Menetlus : 2016/2163(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0146/2017

Esitatud tekstid :

A8-0146/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.54

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0185

RAPORT     
PDF 380kWORD 63k
31.3.2017
PE 593.885v02-00 A8-0146/2017

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2163(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2163(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0050/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007 (millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet)(4), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0146/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2163(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0050/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007 (millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet)(9), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0146/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2163(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0146/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2015. aasta lõplik eelarve 21 229 000 eurot ja et see ei ole 2014. aastaga võrreldes muutnud; arvestades, et 98,23 % ameti eelarvest koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr nii nagu eelnenud aastal 100 % ja et maksete assigneeringute täitmise määr oli 71,62 %, mis tähendab eelnenud aastaga võrreldes 2,17 % suurust tõusu; võtab teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute üldine kõrge tase näitab, et kulukohustused võeti õigel ajal;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

2.  täheldab, et kontrollikoja aruande kohaselt oli 2016. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr III jaotises (tegevuskulud) 5 723 282 eurot (70 %), võrreldes eelnenud aasta 5 848 956 euroga (75 %); võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande kohaselt on need ülekandmised peamiselt seotud ameti tegevuse iseloomuga, mis hõlmab selliste uuringute hankeid, mis vältavad mitu kuud, sageli ühest aastast teise;

3.  märgib, et 2014. aastast 2015. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamise määr oli 2015. aastal 98,32 % ning tühistati üksnes 104 366,35 eurot, mis moodustab 1,61 % kogusummast;

4.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, seda eriti sel juhul, kui amet on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Ümberpaigutused

5.  võtab teadmiseks asjaolu, et 2015. aastal esitati haldusnõukogule heakskiitmiseks kaks eelarvevahendite ümberpaigutust ning et jaotiste vahel sel viisil ümberpaigutatav kogusumma oli 835 734 eurot; märgib samuti, et need ümberpaigutused puudutasid peamiselt halduskulude ülejäägi ümberjaotamist projektideks või tegevuskulude raames; märgib rahuloluga, et 2015. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad jäid finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

6.  võtab teadmiseks, et ameti ametikohtade loetelu vähendati, kaotades 2015. aastal kahe ajutise teenistuja ametikohad (üks AD ja üks AST ametikoht) kooskõlas üldiste põhimõtetega, mis on sätestatud eelarvedistsipliini käsitlevas institutsioonidevahelises kokkuleppes(11); märgib samuti, et 2015. aasta novembris kinnitasid eelarvepädevad institutsioonid ameti ametikohtade loetelus kaks uut AD ametikohta, mis on seotud jätkuva varjupaigaküsimuste ja rände alase olukorraga;

Tulemuslikkus

7.  märgib, et viimastel aastatel on amet võtnud ette laiaulatusliku reformiprotsessi, mis on toonud kaasa kavandamise, järelevalve ja hindamise valdkonna ülesannete järkjärgulise ümberkujundamise, sealhulgas põhjalikuma süsteemi tulemuslikkuse siseseireks, väljakujunenud järelevalve- ja hindamispoliitika ning iga-aastase järelevalve ja hindamise tegevuskava; märgib, et praegu on käimas viis eel- ja neli järelhindamist ning nende tulemused avaldatakse ameti 2016. aasta tegevusaruandes;

8.  peab kahetsusväärseks, et ameti volitused piiravad endiselt tema põhiõigusi toetavat rolli; rõhutab, et ametil peaks olema võimalik esitada omal algatusel arvamusi seadusandlike ettepanekute kohta ning et tema pädevus peaks laienema kõikidele Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga kaitstud õiguste valdkondadele, sealhulgas näiteks politsei- ja õiguskoostöö küsimustele;

9.  väljendab heameelt ameti väga heade tulemuste üle; märgib, et amet korraldas 60 üritust, kus said kokku ameti tähtsamad partnerid ja sidusrühmad, et arutada põhiõigusega seonduvaid küsimusi eri teemavaldkondades; võtab teadmiseks, et amet jagas oma eksperditeadmisi 240 ettekande ja kuulamise kaudu ning ameti uuringute tulemused avaldati 32 aruande ja dokumendi kujul; tuletab meelde, et amet koostas 122 arvamust vastuseks liikmesriikide, liidu institutsioonide ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide päringutele; tunneb lisaks heameelt, et amet on Euroopa Parlamendiga suheldes olnud ennetavalt aktiivne;

Siseaudit

10.  märgib rahuloluga, et aruandlusperioodi lõpus ei näidanud järelkontrolli tulemused ühtegi sissenõutavat summat;

11.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus (IAS) teostas 2015. aastal 2013. aasta lõpus toimunud, inimressursside ja lepingute haldamisega seotud kahe menetluse järelauditi; võtab teadmiseks, et kõik soovitused täideti, välja arvatud üks, mis hinnati „väga oluliseks“ ja teine, mille hinnangut alandati „väga oluliselt“ „olulisele“; märgib rahuloluga, et kõiki siseauditi talituse poolt enne 2015. aastat antud soovitusi käsitleti ja need täideti;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

12.  võtab teadmiseks asjaolu, et ameti vastu esitati 2015. aastal hagi Avaliku Teenistuse Kohtusse ja et otsus oli kohtuasjas T-107/13 P ameti poolt, ja et amet tegeleb apellandilt kohtukulude tagasinõudmisega ning täidab samal ajal kohtuasjas T-658/13 P tehtud otsust; märgib samuti, et liidetud kohtuasjades F-25/14 ja F-106/13 on otsuse elluviimine veel pooleli ning amet on apellandi reintegreerinud ja maksnud tema kohtukulud, samas kui edasikaebus on menetlemisel; võtab teadmiseks, et ombudsmani kohtuasi 178/2013/LP ei ole seotud ühegi kohtuasjaga, milles amet oli või on osaline;

13.  täheldab, et lisaks personalieeskirjadele võttis amet oma töötajate jaoks kasutusele praktilise juhendi huvide konfliktide haldamise ja ennetamise kohta, mis pakub ulatuslikku teavet ja nõu mitmesugustes küsimustes; märgib lisaks, et amet annab korrapäraselt töötajatele kohustuslikke koolitusi eetika ja usaldusväärsuse küsimustes, samuti avaldab amet oma kõikide aktiivsete haldusnõukogu, teaduskomitee ja juhtkonna liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid;

14.  märgib rahuloluga, et amet on alates 2012. aastast kohaldanud komisjoni rikkumisest teatamise suuniseid kooskõlas oma juhatuse otsusega nr 2012/04(12);

15.  märgib, et amet kohaldab hea haldustava eeskirja ning et juhtkonna, haldusnõukogu liikmete ja teaduskomitee liikmete deklareeritud finantshuvisid hinnatakse ja deklaratsioonid avaldatakse ameti veebisaidil huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika osana;

16.  võtab teadmiseks, et pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2016/943/EL(13) vastu võtmist peab amet kaaluma, kuidas seda direktiivi ameti sees üle võtta; kutsub ametit üles rakendama direktiivi asjakohaseid sätteid ja teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni nende rakendamisest; võtab teadmiseks, et amet kohaldab praegu analoogia põhjal komisjoni rikkumisest teatamise suuniseid kooskõlas juhatuse otsusega nr 2012/04; palub ametil hinnata, kas oleks asjakohasem võtta rikkumisest teatajate kaitseks erimeetmeid, nagu muudes asutustes;

17.  võtab teadmiseks, et amet on välja töötanud pettustevastase strateegia, milles hinnatakse uute kontrollimeetmete kehtestamist, vajaduse korral pärast sihipärast riskihindamist; märgib samuti, et strateegia koos sellega seotud tegevuskavaga võttis ameti haldusnõukogu vastu oma 2014. aasta detsembri koosolekul, ja et see viidi ellu 2015. aasta jooksul;

18.  võtab teadmiseks asjaolu, et amet kavatseb lisada oma aastaaruandesse standardse peatüki läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse kohta;

Muud kommentaarid

19.  märgib murega, et ametis esineb suur sooline tasakaalustamatus kuuel kõrgema juhtkonna ametikohal, millest viiel töötavad samast soost inimesed; nõuab tungivalt, et amet parandaks võimalikult kiiresti tasakaalu ja annaks tulemustest eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada;

20.  võtab teadmiseks, et 199 töötajat osales 2015. aastal neljal väljasõidupäeval, mille kogumaksumus oli 13 860,62 eurot (70 eurot töötaja kohta);

21.  tunneb heameelt selle üle, et amet keskendus 2015. aastal oma tegevuses põhjalikult põhiõiguste probleemidele, mis on seotud liitu tulevate pagulaste ja rändajatega, nagu selgub eelkõige ameti arvamusest põhiõiguste kohta Kreekas ja Itaalias loodud esmase vastuvõtu keskustes; võtab eelkõige teadmiseks, et amet suurendas märkimisväärselt meetmeid sisserände ja välismaalaste integratsiooni, viisaküsimuste ja piirikontrolli ning varjupaigamenetluste osas;

22.  tunneb heameelt, et amet jätkas 2015. aastal uuringuid romade olukorra kohta liidus ja aitas seeläbi jälgida liidu ja selle liikmesriikide integratsioonipoliitika tõhusust ja puudujääke; tunneb erilist heameelt ameti uuringutele tuginevate poliitikasoovituste üle, mis käsitlevad edukat võitlust romavastasuse vastu ja võitlust romade sotsiaalseks kaasamiseks;

23.  väljendab heameelt ameti jätkuvate püüdluste üle tutvustada oma järeldusi hõlpsasti kättesaadaval viisil sotsiaalmeedia platvormide kaudu, jõudes selliselt laia avalikkuseni; toetab igati ameti väljaannete edasist levitamist veebiplatvormide kaudu;

24.  soovitab lisada uue kavandatud teemavaldkonna – kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja õigusalase koostöö – uude mitmeaastasesse raamistikku, mille üle praegu läbirääkimised toimuvad; rõhutab, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist on kriminaalasjades tehtav politseikoostöö ja õigusalane koostöö muutunud liidu õiguse osaks ja peab seetõttu olema ameti ülesannete kohaldamisalas;

°

°  °

25.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2017. aasta] resolutsioonile(14) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

15.2.2017

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2163(DEC))

Arvamuse koostaja: Petr Ježek

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt kontrollikoja järelduste üle, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (edaspidi „amet“) raamatupidamise aastaaruanne kajastab ameti finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga õiglaselt ning et selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2.  tunneb heameelt tühistatud ülekandmiste väga madala taseme (alla 2 %) ning liidu toetuste väga suure kasutusmäära (99 %) üle; nõustub, et see näitab head kavandamist ja haldust; märgib siiski, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli kõrge (70 %) kulude osas, kuid tunnistab, et see tuleneb ameti tegevuse laadist, millega seoses tellitakse uuringuid, mis kestavad mitu kuud ja sageli ulatuvad uude aastasse;

3.  tunneb heameelt selle üle, et amet keskendus 2015. aastal oma tegevuses põhiõiguste probleemidele, mis on seotud liitu tulevate pagulaste ja rändajatega, nagu selgub eelkõige ameti arvamusest põhiõiguste kohta Kreekas ja Itaalias loodud esmase vastuvõtu keskustes; võtab eelkõige teadmiseks, et amet suurendas märkimisväärselt meetmeid sisserände ja välismaalaste integratsiooni, viisaküsimuste ja piirikontrolli ning varjupaigamenetluste osas;

4.  tunneb heameelt, et amet jätkas 2015. aastal uuringuid romade olukorra kohta liidus ja aitas seeläbi jälgida liidu ja selle liikmesriikide integratsioonipoliitika tõhusust ja puudujääke; tunneb erilist heameelt ameti uuringutele tuginevate poliitikasoovituste üle, mis käsitlevad edukat võitlust romavastasuse vastu ja võitlust romade sotsiaalseks kaasamiseks;

5.  peab kahetsusväärseks, et ameti volitused piiravad endiselt tema põhiõigusi toetavat rolli; rõhutab, et ametil peaks olema võimalik esitada omal algatusel arvamusi seadusandlike ettepanekute kohta ning et tema pädevus peaks laienema kõikidele Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga kaitstud õiguste valdkondadele, sealhulgas näiteks politsei- ja õiguskoostöö küsimustele;

6.  väljendab heameelt ameti väga heade tulemuste üle; märgib, et amet korraldas 60 üritust, kus said kokku ameti tähtsamad partnerid ja sidusrühmad, et arutada põhiõigusega seonduvaid küsimusi eri teemavaldkondades; võtab teadmiseks, et amet jagas oma eksperditeadmisi 240 ettekande ja kuulamise kaudu ning ameti uuringute tulemused avaldati 32 aruande ja dokumendi kujul; tuletab meelde, et amet koostas 122 arvamust vastuseks liikmesriikide, liidu institutsioonide ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide päringutele; tunneb lisaks heameelt, et amet on Euroopa Parlamendiga suheldes olnud ennetavalt aktiivne;

7.  väljendab heameelt ameti jätkuvate püüdluste üle tutvustada oma järeldusi hõlpsasti kättesaadaval viisil sotsiaalmeedia platvormide kaudu, jõudes selliselt laia avalikkuseni; toetab igati ameti väljaannete edasist levitamist veebiplatvormide kaudu;

8.  kutsub ametit üles vastu võtma siduvad sise-eeskirjad rikkumisest teatajate kaitseks vastavalt 1. jaanuaril 2014 jõustunud ELi personalieeskirjade artiklile 22c;

9.  soovitab lisada uue kavandatud teemavaldkonna – kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja õigusalase koostöö – uude mitmeaastasesse raamistikku, mille üle praegu läbirääkimised toimuvad; rõhutab, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist on kriminaalasjades tehtav politseikoostöö ja õigusalane koostöö muutunud liidu õiguse osaks ja peab seetõttu olema ameti ülesannete kohaldamisalas.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

9.2.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 203.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 203.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 203.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 203.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (ELT C 373, 20.12.2013, lk 1).

(12)

http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf

(13)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta direktiiv (EL) nr 2016/943, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe kaitset (ELT L 157, 15.6.2016, lk 1).

(14)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Õigusalane teave