Procedura : 2016/2156(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0144/2017

Teksty złożone :

A8-0144/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.19

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0150

SPRAWOZDANIE     
PDF 592kWORD 59k
31.3.2017
PE 593.844v02-00 A8-0144/2017

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

(2016/2156(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

(2016/2156(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0144/2017),

1.  udziela sekretarzowi generalnemu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

(2016/2156(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0144/2017),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i rozliczalności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi;

1.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”), zgodnie z którym w roku budżetowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r. w ogóle płatności związanych z wydatkami administracyjnymi i innymi wydatkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (zwanego dalej „Komitetem”) nie wystąpiły istotne błędy;

2.  z satysfakcją zauważa, że w sprawozdaniu rocznym za 2015 r. Trybunał nie odnotował istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich Komitetu i udzielania przezeń zamówień;

3.  stwierdza, że w 2015 r. budżet Komitetu wynosił 129 100 000 EUR (w porównaniu z 128 559 380 EUR w 2014 r.), a wskaźnik wykorzystania wyniósł 95,9 %; zwraca uwagę, że w 2015 r., w porównaniu z rokiem 2014, nieznacznie podniósł się wskaźnik wykorzystania środków budżetowych;

4.  uważa, że budżet Komitetu jest w przeważającej mierze administracyjny oraz że znaczną jego część stanowią wydatki na pracowników instytucji, a pozostałą część – wydatki na budynki, meble, wyposażenie oraz różne koszty bieżące; podkreśla jednak, że wprowadzenie budżetowania celowego powinno mieć zastosowanie nie tylko do całego budżetu Komitetu, lecz obejmować także ustanowienie skonkretyzowanych, mierzalnych, osiągalnych, realnych i terminowych (SMART) celów dla poszczególnych departamentów, działów i rocznych planów kadrowych w odniesieniu do pracowników; w związku z tym wzywa Komitet do dalszego wdrażania zasady budżetowania celowego w jego codziennej działalności;

5.  odnotowuje uwagi Komitetu dotyczące jego działań podjętych w reakcji na rezolucję Parlamentu w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014, załączone do jego rocznego sprawozdania z działalności; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie w 2015 r. jednostki wsparcia w zakresie zamówień publicznych;

6.  zwraca uwagę, że rok 2015 był pierwszym rokiem nowej kadencji Komitetu, co mogło mieć wpływ na jego wyniki, zwłaszcza w przypadku dyrekcji legislacyjnych, w tym dyrekcji ds. tłumaczeń ustnych, dyrekcji ds. komunikacji i dyrekcji ds. zasobów ludzkich;

7.  zauważa, że sprawozdanie na temat wdrożenia porozumienia o współpracy między Parlamentem a Komitetem (zwanego dalej „porozumieniem”) zawiera terminową i pozytywną ocenę współpracy między obydwoma instytucjami;

8.  odnotowuje, że zdaniem Komitetu należy doprecyzować charakter intensywnej współpracy, o której mowa w porozumieniu, oraz że niektóre elementy wciąż wymagają pełnego wdrożenia przy ustawicznym zaangażowaniu ze strony obydwu instytucji; wyraża przekonanie, że dalsze wysiłki na rzecz pełnego wdrożenia porozumienia oraz dążenie do osiągnięcia efektów synergii zaowocują pozytywnymi wynikami dla obydwu stron;

9.  ponownie zwraca uwagę na swój wniosek dotyczący uwzględnienia wspólnej oceny oszczędności budżetowych wynikających z porozumienia w przeglądzie śródokresowym lub w następnym sprawozdaniu z działań podejmowanych na podstawie porozumienia;

10.  odnotowuje, że opinie Komitetu nie wpisują się odpowiednio w prace Parlamentu, i wzywa Komitet do przygotowania wspólnie z sekretarzem generalnym Parlamentu wniosków w celu usprawnienia pod tym względem procedur obowiązujących w Komitecie i Parlamencie;

11.  odnotowuje, że w 2015 r. podpisano nowe, dwustronne porozumienie o współpracy administracyjnej między Komitetem a Europejskim Komitetem Regionów; ufa, że skutkiem porozumienia będzie dalsza poprawa wyników obu komitetów; uważa, że należy zaplanować połączenie podobnych funkcji administracyjnych, tak aby uniknąć niepotrzebnego powielania działań;

12.  odnotowuje, że w trosce o bezpieczeństwo po atakach terrorystycznych w Paryżu w listopadzie 2015 r. Parlament zamknął bezpośrednie połączenie między budynkami RMD i REM; ufa, że Parlament dokona ponownej oceny sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, gdyż otwarcie przejścia byłoby korzystne dla wszystkich trzech instytucji;

13.  z zadowoleniem przyjmuje zmiany administracyjne wprowadzone w 2015 r., zwłaszcza pełne wdrożenie systemu zwrotu kosztów podróży członków w oparciu o poniesione koszty oraz kompleksową aktualizację portalu dla członków; apeluje do Komitetu o przedstawienie rocznego porównawczego przeglądu kosztów podróży członków za lata 2014, 2015 i 2016;

14.  odnotowuje, że zgodnie z regulaminem Komitetu jego członkowie w pełni niezależnie wykonują swoje obowiązki w ogólnym interesie Unii; zauważa, że deklaracje członków o braku konfliktu interesów są dostępne na stronie internetowej Komitetu; wzywa Komitet do przyłączenia się do przyszłego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości;

15.  wyraża zaniepokojenie z powodu dużej liczby nieobsadzonych stałych stanowisk w 2015 r. oraz zachęca Komitet do wdrożenia niezbędnych środków w celu usprawnienia procedury naboru pracowników;

16.  z zaniepokojeniem odnotowuje brak równowagi płci na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla (30 % / 70 % w przypadku kadry kierowniczej wyższego szczebla); ubolewa również, że na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla brak jest równowagi geograficznej, czego wyrazem jest w szczególności niewielka liczba pracowników z krajów wschodnich; apeluje do Komitetu o podjęcie działania mającego na celu zapewnienie równowagi i złożenie sprawozdania organowi udzielającemu absolutorium na temat przyjętych środków oraz osiągniętych wyników;

17.  przyjmuje do wiadomości plan Komitetu, aby dostosować się do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie redukcji personelu o 5 % w ciągu pięciu lat; pragnie dowiedzieć się, jak plany redukcji mają się do sytuacji w roku 2016 związanej z utworzeniem trzech nowych stanowisk; proponuje, aby Komitet zdawał Parlamentowi sprawozdanie na temat wszelkich alternatywnych oszczędności uzyskanych w celu zrekompensowania ewentualnych opóźnień w redukcji personelu;

18.  wyraża zadowolenie, że wewnętrzne przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach weszły w życie na początku 2016 r.;

19.  w pełni popiera utworzenie stanowisk doradców etycznych, którzy będą zajmować się sytuacjami dotyczącymi ewentualnego nękania psychicznego oraz specjalistycznymi szkoleniami dla hierarchii w celu podniesienia poziomu wiedzy i usprawnienia zarządzania przypadkami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach; wyraża ubolewanie, że trzy sprawy związane z nękaniem psychicznym musiały zostać rozstrzygnięte sądownie;

20.  nie jest w stanie wydać opinii na temat poziomu absencji chorobowych pracowników, gdyż sprawozdanie Komitetu poświęcone tej kwestii było nieodpowiedniej jakości; apeluje do Komitetu o przedłożenie sprawozdania na temat zwolnień chorobowych jego pracowników z uwzględnieniem dni nieobecności z powodu choroby w przeliczeniu na jednego pracownika;

21.  odnotowuje, że w porównaniu z rokiem 2014 Komitet obniżył średnie koszty posiedzeń wyjazdowych, przypadające na jednego uczestnika, o 35 % oraz że jedynie 218 pracowników uczestniczyło w takich posiedzeniach w porównaniu z 415 w roku 2014; apeluje do Komitetu o ukierunkowanie swojej działalności na rzecz dobrego samopoczucia pracowników, aby objęła ona jak największą liczbę pracowników i przyczyniła się do dalszej poprawy ich samopoczucia;

22.  odnotowuje z zadowoleniem, że poziom wnioskowanych, ale niewykorzystanych usług w zakresie tłumaczeń ustnych spadł z 4,3 % w 2014 r. do 3,5 % w 2015 r.;

23.  z zadowoleniem przyjmuje udostępnienie danych dotyczących tłumaczenia pisemnego, gromadzonych w oparciu o zharmonizowaną metodykę ustaloną przez międzyinstytucjonalny komitet ds. tłumaczeń pisemnych i ustnych; odnotowuje trwający przegląd kodeksu postępowania w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, który jest przeprowadzany wspólnie z Komitetem Regionów;

24.  zauważa, że w 2015 r. współczynnik outsourcingu tłumaczeń pisemnych wzrósł do niemal 10 % w wyniku przeniesienia pracowników do Parlamentu zgodnie z zawartym porozumieniem; wzywa Komitet do oceny opłacalności tego rozwiązania stosowanego już w praktyce;

25.  z zadowoleniem przyjmuje strategiczne ramy Komitetu na rzecz uczenia się i rozwoju, zwłaszcza ich nowy aspekt dotyczący skupienia się na wzajemnym uczeniu się od kolegów z pracy; zwraca się do Komitetu o przedstawienie wniosków wynikających ze stosowania tej konkretnej metody w jego następnym rocznym sprawozdaniu z działalności;

26.  z ogromną satysfakcją odnotowuje wysiłki podejmowane na rzecz ograniczenia wpływu Komitetu na środowisko i wyniki osiągane w tej dziedzinie, a także odnowienie certyfikatu systemu ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS);

27.  odnotowuje ustalenia administracyjne między Komitetem a Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, których celem jest ustanowienie ustrukturyzowanych ram współpracy i ułatwienie szybkiej wymiany informacji;

28.  z zadowoleniem przyjmuje informacje dotyczące polityki Komitetu w zakresie nieruchomości, zawarte w jego rocznym sprawozdaniu z działalności, zwłaszcza z uwagi na to, że istotne jest, by koszty związane z taką polityką były odpowiednio uzasadnione i niewygórowane;

29.  odnotowuje wysiłki i osiągnięcia Komitetu w usprawnianiu polityki informacyjnej i komunikacyjnej; podkreśla jednak, że istotniejsze niż ogólna promocja jest zwiększenie faktycznego wpływu opinii Komitetu na europejski proces decyzyjny.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

ECR

Richard Ashworth

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. L 69 z 13.3.2015.

(2)

Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 1.

(3)

Dz.U. C 375 z 13.10.2016, s. 1.

(4)

Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 147.

(5)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Informacja prawna