Postup : 2016/2156(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0144/2017

Předložené texty :

A8-0144/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.19

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0150

ZPRÁVA     
PDF 451kWORD 56k
31.3.2017
PE 593.844v02-00 A8-0144/2017

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

(2016/2156(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

(2016/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0144/2017),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Evropského hospodářského a sociálního výboru za plnění rozpočtu Evropského hospodářského a sociálního výboru na  rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2015, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

(2016/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0144/2017),

A.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělování absolutoria klade v souvislosti s postupem udělování absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným spravováním lidských zdrojů;

1.  s potěšením konstatuje, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2014 v oblasti správních a jiných výdajů Evropského hospodářského a sociálního výboru (dále jen „výbor“) nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

2.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2015 neshledal u výboru významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

3.  konstatuje, že v roce 2015 dosahoval rozpočet výboru výše 129 100 000 EUR (ve srovnání s rokem 2014, kdy tato částka činila 128 559 380 EUR), s mírou plnění 95,9 %; upozorňuje, že v roce 2015 došlo oproti roku 2014 k mírnému nárůstu míry plnění;

4.  konstatuje, že rozpočet výboru je převážně administrativní a že jeho významná část se využívá na výdaje související s osobami pracujícími v této instituci a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje; zdůrazňuje však, že sestavování rozpočtu podle výkonnosti by se nemělo vztahovat pouze na rozpočet výboru jako celek, ale mělo by zahrnovat také stanovování konkrétních, měřitelných, dosažitelných, realistických a časově ohraničených cílů pro jednotlivé útvary, oddělení a roční plány zaměstnanců; v této souvislosti vyzývá výbor, aby zásadu sestavování rozpočtu podle výkonnosti prosazoval ve větší míře i v rámci svých běžných činností;

5.  bere na vědomí návazné připomínky výboru k usnesení Parlamentu o udělení absolutoria za rok 2014, které jsou připojeny k výroční zprávě o činnosti výboru; vítá, že v roce 2015 byla zřízena zvláštní asistenční služba pro veřejné zakázky;

6.  bere na vědomí, že rok 2015 byl zahajovacím rokem nového funkčního období výboru, což mohlo ovlivnit dosažené výsledky, zejména výsledky legislativních ředitelství, ale i ředitelství pro tlumočení a pro komunikaci a lidské zdroje;

7.  bere na vědomí, že zpráva o uplatňování dohody o spolupráci mezi Parlamentem a výborem (dále jen „dohoda“) hodnotí spolupráci mezi oběma institucemi kladně a jako včasnou;

8.  bere na vědomí, že podle výboru je třeba povahu „intenzívnější“ spolupráce, o níž hovoří dohoda, lépe vyjasnit a že některé prvky ještě zbývá zavést v plném rozsahu, což si žádá nepolevující nasazení obou institucí; je přesvědčen o tom, že další úsilí o úplné uplatnění dohody a rozvoj součinnosti přinesou pro obě strany pozitivní výsledky;

9.  opakuje svou žádost, aby do přezkumu dohody v polovině období nebo do příští zprávy o uplatňování dohody bylo začleněno společné posouzení rozpočtových úspor, které z dohody plynou;

10.  konstatuje, že stanoviska výboru nejsou náležitě začleněna do práce Parlamentu, a vyzývá výbor, aby z tohoto hlediska vytvořil společně s generálním tajemníkem Parlamentu návrhy na zefektivnění postupů výboru a Parlamentu;

11.  bere na vědomí, že v roce 2015 byla mezi výborem a Výborem regionů podepsána nová dvoustranná dohoda o administrativní spolupráci; věří, že tato dohoda dále zefektivní činnost obou výborů; je toho názoru, že podobné administrativní funkce by měly být spojeny do jedné, aby se zamezilo zbytečnému zdvojování činnosti;

12.  konstatuje, že po teroristických útocích v Paříži v listopadu 2015 Parlament z bezpečnostních důvodů uzavřel přímé propojení mezi budovami RMD a REM; věří, že Parlament bezpečnostní situaci znovu posoudí, neboť opětovné otevření průchodu by bylo přínosné pro všechny tři instituce;

13.  vítá administrativní změny provedené v roce 2015, zejména úplné zavedení systému úhrady cestovních výdajů členů výboru založeného na nákladech a kompletní přepracování portálu členů výboru; žádá výbor, aby předložil srovnávací výroční přehled cestovních výdajů svých členů za roky 2014, 2015 a 2016;

14.  podotýká, že podle jednacího řádu výboru jsou jeho členové při plnění svých povinností v obecném zájmu Unie zcela nezávislí; konstatuje, že prohlášení o zájmech členů výboru jsou k dispozici na internetových stránkách výboru; vyzývá výbor, aby se připojil k budoucí interinstitucionální dohodě o povinném rejstříku transparentnosti;

15.  je znepokojen počtem neobsazených stálých pracovních míst v roce 2015 a vybízí výbor, aby přijal nezbytná opatření ke zlepšení svého postupu při přijímání pracovníků;

16.  se znepokojením poukazuje na pokračující genderovou nevyváženost ve vysokých a středních řídících funkcích (tedy 30 % / 70 % vysokých funkcí); konstatuje rovněž, že ve vysokých a středních řídících funkcích panuje geografická nevyváženost, zejména se nedostává pracovníků z východních zemí; žádá výbor, aby přijal opatření k nápravě této nevyváženosti a informoval o nich a o dosažených výsledcích orgán příslušný pro udělení absolutoria;

17.  bere na vědomí záměr výboru dodržet interinstitucionální dohodu o snížení počtu zaměstnanců během pěti let o 5 %; žádá, aby byl informován o tom, jakým způsobem odpovídá toto snížení náboru tří nových pracovníků, k němuž došlo v roce 2016; navrhuje, aby výbor informoval Parlament o veškerých alternativních úsporách, které by kompenzovaly případné zpoždění při snižování počtu zaměstnanců;

18.  s potěšením konstatuje, že začátkem roku 2016 vstoupila v platnost vnitřní pravidla týkající se informátorů;

19.  plně podporuje vytvoření míst etických poradců, kteří mají pomáhat v situacích potenciálního obtěžování, a zvláštní odbornou přípravu pro celou hierarchii, jejímž cílem je rozšířit znalosti, pokud jde o případy oznamování a zacházení s nimi; lituje, že tři případy týkající se obtěžování musely být řešeny právní cestou;

20.  s ohledem na nedostatečnou zprávu výboru týkající se míry absencí zaměstnanců z důvodu nemoci nemůže v této věci poskytnout své stanovisko; žádá výbor, aby předložil zprávu o pracovní neschopnosti svých zaměstnanců z důvodu nemoci, vydělené počtem pracovních dnů této neschopnosti připadajících na jednoho zaměstnance;

21.  bere na vědomí, že výbor snížil oproti roku 2014 průměrné náklady na své výjezdní zasedání o 35 % na účastníka a že se této akce účastnilo jen 218 zaměstnanců, oproti 415 v roce 2014; žádá výbor, aby v zájmu dalšího zlepšování zdraví a pohody zaměstnanců usiloval o to, aby se do zdraví prospěšných aktivit zapojovalo co nejvíce zaměstnanců;

22.  s uspokojením bere na vědomí snížení míry požadovaných tlumočnických služeb, které nebyly využity, ze 4,3 % v roce 2014 na 3,5 % v roce 2015;

23.  vítá poskytování údajů o překladech podle harmonizované metodiky, kterou stanovil interinstitucionální výbor pro překlady a tlumočení; bere na vědomí probíhající revizi kodexu chování v oblasti překladů, již má výbor provést spolu s Výborem regionů;

24.  bere na vědomí, že v důsledku dohody o převodu zaměstnanců do Parlamentu stoupla míra externalizace překladů v roce 2015 na téměř 10 %; žádá výbor, aby posoudil nákladovou efektivnost uspořádání, které se nyní uplatňuje v praxi;

25.  vítá strategický rámec výboru pro vzdělávání a rozvoj, zejména nové zaměření na učení se od kolegů; žádá výbor, aby ve své příští výroční zprávě o činnosti předložil o této konkrétní metodě příslušné informace;

26.  s velkým uspokojením bere na vědomí úsilí a dosažené výsledky v oblasti zlepšování environmentální stopy výboru a obnovení certifikace v rámci systému pro environmentální řízení a audit (EMAS);

27.  bere na vědomí administrativní ujednání mezi výborem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům, jehož cílem je vytvořit strukturovaný rámec pro spolupráci a usnadnit rychlou výměnu informací;

28.  vítá, že k výroční zprávě o činnosti byly připojeny informace o politice výboru v oblasti nemovitostí, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby náklady spojené s touto politikou byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké;

29.  bere na vědomí úsilí a výsledky výboru při zkvalitňování své informační a komunikační politiky; zdůrazňuje však, že je důležitější, aby spíše než jeho všeobecná publicita dosahovala lepší úrovně efektivnost jeho stanovisek k evropskému rozhodování.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

ECR

Richard Ashworth

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. L 69, 13.3.2015.

(2)

Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 375, 13.10.2016, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 147.

(5)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právní upozornění