Postup : 2016/2155(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0151/2017

Předložené texty :

A8-0151/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0149

ZPRÁVA     
PDF 525kWORD 58k
3.4.2017
PE 593.841v02-00 A8-0151/2017

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl V – Účetní dvůr

(2016/2155(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Benedek Jávor

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl V – Účetní dvůr

(2016/2155(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0273/2016)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanovují finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0151/2017),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Účetního dvora za plnění rozpočtu Účetního dvora na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Účetnímu dvoru, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2015, oddíl V – Účetní dvůr

(2016/2155(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl V – Účetní dvůr,

–  s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 15/2012: „Řešení střetu zájmů ve vybraných agenturách EU“,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0151/2017),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  oceňuje spolupráci Účetního dvora a Výboru pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu a pravidelnou zpětnou vazbu na základě žádostí Parlamentu; vítá praxi z poslední doby, díky níž má Parlament možnost předkládat Účetnímu dvoru své návrhy ohledně jeho ročního pracovního programu; vyzývá k tomu, aby mezi předsedou Účetního dvora a Konferencí předsedů výborů Parlamentu probíhaly každoročně ještě strukturovanější jednání;

2.  bere na vědomí, že roční účetní závěrku Účetního dvora kontroluje nezávislý externí auditor, aby bylo zajištěno dodržování stejných zásad transparentnosti a odpovědnosti, jaké auditor uplatňuje v případě subjektů, které sám kontroluje; bere na vědomí názor auditora, že účetní závěrka Účetního dvora podává věrný a poctivý obraz finanční situace tohoto orgánu;

3.  zdůrazňuje, že v roce 2015 činily celkové prostředky Účetního dvora 132 906 000 EUR (ve srovnání s 133 498 000 EUR, které měl k dispozici v roce 2014) a že celková míra plnění rozpočtu dosáhla 98,68 %; zdůrazňuje, že míra plnění rozpočtu byla nižší než v roce 2014 (98,8 %);

4.  zdůrazňuje, že rozpočet Účetního dvora je čistě administrativní, přičemž značná část prostředků se používá na náklady spojené s osobami pracujícími v tomto orgánu; zdůrazňuje však, že sestavování rozpočtu podle výkonnosti by se nemělo vztahovat pouze na rozpočet tohoto orgánu jako celek, ale mělo by zahrnovat také stanovování konkrétních, měřitelných, dosažitelných, realistických a časově ohraničených cílů pro jednotlivé útvary, oddělení a roční plány zaměstnanců; v této souvislosti oceňuje, že Účetní dvůr uplatňuje zásadu sestavování rozpočtu podle výkonnosti v rámci svých běžných činností;

5.  připomíná Účetnímu dvoru, že podle společné koncepce (odstavec 54) za audit decentralizovaných agentur „plně zodpovídá Účetní dvůr, který řídí veškeré potřebné správní postupy a postupy zadávání zakázek“; vybízí Účetní dvůr, aby v souvislosti s probíhající revizí finančního nařízení a následnou revizí rámcového finančního nařízení předložil návrhy na řešení problémů spjatých s auditem agentur; je toho názoru, že tuto otázku je třeba vyjasnit, aby bylo možné snížit veškerou nadměrnou administrativní zátěž decentralizovaných agentur, aniž by to mělo negativní vliv na potřebnost a účinnost práce Účetního dvora;

6.  bere na vědomí, že v roce 2015 byla provedena reforma Účetního dvora, kterou tento orgán považuje za úspěšnou; se zájmem očekává hodnocení strategie Účetního dvora na období 2013–2017, které se provádí v polovině období, a rovněž analýzu plnění hlavních cílů reformy;

7.  vítá, že Účetní dvůr se ve svých zprávách drží přístupu založeného na přínosu Unie; vyzývá k další spolupráci s ostatními orgány Unie na rozvoji výkonnostních ukazatelů a vypracování priorit pro dobré finanční řízení;

8.  konstatuje, že podle revize článku 163 finančního nařízení se předpokládá, že „zvláštní zprávy [jsou] vypracovány a přijímány ve [...] lhůtě [...] 13 měsíců“; konstatuje, že tato lhůta nebyla v roce 2015 dodržena; naléhavě Účetní dvůr vyzývá, aby tuto lhůtu dodržoval, aniž by to však mělo vliv na kvalitu zpráv; v této souvislosti vybízí Účetní dvůr, aby zlepšil doporučení, která uvádí ve svých zvláštních zprávách, tak aby byla ještě cílenější;

9.  domnívá se, že orgány, jimž jsou zvláštní zprávy Účetního dvora určeny, by jim měly přikládat větší význam a že by navíc měly být vypracovávány také roční specializované zprávy; zdůrazňuje, že účinnost samostatných zvláštních zpráv by mohla být zvýšena, pokud by byly průběžně seskupovány v závislosti na konkrétních oblastech politiky, díky čemuž by Parlament mohl věnovat těmto zvláštním zprávám Účetního dvora své ad hoc zprávy mimo cyklus udělování absolutoria;

10.  lituje toho, že Účetní dvůr navzdory opakovaným žádostem Parlamentu, které předkládá od roku 2012 v rámci svých zpráv o udělení absolutoria, dosud nepředložil zvláštní zprávu týkající se střetu zájmů ve všech agenturách, zejména v agenturách blízkých průmyslovým odvětvím; naléhavě vyzývá Účetní dvůr, aby do června 2017 vypracoval první zprávu o střetu zájmů a zveřejnil ji a aby takové zprávy poté vydával každoročně; domnívá se, že vzhledem k mimořádné důležitosti vztahu mezi agenturami EU v oblasti průmyslu, průmyslovými odvětvími a lobbistickými společnostmi má vypracovávání každoročních zpráv o střetu zájmů ze strany Účetního dvora pro integritu orgánů a institucí EU zásadní význam;

11.  konstatuje, že Účetní dvůr dodržuje interinstitucionální dohodu o 5% snížení počtu zaměstnanců v průběhu pěti let; žádá, aby byl do června 2017 informován o tom, do jaké míry toto snižování odpovídá náboru nových zaměstnanců do Účetního dvora v roce 2015 a jaké bylo v roce 2015 procento nových náborů;

12.  s politováním konstatuje, že v roce 2015 byl počet mužů a žen, kteří jsou členy Účetního dvora, nevyvážený v poměru 23 ku pěti a že počet příslušníků nedostatečně zastoupeného pohlaví klesl v roce 2016 na tři; s politováním navíc poukazuje na genderovou nevyváženost ve vysokých a středních řídících funkcích Účetního dvora (30,4 % / 69,6 %); vyzývá Účetní dvůr, aby přijal další opatření, kterými by podpořil vyvážené zastoupení žen a mužů, zejména v řídících funkcích; vyzývá jej navíc, aby o přijatých opatřeních a o dosažených výsledcích informoval orgán příslušný k udělení absolutoria, aniž by ohrozil své poslání;

13.  zdůrazňuje, že významným prvkem hospodaření se zdroji musí zůstat geografická vyváženost, zvláště poměr mezi státní příslušností zaměstnanců a velikostí členských států, zejména s ohledem na členské státy, které k Unii přistoupily od roku 2004; vítá, že Účetní dvůr dosáhl celkově vyváženého složení úředníků z členských států, které k Unii přistoupily před rokem 2004 i po něm; poukazuje však na to, že členské státy, které k Unii přistoupily od roku 2004, jsou stále nedostatečně zastoupeny na vyšší úrovni správy a ve vedoucích funkcích, a proto se zde očekává dosažení dalšího pokroku;

14.  vyjadřuje znepokojení nad vysokým počtem dnů pracovní neschopnosti u zaměstnanců; vyzývá Účetní dvůr, aby v zájmu lepšího plnění svých klíčových úkolů zavedl cílené zdraví prospěšné aktivity, které by zajistily zdraví a pohodu zaměstnanců;

15.  bere na vědomí metodu, kterou Účetní dvůr používá k výpočtům doby pracovní neschopnosti u zaměstnanců; domnívá se, že tato metoda není vhodná k účinnému výpočtu absencí z důvodu nemoci; vyzývá Účetní dvůr, aby stejně jako ostatní orgány používal výpočetní metodu, při níž se vychází z počtu pracovních dnů nepřítomnosti na jednoho zaměstnance;

16.  konstatuje, že především za účelem přípravy reformy Účetního dvora zorganizoval tento orgán pětidenní výjezdní zasedání, jehož se zúčastnil malý počet zaměstnanců (pouze 107 osob); vyzývá Účetní dvůr k tomu, aby své zdraví prospěšné aktivity konkrétněji zaměřoval na aktivní a pozitivní rozvoj lidských zdrojů a aby do nich zapojoval co nejvyšší počet zaměstnanců;

17.  poukazuje na zdokonalený etický rámec Účetního dvora, který má předcházet střetům zájmů i pochybením zaměstnanců a členů orgánu; vyzývá Účetní dvůr, aby předložil Parlamentu zprávu o revizi svých interních pravidel zabraňujících obtěžování;

18.  naléhavě vyzývá Účetní dvůr, aby místo prohlášení o neexistenci střetu zájmů vymáhal předložení prohlášení o zájmech, jelikož sebehodnocení týkající se konfliktu zájmů je samo o sobě střetem zájmů; domnívá se, že hodnocení situace střetu zájmů musí být provedeno nezávislou třetí stranou; žádá Účetní dvůr, aby do června 2017 oznámil, jaké změny zavedl, a aby uvedl, kdo situaci střetu zájmů kontroluje; opakuje, že bezúhonnost a transparentnost je pro důvěru veřejnosti klíčová; vyzývá Účetní dvůr, aby zavedl jasná pravidla, pokud jde o „otočné dveře“, a zavedl opatření a odrazující sankce, jako například snížení důchodu nebo zákaz pracovat v podobných orgánech po dobu tří let, aby se předešlo těmto „otočným dveřím“;

19.  připomíná Účetnímu dvoru, že decentralizované agentury Unie musejí přijmout kodex řádné správní praxe a jsou vybízeny k využívání rejstříku transparentnosti jako referenčního nástroje pro svou interakci s dotyčnými zástupci;

20.  vyzývá Účetní dvůr, aby se připojil k interinstitucionální dohodě o povinném rejstříku transparentnosti;

21.  vítá portál věnovaný transparentnosti, který byl vytvořen na internetových stránkách Účetního dvora, a dále skutečnost, že Účetní dvůr zavedl pravidla týkající se oznamování nekalých praktik; doporučuje Účetnímu dvoru, aby s těmito pravidly seznámil všechny své zaměstnance; žádá Účetní dvůr, aby do června 2017 předložil informace o případných případech informátorů za rok 2015 a o tom, jak byly tyto případy vyřešeny a uzavřeny;

22.  konstatuje, že v roce 2015 vlastnil Účetní dvůr tři budovy: K1, K2 a K3; žádá Účetní dvůr, aby plány na modernizaci těchto budov začlenil do své výroční zprávy o činnosti a zajistil, aby při těchto úpravách byly dodrženy co nejpřísnější normy energetické účinnosti;

23.  bere na vědomí shrnutí politiky Účetního dvora týkající se nemovitostí, které je součástí jeho výroční zprávy o činnosti, a žádá, aby v budoucnosti byly předloženy podrobnější informace o těchto otázkách;

24.  bere na vědomí nárůst objemu překladů, který byl zaznamenán v roce 2015, kdy byl téměř o 3 % vyšší než v roce 2014; konstatuje, že v rámci reformy Účetního dvora byla optimalizována struktura ředitelství pro překlady; vyzývá Účetní dvůr, aby objasnil, jakých zlepšení dosáhlo toto ředitelství v rámci své činnosti;

25.  bere na vědomí jednání, která probíhají mezi Účetním dvorem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ohledně případného správního ujednání; vyzývá Účetní dvůr, aby informoval o pokroku v jednáních na toto téma;

26.  opakovaně vyzývá Účetní dvůr, aby v souladu se stávajícími pravidly týkajícími se důvěrnosti a ochrany údajů zahrnoval do svých výročních zpráv o činnosti výsledky a důsledky uzavřených případů, které projednával úřad OLAF a během nichž byl vyšetřován Účetní dvůr nebo některý z jeho zaměstnanců;

27.  bere na vědomí doporučení útvaru interního auditu, aby Účetní dvůr zvážil racionálnější způsob využívání svých služebních vozidel; vyzývá Účetní dvůr, aby tuto otázku řešil ve spolupráci se Soudním dvorem Evropské unie a aby informoval Parlament o opatřeních, která přijal s cílem racionalizovat využití vozového parku;

28.  vítá úsilí Účetního dvora o snižování jeho environmentální stopy a úspěšné výsledky těchto snah; konstatuje, že Účetní dvůr zahájil v roce 2013 projekt v rámci systému pro environmentální řízení a audit (EMAS) s cílem získat do konce roku 2016 certifikaci EMAS; vítá, že dne 13. listopadu 2015 přijal Účetní dvůr politiku v oblasti životního prostředí, která formalizuje jeho zapojení do iniciativy týkající se kvalitního environmentálního řízení; vyjadřuje znepokojení nad průtahy při získávání certifikace EMAS;

29.  poukazuje na význam rozšířené spolupráce s dalšími evropskými vysokými školami za účelem vytvoření specializovaných studií v oboru evropského auditu; žádá Účetní dvůr, aby Parlament nadále informoval o vývoji situace a výsledcích této rozšířené spolupráce v budoucnu;

30.  vyzývá Účetní dvůr, aby zvážil možnost předkládání doporučení ohledně lepší komunikace týkající se rozpočtu Unie, jeho funkce a poslání a ohledně toho, jak jej evropským občanům lépe vysvětlit.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski,

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. L 69, 13.3.2015.

(2)

Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 375, 13.10.2016, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 147.

(5)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právní upozornění