Menetlus : 2016/2155(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0151/2017

Esitatud tekstid :

A8-0151/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0149

RAPORT     
PDF 438kWORD 59k
3.4.2017
PE 593.841v02-00 A8-0151/2017

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – kontrollikoda

(2016/2155(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Benedek Jávor

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – kontrollikoda

(2016/2155(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2016)0475 – C8-0273/2016)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2015 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0151/2017),

1.  annab heakskiidu kontrollikoja peasekretäri tegevusele kontrollikoja 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, V jagu – kontrollikoda

(2016/2155(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – kontrollikoda,

–  võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 15/2012 „Huvide konfliktide haldamine valitud Euroopa Liidu ametites“,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0151/2017),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ja personalijuhtimise head tava;

1.  tunnustab kontrollikoja ja parlamendi eelarvekontrollikomisjoni vahelist koostööd ning väljendab heameelt parlamendi taotluste põhjal saadud korrapärase tagasiside üle; väljendab heameelt hiljuti juurdunud tava üle, mis võimaldab parlamendil teha ettepanekuid kontrollikoja iga-aastase tööprogrammi kohta; nõuab veelgi enam struktureeritud iga-aastast dialoogi kontrollikoja presidendi ning parlamendi komisjonide esimeeste konverentsi vahel;

2.  märgib, et kontrollikoja raamatupidamise aastaaruannet auditeerib sõltumatu välisaudiitor, et kohaldada seal samu läbipaistvuse ja aruandekohustuse põhimõtteid, mida ta kohaldab oma teiste auditeeritavate suhtes; võtab teadmiseks audiitori arvamuse, mille kohaselt annavad kontrollikoja finantsaruanded õige ja õiglase ülevaate kontrollikoja finantsolukorrast;

3.  märgib, et 2015. aastal oli kontrollikoja lõplike assigneeringute summa kokku 132 906 000 eurot (võrrelduna 133 498 000 euroga 2014. aastal) ja eelarve üldine täitmise määr oli 98,68 %; rõhutab, et täitmise määr oli madalam kui 2014. aastal (98,8 %);

4.  rõhutab, et kontrollikoja eelarve on puhtalt halduseelarve, millest suure osa moodustavad institutsiooni personalikulud; rõhutab siiski, et tulemuspõhist eelarvestamist ei tuleks kohaldada üksnes institutsiooni kui terviku eelarve kohta, vaid see peaks hõlmama ka eri osakondade, üksuste ja töötajate iga-aastaste tegevuskavade konkreetseid, mõõdetavaid, saavutatavaid, realistlikke ja tähtajalisi eesmärke; peab sellega seoses tervitatavaks, et kontrollikoda rakendab tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet oma igapäevatöös;

5.  tuletab kontrollikojale meelde, et ühise lähenemisviisi (punkt 54) kohaselt vastutab detsentraliseeritud ametite auditeerimise eest täielikult kontrollikoda, kes „viib läbi kõik vajalikud haldus- ja hankemenetlused“; soovitab kontrollikojal esitada ettepanekud, et lahendada ametite auditeerimise küsimus finantsmääruse käimasoleva muutmise ja sellele järgneva raamfinantsmääruse muutmise käigus; on seisukohal, et seda küsimust tuleks selgitada, et vähendada detsentraliseeritud ametite ülemäärast halduskoormust, ilma et see kahjustaks kontrollikoja töö vajalikkust ja tulemuslikkust;

6.  märgib, et kontrollikoja reform viidi läbi 2015. aastal ja kontrollikoda pidas seda edukaks; ootab huviga vahehinnangut kontrollikoja strateegiale aastateks 2013–2017, sealhulgas reformi peamiste eesmärkide täitmisel saavutatu analüüsi;

7.  väljendab heameelt, et kontrollikoja koostas oma aruanded liidu lisaväärtuse seisukohast lähtudes; nõuab täiendavat koostööd teiste liidu institutsioonidega, et töötada välja hea finantsjuhtimise tulemusnäitajad ja prioriteedid;

8.  märgib, et finantsmääruse muudetud artiklis 163 sätestatakse, et „eriaruanded koostatakse ja võetakse vastu [13 kuu] jooksul“; märgib, et 2015. aastal sellest tähtajast kinni ei peetud; nõuab tungivalt, et kontrollikoda peaks nimetatud tähtajast kinni, alandamata seejuures aruannete kvaliteeti; sellega seoses ergutab kontrollikoda parendama oma eriaruannetes esitatavaid soovitusi, et need oleksid veelgi sihipärasemad;

9.  on seisukohal, et kontrollikoja eriaruannete objektiks olevad asutused peaksid neid aruandeid rohkem tähtsustama ja need peaksid sisaldama iga-aastasi spetsiaalseid aruandeid; rõhutab, et eraldi eriaruannete tulemuslikkust saaks suurendada, kui koondada need vastavalt konkreetsetele poliitikavaldkondadele ajaliselt kokku, võimaldades parlamendil nii koostada sihtotstarbelisi raporteid nende kontrollikoja eriaruannete kohta väljaspool eelarve täitmisele heakskiidu andmise tsüklit;

10.  taunib, et hoolimata parlamendi poolt eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportites alates 2012. aastast esitatud korduvatest taotlustest ei ole kontrollikoda senini esitanud eriaruannet huvide konfliktide kohta kõigis ametites, eelkõige nendes, mis on seotud tööstusega; nõuab tungivalt, et kontrollikoda koostaks ja avaldaks esimese huvide konflikte käsitleva eriaruande 2017. aasta juuni lõpuks ja seejärel kord aastas; on seisukohal, et huvide konflikte puudutavate iga-aastaste aruannete koostamine kontrollikoja poolt on ülioluline liidu institutsioonide usaldusväärsuse seisukohast, arvestades tööstuse valdkonnas tegutsevate Euroopa ametite, tööstusharude ja lobifirmade vaheliste suhete olulisust;

11.  märgib, et kontrollikoda täidab institutsioonidevahelise kokkuleppe nõuet vähendada töötajate arvu viie aasta jooksul 5 % võrra; palub 2017. aasta juuniks teavet selle kohta, kuidas sobib kõnealune vähendamine kokku kontrollikoja uute töötajate värbamisega 2015. aastal, ning 2015. aasta uute värbamiste protsendimäära kohta;

12.  peab kahetsusväärseks, et kontrollikoja liikmete hulgas valitses 2015. aastal sooline ebavõrdsus (23 meest ja viis naist) ja et 2016. aastal langes alaesindatud soost liikmete arv kolmeni; peab lisaks kahetsusväärseks, et kontrollikoja kõrgema ja keskastme juhtide seas valitseb endiselt sooline ebavõrdsus (30,4 % / 69,6 %); kutsub kontrollikoda üles edendama soolist tasakaalu, eelkõige juhtivatel ametikohtadel; kutsub kontrollikoda lisaks üles andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles osas võetud meetmetest ja saavutatud tulemustest, ilma et see seaks ohtu tema ülesannete täitmist;

13.  rõhutab, et geograafiline tasakaal, nimelt mingist liikmesriigist pärit töötajate arvu ja liikmesriigi suuruse suhe, peab jääma ressursside haldamisel oluliseks aspektiks, pidades ennekõike silmas liiduga 2004. aastal või pärast seda ühinenud liikmesriike; väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoda on saavutanud liiduga enne 2004. aastat ühinenud liikmesriikidest ning 2004. aastal või pärast seda ühinenud liikmesriikidest pärit ametnike vahel üldiselt tasakaalustatud koosseisu; juhib siiski tähelepanu sellele, et liiduga 2004. aastal või pärast seda ühinenud liikmesriigid on kõrgematel juhtimistasanditel ja juhtivatel ametikohtadel endiselt alaesindatud, mistõttu vajab olukord endiselt parandamist;

14.  väljendab muret töötajate haiguspäevade suure arvu pärast; palub kontrollikojal tegeleda heaolu suurendavate meetmetega töötajate heaolu tagamiseks, et täita paremini oma põhiülesandeid;

15.  võtab teadmiseks kontrollikoja kasutatud töötajate haiguspuhkuste arvutamise meetodi; on seisukohal, et selle meetodi põhjal ei saa haiguste tõttu töölt puudumiste kestust tulemuslikult arvutada; palub kontrollikojal võtta arvutuste aluseks puudutud tööpäevade arv iga üksiku töötaja kohta, nagu seda teevad teised institutsioonid;

16.  märgib, et kontrollikoda korraldas, peamiselt asutusesisese reformi ettevalmistamise ajal, viiel päeval organiseeritud väljasõite, millel osales vähe töötajaid (kõigest 107); kutsub kontrollikoda üles korraldama oma töötajate heaolu meetmeid sihipärasemalt, et muuta inimressursside arendamine ennetavaks ja positiivseks ning kaasata meetmetesse võimalikult palju töötajaid;

17.  võtab teadmiseks kontrollikoja tugevdatud eetikaraamistiku, mis peab ära hoidma huvide konfliktid ning liikmete ja töötajate väärkäitumise; palub kontrollikojal esitada parlamendile oma ahistamisvastaste sise-eeskirjade läbivaatamise aruanne;

18.  nõuab tungivalt, et kontrollikoda näeks ette huvide deklaratsioonide esitamise, mitte huvide konflikti puudumise deklaratsioonide esitamise, kuna huvide konfliktidele ise hinnangu andmine on juba ise huvide konflikt; on seisukohal, et huvide konfliktide olukorrale peab hinnangu andma sõltumatu kolmas isik; palub kontrollikojal anda sisseviidud muudatustest 2017. aasta juuniks aru ja näidata, kes huvide konfliktide olukordi kontrollib; kordab, et usaldusväärsus ja läbipaistvus on üldsuse usalduse kesksed elemendid; kutsub kontrollikoda üles kehtestama selgeid eeskirju seoses nn pöördukse efektiga ning kehtestama pöördukse efekti vältimiseks meetmeid ja hoiatavaid karistusi, nagu pensioni vähendamine või vähemalt kolme aasta jooksul sarnastes organisatsioonides töötamise keeld;

19.  tuletab kontrollikojale meelde, et liidu detsentraliseeritud ametid peavad võtma vastu hea halduse tava eeskirjad ja neid tuleb ergutada kasutama läbipaistvusregistrit võrdlusvahendina oma suhtluses asjaomaste esindajatega;

20.  kutsub kontrollikoda üles osalema institutsioonidevahelises kokkuleppes kohustusliku läbipaistvusregistri kohta;

21.  väljendab heameelt läbipaistvusportaali loomise üle kontrollikoja veebisaidil ning tõsiasja üle, et kontrollikoda on juba kehtestanud eeskirjad rikkumisest teatamise kohta; soovitab, et kontrollikoda levitaks neid eeskirju oma töötajate hulgas, nii et kõik töötajad oleks neist teadlikud; palub kontrollikojal esitada 2017. aasta juuniks üksikasjad rikkumisest teatamise juhtumite kohta 2015. aastal, kui neid oli, ja selle kohta, kuidas neid käsitleti ja need lahendati;

22.  võtab teadmiseks, et 2015. aastal kuulus kontrollikojale kolm hoonet – K1, K2 ja K3; palub kontrollikojal lisada kõnealuste hoonete renoveerimistööde kavandamine oma iga-aastasesse tegevusaruandesse ning tagada selliste tööde puhul võimalikult kõrged energiatõhususe nõuded;

23.  võtab teadmiseks kontrollikoja iga-aastases tegevusaruandes sisalduva kokkuvõtte kinnisvarapoliitikast ja nõuab edaspidi selle kohta põhjalikuma teabe esitamist;

24.  võtab teadmiseks tõlketööde suurenenud mahu 2015. aastal, mis oli ligi 3 % suurem kui 2014. aastal; märgib, et kontrollikoja reformi käigus optimeeriti tõlke direktoraadi struktuuri; palub kontrollikojal selgitada, kuidas on nimetatud direktoraadi töö paranenud;

25.  võtab teadmiseks kontrollikoja ja Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) läbirääkimised võimaliku halduskorralduse küsimuses; palub kontrollikojal anda aru läbirääkimiste edenemise kohta;

26.  kordab palvet, et kontrollikoda lisaks oma iga-aastastesse tegevusaruannetesse kooskõlas kehtivate konfidentsiaalsus- ja andmekaitse-eeskirjadega andmed selliste OLAFi lõpetatud juhtumite tulemuste ja järelmite kohta, kus uurimise all oli kontrollikoda või mõni selle töötaja;

27.  võtab teadmiseks siseauditi talituse soovituse kaaluda, kuidas kontrollikoja ametisõidukeid ratsionaalsemalt kasutada; kutsub kontrollikoda üles tegelema selle küsimusega koostöös Euroopa Liidu Kohtuga, ning teavitama parlamenti autopargi ratsionaalsemaks haldamiseks võetud meetmetest;

28.  väljendab rahulolu kontrollikoja tegevuse ja saavutustega oma ökoloogilise jalajälje vähendamisel; võtab teadmiseks, et kontrollikoda käivitas 2013. aastal keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi (EMAS) projekti, mille eesmärk on saada 2016. aasta lõpuks EMASi sertifikaat; väljendab heameelt asjaolu üle, et 13. novembril 2015 võttis kontrollikoda vastu keskkonnapoliitika, mis tähendab tema ametlikku osalemist kvaliteetse keskkonnajuhtimise algatuses; väljendab muret viivituse pärast EMASi sertifikaadi saamisel;

29.  rõhutab, et oluline on laiendada koostööd Euroopa ülikoolidega Euroopa auditi alaste erikursuste loomiseks; kutsub kontrollikoda hoidma parlamenti kursis arengutega ning kõnealuse tulevase laiendatud koostöö tulemustega;

30.  kutsub kontrollikoda üles nägema ette võimalust anda soovitusi parema teabevahetuse kohta liidu eelarve, selle funktsioonide ja missiooni kohta ning selle kohta, kuidas seda Euroopa kodanikele paremini selgitada.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski,

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

3

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT L 69, 13.3.2015.

(2)

ELT C 380, 14.10.2016, lk 1.  

(3)

ELT C 375, 13.10.2016, lk 1.

(4)

ELT C 380, 14.10.2016, lk 147.

(5)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Õigusalane teave