Процедура : 2016/2156(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0144/2017

Внесени текстове :

A8-0144/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.19

Приети текстове :

P8_TA(2017)0150

ДОКЛАД     
PDF 615kWORD 60k
31.3.2017
PE 593.844v02-00 A8-0144/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет

(2016/2156(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет

(2016/2156(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2015 година (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0144/2017),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския икономически и социален комитет за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския икономически и социален комитет, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет

(2016/2156(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0144/2017),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  приветства констатацията на Сметната палата („Палатата“), че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2015 г., плащанията за административни и други разходи на Европейския икономически и социален комитет („Комитетът“) не са засегнати от съществени грешки;

2.  отбелязва със задоволство, че в годишния си доклад за 2015 г. Палатата констатира, че не са установени сериозни слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Комитета;

3.  отбелязва, че бюджетът на Комитета за 2015 г. възлиза на 129 100 000 EUR (в сравнение със 128 559 380 EUR през 2014 г.), със степен на усвояване от 95,9%; изтъква, че има леко увеличение на степента на усвояване за 2015 г. в сравнение с 2014 г.;

4.  отбелязва, че бюджетът на Комитета е с главно административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията, а останалата част – за сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи; подчертава обаче, че въвеждането на бюджетиране, основано на изпълнението, следва да не се прилага само за бюджета на Комитета като цяло, а следва също така да включва поставянето на конкретни, измерими, постижими, актуални и планирани със срокове („SMART“) цели за отделните департаменти, отдели и годишните планове на служителите; във връзка с това призовава Комитета да въведе принципа за бюджетиране, основано на изпълнението, по-широко в ежедневните си операции;

5.  отбелязва забележките на Комитета относно последващите действия във връзка с резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година, приложени към годишния отчет за дейността на Комитета; приветства създаването на служба за подкрепа в областта на обществените поръчки през 2015 г.;

6.  отбелязва, че 2015 г. беше първата година от новия мандат на Комитета, което може да е засегнало резултатите, постигнати по-специално от дирекциите с функции във връзка със законодателния процес, включително дирекциите за устни преводи, комуникации и човешки ресурси;

7.  отбелязва, че докладът относно изпълнението на споразумението за сътрудничество между Парламента и Комитета („Споразумението“) дава навременна и положителна оценка на сътрудничеството между двете институции;

8.  отбелязва, че според Комитета естеството на „засиленото“ сътрудничество, посочено в Споразумението, трябва да бъде по-добре изяснено, както и че някои елементи все още трябва да бъдат изцяло изпълнени и че изискват траен ангажимент и от двете институции; счита, че по-нататъшните усилия за пълно прилагане на Споразумението и развитието на полезни взаимодействия ще доведат до положителни резултати и за двете страни;

9.  припомня искането си за съвместна оценка на бюджетните икономии, произтичащи от Споразумението, които да бъдат включени в средносрочния му преглед или в идния последващ доклад във връзка с изпълнението на Споразумението;

10.  отбелязва, че становищата на Комитета не са добре интегрирани в работата на Парламента, и призовава Комитета да изработи заедно с генералния секретар на Парламента предложения, за да се рационализират процедурите на Комитета и Парламента в това отношение;

11.  отбелязва, че през 2015 г. беше подписано ново споразумение за двустранно административно сътрудничество между Комитета и Комитета на регионите; очаква това споразумение да гарантира по-нататъшна ефикасност на резултатите от дейността на Комитета и на Комитета на регионите; счита, че следва да се предвиди сливане на сходните административни функции, за да се избегне излишно дублиране на дейности;

12.  отбелязва, че пряката връзка между сградите RMD и REM беше затворена от Парламента поради проблемите на сигурността след терористичните нападения в Париж през ноември 2015 г.; вярва, че Парламентът ще направи нова оценка на аспектите на сигурността, тъй като възстановяването на връзката между сградите ще бъде от полза и за трите институции;

13.  приветства предприетите през 2015 г. административни промени, и по-специално пълното прилагане на системата за възстановяване на пътните разноски на членовете въз основа на действителните разходи и пълното обновяване на сайта на портала на членовете; призовава Комитета да представи сравнителна годишна справка за пътните разноски на членовете за 2014, 2015 и 2016 г.;

14.  отбелязва, че съгласно Правилника за дейността на Комитета неговите членове са напълно независими при изпълнението на своите служебни задължения, като действат в общ интерес на Съюза; отбелязва, че декларациите за интереси на членовете са публикувани на уебсайта на Комитета; призовава Комитета да се присъедини към бъдещото междуинституционално споразумение относно задължителен регистър за прозрачност;

15.  изразява загриженост поради големия брой незаети постоянни щатни длъжности през 2015 г. и насърчава Комитета да приложи необходимите мерки за подобряването на процедурите по набиране на персонал;

16.  отбелязва със загриженост продължаващия дисбаланс в съотношението между половете сред висшите и средните ръководни длъжности (30%/70% сред висшите длъжности); изказва съжаление и за географския дисбаланс при висшите и средните ръководни длъжности, и по-специално недостатъчния брой на персонала от източните страни; призовава Комитета да предприеме действия, за да коригира този дисбаланс, и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки и постигнатите резултати;

17.  отбелязва плана на Комитета да спази междуинституционалното споразумение за намаляване на персонала с 5% в рамките на период от пет години; изисква да бъде информиран как тези съкращения се съчетават със създадените през 2016 г. три нови щатни бройки; предлага комисията по бюджетен контрол да докладва пред Парламента за всички постигнати алтернативни икономии за компенсиране на евентуални забавяния в намаляването на персонала;

18.  приветства факта, че вътрешните правила относно подаването на сигнали за нередности влязоха в сила в началото на 2016 г.;

19.  напълно подкрепя създаването на етични правила за служителите на съветнически длъжности, за да се помогне във възможни случаи на тормоз, както и специфичното обучение с оглед по-доброто познаване на йерархията и управлението на сигналите за нередности; изразява съжаление, че в три случая, свързани с тормоз, трябваше да се премине през съдебни производства;

20.  поради лошия доклад, представен от Комитета по този въпрос, не може да даде своето становище относно нивото на отсъствия на персонал от работа поради отпуски по болест; призовава Комитета да докладва относно отпуските по болест на своя персонал, като посочи средния брой на работните дни, който се пада на член на персонала, през които е имало отсъствие поради отпуск по болест;

21.  отбелязва, че Комитетът е намалил средния размер на разходите си за заседанието на персонала му извън обичайното място на работа с 35% на участник в сравнение с 2014 г., и че този път участие в заседанието са взели само 218 служители, докато през 2014 г. са били 415 служители; призовава Комитета да насочи своите дейности за благосъстояние към възможно най-голям брой служители, за да се подпомогне по-нататъшното подобряване на благосъстоянието на персонала;

22.  Отбелязва със задоволство низходящата тенденция по отношение на дела на неизползваните заявени услуги по устен превод от 4,3% през 2014 г. на 3,5% през 2015 г.;

23.  приветства предоставянето на данни за писмените преводи съгласно хармонизираната методология, установена от Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи; отбелязва текущото преразглеждане на Кодекса за поведение относно писмените преводи, което се извършва съвместно с Комитета на регионите;

24.  отбелязва, че степента на възлагане на писмени преводи на външни изпълнители се е увеличила на близо 10% през 2015 г. вследствие на прехвърлянето на персонал в Парламента по силата на Споразумението; призовава Комитета да направи оценка на разходната ефективност на договореността, която действа понастоящем;

25.  отбелязва със задоволство стратегическата рамка на Комитета за учене и развитие, по-специално новия акцент върху ученето от друг колега; изисква от Комитета да представи в следващия доклад за дейността си информация за последващите действия във връзка с този специфичен метод;

26.  отбелязва с голямо задоволство положените усилия и постигнатите досега резултати в подобряването на екологичния отпечатък на Комитета и в подновяването на сертифицирането по Схемата за екологично управление и одит ; (EMAS);

27.  отбелязва административните договорености между Комитета и Европейската служба за борба с измамите с оглед установяването на структурирана рамка за сътрудничество и улесняване на бързия обмен на информация;

28.  приветства приложената информация за политиката в областта на сградния фонд на Комитета в неговия годишен отчет за дейността, особено като се има предвид, че е важно разходите за тази политика да бъдат правилно обосновани и да не бъдат прекомерни;

29.  отбелязва усилията и постиженията на Комитета в областта на подобряването на неговата информационна и комуникационна политика; Подчертава обаче, че е по-важно да се подобри ефективността на неговите становища относно вземане на решения от Съюза, отколкото неговата публичност изобщо.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

ECR

Richard Ashworth

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ L 69, 13.3.2015 г.

(2)

OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 1.

(3)

OВ C 375, 13.10.2016 г., стр. 1.

(4)

OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 147.

(5)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Правна информация