Eljárás : 2016/2156(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0144/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0144/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.19

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0150

JELENTÉS     
PDF 373kWORD 59k
31.3.2017
PE 593.844v02-00 A8-0144/2017

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

(2016/2156(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bart Staes

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

(2016/2156(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0144/2017),

1.  mentesítést ad az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkára számára az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

(2016/2156(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0144/2017),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  üdvözli a Számvevőszék megállapítását, amely szerint a 2015. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évet illetően az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (az EGSZB) igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései lényegi hibától mentesek voltak;

2.  elégedetten jegyzi meg, hogy a Számvevőszék 2015-ös éves jelentésében az EGSZB tekintetében nem tárt fel lényeges hiányosságokat az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzött területeken;

3.  megjegyzi, hogy 2015-ben az EGSZB 129 100 000 eurós költségvetéssel rendelkezett (2014-ben ez az összeg 128 559 380 euró volt), a felhasználási arány pedig 95,9%-os volt; rámutat, hogy 2014-hez képest 2015-ben a felhasználási arány enyhe növekedése volt megfigyelhető;

4.  megállapítja, hogy az EGSZB költségvetése elsősorban igazgatási jellegű, és jelentős részét az intézménynél dolgozókhoz kapcsolódó kiadások teszik ki, a fennmaradó rész pedig az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó és egyéb fenntartási költségekből áll össze; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a teljesítményalapú költségvetés-tervezést nem csak az EGSZB költségvetésének egészére kellene alkalmazni, hanem konkrét, mérhető, teljesíthető, releváns és határidőhöz kötött (SMART) célokat is magában kellene foglalnia az egyes osztályok, egységek és a személyzet éves tervei vonatkozásában; e tekintetben felszólítja az EGSZB-t, hogy napi műveleteiben is vezesse be a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvét;

5.  tudomásul veszi a 2014. évi mentesítési állásfoglalásához kapcsolódó észrevételeket, amelyeket az EGSZB éves tevékenységi jelentéséhez csatoltak; üdvözli, hogy 2015-ben létrehoztak egy közbeszerzési támogató szolgálatot;

6.  megjegyzi, hogy 2015 volt az EGSZB új hivatali időszakának első éve, ami hatással lehetett különösen a jogalkotási igazgatóságok, többek között a tolmácsolási, a kommunikációs és az emberi erőforrások igazgatóságának eredményeire;

7.  tudomásul veszi, hogy a Parlament és az EGSZB közötti együttműködési megállapodás (a továbbiakban: „megállapodás”) végrehajtásáról szóló jelentés időben és pozitívan értékeli a két intézmény közti együttműködést;

8.  tudomásul veszi, hogy az EGSZB szerint a megállapodásban említett „fokozott együttműködés” jellegét alaposabban tisztázni kell, és hogy egyes elemeket még teljes mértékben végre kell hajtani, és azok további elkötelezettséget tesznek szükségessé mindkét intézmény részéről; meggyőződése, hogy a megállapodás maradéktalan végrehajtása érdekében további erőfeszítésekre van szükség, és hogy a szinergiák kialakítása pozitív eredményekkel jár majd mindkét fél számára;

9.  megismétli kérését, hogy a megállapodásból származó költségvetési megtakarításra vonatkozó közös értékelést foglalják bele a megállapodás félidős értékelésébe vagy a soron következő nyomon követési jelentésbe;

10.  megállapítja, hogy az EGSZB véleményeit nem integrálják kellőképpen a Parlament munkafolyamataiba, és felhívja az EGSZB-t, hogy a Parlament főtitkárával együttműködésben dolgozzon ki javaslatokat az EGSZB és a Parlament eljárásainak e tekintetben történő harmonizálására;

11.  tudomásul veszi, hogy 2015-ben az EGSZB és a Régiók Bizottsága új, kétoldalú igazgatási együttműködési megállapodást írt alá; bízik abban, hogy a megállapodás a Régiók Bizottsága és az EGSZB teljesítményét illetően fokozza a hatékonyságot; úgy véli, hogy a munkavégzés felesleges megkettőzésének elkerülése érdekében a hasonló munkát végző adminisztrációs osztályokat össze kell vonni;

12.  megállapítja, hogy az RMD és a REM épületek közötti közvetlen átjárót a Parlament biztonsági okokból lezárta a 2015. novemberi párizsi terrorista támadás következtében; bízik abban, hogy a Parlament újból megvizsgálja a biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat, mivel az átjáró újbóli megnyitása mindhárom intézmény javát szolgálná;

13.  üdvözli a 2015-ben alkalmazott igazgatási módosításokat, különösen a tagok utazási költségeinek visszatérítésére vonatkozó költségalapú rendszer maradéktalan végrehajtását és a tagok weboldalának teljes átdolgozását; felszólítja az EGSZB-t, hogy nyújtson átfogó áttekintést a tagok 2014., 2015. és 2016. évi utazási kiadásairól;

14.  tudomásul veszi, hogy az EGSZB eljárási szabályzata szerint tagjai feladataik ellátása során teljes mértékben függetlenek, és az Unió általános érdekében járnak el; megállapítja, hogy a tagok érdekeltségi nyilatkozatai az EGSZB honlapján elérhetők; felhívja az EGSZB-t, hogy csatlakozzon a kötelező átláthatósági nyilvántartásról szóló jövőbeli intézményközi megállapodáshoz;

15.  aggodalmának ad hangot az üres állandó álláshelyek nagy száma miatt 2015-ben, és arra ösztönzi az EGSZB-t, hogy felvételi eljárásainak javítása céljából vezesse be a szükséges intézkedéseket;

16.  aggodalommal állapítja meg, hogy továbbra is kiegyensúlyozatlan a felső- és középvezetői beosztások nemek közötti megoszlása (a felsővezetők körében ez az arány 30% / 70%); megállapítja továbbá a felső- és középvezetői álláshelyek földrajzi kiegyensúlyozatlanságát, különösen a keleti országokból származó személyzet hiányát; szorgalmazza, hogy az EGSZB javítson ezeken az egyensúlyhiányokon, és a megtett intézkedésekről, valamint azok eredményeiről számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak;

17.  tudomásul veszi az EGSZB tervét, hogy meg kíván felelni az intézményközi megállapodás azon előírásának, hogy a személyzetet öt év alatt 5%-kal kell csökkenteni; kéri, hogy tájékoztassák arról, hogy e csökkentés miként áll összhangban a 2016. évi helyzettel, amely három új álláshelyet foglal magában; javasolja, hogy az EGSZB tegyen jelentést a Parlamentnek a létszámcsökkentést érintő esetleges késedelem ellensúlyozására tett alternatív megtakarításokról;

18.  üdvözli, hogy a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályok 2016 elején hatályba léptek;

19.  teljes mértékben támogatja etikai tanácsadói álláshelyek létrehozását, hogy segítsenek az esetleges zaklatással kapcsolatos helyzetekkel és külön képzési programokkal a vezetőség számára, hogy javítsák a visszaélés bejelentésére vonatkozó ügyekkel és kezelésükkel kapcsolatos ismereteket; sajnálja, hogy három zaklatással kapcsolatos ügy kapcsán jogi eljárás indult;

20.  az EGSZB által a kérdésben nyújtott hiányos tájékoztatás miatt nem tud véleményt nyilvánítani a személyzet betegszabadság miatti hiányzásairól; felszólítja az EGSZB-t, hogy tegyen jelentést arról, hogy a személyzet betegszabadsággal töltött munkanapjainak száma az egyes személyekre lebontva hány napot eredményez;

21.  tudomásul veszi, hogy az EGSZB 2014-hez képest résztvevőnként 35%-kal csökkentette az intézményen kívüli közösségi napok (away days) átlagos költségét és hogy csak a személyzet 218 tagja vett részt a rendezvényen a 2014. évi 415 főhöz képest; felszólítja az EGSZB-t, hogy a személyzet közérzetének továbbjavítása érdekében közérzetjavító tevékenységeit úgy célozza, hogy azok minél nagyobb számú alkalmazottat vonjanak be;

22.  elégedetten veszi tudomásul, hogy a kért, de igénybe nem vett tolmácsolási szolgáltatások aránya a 2014-es 4,3%-ról 2015-re 3,5%-ra csökkent;

23.  üdvözli a fordítással kapcsolatos adatoknak az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság által meghatározott harmonizált módszerek szerinti benyújtását; tudomásul veszi, hogy jelenleg zajlik a Régiók Bizottságának közreműködésével a fordítói magatartási kódex felülvizsgálata;

24.  megállapítja, hogy a fordítások kiszervezési aránya 2015-ben majdnem 10%-ra nőtt a személyzet Parlamenthez történő, a megállapodásnak megfelelő áthelyezése következtében; felszólítja az EGSZB-t, hogy értékelje a már gyakorlatban működő helyzet költséghatékonyságát;

25.  nagyra értékeli az EGSZB oktatási és fejlesztési stratégiai keretét, különösen a munkatársak egymás közötti képzésére helyezett új hangsúlyt; felkéri az EGSZB-t, hogy következő éves tevékenységi jelentésében tájékoztasson e módszer eredményességéről;

26.  elégedetten nyugtázza az EGSZB által a környezeti lábnyom terén eddig tett erőfeszítéseket és eredményeket és az uniós környezetvédelemi vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS) vonatkozó tanúsítás megújítását;

27.  tudomásul veszi az EGSZB és az Európai Csalás Elleni Hivatal közti igazgatási megállapodást, melynek célja, hogy létrejöjjön az együttműködés strukturált kerete és elősegítsék a gyors információcserét;

28.  üdvözli, hogy éves tevékenységi jelentésében az EGSZB tájékoztatást nyújtott ingatlanpolitikájáról, különös tekintettel annak fontosságára, hogy az e politikához kapcsolódó költségek észszerűek maradjanak, és ne legyenek túl magasak;

29.  tudomásul veszi az EGSZB tájékoztatási és kommunikációs politikája erősítése terén tett erőfeszítéseit és eredményeit; hangsúlyozza azonban, hogy fontosabb, hogy általános ismertsége helyett az uniós jogalkotásról alkotott véleményeinek hatékonyságát javítsa.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

ECR

Richard Ashworth

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL L 69., 2015.3.13.

(2)

HL C 380., 2016.10.14., 1. o.

(3)

HL C 375., 2016.10.13., 1. o.

(4)

HL C 380., 2016.10.14., 147. o.

(5)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Jogi nyilatkozat