Postup : 2016/2155(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0151/2017

Predkladané texty :

A8-0151/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0149

SPRÁVA     
PDF 458kWORD 60k
3.4.2017
PE 593.841v02-00 A8-0151/2017

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel V – Dvor audítorov

(2016/2155(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Benedek Jávor

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel V – Dvor audítorov

(2016/2155(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0273/2016)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20 022(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0151/2017),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Dvora audítorov absolutórium za plnenie rozpočtu Dvora audítorov za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Dvoru audítorov, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel V – Dvor audítorov

(2016/2155(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel V – Dvor audítorov,

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 15/2012: Riadenie konfliktu záujmov vo vybraných agentúrach EÚ,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0151/2017),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a vykonávaním koncepcie zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  oceňuje spoluprácu medzi Dvorom audítorov a Výborom Parlamentu pre kontrolu rozpočtu a víta poskytovanie pravidelnej spätnej väzby na základe žiadostí Parlamentu; víta nedávnu prax, ktorá umožňuje Parlamentu predkladať Dvoru audítorov návrhy v súvislosti s jeho ročným pracovným programom; vyzýva na ešte viac štruktúrovanú každoročnú diskusiu medzi predsedom Dvora audítorov a Konferenciou predsedov výborov Parlamentu;

2.  poznamenáva, že audit ročnej účtovnej závierky Dvora audítorov vykonáva nezávislý externý audítor, aby sa zabezpečilo uplatnenie rovnakých zásad transparentnosti a zodpovednosti, aké audítor uplatňuje na subjekty, ktoré kontroluje; berie na vedomie stanovisko audítora, že účtovná závierka Dvora audítorov poskytuje pravdivý a reálny obraz o finančnej situácii Dvora audítorov;

3.  zdôrazňuje, že v roku 2015 mal Dvor audítorov k dispozícii konečné rozpočtové prostriedky v celkovej výške 132 906 000 EUR (v roku 2014 to bolo 133 498 000 EUR) a že celková miera plnenia rozpočtu dosiahla 98,68 %; zdôrazňuje, že miera plnenia bola nižšia než v roku 2014 (98,8 %);

4.  zdôrazňuje, že rozpočet Dvora audítorov je čisto administratívny, pričom značná časť prostriedkov sa používa na výdavky súvisiace s osobami pracujúcimi v inštitúcii; zdôrazňuje však, že zavedenie PBB by sa nemalo uplatňovať iba na rozpočet tejto inštitúcie ako celku, ale malo by zahŕňať aj stanovenie konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených (SMART) cieľov pre jednotlivé útvary, oddelenia a ročné plány zamestnancov; v tejto súvislosti víta, že Dvor audítorov vykonáva zásadu PBB vo svojich každodenných operáciách;

5.  pripomína Dvoru audítorov, že podľa spoločného prístupu (odsek 54) audit decentralizovaných agentúr zostáva „v plnej zodpovednosti Dvora audítorov, ktorý riadi všetky požadované administratívne postupy a postupy verejného obstarávania“ ; nabáda Dvor audítorov, aby predložil návrhy na vyriešenie otázky auditu agentúr v kontexte prebiehajúcej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách a následnej revízie rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách; domnieva sa, že táto otázka by sa mala objasniť s cieľom znížiť nadmerné administratívne zaťaženie decentralizovaných agentúr, pričom by sa nemala narušiť potreba a účinnosť práce Dvora audítorov;

6.  berie na vedomie, že reforma Dvora audítorov sa uskutočnila v roku 2015 a Dvor audítorov ju považuje za úspešnú; očakáva, že mu bude predložené hodnotenie stratégie Dvora audítorov na roky 2013 – 2017 v polovici obdobia vrátane analýzy výsledkov, čo sa týka hlavných cieľov reformy;

7.  víta prístup Dvora audítorov v jeho správach zameriavajúci sa na pridanú hodnotu Únie; žiada, aby sa ďalej pokračoval v práci s ostatnými inštitúciami Únie na vývoji ukazovateľov výkonnosti a prioritách dobrej finančnej správy;

8.  konštatuje, že v revidovanom článku 163 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovuje, aby sa „osobitné správy vypracovali a prijali v [...] lehote [...] 13 mesiacov“; poznamenáva, že v roku 2015 nebol tento časový rámec splnený; naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby tento časový rámec dodržiaval bez toho, aby bola ohrozená kvalita správ; v tejto súvislosti nabáda Dvor audítorov, aby zlepšil odporúčania v jeho osobitných správach a boli ešte cielenejšie;

9.  domnieva sa, že osobitným správam Dvora audítorov by mali prijímajúce inštitúcie prikladať väčší význam a mali by obsahovať ročné špecializované správy; zdôrazňuje, že účinnosť jednotlivých osobitných správ by bolo možné zlepšiť, ak by boli včas zoskupené podľa osobitných oblastí politiky, na ktoré sa vzťahujú, čím by sa Parlamentu umožnilo venovať správy ad hoc týmto osobitným správam Dvora audítorom mimo postupu udeľovania absolutória;

10.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Dvoru audítorov sa do dnešného dátumu nepodarilo predložiť osobitnú správu o konflikte záujmov vo všetkých agentúrach, najmä pokiaľ ide o agentúry týkajúce sa priemyslu, a to i napriek tomu, že Parlament o ňu od roku 2012 opakovane žiadal vo svojich správach o absolutóriu; naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby vypracoval a uverejnil prvú osobitnú správu o konflikte záujmov do konca júna 2017 a následne ju zostavoval každý rok; domnieva sa, že vypracúvanie osobitných správ o konflikte záujmov Dvorom audítorov je nevyhnutné na zabezpečenie integrity inštitúcií Únie s ohľadom na mimoriadnu dôležitosť vzťahu medzi európskymi agentúrami v oblasti priemyslu, priemyselným odvetvím a lobujúcimi spoločnosťami;

11.  konštatuje, že Dvor audítorov plní medziinštitucionálnu dohodu o znížení počtu zamestnancov o 5 % v priebehu piatich rokov; žiada, aby bol do júna 2017 informovaný o tom, ako tomuto zníženiu zodpovedá prijatie nových zamestnancov Dvora audítorov v roku 2015, a o percentuálnom vyjadrení novo prijatých zamestnancov v roku 2015;

12.  so znepokojením konštatuje, že medzi členmi Dvora audítorov bola v roku 2015 rodová nerovnováha, keď mal päť členiek v porovnaní s 23 mužskými členmi a že počet menej zastúpeného rodu klesol v roku 2016 na tri; okrem toho so znepokojením konštatuje, že vysoké a stredné riadiace funkcie na Dvore audítorov sa naďalej vyznačujú rodovou nerovnováhou (30,4 % / 69,6 %); vyzýva Dvor audítorov, aby presadzoval vyvážené zastúpenie mužov a žien, najmä v riadiacich funkciách; ďalej vyzýva Dvor audítorov, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o prijatých opatreniach a dosiahnutých výsledkoch v tomto ohľade bez toho, aby ohrozil svoje poslanie;

13.  zdôrazňuje, že geografická vyváženosť, najmä pomer medzi štátnou príslušnosťou zamestnancov a veľkosťou členských štátov, musí zostať významným prvkom riadenia ľudských zdrojov, najmä s ohľadom na členské štáty, ktoré k Únii pristúpili v roku 2004 alebo neskôr; víta skutočnosť, že Dvor audítorov celkove dosiahol vyvážené zloženie úradníkov z členských štátov, ktoré pristúpili k Únii pred rokom 2004, a z členských štátov, ktoré pristúpili v roku 2014 alebo neskôr; napriek tomu poukazuje na to, že členské štáty, ktoré pristúpili k Únii v roku 2014 alebo neskôr, sú stále nedostatočne zastúpené na vyššej úrovni riadenia a vedúcich pozíciách, v čom treba stále dosiahnuť zlepšenie;

14.  vyjadruje znepokojenie nad vysokým počtom dní pracovnej neschopnosti zamestnancov; vyzýva Dvor audítorov, aby svoje činnosti v oblasti dobrých podmienok na pracovisku zacielil na zabezpečenie dobrých podmienok pre svojich zamestnancov tak, aby mohol lepšie plniť svoje hlavné poslanie;

15.  poukazuje na metódu použitú Dvorom audítorov na výpočet miery práceneschopnosti zamestnancov; zastáva názor, že táto metóda nie je vhodná na účinný výpočet neprítomnosti z dôvodu choroby; vyzýva Dvor audítorov, aby uplatňoval systém výpočtu založený na pracovných dňoch neprítomnosti jednotlivých zamestnancov, ako to robia ostatné inštitúcie;

16.  berie na vedomie, že Dvor audítorov zorganizoval päť výjazdových dní, najmä v súvislosti s prípravou reformy Dvora audítorov, na ktorých sa však zúčastnil nízky podiel zamestnancov (len 107); vyzýva Dvor audítorov, aby zameriaval svoje činnosti v oblasti dobrých podmienok na pracovisku lepšie s cieľom zahrnúť proaktívny a pozitívny rozvoj ľudských zdrojov za účasti čo najväčšieho počtu zamestnancov;

17.  berie na vedomie posilnenie etického rámca Dvora audítorov na predchádzanie konfliktom záujmov, ako aj pochybeniam zo strany zamestnancov a členov; vyzýva Dvor audítorov, aby Parlamentu podal správu o revízii svojich interných pravidiel proti obťažovaniu;

18.  naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby schválil predkladanie vyhlásení o záujmoch namiesto vyhlásení o neexistencii konfliktov záujmov, keďže sebahodnotenie v oblasti konfliktov záujmov je samo osebe konflikt záujmov; domnieva sa, že hodnotenie situácie s ohľadom na konflikty záujmov musí vykonať tretia nezávislá strana; žiada Dvor audítorov, aby ho do júna 2017 informoval o prijatých zmenách a o tom, kto kontroluje situáciu s ohľadom na konflikty záujmov; opakuje, že integrita a transparentnosť sú kľúčové prvky na získanie dôvery verejnosti; vyzýva Dvor audítorov, aby zaviedol jasné pravidlá týkajúce sa javu otáčavých dverí a zaviedol opatrenia a odrádzajúce sankcie, ako je zníženie dôchodku alebo zákaz pracovať najmenej tri roky v podobných orgánoch, s cieľom predchádzať javu otáčavých dverí;

19.  pripomína Dvoru audítorov, že decentralizované agentúry Únie musia prijať kódexy dobrej správnej praxe a byť podporované v tom, aby používali register transparentnosti ako referenčný nástroj pri ich interakcii s príslušnými zástupcami;

20.  vyzýva Dvor audítorov, aby pristúpil k medziinštitucionálnej dohode o povinnom registri transparentnosti;

21.  víta vytvorenie portálu transparentnosti na internetovej stránke Dvora audítorov, ako aj skutočnosť, že Dvor audítorov už zaviedol pravidlá týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti; odporúča Dvoru audítorov, aby šíril tieto pravidlá medzi svojimi zamestnancami, aby všetci zamestnanci o nich vedeli; žiada Dvor audítorov, aby do júna 2017 poskytol informácie o prípadoch oznámenia protispoločenskej činnosti v roku 2015, ak k nejakým došlo, a o postupe ich riešenia a výsledkoch;

22.  berie na vedomie, že v roku 2015 Dvor audítorov vlastnil tri budovy, K1, K2 a K3; žiada Dvor audítorov, aby plánovanie prác na modernizáciu týchto budov zahrnul do svojej výročnej správy o činnosti a počas modernizácie zabezpečil implementáciu najvyšších možných noriem energetickej účinnosti;

23.  berie na vedomie zhrnutie politiky Dvora audítorov v oblasti nehnuteľností zahrnuté v jeho výročnej správe o činnosti a žiada o poskytovanie podrobnejších informácií o tejto otázke v budúcnosti;

24.  berie na vedomie zvýšenie objemu prekladov v roku 2015, a to takmer o 3 % oproti roku 2014; konštatuje, že v rámci reformy Dvora audítorov sa optimalizovala štruktúra riaditeľstva pre preklad; vyzýva Dvor audítorov, aby objasnil, akým spôsobom toto riaditeľstvo zlepšilo svoju prácu;

25.  berie na vedomie rokovania medzi Dvorom audítorov a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) s cieľom zvážiť možnosť administratívnej dohody; vyzýva Dvor audítorov, aby informoval o pokroku v rokovaniach o tejto otázke;

26.  opätovne vyzýva Dvor audítorov, aby vo svojich výročných správach o činnosti v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov uvádzal výsledky a dôsledky prípadov, ktoré uzavrel OLAF, v ktorých bol predmetom prešetrovania Dvor audítorov alebo ktorýkoľvek jeho zamestnanec;

27.  berie na vedomie odporúčanie útvaru pre vnútorný audit, aby sa zvážilo racionálnejšie využívanie služobných vozidiel Dvora audítorov; vyzýva Dvor audítorov, aby túto záležitosť riešil v spolupráci so Súdnym dvorom Európskej únie a aby informoval Parlament o opatreniach prijatých s cieľom racionalizovať riadenie vozového parku;

28.  víta úsilie a úspechy Dvora audítorov v znižovaní svojej environmentálnej stopy; berie na vedomie, že Dvor audítorov začal projekt schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v roku 2013 s cieľom získať certifikáciu EMAS do konca roku 2016; víta skutočnosť, že Dvor audítorov prijal 13. novembra 2015 environmentálnu politiku, ktorou formalizoval svoju účasť na iniciatíve kvalitného environmentálneho riadenia; vyjadruje znepokojenie nad meškaním certifikácie EMAS;

29.  vyzdvihuje dôležitosť rozšírenia spolupráce s európskymi univerzitami v záujme vytvorenia špecializovaného štúdia európskeho auditu; vyzýva Dvor audítorov, aby Parlament priebežne informoval o vývoji a výsledkoch takejto budúcej rozšírenej spolupráce;

30.  vyzýva Dvor audítorov, aby zvážil možnosť predkladania odporúčaní o lepšej komunikácii o rozpočte Únie, jeho funkciách a poslaní a o tom, ako to všetko lepšie vysvetliť európskym občanom.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski,

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.

(2)

Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.  

(3)

Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.

(5)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právne oznámenie