Διαδικασία : 2016/2155(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0151/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0151/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0149

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 611kWORD 59k
3.4.2017
PE 593.841v02-00 A8-0151/2017

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο

(2016/2155(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Benedek Jávor

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο

(2016/2155(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0273/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0151/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο

(2016/2155(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 15/2012 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων σε επιλεγέντες οργανισμούς της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0151/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων (PBB) και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  εκτιμά τη συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την τακτική ανταπόκριση στα αιτήματα του Κοινοβουλίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρακτική που εγκαινιάστηκε πρόσφατα και επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τις προτάσεις του για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του τελευταίου· ζητεί να πραγματοποιείται ένας ακόμα πιο διαρθρωμένος ετήσιος διάλογος μεταξύ του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών του Κοινοβουλίου·

2.  σημειώνει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο τον οποίο διενεργεί ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής, έτσι ώστε να εφαρμόζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι ίδιες αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας που το ίδιο εφαρμόζει στους ελεγχόμενούς του· λαμβάνει υπό σημείωση την άποψη του ελεγκτή ότι οι δημοσιονομικές δηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέχουν αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

3.  σημειώνει ότι το 2015 οι οριστικές πιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήλθαν σε 132 906 000 EUR (έναντι 133 498 000 EUR το 2014), και ότι το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ήταν 98,68 %· τονίζει ότι το ποσοστό εκτέλεσης ήταν χαμηλότερο από ό,τι το 2014 (98,8 %)·

4.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα και ότι μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται για δαπάνες που αφορούν τα πρόσωπα που εργάζονται εντός του θεσμικού οργάνου· τονίζει, ωστόσο, ότι η καθιέρωση της PBB δεν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στον συνολικό προϋπολογισμό του θεσμικού οργάνου, αλλά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον καθορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων, εφικτών, ρεαλιστικών και χρονικά προσδιορισμένων (SMART) στόχων για μεμονωμένα τμήματα, μονάδες και ετήσια σχέδια του προσωπικού· εκφράζει, εν προκειμένω, ικανοποίηση για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο άρχισε να εφαρμόζει την αρχή της PBB στις καθημερινές του δραστηριότητες·

5.  υπενθυμίζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ότι, σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση (παράγραφος 54), ο έλεγχος των αποκεντρωμένων οργανισμών παραμένει «υπό την πλήρη ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο διαχειρίζεται όλες τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες προμηθειών»· προτρέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο να διατυπώσει προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος όσον αφορά τους ελέγχους των οργανισμών, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού και της επακόλουθης αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου· θεωρεί ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί, ώστε να μειωθεί ο τυχόν υπέρμετρος διοικητικός φόρτος για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, χωρίς να θίγεται η αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητα του έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

6.  σημειώνει ότι η μεταρρύθμιση του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφαρμόστηκε στη διάρκεια του 2015 και κρίθηκε από το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτυχημένη· αναμένει τη διαβίβαση μιας ενδιάμεσης αξιολόγησης της στρατηγικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την περίοδο 2013-2017, περιλαμβανομένης και μιας ανάλυσης των επιτυχιών όσον αφορά τους κύριους στόχους της μεταρρύθμισης·

7.  επιδοκιμάζει την προσέγγιση που εφαρμόζει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις εκθέσεις του και η οποία επικεντρώνεται στην ενωσιακή προστιθέμενη αξία· ζητεί την περαιτέρω συνεργασία με τα λοιπά θεσμικά όργανα της Ένωσης για την ανάπτυξη δεικτών επιδόσεων και προτεραιοτήτων για τη χρηστή δημοσιονομική διακυβέρνηση·

8.  σημειώνει ότι με την αναθεώρηση του άρθρου 163 του δημοσιονομικού κανονισμού προβλέπεται ότι «οι ειδικές εκθέσεις καταρτίζονται και εγκρίνονται εντός [...] 13 [μηνών]»· παρατηρεί ότι το 2015 δεν τηρήθηκε αυτό το χρονοδιάγραμμα· καλεί επιτακτικά το Ελεγκτικό Συνέδριο να τηρεί αυτή την προθεσμία, χωρίς να υπονομεύεται η ποιότητα των εκθέσεων· προτρέπει, εν προκειμένω, το Ελεγκτικό Συνέδριο να βελτιώσει τις συστάσεις που διατυπώνει στις ειδικές εκθέσεις του ώστε να είναι ακόμη πιο στοχευμένες·

9.  θεωρεί ότι οι ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να τυγχάνουν μεγαλύτερης προσοχής από τα θεσμικά όργανα στα οποία απευθύνονται, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν ετήσιες, εξειδικευμένες εκθέσεις· τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα των χωριστών ειδικών εκθέσεων θα μπορούσε να βελτιωθεί αν αυτές ομαδοποιούνται εγκαίρως ανά ιδιαίτερο τομέα πολιτικής, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να αφιερώνει ad hoc εκθέσεις στις εν λόγω ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός του κύκλου της απαλλαγής·

10.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει υποβάλει, μέχρι σήμερα, ειδική έκθεση σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων σε όλους τους οργανισμούς, και ιδίως σε εκείνους που σχετίζονται με βιομηχανικούς κλάδους, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα που έχει διατυπώσει το Κοινοβούλιο στις εκθέσεις του σχετικά με την απαλλαγή από το 2012· καλεί επιτακτικά το Ελεγκτικό Συνέδριο να καταρτίσει και να δημοσιεύσει μια πρώτη ειδική έκθεση σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2017, και στη συνέχεια να δημοσιεύει τέτοιες εκθέσεις σε ετήσια βάση· θεωρεί ότι η κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων έχει καίρια σημασία για την ακεραιότητα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, δεδομένης της ιδιαίτερα σημαντικής σχέσης μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών στο πεδίο της βιομηχανίας, των βιομηχανιών και των εταιρειών εκπροσώπησης συμφερόντων·

11.  παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο συμμορφώνεται με τη διοργανική συμφωνία για μείωση του προσωπικού κατά 5 % σε διάστημα πέντε ετών· ζητεί να ενημερωθεί, μέχρι τον Ιούνιο του 2017, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι νέες προσλήψεις που πραγματοποίησε το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2015 συνάδουν με τη μείωση αυτή, καθώς και σχετικά με το ποσοστό των νέων προσλήψεων το 2015·

12.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, το 2015, υπήρχε ανισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθότι σε 23 άνδρες αντιστοιχούσαν πέντε γυναίκες, ο αριθμός των οποίων μειώθηκε σε τρεις το 2016· εκφράζει, επιπλέον, τη λύπη του για το γεγονός ότι στο Ελεγκτικό Συνέδριο εξακολουθεί να υπάρχει ανισορροπία από την άποψη του φύλου σε θέσεις μεσαίου και ανώτερου διοικητικού επιπέδου (30,4 % / 69,6 %)· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να προωθήσει την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων, ιδιαίτερα στις διευθυντικές θέσεις· καλεί, επιπλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στον τομέα αυτό, χωρίς να υπονομεύεται η αποστολή του·

13.  τονίζει ότι η γεωγραφική ισορροπία, δηλαδή η σχέση μεταξύ εθνικότητας του προσωπικού και μεγέθους των κρατών μελών, πρέπει να παραμείνει σημαντικό στοιχείο της διαχείρισης πόρων, ιδίως όσον αφορά τα κράτη μέλη που έχουν προσχωρήσει στην Ένωση από το 2004 και έπειτα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επιτύχει συνολικά ισόρροπη κατανομή μεταξύ των υπαλλήλων από τα κράτη μέλη που είχαν ενταχθεί στην Ένωση πριν από το 2004 και εκείνων από τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην Ένωση από το 2004 και έπειτα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην Ένωση από το 2004 και έπειτα συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται στο ανώτερο επίπεδο της διοίκησης και στις διευθυντικές θέσεις, ένα σημείο στο οποίο πρέπει ακόμη να σημειωθεί πρόοδος·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό ημερών αναρρωτικής άδειας μεταξύ του προσωπικού· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να εστιάσει τις δραστηριότητες ευεξίας στην εξασφάλιση της ευεξίας του προσωπικού του, ώστε να βελτιωθεί η άσκηση της κύριας αποστολής του·

15.  σημειώνει τη μέθοδο που χρησιμοποιεί το Ελεγκτικό Συνέδριο για να υπολογίζει τις αναρρωτικές άδειες του προσωπικού του· θεωρεί ότι η μέθοδος αυτή δεν είναι η κατάλληλη για τον υπολογισμό των απουσιών λόγω ασθένειας· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να εφαρμόσει ένα σύστημα υπολογισμού που θα βασίζεται στις εργάσιμες μέρες απουσίας ανά μεμονωμένο υπάλληλο, σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθούν άλλα θεσμικά όργανα·

16.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διοργάνωσε πέντε ημερίδες εκτός έδρας, κυρίως κατά την προετοιμασία της μεταρρύθμισής του, με μικρό ποσοστό συμμετοχής υπαλλήλων (μόνο 107)· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να βελτιώσει τη στόχευση των δραστηριοτήτων ευεξίας ώστε αυτές να περιλαμβάνουν την προορατική και θετική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων μελών του προσωπικού·

17.  σημειώνει το ενισχυμένο δεοντολογικό πλαίσιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων και παραπτωμάτων του προσωπικού και των μελών του· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διαβιβάσει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την αναθεώρηση των εσωτερικών κανόνων του κατά της παρενόχλησης·

18.  καλεί επιτακτικά το Ελεγκτικό Συνέδριο να καθιερώσει την υποβολή δηλώσεων συμφερόντων αντί δηλώσεων απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων, δεδομένου ότι η αυτοαξιολόγηση όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων συνιστά αυτή καθαυτή σύγκρουση συμφερόντων· θεωρεί ότι η αξιολόγηση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει έκθεση, έως τον Ιούνιο του 2017, σχετικά με τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί, στην οποία θα αναφέρεται ποιος ελέγχει τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων· επαναλαμβάνει ότι η ακεραιότητα και η διαφάνεια αποτελούν βασικά στοιχεία για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να θεσπίσει σαφείς κανόνες σχετικά με το φαινόμενο των «περιστρεφόμενων θυρών» και να θέσει σε εφαρμογή μέτρα και αποτρεπτικές κυρώσεις, όπως η μείωση των συντάξεων ή η απαγόρευση εργασίας σε παρεμφερή όργανα για τριετή τουλάχιστον περίοδο, προκειμένου να προληφθεί το εν λόγω φαινόμενο·

19.  υπενθυμίζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να υιοθετήσουν κώδικες ορθής διοικητικής συμπεριφοράς και να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν το μητρώο διαφάνειας ως εργαλείο αναφοράς για την επικοινωνία τους με τους σχετικούς εκπροσώπους·

20.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να προσχωρήσει στη διοργανική συμφωνία σχετικά με τη θέσπιση υποχρεωτικού μητρώου διαφάνειας·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία πύλης για τη διαφάνεια στον ιστότοπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη θεσπίσει κανόνες σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών· συνιστά στο Ελεγκτικό Συνέδριο να διαδώσει αυτούς τους κανόνες μεταξύ των υπαλλήλων του, ώστε να τους γνωρίζουν όλοι· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να παράσχει, έως τον Ιούνιο του 2017, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις περιπτώσεις καταγγελίας δυσλειτουργιών το 2015, αν υπάρχουν, καθώς και σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διευθέτησής τους·

22.  σημειώνει ότι, το 2015, ανήκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο τρία κτίρια, τα Κ1, Κ2 και Κ3· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να περιλάβει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του τον σχεδιασμό για τα έργα αναβάθμισης των κτιρίων αυτών και να εξασφαλίσει την εφαρμογή των υψηλότερων δυνατών προτύπων ενεργειακής απόδοσης στις αναβαθμίσεις αυτές·

23.  σημειώνει την περίληψη της κτιριακής πολιτικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, και ζητεί να παρέχονται στο μέλλον λεπτομερέστερες πληροφορίες για το ζήτημα αυτό·

24.  σημειώνει τον αυξημένο όγκο των μεταφραστικών εργασιών το 2015, περίπου κατά 3 % σε σύγκριση με το 2014· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βελτιστοποιήθηκε η δομή της διεύθυνσης μετάφρασης· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο η διεύθυνση αυτή βελτίωσε το έργο της·

25.  σημειώνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για την εξέταση της δυνατότητας μιας διοικητικής συμφωνίας· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων αυτών·

26.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμπεριλάβει στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των υποθέσεων της OLAF που έχουν περατωθεί και στις οποίες αντικείμενο της έρευνας ήταν είτε το Ελεγκτικό Συνέδριο είτε κάποιος από τους υπαλλήλους του·

27.  σημειώνει τη σύσταση της υπηρεσίας του εσωτερικού ελεγκτή να επιδιωχθεί μια λογικότερη χρήση των επίσημων οχημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό σε συνεργασία με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν για τον εξορθολογισμό της διαχείρισης του στόλου του·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες και τις επιτυχίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ξεκίνησε το έργο του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) το 2013, με στόχο την απόκτηση της πιστοποίησης EMAS στα τέλη του 2016· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, στις 13 Νοεμβρίου του 2015, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε μια περιβαλλοντική πολιτική που επισημοποιούσε τη συμμετοχή του σε μια υψηλής ποιότητας πρωτοβουλία περιβαλλοντικής διαχείρισης· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για την καθυστέρηση της πιστοποίησης EMAS·

29.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διευρυνθεί η συνεργασία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για τη δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών στον τομέα του ευρωπαϊκού λογιστικού ελέγχου· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα αυτής της μελλοντικής διευρυμένης συνεργασίας·

30.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει το ενδεχόμενο να διατυπώσει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρέχονται καλύτερη ενημέρωση και καλύτερες εξηγήσεις στους ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ένωσης, τις λειτουργίες του και την αποστολή του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski,

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

Νότης Μαριάς

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 69 της 13.3.2015.

(2)

ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.  

(3)

ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.

(5)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου