Procedūra : 2016/2189(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0147/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0147/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.25
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0156

ZIŅOJUMS     
PDF 695kWORD 57k
31.3.2017
PE 593.856v02-00 A8-0147/2017

par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2189(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Inés Ayala Sender

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2189(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru(4), un jo īpaši tās 24. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0147/2017),

1.  sniedz Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2016/2189(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru(9), un jo īpaši tās 24. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0147/2017),

1.  apstiprina Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2189(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0147/2017),

A.  tā kā saskaņā ar Energoregulatoru sadarbības aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2015. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 11 266 000, kas ir par 3,55 % vairāk nekā 2014. gadā; tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras 2015. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

C.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir sevišķi svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

Saistībā ar 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra:

  nolūkā uzlabot sava gada budžeta plānošanu un izpildi izmantoja virkni budžeta plānošanas pamatnostādņu, kuras izstrādājis un apstiprinājis Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS), un izveidoja iepriekš ierakstītus iekšēju mācību materiālus par budžeta un finanšu pārvaldību;

  ietvēra savā gada ziņojumā informāciju par pašreizējo stāvokli attiecībā uz pārredzamību un interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  atzīmē, ka 2015. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 95,09 %, sasniedzot Aģentūras plānoto mērķrādītāju un panākot 0,09 % palielinājumu salīdzinājumā ar 2014. gadu; turklāt atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 74,88 %, t. i., par 5,04 % augstāks nekā 2014. gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu III sadaļā (pamatdarbības izdevumi) uz nākamo gadu tika pārnesti EUR 1 360 000 (59 %) no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, salīdzinājumā ar EUR 1 570 000 (62 %) 2014. gadā; turklāt atzīmē, ka šie pārnesumi galvenokārt bija saistīti ar Regulas (ES) Nr. 1227/2011 ilgo īstenošanu;

4.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu II sadaļā (administratīvie izdevumi) uz nākamo gadu tika pārnesti EUR 790 000 (35 %) no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, salīdzinājumā ar EUR 980 000 (41 %) 2014. gadā; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka šie pārnesumi bija galvenokārt saistīti ar pētījumiem un pakalpojumiem, ko Aģentūra 2015. gadā vēl nesaņēma;

5.  norāda, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Aģentūra tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai; norāda, ka Aģentūrai bija sarežģīti gada pārskata principu saskaņot ar REMIT īstenošanas projekta daudzgadu raksturu;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

6.  norāda, ka 2015. gada beigās Aģentūrā strādāja 54 pagaidu darbinieki, 20 līgumdarbinieki, 6 norīkotie valstu eksperti, 9 stažieri un 6 aizstājēji; turklāt norāda, ka 2015. gadā nebija izmaiņu štatu sarakstā;

7.  konstatē, ņemot vērā darba pienākumu pārbaudi, ka 67,83 % no Aģentūras darbvietām bija paredzētas pamatdarbībai, 22,89 % — administratīvajam atbalstam un 9,28 % bija neitrālas;

8.  norāda, ka 2015. gadā 75 darbinieki piedalījās atbūtnes dienās, kuru izmaksas bija EUR 6 517 (EUR 87 par vienu darbinieku);

Iekšējā kontrole

9.  norāda, ka Aģentūra bija nodrošinājusi atbilstību visu iekšējās kontroles standartu (IKS) obligātajām prasībām;

10.  norāda, ka Aģentūra 2015. gadā izvērtēja savu IKS efektivitāti, lai konstatētu jomas, kurās vajadzīgi turpmāki uzlabojumi; pieņem zināšanai, ka Aģentūrai šajā nolūkā bija jāīsteno attiecīgi pasākumi; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par paveikto;

Iekšējā revīzija

11.  norāda, ka Komisijas IAS veica provizorisku apmeklējumu saistībā ar Aģentūras revīziju par iepirkuma procesu; norāda, ka IAS plānoja veikt minēto revīziju 2016. gada sākumā; turklāt norāda, ka IAS plānoja 2016. gada sākumā veikt arī vispārējā riska novērtējumu un IT riska novērtējumu un ka tā rezultātā bija plānots izstrādāt jaunu Aģentūras stratēģisko revīzijas plānu; sagaida, ka Aģentūra savā 2016. gada darbības pārskatā ziņos par šīm IAS veiktajām revīzijām;

12.  norāda, ka no sešiem ieteikumiem, ko IAS sniedza pēc 2014. gadā veiktās revīzijas par tēmu „Pamatvadlīniju un atzinuma izstrāde par tīkla kodeksiem”, divi ieteikumi tika īstenoti un slēgti 2014. gadā un divi — 2015. gadā; pieņem zināšanai, ka Aģentūrai divi atlikušie ieteikumi bija jāīsteno 2016. gadā; konstatē faktu, ka pēdējais neīstenotais ieteikums, kas tika sniegts pēc IAS 2013. gada revīzijas par plānošanu, budžeta plānošanu un uzraudzību, tika slēgts 2015. gadā;

Darbības rezultāti

13.  atzīmē, ka 2015. gada beigās Aģentūra veica aptauju, kas ieinteresētajām personām deva iespēju novērtēt tās regulatīvās darbības, darba metodes un efektivitāti (piemēram, saistībā ar savlaicīgiem darba rezultātiem), pārredzamību, ieinteresēto personu iesaisti un publikācijām; turklāt atzīmē, ka Aģentūra 2015. gada oktobrī nāca klajā ar pētījumu par priekšlikumu metodikai, ar ko izvērtētu gāzes tīkla kodeksu un pamatnostādņu īstenošanas ietekmi uz to darbību un ietekmi uz tirgu; mudina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šo jautājumu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

14.  norāda, ka Aģentūras valde pieņēma politiku attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, kas piemērojama tās personālam un paredz īpašus noteikumus par pārvaldību un attiecībā uz tās valdi, regulatoru padomi, apelācijas padomi, darba grupu priekšsēdētājiem un līdzpriekšsēdētājiem, kā arī īpašo darba grupu vadītājiem; turklāt norāda, ka Aģentūra savā tīmekļa vietnē publicēja interešu konfliktu deklarācijas, bet atzīmē, ka daži regulatoru padomes locekļi joprojām nav iesnieguši savu CV un deklarāciju; aicina Aģentūru publicēt šos dokumentus un sniegt sabiedrībai vajadzīgo pārskatu par Aģentūras augstāko vadību; norāda, ka 2016. gadā valde attiecībā uz vienu no tās locekļiem konstatēja iespējamu interešu konfliktu un īstenoja šādiem gadījumiem paredzēto ad hoc procedūru; aicina Aģentūru sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei plašāku informāciju par šo jautājumu;

15.  ar gandarījumu konstatē, ka Aģentūra saskaņā ar OLAF norādījumiem ir pieņēmusi krāpšanas apkarošanas stratēģiju 2015.–2017. gadam un ka visiem darbiniekiem ir organizētas izpratnes veicināšanas mācības;

16.  norāda, ka uzņēmējā dalībvalstī 2016. gada 16. jūnijā tika pieņemts tiesību akts par starptautisko izglītības programmu ieviešanu, kas stājās spēkā 2016. gada 15. jūlijā; norāda, ka uzņēmēja dalībvalsts ir sākusi priekšizpēti pēc minētā tiesību akta pieņemšanas; atgādina, ka aģentūra ir vairākkārt norādījusi uzņēmējai dalībvalstij, ka Ļubļanā ir steidzami jāizveido Eiropas skola; nosoda to, ka vairāk nekā četrus gadus pēc Aģentūras un Slovēnijas valdības noslēgtā līguma stāšanās spēkā Eiropas skola nav izveidota;

°

°  °

17.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2017. gada xx xxxx] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli](11).

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

7

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Patricija Šulin, Hannu Takkula

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Piernicola Pedicini

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

17

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

7

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Richard Ashworth, Monica Macovei, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 449, 1.12.2016., 17. lpp.

(2)

OV C 449, 1.12.2016., 17. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 449, 1.12.2016., 17. lpp.

(7)

OV C 449, 1.12.2016., 17. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Juridisks paziņojums