Postup : 2016/2156(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0144/2017

Predkladané texty :

A8-0144/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.19

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0150

SPRÁVA     
PDF 527kWORD 60k
31.3.2017
PE 593.844v02-00 A8-0144/2017

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

(2016/2156(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

(2016/2156(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20022(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0144/2017),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

(2016/2156(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0144/2017),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov,

1.  víta záver Dvora audítorov, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2015, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (ďalej len „výbor“) za rok končiaci sa 31. decembrom 2015, sa nevyskytli významné chyby;

2.  s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2015 nezistil v súvislosti s kontrolovanými témami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a obstarávania výboru žiadne významné nedostatky;

3.  konštatuje, že v roku 2015 rozpočet EHSV predstavoval 129 100 000 (v porovnaní s 128 816 588 EUR v roku 2014) a miera využitia 95,9 %; poukazuje na mierne zvýšenie miery plnenia v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014;

4.  zdôrazňuje, že rozpočet výboru je čisto administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, ktoré v tejto inštitúcii pracujú, a zostávajúca suma sa používa na budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady; zdôrazňuje však, že zavedenie PBB by sa nemalo uplatňovať len na rozpočet tohto výboru ako celku, ale malo by zahŕňať aj stanovenie konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených (SMART) cieľov pre jednotlivé útvary, oddelenia a výročné plány zamestnancov; v tejto súvislosti vyzýva výbor, aby vo väčšej miere zavádzal zásadu PBB do svojich každodenných operácií;

5.  berie na vedomie následné pripomienky výboru k uzneseniu Parlamentu o absolutóriu za rok 2014, ktoré sú pripojené k výročnej správe o činnosti; víta vytvorenie osobitného podporného útvaru pre verejné obstarávanie v roku 2015;

6.  berie na vedomie, že rok 2015 bol otváracím rokom nového funkčného obdobia výboru, čo mohlo ovplyvniť dosiahnuté výsledky, najmä legislatívnych riaditeľstiev, ale aj riaditeľstva pre tlmočenie a pre komunikáciu a ľudské zdroje;

7.  konštatuje, že v správe o vykonávaní dohody o spolupráci medzi Parlamentom a výborom (ďalej len „dohoda“) sa včas a kladne hodnotí spolupráca medzi oboma inštitúciami;

8.  berie na vedomie, že podľa výboru treba povahu „intenzívnejšej“ spolupráce, o ktorej sa hovorí v dohode, lepšie objasniť a že niektoré prvky ešte treba vykonať v plnom rozsahu, čo si žiada nepoľavujúce nasadenie oboch inštitúcií; je presvedčený o tom, že ďalšie úsilie o úplné vykonanie dohody a rozvoj súčinnosti prinesú pre obe strany pozitívne výsledky;

9.  opakuje svoju žiadosť, aby do revízie dohody v polovici obdobia alebo do správy nadväzujúcej na dohodu bolo začlenené spoločné posúdenie rozpočtových úspor, ktoré z dohody vyplývajú;

10.  konštatuje, že stanoviská výboru nie sú dobre integrované do práce Parlamentu, a vyzýva výbor, aby spolu s generálnym tajomníkom Parlamentu vypracoval návrhy s cieľom zefektívniť v tejto súvislosti postupy výboru a Parlamentu;

11.  konštatuje uzatvorenie novej bilaterálnej dohody o administratívnej spolupráci medzi výborom a Výborom regiónov podpísanej v roku 2015; verí, že táto dohoda zabezpečí vyššiu účinnosť, pokiaľ ide o výkonnosť oboch výborov; domnieva sa, že podobné administratívne funkcie by sa mali zlúčiť s cieľom vyhnúť sa zbytočnej duplicite činností;

12.  konštatuje, že Parlament uzavrel priamy prechod z budovy RMD do budovy REM po teroristických útokoch v Paríži v novembri 2015 z dôvodu obáv o bezpečnosť; verí, že Parlament opäť prehodnotí obavy o bezpečnosť, keďže znovuotvorenie prechodu by bolo prínosom pre všetky tri inštitúcie;

13.  víta administratívne zmeny vykonané v roku 2015, najmä úplné vykonávanie systému náhrad cestovných výdavkov založeného na nákladoch a kompletné prepracovanie portálu členov; vyzýva výbor, aby poskytol porovnávací ročný prehľad cestovných výdavkov členov za roky 2014, 2015 a 2016;

14.  konštatuje, že podľa rokovacieho poriadku výboru sú členovia výboru pri plnení svojich povinností vo všeobecnom záujme Únie úplne nezávislí; berie na vedomie, že vyhlásenia o záujmoch členov sú k dispozícii na webových stránkach výboru; vyzýva výbor, aby pristúpil k budúcej medziinštitucionálnej dohode o povinnom registri transparentnosti;

15.  je znepokojený počtom neobsadených stálych pracovných miest v roku 2015 a nabáda výbor, aby vykonal potrebné opatrenia na zlepšenie postupov prijímania pracovníkov;

16.  so znepokojením berie na vedomie pretrvávajúcu rodovú nerovnováhu na pozíciách vo vrcholovom a strednom manažmente (30 % proti 70% vo vrcholovom manažmente); vyjadruje poľutovanie nad tým, že na pozíciách vo vrcholovom a strednom manažmente panuje geografická nevyváženosť, najmä je tam málo pracovníkov z východných krajín; vyzýva výbor, aby prijal opatrenia na nápravu týchto nerovnováh a informoval orgán udeľujúci absolutórium o prijatých opatreniach a dosiahnutých výsledkoch;

17.  konštatuje, že výbor plní medziinštitucionálnu dohodu o znižovaní počtu zamestnancov o 5 % v období piatich rokov; žiada, aby bol informovaný o tom, aká je v súvislosti so znižovaním situácia v roku 2016, keďže boli zahrnuté tri nové pracovné miesta; navrhuje, aby výbor podal Parlamentu správu o všetkých alternatívnych úsporách, ktoré by kompenzovali prípadné meškanie v súvislosti so znižovaním počtu zamestnancov;

18.  víta skutočnosť, že začiatkom roka 2016 nadobudli platnosť vnútorné pravidlá pre oznamovanie protispoločenskej činnosti;

19.  plne podporuje vytvorenie miest etických poradcov, ktorí majú pomáhať v situáciách potenciálneho obťažovania, a osobitnú odbornú prípravu pre celú hierarchiu s cieľom zlepšiť znalosť a riadenie prípadov oznamovania protispoločenskej činnosti; ľutuje, že tri prípady týkajúce sa obťažovania museli byť riešené právnou cestou;

20.  vzhľadom na nedostatočnú správu výboru o miere neprítomnosti zamestnancov na pracovisku z dôvodu choroby nemôže v tejto veci poskytnúť svoje stanovisko; vyzýva výbor, aby predložil správu, v ktorej uvedie pracovnú neschopnosť každého zamestnanca z dôvodu choroby, a to tak, že celkovú pracovnú neschopnosť vydelí počtom pracovných dní takejto neschopnosti pripadajúcich na jednotlivého zamestnanca;

21.  konštatuje, že výbor znížil oproti roku 2014 priemerné náklady na svoje výjazdové zasadnutie o 35 % na účastníka a že sa tejto akcie zúčastnilo len 218 zamestnancov, oproti 415 v roku 2014; vyzýva výbor, aby v záujme ďalšieho zlepšovania zdravia a pohody zamestnancov usiloval o to, aby sa do prospešných aktivít zapájalo čo najviac zamestnancov;

22.  s uspokojením si všíma klesajúci trend miery požadovaných, ale nevyužitých tlmočníckych služieb z 4,3 % v roku 2014 na 3,5 % v roku 2015;

23.  víta poskytovanie údajov o prekladoch podľa harmonizovanej metodiky, ktorú stanovil medziinštitucionálny výbor pre preklady a tlmočenie; konštatuje prebiehajúcu revíziu kódexu postupov pri prekladoch, ktorú má výbor vykonať spolu s Výborom regiónov;

24.  konštatuje, že v dôsledku dohody o prevode zamestnancov do Parlamentu stúpla miera externalizácie prekladov v roku 2015 na takmer 10 %; žiada výbor o hodnotenie nákladovej účinnosti úpravy, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje;

25.  víta strategický rámec výboru týkajúci sa vzdelávania a rozvoja, najmä nové zameranie na vzájomné vzdelávanie medzi kolegami; žiada výbor, aby vo svojej budúcej výročnej správe o činnosti predložil o tejto konkrétnej metóde ďalšie informácie;

26.  s veľkým uspokojením berie na vedomie úsilie a výsledky, ktoré sa doposiaľ dosiahli, pokiaľ ide o zlepšovanie environmentálnej stopy výboru a obnovenie certifikácie schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS);

27.  berie na vedomie administratívnu dohodu medzi výborom a Európskym úradom pre boj proti podvodom s cieľom vytvoriť štruktúrovaný rámec spolupráce a uľahčiť rýchlu výmenu informácií;

28.  víta informácie o politike výboru v oblasti nehnuteľností uvedené vo výročnej správe o činnosti, a to najmä preto, že je dôležité, aby náklady na túto politiku boli riadne odôvodnené a aby neboli nadmerné.

29.  berie na vedomie úsilie a výsledky výboru v zlepšovaní jeho informačnej a komunikačnej politiky; zdôrazňuje však, že dôležitejšia ako jeho všeobecná publicita je zlepšenie účinnosti jeho stanovísk týkajúcich sa rozhodovania na úrovni Únie.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

ECR

Richard Ashworth

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0    zdržali sa hlasovania.

(1)

Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.

(2)

Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.

(5)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právne oznámenie