Postupak : 2016/2157(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0141/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0141/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.20

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0151

IZVJEŠĆE     
PDF 515kWORD 55k
31.3.2017
PE 593.840v02-00 A8-0141/2017

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VII. – Odbor regija

(2016/2157(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

AMANDMANI
1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VII. – Odbor regija

(2016/2157(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475 – C8-0275/2016)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2015., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0141/2017),

1.  daje razrješnicu glavnom tajniku Odbora regija za izvršenje proračuna Odbora regija za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Odboru regija, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VII. – Odbor regija

(2016/2157(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VII. – Odbor regija,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0141/2017),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  primjećuje da je Revizorski sud u svojemu godišnjem izvješću za 2015. zaključio da nisu utvrđeni nikakvi bitni nedostaci u vezi s pitanjima za koja je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i nabavom za Odbor regija („Odbor”);

2.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Revizorski sud na temelju svojeg revizorskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. nije bilo materijalno značajnih grešaka;

3.  prima na znanje da je proračun Odbora većinom administrativne naravi i da se velik dio odnosi na rashode povezane s osobama koje rade za instituciju, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i ostale tekuće troškove; međutim, ističe da se uvođenje izrade proračuna temeljene na uspješnosti ne bi trebalo primjenjivati samo na proračun Odbora u cjelini već bi ono trebalo obuhvaćati postavljanje „SMART” ciljeva (određenih, mjerljivih, dostižnih, odgovarajućih i vremenski utvrđenih ciljeva) za pojedinačne službe, odjele i godišnje planove članova osoblja; u tom pogledu poziva Odbor da u svojem svakodnevnom poslovanju što šire uvede načelo izrade proračuna temeljene na uspješnosti;

4.  prima na znanje da je 2015. odobreni proračun Odbora iznosio 88 900 000 EUR (dok je 2014. iznosio 87 600 000 EUR), od čega su 87 200 000 EUR bila odobrena sredstva za preuzimanje obveza sa stopom korištenja od 98,2 %; prima na znanje smanjenje stope korištenja tijekom 2015.;

5.  prima na znanje da je novi bilateralni administrativni sporazum o suradnji između Odbora i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) potpisan 2015.; vjeruje da se tim sporazumom jamči veća učinkovitost u radu obaju odbora;

6.  sa zadovoljstvom primjećuje pravovremenu provedbu Sporazuma o suradnji između Parlamenta i Odbora (Sporazum) te ocjenjuje pozitivno suradnju tih institucija; primjećuje, međutim, da se priroda „pojačane” suradnje iz Sporazuma mora bolje objasniti;

7.  pozdravlja zainteresiranost Odbora da zauzme sistematičniji pristup suradnji s Parlamentom, posebno u političkim područjima i sa službom Parlamenta za parlamentarna istraživanja; vjeruje da dodatni razvoj sinergija donosi pozitivne rezultate objema institucijama;

8.  ponavlja zahtjev da se zajednička procjena proračunskih ušteda koje proizlaze iz Sporazuma uvrsti u sljedeće izvješće o provedbi Sporazuma;

9.  sa zabrinutošću primjećuje da nijedan od ciljeva koje je Odbor zacrtao 2015. da bi se povećalo sudjelovanje Parlamenta i Vijeća u aktivnostima povezanima s mišljenjima Odbora nije postignut;

10.  prima na znanje da je Parlament zbog sigurnosnih razloga zatvorio izravan pristup između zgrada RMD i REM nakon terorističkih napada u Parizu u studenom 2015.; vjeruje da će Parlament ponovno procijeniti sigurnosnu situaciju s obzirom na to da bi ponovno otvaranje prolaza bilo od koristi za sve tri institucije;

11.  sa zabrinutošću primjećuje stalno smanjenje stope izvršenja plaćanja 2015. u nekim proračunskim stavkama; prima na znanje da je 2015. bila početna godina šestog mandata Odbora; no ipak smatra da Odbor ne bi smio dopustiti da to utječe na upravljanje proračunom; poziva Odbor da poboljša svoju učinkovitost i da se bolje pripremi za početak svog sedmog mandata;

12.  apelira na Odbor da dodatno poboljša transparentnost svojih aktivnosti i da u godišnje izvješće o radu uvrsti sve dostupne podatke o misijama u kojima su sudjelovali njegovi članovi, uz detaljno navođenje troškova;

13.  poziva Odbor da se priključi budućem međuinstitucijskom sporazumu o obveznom registru transparentnosti;

14.  sa zabrinutošću primjećuje stalnu rodnu neuravnoteženost na pozicijama višeg ili srednjeg rukovodstva (25 %/75 % na pozicijama višeg rukovodstva i 38 %/62% na pozicijama srednjeg rukovodstva); apelira na Odbor da poboljša tu neuravnoteženost i da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o mjerama koje su poduzete da bi se riješio taj problem i postignutim rezultatima;

15.  sa zadovoljstvom primjećuje dobru geografsku ravnotežu među članovima na rukovodećim položajima;

16.  duboko je zabrinut zbog visokog broja dana koje osoblje Odbora provodi na bolovanju; poziva Odbor za istraži razloge tomu i da usmjeri upravljanje ljudskim resursima na poboljšanje situacije te da svojim aktivnostima za dobrobit obuhvati što više zaposlenika kako bi se spriječila ovakva vrsta izostajanja s posla;

17.  zabrinut je zbog činjenice da revizijske preporuke za uspješnost IT projekata za internu primjenu još nisu provedene na odgovarajući način; poziva Odbor da ispravi tu situaciju bez daljnjih odgađanja;

18.  pozdravlja činjenicu da su pruženi podaci o prevođenju prema usklađenoj metodologiji koju je dogovorio međuinstitucijski odbor za pismeno i usmeno prevođenje; prima na znanje aktualnu reviziju kodeksa ponašanja u području prevođenja koja se provodi zajedno s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom;

19.  uviđa da se postotak eksternalizacije prijevoda povećao s 2,57 % 2014. godine na gotovo 10 % 2015. zbog prelaska zaposlenika u Parlament u skladu sa Sporazumom; poziva Odbor da procijeni isplativost novog aranžmana koji se trenutno provodi;

20.  uviđa da je Odbor u prosincu 2015. usvojio pravila o zviždačima; također primjećuje da je 2015 otvoren jedan dosje o prijavljenim nepravilnostima; poziva Odbor da izvještava Parlament o razvoju događaja u tom postupku;

21.  smatra da je od temeljne važnosti da Odbor odmah poduzme mjere s obzirom na dvije presude Službeničkog suda Europske unije(6) i izvješće Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF)(7), izvješće Komisijina Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu(8) i rezolucije Parlamenta(9) te da prije kraja 2017. postigne pravedno, pošteno i nepristrano rješenje u predmetu bivšeg internog revizora Odbora koji je ukazao na nepravilnosti;

22.  smatra da je od temeljne važnosti da Odbor surađuje s EGSO-om kako bi se odmah poduzele mjere s obzirom na presudu Službeničkog suda Europske unije u slučaju uznemiravanja u kojem su sudjelovali dužnosnici iz obiju institucija(10), da izvještava Parlament o napretku te da revidira procedure za rješavanje budućih optužbi za uznemiravanje kako bi zajamčio da su usklađene sa sudskom praksom Službeničkog suda Europske unije;

23.  sa zadovoljstvom primjećuje napore i rezultate koji su dosad postignuti u poboljšanju ekološkog otiska Odbora i obnovi certifikata u okviru sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS);

24.  prima na znanje napore i postignuća Odbora u jačanju politike informiranja i komunikacije;

25.  pozdravlja dostupnost informacija o politici upravljanja nekretninama Odbora u godišnjem izvješću o radu, posebno s obzirom na to da je važno da troškovi te politike budu primjereno svedeni u razumne okvire i da ne budu prekomjerni.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL L 69, 13.3.2015.

(2)

SL C 380, 14.10.2016., str. 1.

(3)

SL C 375, 13.10.2016., str. 1.

(4)

SL C 380, 14.10.2016., str. 147.

(5)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(6)

Presuda Službeničkog suda Europske unije od 7. svibnja 2013., predmet F-86/11 (ECLI:EU:F:2011:189), te presuda od 18. studenog 2014., predmet F-156/12 (ECLI:EU:F:2014:247).

(7)

Konačno izvješće OLAF-a od 8. listopada 2003.

(8)

Izvješće Ureda EK-a za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu od 8. svibnja 2008.

(9)

Rezolucije Europskog parlamenta od 29. siječnja 2004. (SL L 57, 25.2.2004, str. 8.), 21. travnja 2004. (SL L 330, 4.11.2004, str. 153.), 12. travnja 2005. (SL L 196, 27.7.2005, str. 54.), 27. travnja 2006. (SL L 340, 6.12.206, str. 44.), 29. travnja 2015. (SL L 255, 30.9.2015, str. 132.) i 28. travnja 2016. (SL L 246, 14.9.2016, str. 152) kao prilog predmetu internog revizora Odbora.

(10)

Predmet F-124/10: Vassilliki Labiri protiv Europskog gospodarskog i socijalnog odbora.

Pravna napomena