Procedura : 2016/2155(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0151/2017

Teksty złożone :

A8-0151/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0149

SPRAWOZDANIE     
PDF 598kWORD 62k
3.4.2017
PE 593.841v02-00 A8-0151/2017

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy

(2016/2155(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Benedek Jávor

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy

(2016/2155(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0273/2016)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące rachunków(4), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0151/2017),

1.  udziela sekretarzowi generalnemu Trybunału Obrachunkowego absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Trybunałowi Obrachunkowemu, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, jak również Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy

(2016/2155(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy,

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 15/2012 pt. „Zarządzanie konfliktami interesów w wybranych agencjach UE”;

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0151/2017),

A.  mając na uwadze, że w kontekście procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególną wagę dalszego wzmacniania demokratycznej legitymacji instytucji unijnych przez poprawę przejrzystości i rozliczalności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania zadaniowego i dobrego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  docenia współpracę Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) i Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego oraz z zadowoleniem przyjmuje regularne przekazywanie informacji zwrotnych w odpowiedzi na wnioski Parlamentu; z zadowoleniem przyjmuje najnowszą praktykę, która pozwala Parlamentowi na przekazywanie Trybunałowi uwag dotyczących jego rocznego programu prac; domaga się jeszcze bardziej ustrukturyzowanej debaty rocznej między prezesem Trybunału a Konferencją Przewodniczących Komisji Parlamentu;

2.  przyjmuje do wiadomości, że kontroli rocznego sprawozdania finansowego Trybunału dokonuje niezależny audytor zewnętrzny w celu zastosowania tych samych zasad przejrzystości i rozliczalności, które audytor stosuje do jednostek przez siebie kontrolowanych; przyjmuje do wiadomości opinię audytora, że „sprawozdanie finansowe Trybunału prawidłowo i rzetelnie przedstawia sytuację finansową Trybunału”;

3.  zauważa, że w roku 2015 Trybunał dysponował ostateczną kwotą środków w wysokości 132 906 000 EUR (133 498 000 EUR w 2014 r.) oraz że ogólny wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 98,68 %; podkreśla, że wskaźnik wykonania budżetu był niższy niż w 2014 r. (98,8%);

4.  podkreśla, że budżet Trybunału jest czysto administracyjny, a znaczną jego część przeznacza się na wydatki na pracowników tej instytucji; podkreśla jednak, że wprowadzenie budżetowania zadaniowego powinno mieć zastosowanie nie tylko do całego budżetu Trybunału, lecz powinno obejmować też określenie skonkretyzowanych, mierzalnych, osiągalnych, realnych i terminowych (SMART) celów w rocznych planach dla poszczególnych departamentów, działów i personelu; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie przez Trybunał zasady budżetowania zadaniowego w jego codziennej działalności;

5.  przypomina Trybunałowi, że zgodnie ze wspólnym podejściem (ust. 54) za audyt zdecentralizowanych agencji wciąż „jest odpowiedzialny Trybunał Obrachunkowy, który nadzoruje konieczne procedury administracyjne i postępowania o udzielenie zamówienia”; zachęca Trybunał do przedkładania wniosków w sprawie rozwiązania kwestii audytu agencji w ramach trwającego przeglądu rozporządzenia finansowego i późniejszego przeglądu ramowego rozporządzenia finansowego; uważa, że kwestia ta powinna zostać wyjaśniona, tak aby znacznie zmniejszyć wszelkie nadmierne obciążenia administracyjne dla agencji zdecentralizowanych bez utrudniania koniecznej pracy Trybunału i skuteczności tej pracy;

6.  zauważa, że w 2015 r. przeprowadzono reformę Trybunału, która została przez niego uznana za sukces; oczekuje na śródokresową ocenę strategii Trybunału na lata 2013–2017, w tym analizę realizacji głównych celów reformy;

7.  z zadowoleniem przyjmuje podejście oparte na unijnej wartości dodanej w sprawozdaniach Trybunału; wzywa do dalszych prac z pozostałymi instytucjami Unii w celu opracowania wskaźników efektywności i priorytetów dla dobrego zarządzania finansami;

8.  zauważa, że po zmianie artykuł163 rozporządzenia finansowego stanowi, że „sprawozdania specjalne są sporządzane i przyjmowane w [...] terminie [...] 13 miesięcy”; zauważa, że w 2015 r. termin ten nie został dotrzymany; wzywa Trybunał do respektowania tego terminu, nie naruszając jakości sprawozdań; w tym kontekście zachęca Trybunał do udoskonalenia zaleceń ze swoich sprawozdań specjalnych, tak aby były one jeszcze bardziej ukierunkowane;

9.  jest zdania, że instytucje otrzymujące sprawozdania specjalne Trybunału powinny przykładać do nich większą wagę i powinny sporządzać roczne sprawozdania poświęcone sprawozdaniom specjalnym; podkreśla, że skuteczność poszczególnych sprawozdań specjalnych mogłaby zostać zwiększona, jeśli byłyby one zgrupowane w odpowiednim okresie, odnosząc się do konkretnych obszarów polityki i umożliwiając w ten sposób Parlamentowi sporządzenie sprawozdań ad hoc w sprawie tych sprawozdań specjalnych Trybunału, poza cyklem związanym z absolutorium;

10.  ubolewa, że Trybunał dotychczas nie przedstawił sprawozdania specjalnego poświęconego konfliktowi interesów we wszystkich agencjach, zwłaszcza w tych związanych z branżami przemysłowymi, mimo próśb ponawianych przez Parlament od 2012 r. w jego sprawozdaniach w sprawie udzielenia absolutorium; wzywa Trybunał do sporządzenia i opublikowania pierwszego specjalnego sprawozdania w sprawie konfliktu interesów do końca czerwca 2017 r. oraz do corocznego publikowania takich sprawozdań; uważa, że sporządzanie sprawozdań rocznych w sprawie konfliktu interesów przez Trybunał ma kluczowe znaczenie dla integralności unijnych instytucji z uwagi na nadrzędne znaczenie stosunków między agencjami europejskimi związanymi z przemysłem, branżami przemysłowymi oraz przedsiębiorstwami zajmującymi się działalnością lobbingową;

11.  zauważa, że Trybunał przestrzega porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie redukcji personelu o 5 % w ciągu pięciu lat; pragnie dowiedzieć się do czerwca 2017 r., jak plany tej redukcji mają się do nowych rekrutacji przeprowadzonych przez Trybunał w 2015 r. oraz odsetka nowych procedur naboru w 2015 r.;

12.  ubolewa, że w 2015 r. wśród członków Trybunału odnotowano brak równowagi płci (5 członków płci żeńskiej w stosunku do 23 członków płci męskiej) oraz że liczba członków niedostatecznie reprezentowanej płci spadła do 3 w 2016 r.; ponadto ubolewa, że w Trybunale wciąż brak jest równowagi płci na wyższych stanowiskach i stanowiskach kierowniczych średniego szczebla (30,4 % / 69,6 %); wzywa Trybunał do propagowania równowagi płci, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych; domaga się ponadto, aby Trybunał informował organ udzielający absolutorium o podjętych w tym celu środkach, a także o osiągniętych wynikach, bez uszczerbku dla misji Trybunału;

13.  podkreśla, że równowaga geograficzna, czyli związek między narodowością personelu a wielkością państwa członkowskiego, musi nadal pozostać ważnym elementem zarządzania zasobami, zwłaszcza w odniesieniu do państw członkowskich, które wstąpiły do Unii w 2004 r. lub później; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał zatrudnia obecnie ogólnie zrównoważoną liczbę urzędników z państw członkowskich, które wstąpiły do Unii przed 2004 r., a także z państw członkowskich, które wstąpiły do Unii w 2004 r. lub później; zwraca jednak uwagę, że państwa członkowskie, które wstąpiły do Unii w 2004 r. lub później, są nadal niedostatecznie reprezentowane na wyższych szczeblach administracji i na stanowiskach kierowniczych, co wciąż wymaga poprawy;

14.  wyraża zaniepokojenie z powodu wysokiej liczby dni zwolnień chorobowych wśród pracowników; wzywa Trybunał do skoncentrowania się na działaniach związanych z poprawą dobrego samopoczucia pracowników, aby lepiej realizować swoje główne zadania;

15.  zwraca uwagę na stosowaną przez Trybunał metodę obliczania zwolnień chorobowych pracowników; jest zdania, że metoda ta nie jest odpowiednia, by skutecznie obliczać nieobecności z powodu choroby; wzywa Trybunał do zastosowania systemu obliczania w oparciu o dni nieobecności w pracy poszczególnych pracowników, na wzór innych instytucji;

16.  odnotowuje, że Trybunał zorganizował pięć posiedzeń wyjazdowych, głównie w ramach przygotowań do reformy Trybunału, w których udział wzięło niewielu członków personelu (jedynie 107); wzywa Trybunał do lepszego ukierunkowania swoich działań związanych z poprawą dobrego samopoczucia pracowników w celu uwzględnienia proaktywnego i pozytywnego rozwoju zasobów ludzkich, z udziałem możliwie jak największej liczby pracowników;

17.  zwraca uwagę na wzmocnione ramy etyczne Trybunału mające na celu unikanie konfliktów interesów, a także uchybień personelu i członków; zwraca się do Trybunału o udzielenie Parlamentowi informacji na temat przeglądu wewnętrznych przepisów Trybunału o przeciwdziałaniu molestowaniu;

18.  wzywa Trybunał do postanowienia o składaniu deklaracji interesów zamiast deklaracji o braku konfliktu interesów, gdyż samodzielna ocena sytuacji pod kątem występowania konfliktu interesów jest sama w sobie konfliktem interesów; uważa, że oceny sytuacji w zakresie konfliktu interesów musi dokonywać niezależna strona trzecia; zwraca się do Trybunału o złożenie do czerwca 2017 r. sprawozdania z wprowadzonych zmian i o wskazanie, kto zajmie się oceną sytuacji w zakresie konfliktu interesów; przypomina, że integralność i przejrzystość są kluczowymi elementami zaufania publicznego; domaga się, by Trybunał wprowadził jasne zasady dotyczące efektu "drzwi obrotowych” oraz by zastosował środki i sankcje odstraszające, takie jak zmniejszenie świadczeń emerytalnych lub zakaz pracy przez co najmniej trzy lata w podobnych instytucjach, w celu przeciwdziałania efektowi „drzwi obrotowych”;

19.  przypomina Trybunałowi, że zdecentralizowane agencje unijne muszą przyjąć kodeksy dobrego postępowania administracyjnego oraz, że zachęca się je do traktowania rejestru służącego przejrzystości jako instrumentu referencyjnego w kontaktach z odnośnymi przedstawicielami;

20.  apeluje do Trybunału o przystąpienie do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości;

21.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie portalu przejrzystości na stronie internetowej Trybunału, a także fakt, że Trybunał wprowadził już przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach; zaleca, aby Trybunał rozpowszechnił te przepisy wśród personelu, aby pracownicy mogli się z nimi zapoznać; zwraca się do Trybunału o dostarczenie do czerwca 2017 r. szczegółowych informacji o przypadkach sygnalizowania naruszeń w 2015 r. (o ile takie wystąpiły) oraz o tym, jakie zastosowano w tych przypadkach postępowanie i czym się ono zakończyło;

22.  zwraca uwagę, że w 2015 r. Trybunał był właścicielem trzech budynków, K1, K2 i K3; wzywa Trybunał do uwzględnienia planów prac modernizacyjnych tych budynków w jego rocznym sprawozdaniu z działalności oraz do zapewnienia zastosowania jak najwyższych standardów wydajności energetycznej w trakcie modernizacji;

23.  przyjmuje do wiadomości podsumowanie polityki Trybunału dotyczącej budynków zawarte w jego rocznym sprawozdaniu z działalności oraz domaga się bardziej szczegółowych informacji na ten temat w przyszłości;

24.  zwraca uwagę na zwiększoną ilość pracy tłumaczeniowej w 2015 r. – prawie 3 % więcej niż w roku 2014; zauważa, że w ramach reformy Trybunału dokonano optymalizacji struktury dyrekcji ds. tłumaczeń; wzywa Trybunał do wyjaśnienia, w jaki sposób dyrekcja ta usprawniła swoją działalność;

25.  zwraca uwagę na negocjacje między Trybunałem a Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w celu rozważenia możliwości wprowadzenia ustaleń administracyjnych; wzywa Trybunał do przekazania informacji na temat postępów w negocjacjach w tej sprawie;

26.  ponawia swój apel do Trybunału, aby w rocznych sprawozdaniach z działalności – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie poufności i ochrony danych – uwzględniał wyniki i konsekwencje spraw zamkniętych przez OLAF, w których przedmiotem dochodzenia był Trybunał lub jakikolwiek członek jego personelu;

27.  odnotowuje zalecenie służb audytu wewnętrznego dotyczące rozważenia bardziej racjonalnego wykorzystania samochodów służbowych przez Trybunał; zwraca się do Trybunału, by zajął się tą kwestią we współpracy z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz by poinformował Parlament o działaniach podjętych w celu bardziej racjonalnego zarządzania flotą;

28.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki i osiągnięcia Trybunału związane z ograniczeniem śladu środowiskowego; odnotowuje, że w 2013 r. Trybunał wdrożył projekt systemu ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) w celu uzyskania do końca 2016 r. certyfikatu EMAS; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w dniu 13 listopada 2015 r. Trybunał przyjął politykę środowiskową, formalizując swój udział w inicjatywie na rzecz wysokiej jakości zarządzania środowiskiem; wyraża zaniepokojenie z powodu opóźnienia w certyfikacji EMAS;

29.  przypomina o znaczeniu rozszerzania współpracy z europejskimi uniwersytetami w celu utworzenia specjalistycznych kierunków w dziedzinie europejskiego audytu; zwraca się do Trybunału o dalsze informowanie Parlamentu o ewolucji i wynikach tej rozszerzonej współpracy;

30.  domaga się, by Trybunał przewidział możliwość wydawania zaleceń w sprawie lepszego komunikowania się w zakresie budżetu Unii, jego funkcji i misji, a także skuteczniejszego sposobu objaśniania go obywatelom europejskim.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski,

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. L 69 z 13.3.2015,

(2)

Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 1.  

(3)

Dz.U. C 375 z 13.10.2016, s. 1.

(4)

Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 147.

(5)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Informacja prawna