Procedūra : 2016/2155(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0151/2017

Pateikti tekstai :

A8-0151/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0149

PRANEŠIMAS     
PDF 597kWORD 57k
3.4.2017
PE 593.841v02-00 A8-0151/2017

dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai

(2016/2155(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Benedek Jávor

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai

(2016/2155(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2016) 0475 – C8-0273/2016)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2015 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0151/2017),

1.  patvirtina Audito Rūmų generaliniam sekretoriui, kad Audito Rūmų 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Audito Rūmams, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui bei Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai, dalį

(2016/2155(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai,

–  atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 15/2012 „Interesų konfliktų valdymas atrinktose ES agentūrose“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0151/2017),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  vertina Audito Rūmų ir Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto bendradarbiavimą ir džiaugiasi, kad, Parlamentui paprašius, reguliariai teikiama grįžtamoji informacija; palankiai vertina naujausią praktiką, pagal kurią Parlamentas gali pateikti savo pasiūlymus Audito Rūmams dėl metinės darbo programos; ragina rengti labiau struktūruotas metines diskusijas tarp Audito Rūmų pirmininko ir Parlamento Komitetų pirmininkų sueigos;

2.  pažymi, kad siekiant Audito Rūmams taikyti tuos pačius skaidrumo ir atskaitomybės principus, kuriuos auditorius taiko savo audituojamiems subjektams, Audito Rūmų metinės ataskaitos auditą atlieka nepriklausomas išorės auditorius; atkreipia dėmesį į auditoriaus nuomonę, kad Audito Rūmų finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai atspindi Audito Rūmų finansinę būklę;

3.  pažymi, kad 2015 m. Audito Rūmų galutiniai asignavimai iš viso siekė 132 906 000 EUR (palyginti su 133 498 000 EUR 2014 m.) ir kad bendras biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,68 proc.; pabrėžia, kad įvykdymo lygis buvo mažesnis negu 2014 m. (98,68 proc.);

4.  pabrėžia, kad Audito Rūmų biudžetas yra tik administracinis ir didelė lėšų dalis panaudota išlaidoms, susijusioms su institucijoje dirbančiais asmenimis; vis dėlto pabrėžia, kad rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepcija turėtų būti taikoma ne tik sudarant visą institucijos biudžetą, bet ir nustatant atskirų skyrių, padalinių konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, realius, per nustatytą laiką įvykdytinus tikslus ir metinius personalo planus; šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kaip Audito rūmai įgyvendina rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principą savo kasdienėje veikloje;

5.  primena Audito Rūmams, kad laikantis bendrojo požiūrio (54 dalis) visiška atsakomybė už decentralizuotų agentūrų auditą ir toliau tenka Audito Rūmams, kurie administruoja visas reikiamas administracines ir viešųjų pirkimų procedūras; ragina Audito Rūmus pateikti pasiūlymų, kaip spręsti agentūrų audito klausimą, atsižvelgiant į šiuo metu atliekamą Finansinio reglamento peržiūrą ir vėlesnę Finansinio pagrindų reglamento peržiūrą; mano, kad šis klausimas turėtų būti išaiškintas, kad būtų galima sumažinti bet kokią per didelę decentralizuotoms agentūroms tenkančią administracinę naštą, nemažinant Audito Rūmų darbo būtinumo ir veiksmingumo;

6.  pažymi, kad Audito Rūmų reforma buvo įgyvendinta 2015 m. ir Audito Rūmai laiko ją sėkminga; tikisi, kad jam bus pateiktas Audito Rūmų 2013–2017 m. strategijos laikotarpio vidurio vertinimas, įskaitant pasiektų pagrindinių reformos tikslų analizę;

7.  palankiai vertina Audito Rūmų savo ataskaitose pateiktą Sąjungos pridėtinės vertės metodą; ragina toliau dirbti kartu su kitomis Sąjungos institucijomis, siekiant sukurti gero finansų valdymo veiklos rodiklius ir prioritetus;

8.  pažymi, jog Finansinio reglamento 163 straipsnio peržiūra nustato, kad „specialiosios ataskaitos būtų rengiamos ir priimamos per [...] 13 mėnesių“; atkreipia dėmesį į tai, kad šio termino 2015 m. nebuvo laikomasi; primygtinai ragina Audito Rūmus laikytis šio termino, nepakenkiant ataskaitų kokybei; atsižvelgdamas į tai, ragina Audito Rūmus patobulinti savo specialiųjų ataskaitų rekomendacijas, kad jos būtų dar tikslingesnės;

9.  mano, kad paramą gaunančios institucijos turėtų labiau atsižvelgti į specialiąsias Audito Rūmų ataskaitas, į kurias turėtų būti įtrauktos metinės, specialios ataskaitos; pabrėžia, kad atskirų specialiųjų ataskaitų veiksmingumą būtų galima padidinti, jeigu jos būtų laiku sugrupuotos pagal konkrečias politikos sritis, kad Parlamentas galėtų ad hoc ataskaitas skirti šioms specialiosioms Audito Rūmų ataskaitoms atskirai nuo biudžeto įvykdymo patvirtinimo ciklo;

10.  apgailestauja, kad Audito Rūmai iki šiol nepateikia specialiosios ataskaitos apie interesų konfliktus visose agentūrose, ypač susijusiose su pramonės sektoriais, nepaisant pakartotinų prašymų, nuo 2012 m. pateiktų ankstesnėse Parlamento priimtose biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitose; ragina Audito Rūmus parengti ir paskelbti pirmą specialiąją ataskaitą apie interesų konfliktus iki 2017 m. birželio pabaigos ir vėliau kasmet; mano, kad Audito rūmų metinių ataskaitų apie interesų konfliktus rengimas yra labai svarbus ES institucijų sąžiningumui, nes pramonės srities Europos agentūrų, pramonės sektorių ir lobistine veikla užsiimančių bendrovių santykiai yra labai svarbūs;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai laikosi tarpinstitucinio susitarimo sumažinti darbuotojų skaičių 5 proc. per penkerių metų laikotarpį; prašo, kad iki 2017 m birželio mėn. jam būtų pranešta, kaip šis sumažinimas dera su naujų darbuotojų įdarbinimu Audito Rūmuose 2015 m. ir kokią procentinę dalį sudaro naujų darbuotojų įdarbinimas 2015 m.;

12.  apgailestauja, kad 2015 m. tarp Audito Rūmų narių nebuvo lyčių pusiausvyros (5 moterys ir 23 vyrai) ir kad 2016 m. nepakankamai atstovaujamos lyties narių skaičius sumažėjo iki trijų; apgailestauja ir dėl to, kad Audito Rūmuose ir toliau nėra aukščiausios ir vidurinės grandies vadovų lyčių pusiausvyros (30,4 proc. / 69,6 proc.); ragina Audito Rūmus skatinti lyčių pusiausvyrą, ypač einančiųjų vadovaujamas pareigas asmenų grandyje, be to, ragina Audito Rūmus informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių buvo imtasi, ir šioje srityje pasiektus rezultatus, nepakenkiant savo misijai;

13.  pabrėžia, kad geografinė pusiausvyra, t. y. santykis tarp personalo pilietybės ir valstybių narių dydžio, privalo išlikti svarbiu išteklių valdymo elementu, ypač kalbant apie valstybes nares, kurios įstojo į Sąjungą 2004 m. ar vėliau; palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai subalansavo bendrą pareigūnų iš valstybių narių, kurios įstojo į Sąjungą iki 2004 m. ir pareigūnų iš valstybių narių, kurios į Sąjungą įstojo iki 2004 m., sudėtį; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad valstybėms narėms, kurios į Sąjungą įstojo 2004 m. ar vėliau, vis dar nepakankamai atstovaujama aukštesniu administravimo lygmeniu ir vadovaujančiose pareigose, kurių srityje vis dar reikia pažangos;

14.  yra susirūpinęs dėl didelio darbuotojų laikinojo nedarbingumo atostogų dienų skaičiaus; ragina Audito Rūmus, kad jie galėtų geriau atlikti savo pagrindinę misiją, skirti daugiau dėmesio gerovės užtikrinimo veiklai ir užtikrinti savo darbuotojų gerovę;

15.  atkreipia dėmesį į metodą, kurį Audito Rūmai naudojo apskaičiuojant darbuotojų laikinojo nedarbingumo atostogas; laikosi nuomonės, kad šis metodas nėra tinkamas siekiant veiksmingai apskaičiuoti nebuvimą darbe dėl ligos; ragina Audito Rūmus taikyti apskaičiavimo sistemą, pagrįstą nedirbtomis darbo dienomis vienam darbuotojui, kaip daroma kitose institucijose;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai surengė penkis išvažiuojamuosius seminarus, visų pirma rengiantis Audito Rūmų reformai, kuriuose dalyvavo nedaug darbuotojų (tik 107); ragina Audito Rūmus tikslingiau organizuoti gerovės užtikrinimo veiklą, siekiant įtraukti aktyvų ir teigiamą žmogiškųjų išteklių vystymą, kad joje dalyvautų kuo daugiau darbuotojų;

17.  atkreipia dėmesį į sustiprintą Audito Rūmų etikos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią interesų konfliktams, taip pat darbuotojų ir narių nusižengimams; ragina Audito Rūmus pranešti Parlamentui apie savo kovos su priekabiavimu vidaus taisyklių peržiūrą;

18.  primygtinai ragina Audito Rūmus užtikrinti, kad būtų teikiamos interesų deklaracijos, o ne interesų konfliktų nebuvimo deklaracijos, nes savo interesų konflikto vertinimas savaime yra interesų konfliktas; mano, kad situacijos, kurioje kyla interesų konfliktai, vertinimą turi atlikti nepriklausoma trečioji šalis; prašo Audito Rūmų ne vėliau kaip 2017 m. birželio mėn. pranešti apie padarytus pakeitimus ir nurodyti, kas tikrina situacijas, kuriose kyla interesų konfliktų; primena, kad sąžiningumas ir skaidrumas yra esminiai elementai, kuriais išsaugomas visuomenės pasitikėjimas; ragina Audito Rūmus nustatyti aiškias taisykles dėl valstybės pareigūnų perėjimo į privatųjį sektorių išvengti ir numatyti priemones bei atgrasančias sankcijas, pvz., pensijų mažinimą arba bent trejų metų draudimą dirbti panašiose įstaigose, kad būtų užkirstas kelias tokiems perėjimams;

19.  primena Audito Rūmams, kad decentralizuotos Sąjungos agentūros privalo taikyti gero administracinio elgesio kodeksą ir turi būti skatinamos naudotis Skaidrumo registru, kaip pavyzdine priemone, skirta bendravimui su suinteresuotaisiais atstovais;

20.  ragina Audito Rūmus prisijungti prie būsimo tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo Skaidrumo registro;

21.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmų interneto svetainėje buvo sukurtas skaidrumo portalas, ir tai, kad Audito Rūmai jau parengė informavimo apie pažeidimus taisykles; rekomenduoja Audito Rūmams šias taisykles išplatinti savo darbuotojams, kad visi darbuotojai apie jas žinotų; prašo Audito Rūmų iki 2017 m. birželio mėn. pateikti išsamią informaciją apie 2015 m. informatorių apie pažeidimus bylas (jei tokių buvo) ir kaip jos buvo išnagrinėtos ir užbaigtos;

22.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. Audito Rūmams priklausė trys pastatai – K1, K2 ir K3; prašo Audito Rūmų įtraukti šių pastatų atnaujinimo darbų planavimą į savo metinę veiklos ataskaitą ir užtikrinti, kad atliekant atnaujinimo darbus būtų įgyvendinami kuo aukštesni energijos vartojimo efektyvumo standartai;

23.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastatų politikos suvestinę, įtrauktą į jų metinę veiklos ataskaitą, ir ragina šiuo klausimu ateityje pateikti daugiau išsamesnės informacijos;

24.  atkreipia dėmesį į tai, kad vertimo darbo apimtis 2015 m. buvo beveik 3 proc. didesnė nei 2014 m.; pažymi, kad, atsižvelgiant į Audito Rūmų reformą, Vertimo raštu direktorato struktūra buvo optimizuota; ragina Audito Rūmus paaiškinti, kaip minėtas direktoratas pagerino savo darbą;

25.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) vedamas derybas, siekiant apsvarstyti galimybę sudaryti administracinį susitarimą; ragina Audito Rūmus pranešti apie derybose šiuo klausimu padarytą pažangą;

26.  dar kartą paragina Audito Rūmus, laikantis esamų konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisyklių, į savo metines veiklos ataskaitas įtraukti užbaigtų OLAF bylų, kuriose Audito Rūmai ar bet kuris jų darbuotojas buvo tyrimų objektas, rezultatus ir pasekmes;

27.  atkreipia dėmesį į vidaus auditorių tarnybos rekomendaciją įvertinti galimybę racionaliau naudoti tarnybines Audito Rūmų transporto priemones; ragina Audito Rūmus šį klausimą spręsti bendradarbiaujant su Europos Sąjungos Teisingumo Teismu ir informuoti Parlamentą apie veiksmus, kurių imtasi siekiant racionalizuoti automobilių parko valdymą;

28.  palankiai vertina Audito Rūmų pastangas bei pasiekimus mažinant savo aplinkosauginį pėdsaką; atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. Audito Rūmai pradėjo įgyvendinti Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) projektą, kuriuo siekiama iki 2016 m. pabaigos gauti EMAS sertifikatą; palankiai vertina tai, kad 2015 m. lapkričio 13 d. Audito Rūmai patvirtino aplinkos politiką, kuria įforminamas jų dalyvavimas įgyvendinant aukštos kokybės aplinkosaugos vadybos iniciatyvą; reiškia susirūpinimą dėl to, kad vėluojama išduoti EMAS sertifikatą;

29.  pabrėžia, kad svarbu išplėsti bendradarbiavimą su Europos universitetais, siekiant sukurti konkrečias Europos audito studijas; ragina Audito Rūmus toliau informuoti Parlamentą apie šio būsimo išplėsto bendradarbiavimo raidą ir rezultatus;

30.  ragina Audito Rūmus numatyti galimybę teikti rekomendacijas, kaip geriau komunikuoti apie Sąjungos biudžetą, jo funkcijas bei paskirtį, ir kaip geriau apie jį paaiškinti ES piliečiams.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski,

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL L 69, 2015 3 13.

(2)

OL C 380, 2016 10 14, p. 1.

(3)

OL C 375, 2016 10 13, p. 1.

(4)

OL C 380, 2016 10 14, p. 147.

(5)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Teisinis pranešimas