Postopek : 2016/2161(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0145/2017

Predložena besedila :

A8-0145/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.28

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0159

POROČILO     
PDF 627kWORD 59k
31.3.2017
PE 593.878v02-00 A8-0145/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2015

(2016/2161(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2015

(2016/2161(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2015 z odgovori centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0048/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja(4), zlasti člena 12a,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0145/2017),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2015

(2016/2161(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2015 z odgovori centra(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0048/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja(9), zlasti člena 12a,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0145/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2015

(2016/2161(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0145/2017),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (v nadaljevanju: center) kažejo, da je končni proračun centra v proračunskem letu 2015 znašal 18.356.560 EUR, kar je 6,27 % več kot leta 2014; ker celoten proračun centra izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov centra za proračunsko leto 2015 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1.  potrjuje, da je center:

  do izteka leta 2015 zaključil 11 izmed 23 priporočil in s tem povezanih ukrepov za razvoj in povečanje svoje vloge, ki so bili predlagani med redno zunanjo oceno, in da bi moral organ za podelitev razrešnice obveščati o napredku, doseženem pri uresničevanju preostalih priporočil;

  decembra 2015 dokončal popravila v svoji stavbi, s podjetjem, odgovornim za ta dela, podpisal protokol o uporabi prostorov, kjer so potekala popravila, in to podjetje prosil, naj pripravi akcijski načrt in postopek za spremljanje stanja stavbe še najmanj deset let po dokončanju del;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 98,61 %, kar je 3 % več kot leto prej; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 83,04 %, kar je 3,33 % manj kot leto prej;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

3.  iz poročila Računskega sodišča o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2015 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) ugotavlja, da so prenesene prevzete obveznosti v naslovu II (upravni odhodki) znašale 477.994 EUR oziroma 28 %; je seznanjen, da je to predvsem posledica velike količine omrežne opreme in druge opreme IT, ki je bila potrebna v popravljenih prostorih centra in ki konec leta 2015 še ni bila dobavljena oziroma zanjo še niso bili izdani računi; je seznanjen, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij lahko pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije načrtujejo in o tem obvestijo Računsko sodišče;

4.  ugotavlja, da je centru uspelo porabiti dodatne prihranke, nastale zaradi znižanja količnika za usklajevanje plač s 83,8 % na 79,9 % v letu 2014; ugotavlja še, da je center za to spremembo izvedel šele novembra 2015; se zaveda, da je ta sredstva uporabil takoj, še istega leta, vendar jih je lahko izplačal šele leta 2016;

Prerazporeditve

5.  je seznanjen s podatki iz letnega poročila o dejavnostih centra, da je ta v letu 2015 izvedel 57 prerazporeditev v skupnem znesku 586.100 EUR iz naslova I (odhodki za zaposlene) v naslov II (upravni odhodki) in naslov III (odhodki za poslovanje), da bi razpoložljiva sredstva porabil čim bolj učinkovito; z zadovoljstvom ugotavlja, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2015 skladni s finančnimi pravili;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

6.  ugotavlja, da je center v letu 2015 izvedel 70 postopkov javnih naročil, 32 % več kot v letu 2014, od tega 21 % odprtih postopkov in 79 % postopkov s pogajanji;

7.  ceni dejstvo, da je bil center dejavno zavezan enakim možnostim pri zaposlovanju, saj zaposluje 61 % žensk in 39 % odstotkov moških, prav tako pa si je prizadeval za geografsko uravnoteženost; pozdravlja dejstvo, da so ženske dobro zastopane v vseh razredih, tudi na vodstveni ravni;

8.  ugotavlja, da so bile plače konec leta 2015 prilagojene navzdol; poziva center, naj zagotovi, da to ne bo negativno vplivalo na življenjske in delovne pogoje zaposlenih ter zmožnost centra, da ponudi konkurenčna in privlačna delovna mesta;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

9.  je seznanjen, da je direktor centra v sklopu standardnega postopka od novih članov upravnega odbora zahteval, da podpišejo izjavo o interesih v skladu s politiko preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov, ki jo je center sprejel oktobra 2014; ugotavlja tudi, da je center redno opozarjal manjše število članov upravnega odbora, ki te izjave še niso podali, in jih spodbujal, naj to storijo; poziva preostale člane, naj brez dodatnega odlašanja predložijo podpisane izjave; poziva center, naj te dokumente objavi na svojem spletnem mestu, da bi javnosti omogočil potreben nadzor nad svojim najvišjim vodstvom;

10.  spominja, da je center 22. oktobra 2014 poleg politike preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov sprejel tudi strategijo boja proti goljufijam; potrjuje, da zaposlene redno ozavešča o etiki, integriteti in vprašanjih notranjih kontrol, vključno s pregledom strategije za boj proti goljufijam, načeli preprečevanja in obvladovanja navzkrižij interesov, smernicami za prijavljanje nepravilnosti in opozorilnimi kazalniki (rdečimi zastavicami) v postopkih javnih naročil;

Notranje kontrole

11.  ugotavlja, da center redno izvaja ocene tveganja in pripravlja načrte za obvladovanje tveganja, ki so del letnega delovnega programa, da bi prepoznal tveganja, ki bi utegnila vplivati na uresničevanje njegovih ciljev; ugotavlja, da center tveganja ocenjuje na osnovi njihovih morebitnih učinkov na organizacijo in verjetnosti, da se bodo pojavila; na osnovi delovnega programa centra za leto 2015 z zadovoljstvom ugotavlja, da je vodstvo centra obvladovalo tveganja na ravni dejavnosti in projektov, saj stopnja tveganja ni dosegla primerjalnega praga;

12.  je seznanjen, da je vodstvo centra odkrilo eno samo splošno tveganje, ki je preseglo primerjalni prag, in sicer nepredvidljivo (zunanje) povpraševanje deležnikov; ugotavlja, da utegne biti z razpoložljivimi viri centra težko zadostiti temu povpraševanju deležnikov, med drugim institucij Unije; je seznanjen, da center svoj upravni odbor redno obvešča o spremembah v delovnem programu in da mu pozorno spremljanje dogajanja omogoča predvidevati povpraševanje ter takšne dejavnosti ustrezno vključiti v letni delovni program oziroma slednjega prilagoditi razpoložljivim virom in povpraševanju;

Notranja revizija

13.  potrjuje, da je služba Komisije za notranjo revizijo na podlagi svojega strateškega revizijskega načrta za obdobje 2013–2015 opravila revizijo javnih naročil, vključno s preprečevanjem goljufij in pravnim svetovanjem; ugotavlja, da je končno revizijsko poročilo vsebovalo pet priporočil, od tega eno zelo pomembno in štiri pomembna; ugotavlja še, da je center pripravil akcijski načrt za upoštevanje teh priporočil, ki naj bi bil uresničen do konca leta 2016; center poziva, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o rezultatih izvajanja tega načrta;

Uspešnost

14.  ugotavlja, da center tesno sodeluje z Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF) in Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ter da je to sodelovanje formalno urejeno s sporazumi o sodelovanju med temi agencijami, pa tudi z dogovorjenimi letnimi delovnimi programi;

15.  je seznanjen, da je center dejavno prispeval k mrežnim dejavnostim številnih agencij Unije za povečevanje uspešnosti, na primer k delovni skupini o oblikovanju proračuna, izračunu stroškov in upravljanju po dejavnostih, ter sodeloval z drugimi agencijami Unije pri zbiranju dobre prakse in razvoju orodja za upravljanje po dejavnostih v agencijah Unije;

16.  ugotavlja, da je sistem centra za merjenje uspešnosti sestavni del njegovih procesov načrtovanja in poročanja; ugotavlja, da ta sistem omogoča razumevanje dosežkov, pomembnosti in učinkovitosti centra ter spodbuja kulturo nenehnih izboljšav med zaposlenimi; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo pri internem pregledu tega sistema v letu 2015 potrjeno, da gre za jasno analitično orodje za razumevanje uspešnosti centra s poudarkom na rezultatih njegovega dela;

Druge pripombe

17.  je seznanjen z navedbo iz poročila Računskega sodišča, da stavba, ki jo je centru dala na voljo Grčija, stoji na aktivni tektonski prelomnici, zaradi česar je na njej nastala škoda; ugotavlja, da so bila popravila stavbe dokončana decembra 2015; je seznanjen, da je center podpisal protokol o uporabi prostorov, kjer so potekala popravila, in podjetje, odgovorno za ta dela, prosil, naj pripravi akcijski načrt in postopek za spremljanje stanja stavbe še najmanj deset let po dokončanju del;

18.  je seznanjen, da center rešuje različne varnostne probleme v zvezi s konstrukcijo stavbe; je seznanjen zlasti z varnostnim problemom zaradi steklene fasade in strešnih oken konferenčne dvorane, kar vpliva na razpoložljivost prostorov centra; poziva center in Komisijo, naj pripravita dokument z oceno tveganja, ki bo podlaga za odločitve o morebitnem popravilu konstrukcije ali za morebitne odločitve o selitvi v drugo stavbo;

19.  ugotavlja, da so bili popravila in strukturna utrditev leta 2015 dokončani; je zadovoljen, da so nedavne meritve razpok v aprilu 2016 pokazale, da so bila ta dela učinkovita; pozdravlja namestitev vseh potrebnih sistemov za spremljanje stabilnosti in stopnje drsenja, pa tudi sklenitev zavarovanja za drsenje stavbe, s čimer je bila strukturna škoda celovito odpravljena;

20.  ugotavlja, da se center še vedno sooča z različnimi varnostnimi vprašanji, povezanimi s stekleno fasado stavbe in strešnimi okni konferenčnih prostorov, ki so čedalje bolj obrabljena; je seznanjen, da so bila dela, s katerimi naj bi te težave povsem odpravili, dokončana novembra 2016; ugotavlja tudi, da se je popravilo oken financiralo iz proračuna centra, ker je bilo nujno potrebno, center pa zdaj z grškimi oblastmi dejavno rešuje vprašanje finančne odgovornosti; center poziva, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o dokončanju in uspešnosti del, pa tudi vprašanju finančne odgovornosti; poziva ga še, naj oceni, ali ponavljajoče se težave s to stavbo poleg njene ekonomske upravičenosti morda postavljajo pod vprašaj tudi varnost zaposlenih, in naj premisli, ali ne bi bila morda selitev v druge prostore ustreznejša rešitev;

21.  ceni visoko kakovost raziskav, analiz in tehničnih nasvetov centra, s katerimi podpira razvoj evropskih politik vseživljenjskega učenja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, prav tako pa prispeva k njihovemu izvajanju, da bi delavcem omogočil pridobitev dobrega znanja in spretnosti ter prispeval k doseganju ciljev iz strategije Evropa 2020;

22.  pozdravlja osredotočenost centra na sposobnosti in veščine, kar med drugim omogoča, da se poklicno usposabljanje bolje sklada z zahtevami na trgu dela, in zlasti prvo evropsko anketo o znanju in veščinah ter delovnih mestih, pa tudi vzpostavitev spletnega mesta o veščinah Skills Panorama; je zadovoljen, da je center zagotovil več informacij in analiz za posamezne države in razširil svojo podporo za posamezne države članice z zagotavljanjem strokovnega znanja pri izvajanju njihovih politik;

23.  ugotavlja, da je bil okvir politik, ki center usmerja pri njegovem delu, v letu 2015 nadgrajen z novimi prednostnimi nalogami za obdobje 2015–2020, ki so jih ministri, pristojni za poklicno izobraževanje in usposabljanje, potrdili v sklepih iz Rige;

24.  ugotavlja, da je center v začetku leta uvedel novo interno strukturo in da je bilo leto 2015 prvo polno leto v pristojnosti generalnega direktorata Komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje;

°

°  °

25.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx. xxxx 2017](11) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

1.2.2017

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2015

(2016/2161(DEC))

Pripravljavka mnenja: Marian Harkin

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi centra za proračunsko leto 2015, zakonite in pravilne ter da je njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2015 pošteno predstavljen;

2.  ceni visoko kakovost raziskav, analiz in tehničnih nasvetov centra, s katerimi podpira razvoj evropskih politik vseživljenjskega učenja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, prav tako pa prispeva k njihovemu izvajanju, da bi delavcem omogočil pridobitev dobrega znanja in spretnosti ter prispeval k doseganju ciljev iz strategije Evropa 2020;

3.  izreka pohvalo za visoko stopnjo izvrševanja proračuna v letu 2015 (98,55 %) in v splošnem uspešno uresničevanje ciljev; ugotavlja, da je bila raven obveznosti, prenesenih v naslednje leto, v naslovu II visoka (28 %); ugotavlja, da je bil razlog ta, da za veliko opreme, potrebne pri prenovi stavbe centra, računi do konca leta 2015 še niso bili dostavljeni ali izdani;

4.  pozdravlja osredotočenost centra na sposobnosti in veščine, kar med drugim omogoča, da se poklicno usposabljanje bolje sklada z zahtevami na trgu dela, in zlasti prvo evropsko anketo o znanju in veščinah ter delovnih mestih, pa tudi vzpostavitev spletnega mesta o veščinah Skills Panorama; je zadovoljen, da je center zagotovil več informacij in analiz za posamezne države in razširil svojo podporo za posamezne države članice z zagotavljanjem strokovnega znanja pri izvajanju njihovih politik;

5.  ugotavlja, da mora imeti center jasno usmeritev in smer, da bi še naprej izpopolnjeval sistem kadrovskega vodenja in tesno povezal dejavnosti s kazalniki, s čimer bi se izboljšala splošna uspešnost agencije;

6.  ugotavlja, da je bil okvir politik, ki center usmerja pri njegovem delu, v letu 2015 nadgrajen z novimi prednostnimi nalogami za obdobje 2015–2020, ki so jih ministri, pristojni za poklicno izobraževanje in usposabljanje, potrdili v sklepih iz Rige;

7.  ugotavlja, da so bile plače konec leta 2015 prilagojene navzdol; poziva center, naj zagotovi, da to ne bo negativno vplivalo na življenjske in delovne pogoje zaposlenih ter zmožnost centra, da ponudi konkurenčna in privlačna delovna mesta;

8.  ugotavlja, da je center v začetku leta uvedel novo interno strukturo in da je bilo leto 2015 prvo polno leto v pristojnosti Generalnega direktorata Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje;

9.  pozdravlja nadaljnje ukrepe centra v zvezi s pripombami, ki jih je proračunski organ podal glede izvrševanja proračuna v prejšnjih letih; ugotavlja, da so bila leta 2015 končana vsa zunanja in notranja popravila in strukturne utrditve stavbe centra zaradi njegove lege na aktivni geološki prelomnici, in da se vprašanja glede njene varnosti še vedno obravnavajo, vendar bi morale biti rešene v letu 2016; poziva center, naj Evropski parlament še naprej obvešča o teh varnostnih vprašanjih.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

25.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marco Valli

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jens Geier, Piernicola Pedicini

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016, str. 32.

(2)

UL C 449, 1.12.2016, str. 32.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 39 13.2.1975, str. 1.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 449, 1.12.2016, str. 32.

(7)

UL C 449, 1.12.2016, str. 32.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 39 13.2.1975, str. 1.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravno obvestilo