konstaterar att datatillsynsmannen under 2015 hade en anslagen budget som uppgick till totalt 8 760 417 EUR (jämfört med 8 012 953 EUR 2014), och att genomförandegraden var 96 % (jämfört med 92 % 2014). Parlamentet välkomnar det förbättrade resultatet.

4.  Europaparlamentet konstaterar att datatillsynsmannens budget till största delen är en administrativ budget, där en stor del av anslagen går till kostnader för personal som arbetar inom institutionen och resten till fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter. Parlamentet understryker dock att införandet av resultatbaserad budgetering inte endast bör tillämpas på datatillsynsmannens budget som helhet, utan även bör inbegripa fastställande av specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna mål (SMART-mål) för enskilda avdelningar, enheter och årsplaner för personalen. Parlamentet uppmanar i detta hänseende datatillsynsmannen att i högre grad införa principen om resultatbaserad budgetering i den dagliga verksamheten.

5.  Europaparlamentet noterar med oro att det för tre indikatorer avseende interna kontrollsystem konstaterades behov av omfattande kompletterande insatser, i synnerhet avseende de mål och resultatindikatorer som rekommenderas för utveckling av SMART-mål och relevanta, accepterade, trovärdiga, enkla och stabila indikatorer. Parlamentet välkomnar datatillsynsmannens åtagande att genomföra samtliga rekommendationer avseende dessa indikatorer.

6.  Europaparlamentet konstaterar att samtidigt som datatillsynsmannen endast förfogar över en tjänst i högsta ledningen råder det en obalans mellan könen på mellanchefsnivå (40 % kvinnor/ 60 % män). Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att även i fortsättningen göra insatser för att se till att rekryterings- och befordringspolitiken säkrar bästa möjliga balans mellan könen.

7.  Parlamentet noterar med stor tillfredsställelse att varje anställd hos datatillsynsmannen i genomsnitt varit frånvarande på grund av sjukdom endast 6,6 dagar.

8.  Europaparlamentet betonar att datatillsynsmannen har ordnat olika evenemang efter arbetet. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att undersöka möjligheter att belöna enskilda anställda som bidrar mest till institutionens hälso- och motionsaktiviteter, fortsätta sådana aktiviteter och sträva efter att så många som möjligt i personalen deltar. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att dela sina erfarenheter på detta område med unionens institutioner och andra unionsorgan.

9.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att datatillsynsmannen har utsett två rådgivare för motarbetande av trakasserier, vilka kan bistå med konfidentiella råd och som ingår i kommissionens nätverk. Parlamentet konstaterar att inga rapporterade fall av trakasserier förekom.

10.  Europaparlamentet noterar att datatillsynsmannen antog en uppförandekod för tillsynsmyndigheter den 16 december 2015. Parlamentet betonar dock att denna kod mer är ett uttalande om denna fråga och innehåller inga bestämmelser om intressekonflikter. Parlamentet beklagar att meritförteckningar och intresseförklaringar från datatillsynsmannens ledamöter och personal inte är tillgängliga för allmänheten. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att utarbeta och till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten överlämna en förteckning över fastställda fall med intressekonflikter.

11.  Europaparlamentet välkomnar datatillsynsmannens praxis att regelbundet informera personalen om styrelsesammanträdena och deras resultat.

12.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att datatillsynsmannens deltagande i professionella sammanträden med olika organisationer eller egenföretagare utanför unionens institutioner (inbegripet lobbygrupper) offentliggörs, åtminstone på institutionens webbplats. Parlamentet konstaterar att likaså alla konferenser i vilka datatillsynsmannen deltar offentliggörs på datatillsynsmannens webbplats, tillsammans med eventuella formella uttalanden. Parlamentet upprepar sin uppmaning till datatillsynsmannen att i sin årliga verksamhetsrapport inkludera ingående uppgifter om tjänsteresor som ledamöter och personal har gjort, eftersom den information som getts inte var tillräckligt detaljerad i fråga om transparens och garantier för kostnadseffektivitet.

13.  Europaparlamentet uppmanar datatillsynsmannen att ansluta sig till det interinstitutionella avtalet om ett obligatoriskt öppenhetsregister när detta inrättas.

14.  Europaparlamentet noterar inrättandet av en liten arbetsgrupp i juli 2015 med uppgift att bedöma vilka rättsliga, operativa och budgetrelaterade resurser som krävs för att bygga upp Europeiska dataskyddsstyrelsen, som ska ersätta den arbetsgrupp som avses i artikel 29. Parlamentet välkomnar den utnyttjandegrad som uppnåddes 2015 för de anslag som ingår i de relevanta avdelningarna. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att i sin årliga verksamhetsrapport inkludera arbetsgruppens resultat.

15.  Europaparlamentet välkomnar särskilt den rådgivande roll som datatillsynsmannen spelade vid utvecklingen av lagstiftningen i uppgiftsskyddspaketet (den allmänna uppgiftsskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet), reformen av Europol, direktivet om passagerarlistor, skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, och datatillsynsmannens yttrande över det första reformpaketet avseende det gemensamma europeiska asylsystemet (Eurodac, Easo och Dublinförordningarna) samt datatillsynsmannens engagemang i uppbyggnaden av Europeiska dataskyddsstyrelsen.

16.  Europaparlamentet välkomnar datatillsynsmannens interinstitutionella samarbete med unionens institutioner och andra unionsorgan, framför allt i administrativa, upphandlingsrelaterade, finansiella, redovisningsmässiga och budgetrelaterade frågor. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att i sin årliga verksamhetsrapport inkludera detaljerad information om alla servicenivåavtal och det resultat som uppnåtts genom detta samarbete.

17.  Europaparlamentet välkomnar den strategi som datatillsynsmannen utvecklat för 2015−2019 och de därtill hörande centrala resultatindikatorerna som används för att övervaka och, om så krävs, anpassa resursanvändningen. Parlamentet konstaterar att de utvalda centrala resultatindikatorerna visar att genomförandet av denna strategi i stort sett redan är i gång. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att även i fortsättningen lägga fram resultattavlan i sin årliga verksamhetsrapport och att redogöra för skillnaden mellan externa och interna indikatorer.

18.  Europaparlamentet välkomnar datatillsynsmannens klargörande när det gäller avsaknaden av en fastighetspolitik, eftersom de olika avdelningarna är inhysta hos parlamentet i en av dess byggnader, och ber att få bli informerat om eventuell utveckling eller eventuella ändringar när det gäller den aktuella situationen.

19.   Europaparlamentet välkomnar tillhandahållandet av uttömmande uppgifter över all personal som datatillsynsmannen har till sitt förfogande, uppdelad per lönegrad, kön och nationalitet, och begär att denna information automatiskt ska införas i datatillsynsmannens årliga verksamhetsrapport.

20.  Europaparlamentet noterar datatillsynsmannens plan att efterleva det interinstitutionella avtalets bestämmelser om att minska personalstyrkan med 5 % över en period på fem år. Parlamentet är väl medvetet om den framtida utmaningen att förbereda unionens institutioner och organ inför tillämpningen av den allmänna uppgiftsskyddsförordningen, som ska gälla från och med den 25 maj 2018. Datatillsynsmannen uppmanas att rapportera till parlamentet om eventuella alternativa besparingar som gjorts för att kompensera för eventuella dröjsmål med personalminskningen.

21.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att undanta organ som verkar inom området rättsliga och inrikes frågor, liksom datatillsynsmannen, från den allmänna personalminskningen på 5 %, eftersom dessa organ i det rådande politiska klimatet måste ta på sig en allt större arbetsbörda.

22.  Europaparlamentet noterar att man i inledningen till datatillsynsmannens årliga verksamhetsrapport för 2015 hänvisar till särskilda avsnitt avseende upphandling och förvaltning av tjänsteresor. Parlamentet begär att en översikt över samma uppgifter under de senaste tre eller fyra åren ska inkluderas i datatillsynsmannens nästa årliga verksamhetsrapport.

23.  Europaparlamentet noterar att datatillsynsmannen har tillämpat den rekommendation som framfördes i parlamentets betänkande över ansvarsfriheten 2014 och offentliggjort en förteckning över tilldelade kontrakt. Parlamentet rekommenderar datatillsynsmannen att för att främja transparens och allmänhetens förtroende offentliggöra revisionsrättens rapport tillsammans med sin egen årliga verksamhetsrapport.

24.  Parlamentet uppmanar med kraft datatillsynsmannen att följa reglerna i artikel 16 i tjänsteföreskrifterna och fastställa tydliga bindande regler för ”svängdörrsproblematik” i enlighet med de riktlinjer som kommissionen har offentliggjort.

25.  Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet den 16 juni 2016 av datatillsynsmannens beslut om de interna bestämmelserna om rapportering om missförhållanden.

26.  Europaparlamentet uppmanar datatillsynsmannen att förbättra sin kommunikationspolitik med avseende på unionens medborgare.

27.  Europaparlamentet uppmuntrar datatillsynsmannen att bidra ännu mer till lösningar som driver på innovationer och som förbättrar skyddet för personuppgifter och uppgiftsskyddet, särskilt genom att förbättra transparensen, användarkontrollen och redovisningsansvaret vid bearbetning av stora datamängder. Parlamentet noterar att det har lämnats åtskilliga yttranden som efterlyser åtgärder som maximerar fördelarna med ny teknik utan att kompromissa om de grundläggande rättigheterna.

15.2.2017

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

(2016/2159(DEC))

Föredragande av yttrande: Petr Ježek

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar en rapport utan anmärkningar från revisionsrätten för fjärde året i rad. Fem rekryteringsförfaranden, fem upphandlingsförfaranden och en enda finansiell transaktion granskades, och de uppvisade inga allvarliga brister. Det finns inte heller några iakttagelser gällande svagheter i institutionens interna kontroll.

2.  Europaparlamentet välkomnar att datatillsynsmannen följde den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens uppmaning 2014 och offentliggjorde en tabell över all personal, uppdelad efter tjänstegrad, kön och nationalitet. Parlamentet välkomnar att denna tabell ingår i den årliga verksamhetsrapporten för 2015.

3.  Europaparlamentet påminner om att datatillsynsmannen 2015 fick en budget på 8 760 417 EUR, en ökning med 1,09 % jämfört med budgeten för 2014. Därför välkomnar parlamentet den höga genomförandegraden för budgeten (94,5 %) och för betalningsbemyndigandena (86,5 %). Parlamentet noterar datatillsynsmannens åtagande att under 2016 uppfylla målet om en femprocentig personalminskning.

4.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att undanta organ som verkar inom området rättsliga och inrikes frågor (RIF), t.ex. datatillsynsmannen, från kravet på en femprocentig personalminskning, eftersom dessa organ i det rådande politiska klimatet måste ta på sig en allt större arbetsbörda.

5.  Europaparlamentet noterar dock att den interna revisionstjänstens rapport visade att för 3 av de 14 ICS-målen krävs det att datatillsynsmannen gör vissa kraftansträngningar avseende genomförandet. Parlamentet välkomnar datatillsynsmannens utfästelse att genomföra samtliga rekommendationer.

6.  Europaparlamentet välkomnar utvecklingen av datatillsynsmannens strategi för 2015–2019 och de därtill hörande centrala resultatindikatorerna för att övervaka och, om så krävs, anpassa resursanvändningen. De utvalda centrala resultatindikatorerna visar att genomförandet av denna strategi i stort sett redan är i gång.

7.  Europaparlamentet välkomnar särskilt den rådgivande roll som datatillsynsmannen spelade vid utvecklingen av lagstiftningen i uppgiftsskyddspaketet (den allmänna uppgiftsskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet), reformen av Europol, direktivet om passagerarlistor, skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, och datatillsynsmannens yttrande över det första reformpaketet avseende det gemensamma europeiska asylsystemet (Eurodac, Easo och Dublinförordningarna) samt datatillsynsmannens engagemang i uppbyggnaden av Europeiska dataskyddsstyrelsen.

8.  Europaparlamentet noterar att datatillsynsmannen antog en uppförandekod för tillsynsmyndigheter den 16 december 2015. Parlamentet beklagar dock att denna kod mer är ett uttalande från datatillsynsmannen i frågan och inte innehåller några bestämmelser om intressekonflikter. Parlamentet beklagar att meritförteckningar och intresseförklaringar från datatillsynsmannens ledamöter och personal inte är tillgängliga för allmänheten. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att utarbeta och till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten överlämna en förteckning över fastställda fall av intressekonflikter.

9.  Europaparlamentet noterar att datatillsynsmannen tillämpade rekommendationerna i ansvarsfrihetsbetänkandet 2014 och har offentliggjort en förteckning över tilldelade kontrakt. Parlamentet påminner om hur viktigt det är med transparens för att allmänheten ska känna förtroende, och rekommenderar datatillsynsmannen att offentliggöra revisionsrättens rapport tillsammans med sin egen årsrapport och årliga verksamhetsrapport.

10.  Parlamentet uppmanar med kraft datatillsynsmannen att följa reglerna i artikel 16 i tjänsteföreskrifterna och fastställa tydliga bindande regler för ”svängdörrsmetoder” i enlighet med de riktlinjer som kommissionen har offentliggjort.

11.  Europaparlamentet noterar offentliggörandet den 16 juni 2016 av datatillsynsmannens beslut om de interna bestämmelserna avseende visselblåsning.

12.  Europaparlamentet uppmuntrar datatillsynsmannen att bidra ännu mer till lösningar som driver på innovationer och som förbättrar skyddet för personuppgifter och uppgiftsskyddet, särskilt genom att förbättra transparensen, användarkontrollen och redovisningsansvaret vid bearbetning av stora datamängder. Parlamentet noterar att det har lämnats åtskilliga yttranden som efterlyser åtgärder som maximerar fördelarna med ny teknik utan att kompromissa om de grundläggande rättigheterna.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

9.2.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lara Comi, Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

24

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT L 69, 13.3.2015.

(2)

EUT L 380, 14.10.2016, s. 1.

(3)

EUT L 375, 13.10.2016, s. 1.

(4)

EUT L 380, 14.10.2016, s. 147.

(5)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

Rättsligt meddelande