Διαδικασία : 2016/2156(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0144/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0144/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0150

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 602kWORD 61k
31.3.2017
PE 593.844v02-00 A8-0144/2017

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(2016/2156(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(2016/2156(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0144/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(2016/2156(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0144/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, το Κοινοβούλιο τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμότητας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της αύξησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και εφαρμόζοντας την προσέγγιση της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων (PBB) και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  χαιρετίζει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές και λοιπές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής («ΕΟΚΕ») δεν εμφανίζει ουσιώδη σφάλματα·

2.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2015, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες στα θέματα που εξετάστηκαν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις δημόσιες συμβάσεις για την ΕΟΚΕ·

3.  επισημαίνει ότι το 2015 ο προϋπολογισμός της ΕΟΚΕ ανήλθε σε 129 100 000 EUR (128 559 380 EUR το 2014), με ποσοστό εκτέλεσης 95,9 %· τονίζει ότι σημειώθηκε ελαφρά αύξηση του ποσοστού απορρόφησης το 2015 σε σύγκριση με το 2014·

4.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΟΚΕ έχει κυρίως διοικητικό χαρακτήρα, και ότι μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται σε δαπάνες που αφορούν πρόσωπα τα οποία εργάζονται εντός του θεσμικού οργάνου ενώ το υπόλοιπο αφορά ακίνητα, επίπλωση, εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας· τονίζει, ωστόσο, ότι η καθιέρωση της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων (PBB) δεν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΟΚΕ, αλλά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον καθορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων, εφικτών, ρεαλιστικών και χρονικά προσδιορισμένων (SMART) στόχων για μεμονωμένα τμήματα, μονάδες και ετήσια σχέδια μελών του προσωπικού· εν προκειμένω, καλεί την ΕΟΚΕ να καθιερώσει σε πιο εκτεταμένη βάση την αρχή της PBB στην καθημερινή της λειτουργία·

5.  επισημαίνει τις παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ όσον αφορά τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή για το 2014, οι οποίες επισυνάπτονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της· επιδοκιμάζει τη συγκρότηση υπηρεσίας υποστήριξης για τις δημόσιες συμβάσεις το 2015·

6.  σημειώνει ότι το 2015 ήταν το έτος έναρξης της νέας θητείας της ΕΟΚΕ και ότι το γεγονός αυτό ενδέχεται να επηρέασε τα αποτελέσματα, ιδίως των διευθύνσεων με νομοθετικές αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης διερμηνείας και επικοινωνίας και της διεύθυνσης ανθρωπίνων πόρων·

7.  επισημαίνει ότι η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της ΕΟΚΕ (η «συμφωνία»), αξιολογεί έγκαιρα και θετικά τη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων·

8.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, η φύση της «ενισχυμένης συνεργασίας» που αναφέρεται στη συμφωνία πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω και ότι ορισμένα στοιχεία δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως και απαιτούν διαρκή δέσμευση από αμφότερα τα θεσμικά όργανα· είναι πεπεισμένο ότι η καταβολή περαιτέρω προσπαθειών για πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και για την ανάπτυξη συνεργειών θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα για αμφότερα τα μέρη·

9.  ζητεί εκ νέου να συμπεριληφθεί στην ενδιάμεση αναθεώρηση της συμφωνίας ή στην επόμενη έκθεση παρακολούθησής της κοινή αξιολόγηση της εξοικονομήσεων πόρων που επιτυγχάνονται με τη συμφωνία αυτήν·

10.  επισημαίνει ότι οι γνωμοδοτήσεις της ΕOKE δεν είναι επαρκώς ενσωματωμένες στο έργο του Κοινοβουλίου και καλεί την ΕΟΚΕ να εκπονήσει προτάσεις από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου για τον εξορθολογισμό των σχετικών διαδικασιών της ΕΟΚΕ και του Κοινοβουλίου στην κατεύθυνση αυτήν·

11.  λαμβάνει υπό σημείωση τη σύναψη νέας συμφωνίας διμερούς διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία υπογράφηκε το 2015· ευελπιστεί ότι η εν λόγω συμφωνία θα διασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις επιδόσεις αμφότερων των επιτροπών· φρονεί ότι θα ήταν σκόπιμο να συγχωνευθούν οι παρεμφερείς διοικητικές λειτουργίες, με σκοπό την αποφυγή της άσκοπης αλληλεπικάλυψης των δραστηριοτήτων·

12.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έκλεισε την άμεση πρόσβαση μεταξύ των κτιρίων RMD και REM, για λόγους ασφαλείας μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου του 2015 στο Παρίσι· ευελπιστεί ότι το Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει εκ νέου τις ανησυχίες για την ασφάλεια, δεδομένου ότι η επαναλειτουργία του διαδρόμου θα ήταν σίγουρα επωφελής για τα τρία θεσμικά όργανα·

13.  εκφράζει επιδοκιμασία για τις διοικητικές αλλαγές που έγιναν το 2015, και ιδίως για την πλήρη εφαρμογή ενός συστήματος με βάση το κόστος για την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των μελών και για την πλήρη αναμόρφωση της διαδικτυακής πύλης των μελών· καλεί την ΕΟΚΕ να παράσχει μια συγκριτική ετήσια επισκόπηση των εξόδων ταξιδίου των μελών για τα έτη 2014, 2015 και 2016·

14.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της ΕΟΚΕ, τα μέλη της είναι απολύτως ανεξάρτητα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης· σημειώνει ότι οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών της είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΕΟΚΕ· καλεί την ΕΟΚΕ να προσχωρήσει στη μελλοντική διοργανική συμφωνία σχετικά με τη θέσπιση υποχρεωτικού μητρώου διαφάνειας·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για τον υψηλό αριθμό κενών οργανικών θέσεων το 2015 και παροτρύνει την ΕΟΚΕ να εφαρμόσει τα αναγκαία μέτρα για να βελτιώσει τις διαδικασίες πρόσληψης που εφαρμόζει·

16.  επισημαίνει με ανησυχία το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μεσαίου και ανώτερου διοικητικού επιπέδου (30 % / 70% των ανώτερων διοικητικών στελεχών)· εκφράζει επίσης δυσαρέσκεια για τη γεωγραφική ανισορροπία που παρατηρείται στις θέσεις ανώτερου και μεσαίου διοικητικού επιπέδου, και ειδικότερα την έλλειψη προσωπικού από τις ανατολικές χώρες· καλεί την ΕΟΚΕ να αναλάβει δράση για τη διόρθωση αυτών των ανισορροπιών, και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί·

17.  λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο της ΕΟΚΕ να συμμορφωθεί με τη διοργανική συμφωνία για μείωση του προσωπικού κατά 5 % σε διάστημα πέντε ετών· ζητεί να ενημερωθεί πώς συνάδει η μείωση αυτή με τη δημιουργία τριών νέων θέσεων το 2016· προτείνει να υποβάλει η ΕΟΚΕ έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με οιαδήποτε εναλλακτική εξοικονόμηση κόστους έχει επιτευχθεί για να αντισταθμιστεί η πιθανή καθυστέρηση της μείωσης του προσωπικού·

18.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι εσωτερικοί κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2016·

19.  υποστηρίζει πλήρως τη δημιουργία θέσεων συμβούλων δεοντολογίας οι οποίοι θα προσφέρουν τη βοήθειά τους σε καταστάσεις πιθανής παρενόχλησης και την παροχή ειδικής κατάρτισης για την ιεραρχία με σκοπό τη βελτίωση της γνώσης και της διαχείρισης των καταγγελιών δυσλειτουργιών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τρεις περιπτώσεις που σχετίζονταν με παρενόχληση χρειάστηκε να υποβληθούν σε νομικές ενέργειες·

20.  δεν μπορεί να εκφράσει γνώμη σχετικά με το επίπεδο των απουσιών λόγω ασθενείας, λόγω των ανεπαρκών στοιχείων που παρέσχε η ΕΟΚΕ σχετικά με το εν λόγω ζήτημα· καλεί την ΕΟΚΕ να υποβάλει στοιχεία σχετικά με τις αναρρωτικές άδειες του προσωπικού της διαιρούμενο διά του αριθμού των εργάσιμων ημερών αναρρωτικής άδειας ανά υπάλληλο·

21.  σημειώνει ότι η ΕΟΚΕ μείωσε το μέσο κόστος των ημερίδων εκτός έδρας («away days») κατά 35 % ανά συμμετέχοντα σε σύγκριση με το 2014 και ότι μόνο 218 άτομα συμμετείχαν σε τέτοιες δραστηριότητες, σε σύγκριση με 415 το 2014· καλεί την ΕΟΚΕ να θέσει στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της που αποσκοπούν στην ευεξία, τον στόχο της συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων μελών του προσωπικού της, ώστε να συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της ευεξίας του προσωπικού·

22.  σημειώνει με ικανοποίηση την πτωτική πορεία του ποσοστού υπηρεσιών διερμηνείας που ζητήθηκαν και δεν χρησιμοποιήθηκαν, από 4,3 %, το 2014, σε 3,5 %, το 2015·

23.  επικροτεί την παροχή μεταφραστικών στοιχείων με βάση την εναρμονισμένη μεθοδολογία που έχει καθιερώσει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας· σημειώνει την υπό εξέλιξη αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας για τη μετάφραση, η οποία διενεργείται από κοινού με την Επιτροπή των Περιφερειών·

24.  σημειώνει ότι η εξωτερική ανάθεση μεταφράσεων αυξήθηκε σε σχεδόν 10 % το 2015 λόγω της μεταφοράς προσωπικού στο Κοινοβούλιο με βάση τη συμφωνία· καλεί την ΕΟΚΕ να προβεί σε αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας της ρύθμισης που εφαρμόζεται σήμερα·

25.  επισημαίνει με ικανοποίηση το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΟΚΕ για τη μάθηση και την ανάπτυξη, και ειδικότερα τη νέα έμφαση που αποδίδεται στη μετάδοση γνώσεων μεταξύ συναδέλφων· ζητεί από την ΕΟΚΕ να παράσχει νέες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο στο πλαίσιο της επόμενης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της·

26.  σημειώνει με μεγάλη ικανοποίηση τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα όσον αφορά τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ΕΟΚΕ και την ανανέωση της πιστοποίησης που παρέχεται στο πλαίσιο του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)·

27.  λαμβάνει υπό σημείωση τις διοικητικές ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΟΚΕ και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης με σκοπό τη δημιουργία ενός διαρθρωμένου πλαισίου για τη συνεργασία και τη διευκόλυνση της ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών·

28.  επιδοκιμάζει την κτιριακή πολιτική της ΕΟΚΕ στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, ιδίως επειδή είναι σημαντικό αυτά τα στοιχεία κόστους να εξορθολογίζονται δεόντως και να μην είναι υπερβολικά·

29.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα της ΕΟΚΕ όσον αφορά την ενίσχυση της πολιτικής πληροφόρησης και επικοινωνίας που εφαρμόζει· τονίζει, ωστόσο, ότι είναι πιο σημαντικό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των γνωμοδοτήσεών της σχετικά με την ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων απ΄ ό,τι η γενική δημόσια εικόνα της·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Νότης Μαριάς, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

ECR

Richard Ashworth

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 69, 13.3.2015.

(2)

ΕΕ C 380, 14.10.2016, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 375, 13.10.2016, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 380, 14.10.2016, σ. 147.

(5)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου