Procedura : 2016/2180(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0148/2017

Teksty złożone :

A8-0148/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.56

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0187

SPRAWOZDANIE     
PDF 679kWORD 55k
31.3.2017
PE 593.864v02-00 A8-0148/2017

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2015

(2016/2180(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2015

(2016/2180(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8‑0066/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008(4), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0148/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Europejskiego GNSS absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Europejskiego GNSS, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2015

(2016/2180(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05876/2017 – C8‑0066/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008(9), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0148/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Europejskiego GNSS, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2015

(2016/2180(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0148/2017),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wkład Unii w ostateczny budżet Agencji Europejskiego GNSS (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2015 wyniósł 27 606 414 EUR, co stanowi wzrost o 8,82 % w porównaniu z 2014 r.;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2015 („sprawozdanie Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że operacje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

C.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi;

Uwagi dotyczące wiarygodności rachunków

1.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału ostatniego zatwierdzenia systemów księgowych dokonano w 2012 r.; zauważa, że jedynym systemem, w którym Agencja bezpośrednio przekazuje dane rachunkowe, jest ABAC (system rachunkowości memoriałowej), który nie jest własnością Agencji i jest regularnie zatwierdzany centralnie przez Dyrekcję Generalną ds. Budżetu (DG ds. Budżetu) Komisji;

2.  zauważa, że od ostatniego lokalnego zatwierdzenia do lokalnych systemów nie wprowadzono żadnych zmian oraz że przeniesienie Agencji do Pragi nie spowodowało żadnych zmian w obiegu środków finansowych, procesach i przepływie informacji; zauważa, że lokalne systemy zaprezentowano nowemu księgowemu przed zaakceptowaniem przez niego misji; odnotowuje, że regularne zatwierdzanie systemów rachunkowych będzie się odbywać zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie usług pomiędzy DG ds. Budżetu a Agencją na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez DG ds. Budżetu; przyjmuje do wiadomości, że obecne ryzyko ocenia się na niskie, a następne zatwierdzenie odbędzie się w 2020 r. – lub w 2018 r., jeśli w systemach zajdą zmiany;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  z zadowoleniem zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %; zauważa ponadto, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 100 % oraz że wskaźnik ten obejmuje nieautomatyczne przeniesienie środków na płatności, aby jak najlepiej wykorzystać pozostałe środki na płatności w tytule III budżetu;

4.  przyjmuje do wiadomości fakt, że średni czas płatności ze strony Agencji wynosił 13 dni, tj. poniżej przyjętego przez Komisję poziomu odniesienia wynoszącego 30 dni i poziomu docelowego wynoszącego 20 dni; zauważa, że Agencja przetworzyła w sumie 4267 transakcji finansowych, co stanowi wzrost o 24 % w porównaniu z 2014 r.;

5.  zauważa, że w 2015 r. Agencja zarządzała dużą częścią delegowanego budżetu w związku z podpisaniem z Komisją trzech nowych umów o delegowaniu zadań (eksploatacja EGNOS, eksploatacja Galileo i program „Horyzont 2020”) w 2014 r.; zauważa, że w grudniu 2015 r. podpisano zmianę do umowy o delegowaniu zadań w zakresie eksploatacji Galileo, powierzając Agencji kolejne 300 000 000 EUR; zauważa, że w 2015 r. na zobowiązania przeznaczono w sumie 116 067 789 EUR z budżetu delegowanego, zaś płatności wyniosły 183 108 199 EUR;

6.  na podstawie sprawozdania Trybunału odnotowuje, że poziom szczegółowości sprawozdania z wykonania budżetu Agencji odbiega od poziomu szczegółowości sprawozdań większości pozostałych agencji, co wskazuje na potrzebę jasnych wytycznych dotyczących sprawozdawczości agencji na temat budżetu; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji odnotowuje, że w oparciu o gwarantowaną umowę usług podpisaną z Dyrekcją Generalną ds. Budżetu księgowy Komisji przygotował rachunkowość Agencji i związane z nią sprawozdania, zaś różnica w poziomie szczegółowości wynikała z praktyk sprawozdawczych Komisji; popiera zamiar Komisji dotyczący ustanowienia wytycznych dla agencji w sprawie sprawozdawczości w zakresie wykonania budżetu w sprawozdaniu finansowym za rok 2016;

Przesunięcia

7.  zauważa, że w 2015 r. Agencja dokonała ośmiu wewnętrznych przesunięć, które zostały zatwierdzone przez jej dyrektora wykonawczego; zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem Agencji i sprawozdaniem Trybunału poziom i charakter przesunięć w roku 2015 nie wykracza poza ramy określone w przepisach finansowych Agencji;

Zobowiązania i przeniesienia

8.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału kwota przeniesień środków, na które zaciągnięto zobowiązania, wyniosła 2 500 000 EUR (42 %) w tytule II (wydatki administracyjne), w porównaniu z kwotą 3 400 000 EUR (54 %) w 2014 r.; przyjmuje do wiadomości, że przeniesienia te są głównie związane z usługami zrealizowanymi w 2015 r., na które w 2016 r. nie otrzymano jeszcze faktur, i z zamówieniami na usługi informatyczne o dużej wartości oraz z umową o przeprowadzenie oceny ryzyka podpisaną na koniec 2015 r.; przyjmuje ponadto do wiadomości, że realizację tych projektów, pierwotnie zaplanowanych na 2016 r., rozpoczęto już w 2015 r. w celu wykorzystania środków zaoszczędzonych w ramach innych linii budżetowych;

9.  zauważa, że przeniesienia często mogą być w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

10.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału w 2015 r. Agencja doświadczyła dużej rotacji pracowników: odeszło 14, natomiast przyszło 26 pracowników; stwierdza, że według Agencji wysoka rotacja wynika z trudności w przyciąganiu i zatrzymywaniu kluczowych pracowników w bardzo konkurencyjnym i technicznym segmencie rynku pracy, co jest spowodowane głównie lokalizacją siedziby Agencji i stosunkowo niskim współczynnikiem korygującym wpływającym na poziom wynagrodzenia w Czechach; odnotowuje ponadto, że Agencja dąży na wszelkie możliwe sposoby do podniesienia własnej atrakcyjności, zwłaszcza poprzez podkreślenie znaczenia swojej misji; domaga się, by Agencja i Komisja informowały organ udzielający absolutorium o potencjalnych działaniach służących zwiększaniu atrakcyjności stanowisk w Agencji; domaga się, by Agencja opracowała plan działania, który skutecznie rozwiąże problem dużej rotacji pracowników;

11.  uważa, że polityka kadrowa oraz związane z nią procedury powinny być lepiej dostosowane do nowych zadań, które zostały powierzone Agencji zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 2 grudnia 2013 r.; podkreśla, że odpowiednie zasoby kadrowe pozwolą Agencji realizować jej misję i ponownie zaznacza, że niedobory kadrowe miałyby poważne konsekwencje i stanowiłyby istotne zagrożenia;

12.  zauważa ponadto konieczność zwiększenia liczby stanowisk pracowników zatrudnionych na czas określony w celu zapewnienia należytego wykonania nowo powierzonych zadań; przypomina, że niwelowanie rozbieżności między zadaniami i zasobami za pomocą outsourcingu okazało się bardziej kosztowne i uniemożliwiło Agencji rozwój i utrzymanie umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji unijnej polityki kosmicznej;

Kontrole wewnętrzne

13.  zauważa, że Agencja ustanowiła plany ciągłości działania (BCP) dla obiektów związanych z bezpieczeństwem we Francji, Holandii i Zjednoczonym Królestwie; zauważa, że nie opracowano BCP dla siedziby Agencji w Pradze lub Agencji w całości; przyjmuje do wiadomości, że Agencja postanowiła skupić się priorytetowo na BCP dla swoich nowych obiektów, uznawszy, że istniejący BCP był na daną chwilę wystarczający dla jej siedziby do czasu stabilizacji operacji i działalności Agencji w tej lokalizacji; przyjmuje też do wiadomości, że Agencja dąży do tego, by taka globalna aktualizacja BCP nastąpiła w ciągu roku; wzywa Agencję do informowania organu udzielającego absolutorium o aktualizacjach BCP; ponadto zwraca się do Agencji o przeprowadzenie nowej oceny współczynnika korygującego wpływającego na poziom wynagrodzenia w Czechach w celu przywrócenia odpowiedniej równowagi;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

14.  zauważa, że zarząd Agencji zgodził się zażądać od wszystkich swoich członków wypełnienia indywidualnych deklaracji o braku konfliktu interesów; zauważa ponadto, że deklaracje o braku konfliktu interesów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zarządu zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej; zwraca się do Agencji o niezwłoczne zgromadzenie i opublikowanie deklaracji o braku konfliktu interesów oraz życiorysów w celu umożliwienia opinii publicznej sprawowania niezbędnej kontroli nad kadrą kierowniczą wyższego szczebla oraz o informowanie organu udzielającego absolutorium o postępach czynionych w tym zakresie;

15.  zauważa, że Agencja bada i rozstrzyga wszelkie potencjalne kwestie dotyczące poprawności merytorycznej deklaracji o braku konfliktu interesów, a członkom zarządu regularnie przypomina się o znaczeniu wypełniania tego obowiązku i aktualizowania swoich informacji w razie potrzeby;

16.  zauważa, że Agencja nie wdrożyła przepisów szczególnych w odniesieniu do osób zgłaszających przypadki naruszenia ponad to, co jest przewidziane w regulaminie pracowniczym; wzywa Agencję do przyjęcia wewnętrznych przepisów dotyczących sygnalizowania nieprawidłowości w celu sprzyjania kulturze przejrzystości i odpowiedzialności w miejscu pracy, regularnego informowania i szkolenia pracowników na temat ich praw i obowiązków, zapewnienia ochrony demaskatorom przed represjami, podejmowania odpowiednio wcześnie działań w reakcji na sygnały demaskatorów i stworzenia wewnętrznej procedury anonimowych zgłoszeń, a także publikowania i przedstawiania organowi udzielającemu absolutorium rocznych sprawozdań w sprawie liczby przypadków sygnalizowania nieprawidłowości i ich następstw; odnotowuje, że Agencja poinformowała pracowników o swoich zasadach informowania o nieprawidłowościach; wzywa Agencję do informowania organu udzielającego absolutorium o opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych przepisów dotyczących informowania o nieprawidłowościach;

Komunikacja

17.  zauważa, że Agencja jest głównym partnerem i inicjatorem projektu europejskiej wystawy na temat przestrzeni kosmicznej, która w 2015 r. odwiedziła Luksemburg, Mediolan, Oslo, Zagrzeb, Sztokholm, Rygę, Lublanę i Ateny, przyciągając setki tysięcy obywateli; zauważa, że każda prezentacja wystawy była wynikiem współpracy z wieloma lokalnymi podmiotami, w tym z lokalnym przemysłem, gminami i środowiskiem akademickim; zauważa również, że Agencja była aktywnym partnerem inicjatywy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Nauka i społeczeństwo”;

18.  z zadowoleniem zauważa, że w 2015 r. Agencja przebudowała swoją stronę internetową, włącznie z aktualizacją treści, analizą potrzeb i doświadczeń użytkowników, analizą porównawczą i przekształceniem struktury informacji;

Inne uwagi

19.  zauważa, że roczny program prac Agencji na 2015 r. został przyjęty dopiero w marcu 2015 r., a wieloletniego programu prac na lata 2014–2020 wciąż nie przyjęto; zauważa ponadto, że późne przyjęcie głównych dokumentów dotyczących planowania stanowi zagrożenie dla realizacji celów Agencji; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że przeszkodę w opracowaniu wieloletniego programu prac stanowił szybko zmieniający się stan europejskiego programu GNSS, którym zarządza Komisja i od którego zależą wszystkie działania Agencji; zauważa ponadto, że w następstwie opracowania dalszych wersji wieloletniego programu prac i po dyskusjach z Komisją postanowiono ostatecznie włączyć wieloletni program prac do jednolitego dokumentu programowego na lata 2017–2020; zwraca się do Agencji o informowanie organu udzielającego absolutorium o postępach związanych z jej długoterminowym planowaniem;

20.  z niepokojem odnotowuje znaczący brak równowagi pod względem płci wśród członków zarządu Agencji; apeluje do Agencji o skorygowanie tego braku równowagi oraz o jak najszybsze poinformowanie organu udzielającego absolutorium o wynikach podjętych działań;

21.  zauważa, że w 2015 r. 126 pracowników uczestniczyło w posiedzeniu wyjazdowym, którego koszt wyniósł 12 077 EUR (96 EUR na osobę);

°

°  °

22.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia [xx xxxx 2017 r.](11) [w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji].

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za przyjęciem

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 214.

(2)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 214.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 276 z 20.10.2011, s. 11.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 214.

(7)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 214.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 276 z 20.10.2011, s. 11.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Teksty przyjęte w tym dniu, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Informacja prawna