Процедура : 2016/2155(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0151/2017

Внесени текстове :

A8-0151/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0149

ДОКЛАД     
PDF 620kWORD 64k
3.4.2017
PE 593.841v02-00 A8-0151/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел V ‒ Сметна палата

(2016/2155(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Бенедек Явор

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел V ‒ Сметна палата

(2016/2155(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2015 година (COM(2016)0475 – C8-0273/2016)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0151/2017),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Сметната палата във връзка с изпълнението на бюджета на Сметната палата за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Сметната палата, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел V – Сметна палата

(2016/2155(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел V ‒ Сметна палата,

–  като взе предвид Специален доклад № 15/2012 на Европейската сметна палата, озаглавен „Управление на конфликта на интереси в избрани агенции на ЕС“,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0151/2017),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  високо оценява сътрудничеството между Сметната палата („Палатата“) и комисията по бюджетен контрол на Парламента и приветства редовната обратна връзка в отговор на отправени от Парламента искания; приветства неотдавна въведената практика Парламентът да представя на Палатата свои предложения относно нейната годишна работна програма; призовава за още по-структуриран годишен дебат между председателя на Палатата и Съвета на председателите на комисии на Парламента;

2.  отбелязва, че годишните отчети на Палатата са проверени от независим външен одитор с цел прилагане на същите принципи на прозрачност и отговорност, които одиторът прилага спрямо одитираните от него субекти; отбелязва становището на одитора, че финансовите отчети на Палатата дават вярна и точна представа за финансовото състояние на Палатата;

3.  отбелязва, че през 2015 г. Палатата е разполагала с окончателни бюджетни кредити в размер на 132 906 000 EUR (спрямо 133 498 000 EUR през 2014 г.) и че общата степен на изпълнение на бюджета е 98,68%; подчертава, че степента на изпълнение на бюджета е по-ниска от тази през 2014 г. (98,8%);

4.  подчертава, че бюджетът на Палатата е с чисто административен характер, като голяма част от него се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията; подчертава обаче, че въвеждането на бюджетиране, основано на изпълнението, не следва да се прилага единствено по отношение на бюджета на институцията като цяло, а следва да включва също така определянето на конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани със срокове (SMART) цели в годишните планове на отделните структурни единици и на служителите; приветства във връзка с това прилагането от страна на Палатата на принципа на основаното на изпълнението бюджетиране в ежедневната ѝ дейност;

5.  припомня на Палатата, че съгласно общия подход (параграф 54) по отношение на одита на децентрализираните агенции „пълната отговорност [...] продължава да носи Европейската сметна палата, която управлява [...] всички необходими административни процедури и процедури за възлагане на поръчки“; насърчава Палатата да представи предложения за решаване на въпроса във връзка с одита на агенциите в контекста на текущото преразглеждане на Финансовия регламент и последващото преразглеждане на рамковия Финансов регламент; счита, че този въпрос следва да бъде изяснен, така че значително да се намали прекомерната административна тежест за децентрализираните агенции, без да се намалява необходимостта от работата на Палатата и ефективността на тази работа;

6.  отбелязва, че реформата на Палатата е осъществена през 2015 г. и се счита за успешна от Палатата; очаква да получи средносрочна оценка на стратегията на Палатата за периода 2013 – 2017 г., в т.ч. анализ на постигнатото по основните цели на реформата;

7.  приветства подхода на добавена стойност на Съюза, възприет от Палатата в нейните доклади; призовава за задълбочаване на работата с другите институции на Съюза за разработване на показателите за изпълнението и на приоритети за доброто финансово управление;

8.  отбелязва, че преразгледаният член 163 от Финансовия регламент предвижда „изготвянето и приемането на специални доклади в рамките на [...] 13 месеца“; отбелязва, че този срок не е спазен през 2015 г.; настоятелно призовава Палатата да спазва този срок, без да се излага на риск качеството на докладите; насърчава във връзка с това Палатата да усъвършенства препоръките в своите специални доклади, така че те да бъдат още по-точно насочени;

9.  счита, че на специалните доклади на Палатата следва да се обръща по-голямо внимание от институциите, за които са предназначени те, и че следва да включват годишни специални доклади; подчертава, че ефективността на отделните специални доклади би могла да бъде повишена, ако те бъдат групирани във времето по конкретни области на политиката, като по този начин Парламентът ще може да изготвя ad hoc доклади относно тези специални доклади на Палатата извън цикъла на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

10.  изразява съжаление, че до момента Палатата не е представяла специален доклад относно конфликтите на интереси в агенциите, и особено в агенциите, свързани с различните сектори, въпреки неколкократните искания, отправяни от Парламента от 2012 г. насам в неговите доклади за освобождаване от отговорност; настоятелно призовава Палатата да изготви и публикува първия специален доклад относно конфликтите на интереси до края на юни 2017 г. и всяка година след това; счита, че изготвянето от Палатата на ежегодни доклади относно конфликтите на интереси е жизненоважно за почтеността на институциите на Съюза, като се има предвид изключително голямото значение на взаимоотношенията между европейските агенции в областта на промишлеността, промишлените предприятия и лобиращите дружества;

11.  отбелязва, че Палатата спазва междуинституционалното споразумение за съкращаване на персонала с 5% в рамките на период от пет години; изисква да бъде информиран до юни 2017 г. как тези съкращения се съчетават с новите назначения, извършени от Палатата през 2015 г. и процента на новите назначения през 2015 г.;

12.  изразява съжаление, че сред членовете на Палатата половете са неравно представени със съотношение пет жени спрямо 23 мъже през 2015 г. и че броят на лицата от по-слабо представения пол е спаднал на три през 2016 г.; изразява съжаление освен това, че в Палатата отдавна има дисбаланс между половете сред лицата, заемащи висши и средни ръководни длъжности (30,4%/69,6%); призовава Палатата да насърчава баланса между половете, особено на ръководни длъжности; призовава също така Палатата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за предприетите мерки, както и за постигнатите в това отношение резултати, без да се възпрепятства нейната мисия;

13.  подчертава, че географският баланс, и по-точно връзката между националността на служителите и големината на държавите членки, трябва да продължи да бъде важен елемент от управлението на ресурсите, по-специално по отношение на държавите членки, присъединили се към Съюза през 2004 г. или след това; приветства факта, че Палатата е постигнала като цяло балансирано съотношение между длъжностните лица от държавите членки, присъединили се към Съюза преди 2004 г., и тези, присъединили се през 2004 г. или след това; посочва все пак, че държавите членки, присъединили се към Съюза през 2004 г. или след това, продължават да бъдат по-слабо представени на по-висшето административно равнище и на ръководните длъжности, за което все още се очаква напредък;

14.  изразява загриженост във връзка с големия брой дни на отпуск по болест сред служителите; призовава Палатата да определя насочеността на своите дейности в областта на благосъстоянието по начин, който осигурява благосъстоянието на нейните служители, така че тя да изпълнява по-добре основната си мисия;

15.  отбелязва метода, използван от Палатата за изчисляване на отпуските по болест на служителите; счита, че този метод не е подходящ за ефективното изчисляване на отсъствията поради болест; призовава Палатата да прилага система на изчисляване въз основа на работните дни, през които са отсъствали отделните служители, каквато е практиката в другите институции;

16.  отбелязва, че Палатата е организирала пет заседания извън обичайните места на работа, предимно във връзка с подготовката на реформата на Палатата, в които са участвали малък брой служители (само 107); призовава Палатата да определя по-добре насочеността на своите дейности в областта на благосъстоянието, така че да включва проактивно и положително развитие на човешките ресурси с участието на възможно най-голям брой служители;

17.  отбелязва подсилената етична рамка на Палатата за предотвратяване на конфликти на интереси, както и на неправомерно поведение от страна на служителите и членовете; призовава Палатата да представи на Парламента доклад относно преразглеждането на нейните вътрешни правила за борба срещу тормоза;

18.  настоятелно призовава Палатата да разпореди подаването на декларации за интереси вместо декларации за липса на конфликт на интереси, тъй като самооценката за конфликт на интереси е сама по себе си конфликт на интереси; счита, че оценката на ситуация на конфликт на интереси трябва да се извършва от независимо трето лице; изисква от Палатата да докладва в срок до юни 2017 г. относно внесените промени и да посочи кой проверява ситуациите на конфликт на интереси; посочва отново, че почтеността и прозрачността са основен фактор за поддържане на доверието на обществеността; призовава Палатата да установи ясни правила относно „кадровата въртележка“ и да въведе мерки и възпиращи санкции, като намаляване на пенсиите или забрана за работа в органи със сходна дейност в продължение на най-малко три години, с цел предотвратяване на „кадровата въртележка“;

19.  припомня на Палатата, че децентрализираните агенции на Съюза трябва да приемат кодекси за добро административно поведение и да се насърчават да използват регистъра за прозрачност като референтен инструмент за своите взаимодействия със съответните представители на интереси;

20.  призовава Палатата да бъде страна по междуинституционалното споразумение относно задължителен регистър за прозрачност;

21.  приветства създаването на портал за прозрачност на уебсайта на Палатата, както и факта, че Палатата вече прилага правила относно подаването на сигнали за нередности; препоръчва на Палатата да запознае своя персонал с тези правила, така че всички служители да бъдат осведомени за тях; изисква от Палатата в срок до юни 2017 г. да предостави подробна информация относно случаите на сигнализиране на нередности през 2015 г., ако има такива, и относно това как те са били разгледани и приключени;

22.  отбелязва, че през 2015 г. Палатата е притежавала три сгради – К1, К2 и K3; изисква от Палатата да включва в своя годишен отчет за дейността планираните работи за модернизация на тези сгради и да осигури прилагането на възможно най-високите стандарти за енергийна ефективност по време на модернизацията;

23.  отбелязва обобщението на политиката на Палатата в областта на сградния фонд, включено в нейния годишен отчет за дейността, и призовава в бъдеще да се предоставя по-подробна информация по този въпрос;

24.  отбелязва увеличения обем на писмените преводи през 2015 г., които са били почти 3% повече, отколкото през 2014 г.; отбелязва, че в рамките на реформата на Палатата структурата на дирекцията за писмени преводи е била оптимизирана; призовава Палатата да поясни как тази дирекция е подобрила работата си;

25.  отбелязва преговорите между Палатата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за разглеждане на възможността за постигане на административна договореност; призовава Палатата да докладва за напредъка в преговорите по този въпрос;

26.  призовава отново Палатата да включва в своите годишни отчети за дейността, в съответствие със съществуващите правила за поверителност и защита на данните, резултатите и последствията от приключени разследвания на OLAF, при които Палатата или нейни служители са били обект на разследване;

27.  отбелязва препоръката на службата за вътрешен одит да се обмисли възможността за по-рационално използване на служебните автомобили на Палатата; приканва Палатата да разгледа въпроса в сътрудничество със Съда на Европейския съюз и да информира Парламента за действията, предприети за рационализиране на управлението на парка от служебни автомобили;

28.  приветства усилията на Палатата и постиженията по отношение на намаляването на нейното въздействие върху околната среда; отбелязва, че Палатата започна изпълнението на проекта на Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS) през 2013 г. с цел да получи сертификат от EMAS до края на 2016 г.; приветства факта, че на 13 ноември 2015 г. Палатата е приела политика за околната среда, утвърждаваща участието ѝ в инициатива за висококачествено управление на околната среда; изразява загриженост поради забавянето на сертифицирането по EMAS;

29.  подчертава, че е важно да се разширява сътрудничеството с европейски университети за създаването на специализирани курсове по европейски одит; призовава Палатата да информира Парламента относно развитието на бъдещото разширено сътрудничество и постиганите резултати;

30.  призовава Палатата да разгледа възможността да отправя препоръки относно по-добрата комуникация във връзка с бюджета на Съюза, неговите функции и неговата мисия и относно начините той да се обясни по-добре на гражданите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski,

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ L 69, 13.3.2015 г.

(2)

OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 1.  

(3)

OВ C 375, 13.10.2016 г., стр. 1.

(4)

OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 147.

(5)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Правна информация