Διαδικασία : 2016/2152(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0153/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0153/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0146

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 898kWORD 106k
4.4.2017
PE 593.979v02-00 A8-0153/2017

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(2016/2152(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Dennis de Jong

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(2016/2152(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0270/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2015, Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 314 παράγραφος 10 και 318 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου, της 16ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 22,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94, το άρθρο 98 παράγραφος 3 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0153/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Ιουλίου 2016, ο Πρόεδρος ενέκρινε τους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2015·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας, ως αρχικός κύριος διατάκτης, διαβεβαίωσε, στις 24 Ιουνίου 2016, ότι έχει την εύλογη βεβαιότητα ότι οι πόροι που διατέθηκαν για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου χρησιμοποιήθηκαν για τον προβλεπόμενο σκοπό σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι οι εφαρμοσθείσες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκειμένων πράξεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην ειδική αποτίμηση των διοικητικών και λοιπών δαπανών του 2015, δεν εντόπισε σοβαρές αδυναμίες στις εξετασθείσες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και στα εξετασθέντα συστήματα εσωτερικού ελέγχου των θεσμικών οργάνων και λοιπών οργανισμών που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 166 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 ορίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί απαλλαγής·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Πρόεδρό του όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(2016/2152(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94, το άρθρο 98 παράγραφος 3 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0153/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πιστοποίηση των οριστικών λογαριασμών, ο υπόλογος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («το Κοινοβούλιο») δηλώνει την εύλογη βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί παρέχουν αληθή και ορθή εικόνα της οικονομικής θέσης του Κοινοβουλίου ως προς όλες τις ουσιώδεις πτυχές και ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή του κανένα σημείο που να εγείρει επιφυλάξεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, στάλθηκαν στη διοίκηση του Κοινοβουλίου 129 ερωτήσεις και ελήφθησαν γραπτές απαντήσεις οι οποίες συζητήθηκαν δημόσια από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (επιτροπή CONT), παρουσία του αρμόδιου για τον προϋπολογισμό Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του εσωτερικού ελεγκτή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος, ιδίως με τη μορφή της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής, έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η πολιτική ηγεσία και η διοίκηση του Κοινοβουλίου λογοδοτούν στους πολίτες της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την ποιότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και η καλή διακυβέρνηση των ανθρώπινων πόρων θα πρέπει να αποτελούν κύριο στοιχείο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού·

Εποπτεία της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου

1.  επισημαίνει ότι το επίσημο σύστημα εποπτείας της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου έχει τέσσερις κύριες συνιστώσες:

α)  πιστοποίηση των οριστικών λογαριασμών από τον υπόλογο του Κοινοβουλίου·

β)  ετήσιες εκθέσεις του εσωτερικού ελεγκτή και γνώμη του εσωτερικού ελεγκτή για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου·

γ)  αποτίμηση των διοικητικών και άλλων δαπανών για όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, από τον εξωτερικό ελεγκτή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο· και

δ)  διαδικασία απαλλαγής την οποία ετοιμάζει η επιτροπή CONT και η οποία καταλήγει σε απόφαση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου·

2.  επισημαίνει ότι η ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή περιλαμβάνει τα ευρήματα από τις ειδικές ελεγκτικές εργασίες· αποσκοπεί στη βελτίωση της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αλλά όχι στην παροχή πλήρους εικόνας της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου· σημειώνει, επίσης, ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αντιπροσωπεύει απλώς τα αποτελέσματα ενός μικρού δείγματος (16 πράξεις) σε σχέση με τις πράξεις του Κοινοβουλίου·

3.  κατανοεί ότι, γενικά, το χαμηλό επίπεδο σφαλμάτων όσον αφορά τις δαπάνες διοικητικής λειτουργίας μπορεί να εξηγήσει τη σχετικά μειωμένη προσοχή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις πράξεις του Κοινοβουλίου·

4.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι ακόμη κι αν το ποσοστό σφάλματος είναι εντυπωσιακά χαμηλό, ο κίνδυνος για τη φήμη του θεσμικού οργάνου είναι σχετικά υψηλός, δεδομένου ότι τέτοιου είδους χρηματοοικονομικά και δημοσιονομικά σφάλματα μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κύρος του·

5.  προσθέτει ότι, πλέον, ως συνέπεια της πανθομολογούμενης ανάγκης για κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, οι απαλλαγές δεν θα πρέπει να περιορίζονται στον εντοπισμό παρατυπιών, αλλά να περιλαμβάνουν επίσης τη μέτρηση συγκεκριμένων επιδόσεων και αποτελεσμάτων, και ότι είναι και αυτό εξαιρετικά σημαντικό στην περίπτωση του Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι η έλλειψη αποτελεσμάτων έχει άμεσο αντίκτυπο στο κύρος του θεσμικού οργάνου·

6.  επισημαίνει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, το έργο που έχει αναλάβει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για διεξοδικότερη εξέταση των λογαριασμών της διοίκησης του Κοινοβουλίου·

Οι λογαριασμοί του Κοινοβουλίου

7.  σημειώνει ότι οι οριστικές πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2015 ανήλθαν σε 1 794 929 112 EUR, ή 19,78 % του τομέα V του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)(8) για τις διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης συνολικά για το 2015, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,2 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2014 (1 755 631 742 EUR)·

8.  επισημαίνει ότι τα συνολικά έσοδα που ήταν εγγεγραμμένα στους λογαριασμούς στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχονταν σε 176 367 724 EUR (2014: 174 436 852 EUR), συμπεριλαμβανομένων 27 988 590 EUR σε έσοδα για ειδικό προορισμό (2014: EUR 26 979 032)·

9.  επισημαίνει ότι τέσσερα κεφάλαια αναλογούν στο 71 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων: το κεφάλαιο 10 (Μέλη του οργάνου), το κεφάλαιο 12 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι), το κεφάλαιο 20 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα) και το κεφάλαιο 42 (Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών)· επισημαίνει ότι αυτό καταδεικνύει ότι οι δαπάνες του Κοινοβουλίου χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο συνέχειας δεδομένου ότι αφορούν ως επί το πλείστον αποδοχές των βουλευτών και του προσωπικού, αναπροσαρμοζόμενες σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις·

10.  λαμβάνει υπόψη τα ποσοτικά στοιχεία στη βάση των οποίων έκλεισαν οι λογαριασμοί του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2015, και συγκεκριμένα:

α) Διαθέσιμες πιστώσεις (EUR)

πιστώσεις για το 2015:

1 794 929 112

μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2014:

-

αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2014:

277 911 825

πιστώσεις που αντιστοιχούσαν σε έσοδα για ειδικό προορισμό για το 2015:

27 988 590

μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος που αντιστοιχούσαν σε έσοδα για ειδικό προορισμό από το 2014:

106 077 150

Σύνολο:

2 206 906 677

β) Απορρόφηση των πιστώσεων κατά το οικονομικό έτος 2015 (EUR)

αναλήψεις υποχρεώσεων:

2 176 992 756

εκτελεσθείσες πληρωμές:

1 770 807 099

πιστώσεις που μεταφέρθηκαν αυτόματα περιλαμβανομένων των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό:

392 379 176

πιστώσεις που μεταφέρθηκαν μη αυτόματα:

-

ακυρωθείσες πιστώσεις:

43 720 402

γ) Έσοδα του προϋπολογισμού (EUR)

που εισπράχθηκαν το 2015:

176 367 724

δ) Συνολικός ισολογισμός την 31η Δεκεμβρίου 2015 (EUR)

1 511 058 599

11.  επισημαίνει ότι το 2015 αναλήφθηκαν υποχρεώσεις για το 99,1 % των πιστώσεων που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, με ποσοστό ακυρώσεων 0,9 %, και ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, επιτεύχθηκε πολύ υψηλό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

12.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι ακυρωθείσες πιστώσεις ανήλθαν συνολικά σε 41 422 684 EUR, το δε μεγαλύτερο μέρος των ακυρώσεων αφορούσε μισθούς και δαπάνες σε σχέση με τα κτίρια·

13.  σημειώνει ότι η συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων ανερχόταν σε 71 000 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 4 % του συνόλου των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από γραμμές προσωρινών πιστώσεων και από άλλες πηγές, προκειμένου να συμβάλουν στη χρηματοδότηση των ετήσιων πληρωμών μισθωμάτων για το κτίριο Konrad Adenauer· ζητεί, η κτιριακή πολιτική του Κοινοβουλίου να καθορίζεται με επαρκή σαφήνεια στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον προϋπολογισμό· θεωρεί ότι το επίπεδο της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων είναι πολύ υψηλό· πιστεύει ακράδαντα ότι η αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού θα περιορίσει τη μεταφορά αυτή στο απολύτως ελάχιστο· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκπονήσει έκθεση για την κτιριακή πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Γνώμες του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την ακρίβεια των λογαριασμών του 2015 και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται αυτοί οι λογαριασμοί

14.  επισημαίνει ότι, από τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο, συνάγεται ότι οι δαπάνες για τη «Διοίκηση» δεν περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος, αλλά ότι, με βάση τα επτά σφάλματα που προσδιορίστηκαν ποσοτικά, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον τομέα 5 του ΠΔΠ για τις δαπάνες διοίκησης είναι 0,6 % (έναντι 0,5 % το 2014)·

15.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι από τις 151 πράξεις που εξετάστηκαν για όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, οι 22 (14,6 %) περιείχαν σφάλμα· σημειώνει, ωστόσο, ότι στις 22 αυτές πράξεις μόνο επτά σφάλματα εκτιμήθηκαν ποσοτικά, και είχαν, επομένως, δημοσιονομικές επιπτώσεις, με αποτέλεσμα το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος να διαμορφώνεται στο 0,6 %·

16.  λαμβάνει επίσης υπό σημείωση τα ειδικά συμπεράσματα για το Κοινοβούλιο που περιέχονται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ανεπάρκειες όσον αφορά τους ελέγχους κατά την έγκριση και την εκκαθάριση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 2014· οι ανεπάρκειες αυτές αφορούσαν μόνο μία από τις 16 εξετασθείσες πράξεις του Κοινοβουλίου σε σχέση με πολιτικές ομάδες, και εξαλείφθηκαν το 2015·

17.  λαμβάνει υπόψη τις απαντήσεις που έδωσε το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης με το Ελεγκτικό Συνέδριο· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να τηρεί την αρμόδια επιτροπή ενήμερη σχετικά με την εφαρμογή της σύστασής του για την παροχή καλύτερης καθοδήγησης και να επανεξετάσει το υφιστάμενο πλαίσιο ελέγχου της εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που διατίθενται στις πολιτικές ομάδες·

Η ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή

18.  επισημαίνει ότι, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής με τον εσωτερικό ελεγκτή στις 30 Ιανουαρίου 2017, ο εσωτερικός ελεγκτής παρουσίασε την ετήσια έκθεσή του και δήλωσε ότι το 2015 είχε εγκρίνει εκθέσεις για τα ακόλουθα ζητήματα:

–  επακολούθηση ανοικτών ενεργειών από εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου·

–  κώδικας δεοντολογίας για την πολυγλωσσία·

–  επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα ΤΠ και μέτρηση επιδόσεων·

–  Σύστημα Δημοσιονομικής Διαχείρισης (FMS)·

–  διαδικασία ανάκτησης οφειλών·

–  διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας·

–  απογραφή και διαχείριση εξωτερικής πραγματογνωσίας του μηχανογραφικού κέντρου·

19.  λαμβάνει υπόψη και υποστηρίζει τις απόψεις που εξέφρασε ο εσωτερικός ελεγκτής όσον αφορά την ανάγκη:

–  να καταρτιστεί αιτιολογημένη πρόταση επικαιροποίησης του κώδικα δεοντολογίας για την πολυγλωσσία όσον αφορά τις υπηρεσίες διερμηνείας, η οποία θα περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τον προγραμματισμό των συνεδριάσεων που συνδέονται με τριμερείς διαλόγους·

–  να βελτιωθεί το κανονιστικό πλαίσιο για τις συνεδριάσεις με διερμηνεία, μεταξύ άλλων με: καλύτερη ευθυγράμμιση των υφιστάμενων συνόλων κανόνων· μέτρα για περισσότερο ομοιόμορφη κατανομή της ζήτησης μέσα στην εβδομάδα και για τον εντοπισμό και την κάλυψη υποχρησιμοποιούμενων χρονοθυρίδων· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να μειωθεί ο αριθμός των ακυρώσεων συνεδριάσεων με σύντομη προειδοποίηση, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα μια ιδιαίτερα ανορθολογική κατανομή πόρων·

–  να καταρτιστούν σχετικά κριτήρια και ενδεικτικά όρια για την κίνηση νομικών διαδικασιών και για την παραίτηση από χρέη, τα οποία θα υποβληθούν προς έγκριση στον αρχικό κύριο διατάκτη·

–  να καθιερωθεί η κατάλληλη διακυβέρνηση και πολιτική (συμπεριλαμβανομένων θεσμικής καθοδήγησης και πρακτικών ρυθμίσεων) για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας·

20.  επισημαίνει ότι, στο τέλος του 2015 και αφού είχαν διεξαχθεί αλλεπάλληλοι έλεγχοι επακολούθησης, τέσσερις ενέργειες από την επισκόπηση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, όλες «μέτριου κινδύνου», παραμένουν ανοικτές, για μία δε από αυτές η προθεσμία μετατέθηκε στο 2017, στο πλαίσιο του νέου συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου· καλεί τον εσωτερικό ελεγκτή να τηρεί ενήμερη την επιτροπή CONT σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τις ενέργειες αυτές·

21.  ζητεί από τον εσωτερικό ελεγκτή, κατά την υποβολή της ετήσιας έκθεσής του, να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις πτυχές οι οποίες εμφάνισαν ανεπάρκειες και/ή παρατυπίες και να εισάγει μέτρα που επιτρέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων· ζητεί επίσης από τον εσωτερικό ελεγκτή να παράσχει ενημέρωση για την παρακολούθηση, τις εξελίξεις και τις λύσεις σε σχέση με τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την άσκηση της εντολής του·

Επακολούθηση του ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή για το 2014

22.  λαμβάνει υπό σημείωση τις γραπτές απαντήσεις στο ψήφισμα σχετικά με την απαλλαγή για το 2014, που διαβιβάστηκαν στην επιτροπή CONT στις 20 Οκτωβρίου 2016, καθώς και την παρουσίαση που έκανε ο Γενικός Γραμματέας για διάφορες ερωτήσεις και αιτήματα που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή για το 2014, όπως επίσης την επακόλουθη ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι σε πολλά από τα εν λόγω αιτήματα δεν δόθηκε συνέχεια χωρίς να αναφερθεί κάποιος λόγος ή να δοθεί εξήγηση· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να παρέχεται συχνότερα η δυνατότητα να εξετάζονται με τον Γενικό Γραμματέα στην Επιτροπή CONT προβλήματα που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και την εκτέλεσή του·

23.  παρατηρεί μια ασυνέπεια μεταξύ των ημερομηνιών για την υποβολή του σχεδίου έκθεσης σχετικά με την απαλλαγή του Κοινοβουλίου και της δυνατότητας για την υποβολή πρόσθετων ερωτήσεων προς τον Γενικό Γραμματέα· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να παρέχει απαντήσεις στις πρόσθετες ερωτήσεις πριν από την προθεσμία υποβολής τροπολογιών και, εάν κρίνεται απαραίτητο, πριν από την ψηφοφορία στην επιτροπή·

Η απαλλαγή του Κοινοβουλίου για το 2015

24.  σημειώνει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του αρμόδιου για τον προϋπολογισμό Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και της επιτροπής CONT, που έλαβε χώρα στις 30 Ιανουαρίου 2017, παρουσία του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του εσωτερικού ελεγκτή·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που ανέλαβε η διοίκηση του Κοινοβουλίου να μεριμνά διαρκώς για τη βελτίωση των επιδόσεων των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου στο σύνολό τους και να το πράττει με αποτελεσματικό τρόπο, μολονότι θεωρεί επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εφαρμογή των αλλαγών στην πράξη καθυστερεί υπερβολικά·

26.  σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο έχει ετήσιο κόστος 3,60 EUR ανά πολίτη και επομένως δεν υστερεί σε τίποτα έναντι των άλλων εθνικών κοινοβουλευτικών συστημάτων, όταν μάλιστα το ένα τρίτο του κόστους αυτού οφείλεται σε βασικούς παράγοντες (πολυγλωσσία και τόποι εργασίας) στους οποίους το ίδιο το Κοινοβούλιο έχει περιορισμένη επιρροή και οι οποίοι δεν υφίστανται στη μορφή αυτή στα άλλα κοινοβούλια·

27.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι η προσοχή που δίνεται στην κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων διαφέρει μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων και ότι, ενώ έχει αναπτυχθεί πολύ, για παράδειγμα, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών (ΓΔ FINS), στους άλλους τομείς της διοίκησης εξακολουθεί να βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να μεριμνά ώστε να τίθενται σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι, οι οποίοι θα παρακολουθούνται, σε όλους τους τομείς της διοίκησης·

28.  επισημαίνει την απάντηση του Γενικού Γραμματέα αναφορικά με την προσβασιμότητα της εφαρμογής ePetition στους βουλευτές και το ευρύ κοινό, καθώς και την έκθεση της Νομικής Υπηρεσίας· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παρέχει ενημέρωση ως προς τις ενέργειες που εξασφαλίζουν τη συνέχεια στις συστάσεις της Νομικής Υπηρεσίας·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσοχή που δίνει η διοίκηση στη βιωσιμότητα, ιδίως στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, με την έναρξη ισχύος της νέας οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις(9) είναι πλέον εφικτό να δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα σε κριτήρια κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας αντί του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής·

30.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει σχέδιο δράσης σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων του Κοινοβουλίου και να περιλάβει, εν προκειμένω, αξιολόγηση για τη χρήση των οικολογικών δημόσιων συμβάσεων ως μέσου·

31.  σημειώνει ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου ανέρχεται σε 114 εκατομμύρια EUR ετησίως και επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση Fox-Häfner του 2013, το 78 % του συνόλου των αποστολών του οργανικού προσωπικού του Κοινοβουλίου προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα της γεωγραφικής διασποράς των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της εν λόγω διασποράς εκτιμάται μεταξύ 11 000 και 19 000 τόνων εκπομπών CO2· καλεί το Προεδρείο να ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα να διαμορφώσει χωρίς καθυστέρηση έναν οδικό χάρτη για μια ενιαία έδρα για το Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ανταποκριθούν στην ανάγκη χάραξης οδικού χάρτη για μία ενιαία έδρα, προκειμένου να επιτευχθούν μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις, όπως έχει δηλώσει το Κοινοβούλιο σε διάφορα προηγούμενα ψηφίσματά του· πιστεύει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και η ανάγκη επανεγκατάστασης των ευρωπαϊκών οργανισμών που έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαιρετική ευκαιρία για να διευθετηθούν ταυτόχρονα διάφορα άλλα ζητήματα· επισημαίνει, ωστόσο, το άρθρο 341 ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι οι έδρες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης αποφασίζονται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών, και το Πρωτόκολλο 6 που επισυνάπτεται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει την έδρα του στο Στρασβούργο· υπενθυμίζει ότι η λύση της ενιαίας έδρας απαιτεί τροποποίηση της Συνθήκης·

32.  υπενθυμίζει την απάντηση της διοίκησης στην ερώτηση 75 του ερωτηματολογίου για την απαλλαγή του Κοινοβουλίου για το 2013, δηλαδή ότι είχε αποφασίσει να θέσει τέρμα στην πρακτική των αποστολών μεγάλης διάρκειας και να επιτύχει με τον τρόπο αυτό σημαντικές εξοικονομήσεις, και θεωρεί, επομένως, σοβαρή αντίφαση το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή 13 υπάλληλοι βρίσκονται σε αποστολές μεγάλης διάρκειας· θεωρεί ότι οι αποστολές μεγάλης διάρκειας για έναν υπάλληλο, με αποζημίωση εκπατρισμού και ημερήσια αποζημίωση, στον τόπο προηγούμενης κατοικίας και διαβίωσης του υπαλλήλου αποτελούν κατακριτέα, όσον αφορά τη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων, και αντίθετη προς τους κανόνες πρακτική· εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να διευκρινίζονται οι περιστάσεις που οδηγούν σε κάθε αποστολή μεγάλης διάρκειας, και ιδίως να αποκαλύπτονται οι λόγοι και το κόστος των αποστολών αυτού του είδους·

33.  υπενθυμίζει ότι όλοι οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της Ένωσης, ακόμη και όσοι εργάζονται στα ιδιαίτερα γραφεία, πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της Ένωσης, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης· επισημαίνει ότι οι υπάλληλοι της Ένωσης πληρώνονται με χρήματα των φορολογουμένων, τα οποία δεν προορίζονται για τη χρηματοδότηση υπαλλήλων γραφείων τύπου ή άλλου προσωπικού που ασχολείται με την προώθηση ενδεχόμενων εθνικών πολιτικών συμφερόντων ενός Προέδρου· καλεί το Προεδρείο να καθορίσει σαφείς διατάξεις στους κανόνες του Κοινοβουλίου·

34.  επισημαίνει την απόφαση του Προέδρου, της 21ης Οκτωβρίου 2015, με την οποία ο Πρόεδρος επιδίωξε να κάνει διορισμούς σε διευθυντικές θέσεις του οργάνου χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες, και συγκεκριμένα χωρίς ανακοίνωση για την πλήρωση κενής θέσης· σημειώνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ήταν σύμφωνη με τους κανόνες (απάντηση της διοίκησης στο δεύτερο ερωτηματολόγιο της επιτροπής CONT)· ζητεί την επίσημη ανάκληση της εν λόγω απόφασης του Προέδρου·

35.  επισημαίνει ότι, στις 15 Δεκεμβρίου 2015, ο Πρόεδρος έλαβε προσωπικά την απόφαση να χορηγήσει στα μέλη του γραφείου του ειδικό επίδομα, χωρίς περιορισμό στο ύψος του ποσού, επιπλέον του ισχύοντος επιδόματος για τα μέλη ιδιαίτερου γραφείου, παρά το γεγονός ότι ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης δεν προβλέπει τέτοιο επίδομα· θέτει εκ νέου το ερώτημα κατά πόσον η απόφαση αυτή είναι νόμιμη και τα ειδικά επιδόματα έγκυρα· ζητεί να διερευνηθεί αν θα πρέπει να ανακληθεί η συγκεκριμένη απόφαση·

Διαχείριση του καθεστώτος επιδοτήσεων για ομάδες επισκεπτών

36.  λαμβάνει υπόψη ότι, στις 24 Οκτωβρίου 2016, το Προεδρείο ενέκρινε τους αναθεωρημένους κανόνες για την καταβολή χρηματοδοτικών συνεισφορών σε επιδοτούμενες ομάδες επισκεπτών·

37.  επικροτεί το γεγονός ότι έτσι περιορίζονται σημαντικά οι πληρωμές σε μετρητά και καθίστανται υποχρεωτικά τα ηλεκτρονικά τραπεζικά εμβάσματα, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι κίνδυνοι κλοπής και ο κίνδυνος προσβολής της φήμης του Κοινοβουλίου, ενώ εξακολουθεί, παράλληλα, να παρέχεται σημαντική ευελιξία· υποστηρίζει την πρόθεση του Προεδρείου να αξιολογήσει το αναθεωρημένο σύστημα μετά από ένα έτος εφαρμογής· εκφράζει, ωστόσο, την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι μπορούν να ορίζονται κοινοβουλευτικοί βοηθοί για να λαμβάνουν πληρωμές στους προσωπικούς λογαριασμούς τους και να δικαιολογούν δαπάνες της ομάδας· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι αυτό επιβαρύνει αδικαιολόγητα τους ΔΚΒ με οικονομική και νομική ευθύνη και τους εκθέτει σε δυνητικό κίνδυνο· καλεί το Προεδρείο να επανεξετάσει το θέμα κατά προτεραιότητα·

38.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον Πρόεδρό του όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2014 και διέγραψε την τελευταία στιγμή σημαντικές παραγράφους που έθεταν περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές δραστηριότητες του Προέδρου και τη δημοσιονομική συμπεριφορά του στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014·

Μητρώο διαφάνειας και συγκρούσεις συμφερόντων

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και του κοινού για το Κοινοβούλιο και τη διοίκησή του· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι δυσκολεύονται να λάβουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αναζητούν· επισημαίνει ότι η διαφάνεια του Κοινοβουλίου και της διοίκησής του είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημοκρατική νομιμοποίηση του θεσμικού οργάνου και ότι, πάντοτε σε πλαίσιο σεβασμού των κανόνων που διέπουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες·

40.  καλεί το Προεδρείο να αναρτά στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου τα συναφή έγγραφα που του υποβάλλει ο Γενικός Γραμματέας σε μηχαναναγνώσιμη μορφή, εκτός αν η φύση των πληροφοριών που περιέχουν δεν το επιτρέπει, όπως, για παράδειγμα, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων·

41.  τονίζει για μία ακόμη φορά την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και προσβασιμότητα στο έργο των εσωτερικών οργάνων λήψης αποφάσεων του Κοινοβουλίου, ιδίως του Προεδρείου· ζητεί, οι ημερήσιες διατάξεις του Προεδρείου να δημοσιεύονται έγκαιρα στο ενδοδίκτυο και να μειωθεί αισθητά η προθεσμία της δημοσίευσης των πρακτικών των συνεδριάσεων· επισημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να αναμένεται η μετάφρασή τους σε όλες τις γλώσσες·

42.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει στο Προεδρείο το παρόν ψήφισμα, υποδεικνύοντας όλα τα σημεία για τα οποία ζητείται από το Προεδρείο η ανάληψη δράσης ή η λήψη απόφασης· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να καταρτίσει σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα που θα επιτρέπουν στο Προεδρείο να δίνει συνέχεια και/ή απάντηση στις συστάσεις που περιλαμβάνονται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για τη χορήγηση απαλλαγής και να ενσωματώνει τα αποτελέσματα στο ετήσιο έγγραφο παρακολούθησης· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώνει στον κατάλληλο χρόνο τις Επιτροπές Προϋπολογισμού και Ελέγχου του Προϋπολογισμού για όλα τα σχέδια που υποβάλλονται στο Προεδρείο και τα οποία έχουν σημαντική επίπτωση στον προϋπολογισμό·

43.  πιστεύει ότι οι βουλευτές πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο του Κοινοβουλίου για να εξασφαλίζουν στις εκλογικές τους περιφέρειες τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια σχετικά με τις δραστηριότητές τους και καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τον Γενικό Γραμματέα να αναπτύξει ένα σύστημα το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δημοσιεύουν λεπτομέρειες για τις συναντήσεις τους με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων· καλεί επίσης τον Γενικό Γραμματέα να μεριμνήσει για την παροχή αυτής της δυνατότητας χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, όπως είχε ζητήσει ήδη στο ψήφισμά για την απαλλαγή του Κοινοβουλίου για το 2014·

44.  επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις αποζημιώσεις γενικών εξόδων (ΑΓΕ), όπως διατυπώθηκε στις παραγράφους 36 έως 39 του ψηφίσματος για την απαλλαγή του Κοινοβουλίου για το 2014· σημειώνει ότι οι βουλευτές που το επιθυμούν έχουν ήδη τη δυνατότητα να ζητούν την επιστροφή των εξόδων οικονομικού ελέγχου ως επιλέξιμης δαπάνης που σχετίζεται με την αποζημίωση γενικών εξόδων· καλεί το Προεδρείο να εξετάσει αν μπορούν να βρεθούν οικονομικά αποδοτικοί τρόποι για τον έλεγχο των εξόδων των βουλευτών από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου, αντί να πρέπει να απευθύνονται σε εξωτερικούς ελεγκτές·

45.  επισημαίνει το χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης μεταξύ των βουλευτών όσον αφορά τη δυνατότητα επιστροφής των πλεονασμάτων της αποζημίωσης γενικών εξόδων· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να μεριμνήσει κατά προτεραιότητα προκειμένου να γίνει γνωστή αυτή η δυνατότητα· καλεί τους βουλευτές να επιστρέφουν τα πλεονάσματα κατά τη λήξη της θητείας τους·

46.  ομοίως, καλεί τον Γενικό Γραμματέα να μεριμνήσει ώστε οι βουλευτές που επιθυμούν να δημοσιεύουν σε δικές τους ιστοσελίδες λεπτομερή στοιχεία για τις πληρωμές κάθε άλλου είδους αποζημιώσεων που τους καταβάλλει το Κοινοβούλιο, να διαθέτουν τα σχετικά δεδομένα σε μορφή που επιτρέπει την περαιτέρω επεξεργασία τους με εύκολο τρόπο·

47.  καλεί ακόμη τον Γενικό Γραμματέα να εξασφαλίσει τη δυνατότητα αυτή και στις ενδιαφερόμενες πολιτικές ομάδες·

48.  σημειώνει ότι στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου διατίθεται σειρά εγγράφων σχετικά με τις αποφάσεις για την αναγνώριση ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για τον καθορισμό του τελικού ποσού χρηματοδότησης· καλεί το Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του ισχύοντος ενωσιακού νομοθετήματος για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων(10), όπου θα προβλέπονται αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη σύσταση ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να προλαμβάνονται αθέμιτες συμπεριφορές·

49.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση ειδικού εντύπου στο οποίο οι εισηγητές μπορούν να δηλώνουν ποιοι εκπρόσωποι συμφερόντων επηρέασαν τις εκθέσεις τους («νομοθετικό αποτύπωμα»)·

50.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τη διοίκηση του Κοινοβουλίου για την εκπόνηση έκθεσης σχετικά με τη χρήση χώρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και άλλες εξωτερικές οργανώσεις·

51.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο σημερινός κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές μπορεί να χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα:

–  παράλληλη αμειβόμενη απασχόληση των βουλευτών·

–  δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων από πρώην βουλευτές έναντι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, στο διάστημα κατά το οποίο δικαιούνται μεταβατική αποζημίωση·

–  καταχώριση των δηλώσεων συμφερόντων των βουλευτών·

–  σύνθεση και αρμοδιότητες της συμβουλευτικής επιτροπής.

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

52.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για την ανάπτυξη δεικτών μέτρησης των επιδόσεων των δραστηριοτήτων επικοινωνίας του Κοινοβουλίου και καλεί τον Γενικό Γραμματέα, στην έκθεση δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου για το 2016, να αφιερώσει χωριστό τμήμα στην αποτελεσματικότητα αυτής της νέας προσέγγισης στον τομέα της επικοινωνίας που βασίζεται στις επιδόσεις·

53.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την τρέχουσα επικοινωνιακή στρατηγική του Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της τρέχουσας στρατηγικής, ιδίως όσον αφορά το ύψος της χρηματοδότησής της, και καλεί τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να καταρτίσουν επικοινωνιακή στρατηγική που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του οργάνου με τρόπο ουσιαστικό και οικονομικό·

54.  υποστηρίζει τα διάφορα προγράμματα που έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τις επισκέψεις δημοσιογράφων και πολιτών οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου·

55.  επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, το αίτημα που είχε διατυπώσει κατά την απαλλαγή για το 2014, όπου ανέφερε ότι ο ιστότοπος του Κοινοβουλίου εξακολουθούσε να μην είναι αρκετά φιλικός προς τον χρήστη, ήταν δύσκολος στην περιήγηση και δεν είχε ακόμη ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να βρεθούν γρήγορα χρήσιμες πληροφορίες· επισημαινόταν επίσης, ότι δεδομένης της σημασίας της επικοινωνίας με τους ευρωπαίους πολίτες, ο ιστότοπος δεν συνέβαλλε στη βελτίωση της εικόνας του Κοινοβουλίου στο ευρύ κοινό·

56.  καλεί τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (ΓΔ COMM) να καθιερώσει έναν αποτελεσματικότερο και πιο εύχρηστο ιστότοπο, που θα περιλαμβάνει μια αποτελεσματικότερη μηχανή αναζήτησης στον Ιστό και ο οποίος θα αναβαθμίζει την εικόνα του Κοινοβουλίου στο ευρύ κοινό και θα αποκρίνεται αμεσότερα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των πολιτών· διαπιστώνει ότι, παρά το γεγονός ότι δαπανήθηκαν σημαντικοί πόροι, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα δεν παύουν να είναι μέτρια·

57.  εκφράζει την ανησυχία του για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνιακής στρατηγικής του Κοινοβουλίου· ζητεί, εν προκειμένω, συνολική αναθεώρηση της σημερινής στρατηγικής και, ειδικότερα, ενεργητικότερη προσέγγιση έναντι όσων δεν ενδιαφέρονται άμεσα για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου ή είναι ακόμη και επιφυλακτικοί όσον αφορά τη λειτουργία του· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αναπτύξει μια νέα στρατηγική για να προσεγγίσει και αυτούς τους πολίτες, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες, προκειμένου να αντιμετωπίζονται κατάλληλα οι αδικαιολόγητες προκαταλήψεις έναντι του Κοινοβουλίου, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται περιττές και δαπανηρές διαφημιστικές εκστρατείες·

58.  υπογραμμίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού της αποστολής των Γραφείων Ενημέρωσης του Κοινοβουλίου προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση των νέων τεχνολογιών και μοντέλων επικοινωνίας και να αξιοποιηθεί η προνομιακή γεωγραφική θέση τους κοντά στους πολίτες, ώστε να ενταθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο, όπως οι συζητήσεις με βουλευτές και με την κοινωνία των πολιτών, ούτως ώστε να ακούγεται η γνώμη των πολιτών και να υπάρχει επαφή μαζί τους· τονίζει ότι ο διαδικτυακός διάλογος και η προσοχή των μέσων ενημέρωσης που προκαλούν οι εκδηλώσεις αυτές αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην περαιτέρω προσέγγιση των πολιτών· επισημαίνει ότι το κόστος για τα κτίρια και το προσωπικό των Γραφείων Ενημέρωσης του Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη είναι δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα χρήματα που δαπανώνται για την κύρια αποστολή των γραφείων αυτών· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει, έως το τέλος του 2017, στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών λεπτομερή έκθεση δραστηριότητας και χρηματοοικονομική έκθεση για τα Γραφεία Ενημέρωσης στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο αντίστοιχα, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξία που προσθέτουν·

59.  εκφράζει την ανησυχία του για τις απαντήσεις που δόθηκαν σε ερωτήσεις για γραπτή απάντηση σχετικά με τα Γραφεία Ενημέρωσης του Κοινοβουλίου σε ορισμένα κράτη μέλη, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις μόνον ένα κλάσμα του κόστους λειτουργίας τους συνδέεται με τους πραγματικούς σκοπούς και τα καθήκοντα των γραφείων αυτών, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων δαπανάται σε ενοίκια γραφείων και σε μισθούς και έξοδα μετακίνησης του προσωπικού τους·

60.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να βελτιώσει την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων, έτσι ώστε, για παράδειγμα, η ανάπτυξη νέων σημαντικών εργαλείων όπως η νομοθετική αμαξοστοιχία να γίνεται γνωστή στο ευρύτερο κοινό, εσωτερικό και εξωτερικό·

Βραβείο LUX

61.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή παρουσίαση που έγινε στην επιτροπή CONT και στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με την έρευνα που είχε ζητηθεί στο πλαίσιο της απαλλαγής για το 2013, η οποία διεξήχθη προκειμένου να διαπιστωθεί αν το βραβείο LUX είναι ευρέως γνωστό και ποια είναι η γνώμη του κοινού για αυτό, αν έχει γνώμη το κοινό, στα διάφορα κράτη μέλη, και σχετικά με τα πορίσματα της έρευνας αυτής·

62.  υπενθυμίζει ότι αντικείμενο της έρευνας ήταν κυρίως η ευαισθητοποίηση των βουλευτών και των σκηνοθετών στο θέμα του κινηματογραφικού βραβείου LUX, όσον αφορά τον σκοπό του βραβείου, που είναι να καταδείξει στους πολίτες την προσήλωση του Κοινοβουλίου σε αξίες κοινής αποδοχής όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αλληλεγγύη, και τη δέσμευσή του υπέρ της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας·

63.  σημειώνει ότι το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα ήταν χαμηλό, μόλις 18 %, των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 137 βουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες και τα κράτη μέλη, και ότι μεταξύ των βουλευτών αυτών περισσότεροι από το 90 % ήταν ενήμεροι για κινηματογραφικό βραβείο LUX, το 75 % κατανοούσαν σωστά τον σκοπό του κινηματογραφικού βραβείου LUX και πάνω από το 80 % είχαν θετική άποψη για το βραβείο·

64.  δεν είναι πεπεισμένο για την μέθοδο επιλογής, σύμφωνα με την οποία οι τελικές υποψηφιότητες και ο νικητής επιλέγονται από τους βουλευτές, και καλεί το Προεδρείο να υποβάλει έκθεση σχετικά με εναλλακτικά μοντέλα για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, για παράδειγμα με την υποστήριξη ανάλογης πρωτοβουλίας από τις οργανώσεις των ίδιων των σκηνοθετών·

65.  επισημαίνει ότι, παρόλο που με την πάροδο των ετών έχει αυξηθεί ο αριθμός των θεατών, ο αριθμός των 43 000 θεατών σε ολόκληρη την Ένωση εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλός και εγείρει ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητα του βραβείου Lux·

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

66.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον Μάρτιο του 2016, στη συνέχεια καθυστέρησε μέχρι τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2016 και τώρα έχει προγραμματιστεί για τις 6 Μαΐου 2017·

67.  επισημαίνει με ανησυχία τις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με τη φύση των προσωρινών εκθέσεών του· διερωτάται μήπως το περιεχόμενο των εκθέσεων στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά από τα αρμόδια όργανα ενός μουσείου·

68.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα υποδέχεται 250 000 επισκέπτες ετησίως· επισημαίνει ότι οι ετήσιες δαπάνες λειτουργίας της εγκατάστασης αυτής εκτιμώνται σε 13,3 εκατομμύρια EUR· εκφράζει ανησυχία για τον σχετικά χαμηλό αριθμό επισκεπτών σε σύγκριση με το υψηλό κόστος λειτουργίας, δεδομένου ότι το 2015 το Κοινοβούλιο υποδέχτηκε 326 080 επισκέπτες και ότι το κόστος λειτουργίας ήταν μόλις 4,3 εκατομμύρια EUR·

69.  ζητεί από το Προεδρείο να εξετάσει το ενδεχόμενο προσαρμογής της διαχείρισης του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας σε μια περισσότερο διοικητική προσέγγιση, διερευνώντας τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, ιδίως με την Επιτροπή και το Συμβούλιο·

70.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να συμβάλει με 800 000 EUR ετησίως στο κόστος λειτουργίας του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· θεωρεί, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συμβάλει σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στο εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας·

Γενική Διεύθυνση Προσωπικού (ΓΔ PERS)

71.  επισημαίνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, εργάζονταν στη Γραμματεία συνολικά 5 391 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι (96 περισσότεροι από ό, τι στις 31 Δεκεμβρίου 2014), ενώ 771 συνολικά μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι απασχολούνταν στις πολιτικές ομάδες (26 περισσότεροι από ό, τι στις 31 Δεκεμβρίου 2014)· αν προστεθούν και οι συμβασιούχοι υπάλληλοι, η ΓΔ PERS ήταν υπεύθυνη για 9 402 υπαλλήλους (467 περισσότεροι από ό, τι στις 31 Δεκεμβρίου 2014)·

72.  λαμβάνει υπόψη ότι την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργήθηκαν από το οργανόγραμμα του Κοινοβουλίου 47 θέσεις, σύμφωνα με την αναθεώρηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του 2014 και το ΠΔΠ 2014-2020, με αποτέλεσμα να μείνουν συνολικά στον πίνακα προσωπικού 6 739 θέσεις, από τις οποίες 5 723 (84,9 %) για τη γραμματεία και 1 016 (15,1 %) για τις πολιτικές ομάδες· στις 31 Δεκεμβρίου 2015, το 4,9 %, των θέσεων στη γραμματεία ήταν κενές, έναντι 9,6 % στο τέλος του 2014·

73.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών μεταξύ των γενικών διευθυντών σημείωσε βελτίωση, από 18,2 % / 81,8 %, το 2014, σε 33,3 % / 66,7 %, το 2015, αλλά επισημαίνει ότι η αντίστοιχη εκπροσώπηση μεταξύ των διευθυντών μειώθηκε από 34 % / 66 %, το 2014, σε 31,1 % / 68,9 %, το 2015· επισημαίνει ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών μεταξύ των προϊσταμένων μονάδας συνέχισε να βελτιώνεται, από 30 % / 70 %, στο τέλος του 2014, σε 31,2 %, / 68,8 %, στο τέλος του 2015· τονίζει ότι διατηρείται, συνεπώς, η ανισορροπία στις διευθυντικές θέσεις, και ότι ένα σχέδιο ίσων ευκαιριών για τις θέσεις αυτές παραμένει πρωταρχικής σημασίας·

74.  εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι η συμβουλευτική επιτροπή του Κοινοβουλίου για τον διορισμό ανωτέρων υπαλλήλων απαρτίζεται αποκλειστικά από ανώτερα στελέχη και καλεί τον Γενικό Γραμματέα να συμπεριλάβει έναν εκπρόσωπο του προσωπικού·

75.  τονίζει ότι η γεωγραφική ισορροπία, δηλαδή η σχέση μεταξύ των μελών του προσωπικού μιας συγκεκριμένης εθνικότητας και του πληθυσμιακού μεγέθους των αντίστοιχων κρατών μελών, θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο της διαχείρισης πόρων, ιδίως για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και μετά, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έχει επιτύχει συνολικά μια ισόρροπη κατανομή μεταξύ των υπαλλήλων από τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην Ένωση πριν από το 2004 και των υπαλλήλων από τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην Ένωση από το 2004 και μετά· επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτά τα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο το 3 % του υψηλόβαθμου διοικητικού προσωπικού (AD 12-16) στους τρεις τόπους εργασίας, σε σύγκριση με το μερίδιό τους στον πληθυσμό της Ένωσης, που είναι 21 %, και ότι ως προς αυτό πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος·

76.  αναγνωρίζει ότι, για ορισμένες δραστηριότητες, όπως η διαχείριση των κυλικείων και η καθαριότητα, το Κοινοβούλιο προτιμούσε πάντα την εξωτερική ανάθεση και, κατά συνέπεια, για ορισμένες ΓΔ ο αριθμός του εξωτερικού προσωπικού στους χώρους του Κοινοβουλίου μπορεί ακόμη και να υπερβαίνει τον αριθμό των υπαλλήλων·

77.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω αποφάσεις για εξωτερική ανάθεση δεν μπορούν να εξηγήσουν το σύνολο του εξωτερικού προσωπικού και ότι, για παράδειγμα, στη Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΓΔ ITEC) είναι δύσκολο να εξηγηθεί η αναλογία μεταξύ εξωτερικού προσωπικού και υπαλλήλων του Κοινοβουλίου·

78.  εκφράζει τη γνώμη ότι το εξωτερικό προσωπικό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση της μείωσης του αριθμού των θέσεων εργασίας όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του 2014 και του τρέχοντος ΠΔΠ·

79.  σημειώνει τις απαντήσεις του Γενικού Γραμματέα όσον αφορά τους όρους που επιβάλλει το Κοινοβούλιο για τις αναθέσεις σε εξωτερικές εταιρείες· τονίζει ότι η διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει προσεκτικά και συστηματικά ότι οι συγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εφαρμόζουν αυστηρά τη νομοθεσία για την απασχόληση, την ασφάλεια, τα κοινωνικά δικαιώματα κ.λπ. για όλο το εξωτερικό προσωπικό που εργάζεται στους χώρους του Κοινοβουλίου, όπως το προσωπικό των κυλικείων και το προσωπικό καθαριότητας, συντήρησης, κ.λπ.· ζητεί από το Κοινοβούλιο να θεσπίσει τακτικούς μηχανισμούς προειδοποίησης και ελέγχου που θα επιτρέπουν την αποφυγή και τον εντοπισμό κάθε μεμονωμένης ή συστηματικής περίπτωσης αμέλειας, κατάχρησης ή παραβίασης, έτσι ώστε να μπορεί να λαμβάνει αμέσως τα προβλεπόμενα μέτρα δράσης·

80.  επισημαίνει ότι η διαδικασία εσωτερικής ανάθεσης της υπηρεσίας ασφαλείας του Κοινοβουλίου ολοκληρώθηκε και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αντίστοιχη διαδικασία για την υπηρεσία οδηγών· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις διαδικασίες αυτές και τις εξοικονομήσεις που επιτεύχθηκαν·

81.  επισημαίνει με ανησυχία ότι κατά τις εβδομάδες που οι βουλευτές εργάζονται αλλού, όπως π.χ. στις εβδομάδες εκλογικής περιφέρειας ή τις συνόδους της ολομέλειας στο Στρασβούργο, το προσωπικό των κυλικείων δεν πληρώνεται ανάλογα με τις ώρες που προβλέπονται στη σύμβαση και ότι μεγάλος αριθμός του προσωπικού αυτού τίθεται σε τεχνική ανεργία, με τις συνακόλουθες αρνητικές συνέπειες για την απασχόληση και τις αποδοχές του· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να βρει μια λύση στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης με τον πάροχο υπηρεσιών εστίασης η οποία θα εγγυάται στους εργαζομένους κανονικό ωράριο και κανονική πληρωμή κάθε εβδομάδα·

82.  επισημαίνει ότι, στο τέλος του 2015, εργάζονταν στο Κοινοβούλιο 1 813 διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί (ΔΚΒ), έναντι 1 686 πριν από ένα χρόνο· ζητεί να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των ΔΚΒ και των τοπικών βοηθών, δεδομένου ότι οι συμβάσεις τους συνδέονται άμεσα με την εντολή του ευρωβουλευτή που επικουρούν, λαμβανομένου υπόψη ότι οι ΔΚΒ είναι μέλη του προσωπικού που έχουν σύμβαση εργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ οι τοπικοί βοηθοί καλύπτονται από τις διάφορες εθνικές νομοθεσίες·

83.  εκφράζει τη λύπη του διότι η έκθεση αξιολόγησης για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς δεν υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού πριν από τα τέλη του 2016, όπως είχε ζητήσει στο ψήφισμα για την απαλλαγή 2014, και εξακολουθεί να μην έχει υποβληθεί μέχρι και σήμερα·

84.  επισημαίνει ότι, σε περιπτώσεις παρενόχλησης ή καταγγελίας, οι ΔΚΒ βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, δεδομένου ότι οι συμβάσεις τους βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ βουλευτή και βοηθού· η έλλειψη της εμπιστοσύνης αυτής αποτελεί η ίδια επαρκή λόγο για την καταγγελία της σύμβασης· επιπλέον, αν ο βουλευτής υποχρεωθεί να παραιτηθεί λόγω δυσφήμησης συνεπεία ποινικού αδικήματος ή άλλης παράβασης του νόμου, αυτό κανονικά συνεπάγεται επίσης τη λύση των συμβάσεων όλων των βοηθών του· ζητεί, συνεπώς, να ενισχυθεί άμεσα η εκπροσώπηση των ΔΚΒ στη συμβουλευτική επιτροπή για την παρενόχληση, όπου θα διασφαλιστεί η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, κάτι που είχε ήδη ζητηθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών απαλλαγής για το 2013 και το 2014· καλεί το Προεδρείο να διαθέσει κατάλληλα κονδύλια για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαμονής των καταγγελλόντων ΔΚΒ, οι οποίοι συχνά δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα για να έλθουν στις Βρυξέλλες προκειμένου να παραστούν αυτοπροσώπως και να καταθέσουν στην επιτροπή για την παρενόχληση· ζητεί, επίσης, να εξεταστεί στην προσεχή αναθεώρηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης η δυνατότητα λήψης μέτρων χρηματικής αποζημίωσης για τους ΔΚΒ, ώστε να εξασφαλίζονται η ίση μεταχείριση των ΔΚΒ και η αναγνώριση της ιδιαίτερα ευάλωτης θέσης τους στις περιπτώσεις παρενόχλησης ή καταγγελίας δυσλειτουργιών·

85.  επιδοκιμάζει την πρόθεση της διοίκησης να κινήσει διαδικασία για την προσαρμογή των κατ’ αποκοπή αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι ΔΚΒ για αποστολές στο Στρασβούργο, οι οποίες είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές των μόνιμων υπαλλήλων· τονίζει ότι η εν λόγω προσαρμογή θα πρέπει να βασιστεί σε διαφανή μεθοδολογία υπολογισμού και ότι θα πρέπει είναι σε άμεσο συσχετισμό με την πρόσφατη αύξηση των ανώτατων ορίων για τις αποζημιώσεις και τα έξοδα διαμονής των μόνιμων υπαλλήλων· τονίζει, επίσης, ότι θα πρέπει να καθιερωθεί η αυτόματη αναπροσαρμογή των αποζημιώσεων για τις μελλοντικές αναθεωρήσεις·

86.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Προεδρείο δεν έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα που του έθεσε το Κοινοβούλιο με τα ψηφίσματά του για την απαλλαγή του 2013 και του 2014 να εφαρμόζει για τους ΔΚΒ τις ίδιες ημερήσιες αποζημιώσεις όπως και για το υπόλοιπο προσωπικό· υπογραμμίζει, εν τω μεταξύ, ότι τα ισχύοντα ανώτατα όρια επιστροφής εξόδων αποστολής για τους ΔΚΒ δεν έχουν αναπροσαρμοστεί από το 2009 και ότι η διαφορά μεταξύ ΔΚΒ και λοιπού προσωπικού αυξήθηκε κατά 40 % τουλάχιστον μετά τη θέσπιση των νέων ανώτατων ορίων τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ισχύουν, μόνο για τους μόνιμους υπαλλήλους, από τις 10 Σεπτεμβρίου 2016· καλεί, επομένως, το Προεδρείο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διορθώσει αυτή την ανισότητα·

87.  εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η περίοδος απασχόλησης ενός ΔΚΒ σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης του βουλευτή που τον απασχολούσε λήγει στο τέλος του αντίστοιχου ημερολογιακού μήνα· τονίζει ότι τούτο θα μπορούσε να σημαίνει ότι ένας ΔΚΒ δεν θα έχει ούτε μία ημέρα προειδοποίησης αν η θητεία του βουλευτή τυχαίνει να λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα· ζητεί να διορθωθεί η απαράδεκτη αυτή κατάσταση στην προσεχή αναθεώρηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, μέσω της πρόβλεψης καθορισμένων περιόδων προειδοποίησης, π.χ. τέσσερις εβδομάδες, αντί της σύνδεσης με τους ημερολογιακούς μήνες· ζητεί, ακόμη, από το Προεδρείο, να λάβει χωρίς καθυστέρηση προσωρινά μέτρα ως πρόσκαιρη λύση στο πρόβλημα αυτό, εν αναμονή της υλοποίησης μιας νομικής αναθεώρησης·

88.  εκφράζει την ανησυχία του για την καταγγελλόμενη πρακτική σύμφωνα με την οποία βουλευτές υποχρεώνουν παράνομα ΔΚΒ να αναλάβουν αποστολές, ιδίως στο Στρασβούργο, χωρίς εντολή αποστολής, χωρίς έξοδα αποστολής, χωρίς καν έξοδα ταξιδίου· πιστεύει ότι η συγκεκριμένη πρακτική αφήνει περιθώρια για καταχρηστική συμπεριφορά: όταν οι ΔΚΒ ταξιδεύουν χωρίς εντολή αποστολής όχι μόνο καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι τα έξοδα, αλλά ούτε καν καλύπτονται από την ασφάλιση του τόπου εργασίας τους· καλεί το Προεδρείο να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και να επιβάλλει κυρώσεις στους βουλευτές που παραβαίνουν τους κανόνες·

89.  σημειώνει ότι οι ασκούμενοι έχουν έκπτωση 0,50 EUR στα κύρια πιάτα σε όλα τα εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο και 0,80 EUR στο Στρασβούργο· θεωρεί, ωστόσο, ότι με βάση τους μέσους μισθούς τους και τις υψηλές τιμές που ισχύουν εδώ και δύο χρόνια, οι εκπτώσεις αυτές δεν επαρκούν για να έχουν έστω και ελάχιστο αντίκτυπο στα οικονομικά τους· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να εφαρμόσει στην περίπτωσή τους μείωση τιμών ανάλογη των αποδοχών τους·

90.  καλεί το Προεδρείο να μεριμνήσει ώστε οι ΔΚΒ που έχουν εργαστεί χωρίς διακοπή τις δύο τελευταίες κοινοβουλευτικές περιόδους να έχουν εγγυημένα κοινωνικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τη διοίκηση να υποβάλει πρόταση η οποία, στον υπολογισμό της δεκαετούς περιόδου υπηρεσίας που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, να λαμβάνει υπόψη την απόφαση για πρόωρη διεξαγωγή εκλογών το 2014 καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης·

91.  καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να επανεξετάσει τη δυνατότητα να μπορούν οι ΔΚΒ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που θα καθοριστούν, να συνοδεύουν τους βουλευτές στις επίσημες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και αποστολές, όπως έχουν ήδη ζητήσει διάφοροι βουλευτές·

92.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να μελετήσουν και να επιλύσουν τα προβλήματα που απορρέουν κυρίως από την τελευταία αλλαγή θητείας σε σχέση με τους ΔΚΒ (όπως καθυστερήσεις στην υπογραφή συμβάσεων, διακοπή συμβάσεων, πρόωρες ευρωεκλογές, κ.λπ.), τα οποία μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες στη μελλοντική αναγνώριση εργασιακών δικαιωμάτων στους ΔΚΒ· ζητεί τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΔΚΒ στην αναζήτηση λύσεων·

93.  επισημαίνει ότι, το 2015, οι λήξεις καθηκόντων υπαλλήλων ανήλθαν σε 154, σε 126 περιπτώσεις λόγω συνταξιοδότησης, σε 9 λόγω αναπηρίας, σε 13 λόγω παραίτησης και σε έξι λόγω θανάτου· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να μεριμνήσει για την αυστηρή εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 4 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά με δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων μετά τη λήξη καθηκόντων στο Κοινοβούλιο, ιδίως στις περιπτώσεις παραίτησης, δεδομένου ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ποτέ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί υποθέσεις δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων·

94.  επισημαίνει με ανησυχία ότι δεν έχουν προβλεφθεί ειδικές ρυθμίσεις για το προσωπικό σε περίπτωση αποχώρησης ενός κράτους μέλους από την Ένωση· αναγνωρίζει ότι το θέμα αυτό αφορά όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και καλεί τον Γενικό Γραμματέα να διεξαγάγει διάλογο με την Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι βρετανοί υπάλληλοι δεν θα αποτελέσουν θύματα του Brexit και ότι τα νόμιμα, συμβατικά και κεκτημένα δικαιώματά τους θα τύχουν πλήρους προστασίας·

95.  ζητεί την αποτελεσματικότερη οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης προκειμένου να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των ΔΚΒ· ειδικότερα, η διοίκηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το χρονοδιάγραμμα των κοινοβουλευτικών εργασιών και των δραστηριοτήτων των βουλευτών και να καθορίζει ειδικά προσαρμοσμένα ωράρια και ειδικά θέματα·

96.  επισημαίνει το γεγονός ότι το 43 % του προσωπικού του Κοινοβουλίου θεωρεί ότι η τηλεργασία θα έχει θετικές συνέπειες στην ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο που δεν έχει εισαγάγει την τηλεργασία και το σύστημα του ευέλικτου ωραρίου, ενώ και τα δύο εφαρμόζονται εδώ και χρόνια στην πλειονότητα των άλλων θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής, με αποδεδειγμένα αποτελέσματα όσον αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο εισήγαγε την περιστασιακή τηλεργασία τον περασμένο Οκτώβριο· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση σε όλες τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών και των βοηθών τους, για τη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας· ζητεί επίσης το σύστημα του ευέλικτου ωραρίου να ενταχθεί το συντομότερο στις εργασιακές πρακτικές του Κοινοβουλίου·

97.  καλεί το Κοινοβούλιο να αλλάξει τους κανόνες του σχετικά με τις υποτροφίες που προσφέρουν οι βουλευτές και οι πολιτικές ομάδες, προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση των υποτρόφων και των ασκουμένων στο Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων με αξιοπρεπή αμοιβή, με τον καθορισμό περιόδων άσκησης περιορισμένης διάρκειας και με συμφωνία μάθησης·

ΓΔ FINS

Συμβάσεις που αναθέτει το Κοινοβούλιο

98.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει στον ιστότοπό του πλήρη ετήσιο κατάλογο όλων των αναδόχων που ανέλαβαν συμβάσεις αξίας άνω των 15 000 EUR και ότι ο κατάλογος περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση κάθε αναδόχου, το είδος και το αντικείμενο της σύμβασης, τη διάρκεια, την αξία της, τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και τη σχετική γενική διεύθυνση·

99.  επισημαίνει ότι ο κατάλογος αυτός υπερβαίνει τις απαιτήσεις διαφάνειας που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ· παροτρύνει όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να δημοσιοποιούν πλήρη στοιχεία για όλους τους αναδόχους και τις συμβάσεις που ανατίθενται μέσω διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης ή κλειστών διαδικασιών·

100.  συντάσσεται με το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης χρειάζεται να καταρτίσουν ενιαίο δημόσιο αποθετήριο πληροφοριών σχετικά με τις συμβάσεις προμηθειών τους, ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική διαφάνεια και να είναι δυνατή η εκ των υστέρων παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο της σύναψης συμβάσεων·

101.  επισημαίνει ότι, παρά τα προηγούμενα αιτήματα για βελτίωση, η υπηρεσία που προσφέρει το ταξιδιωτικό γραφείο του Κοινοβουλίου εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική, δεδομένου ότι οι τιμές είναι σχετικά υψηλές και το γραφείο δεν έχει διαπραγματευτεί συμφωνίες με τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για να εξασφαλίσει καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη ευελιξία στους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς·

102.  καλεί το ταξιδιωτικό γραφείο να επιδιώκει ενεργά την προσφορά χαμηλότερων τιμών όποια κι αν είναι η αεροπορική εταιρεία· ζητεί από το ταξιδιωτικό γραφείο να καθιερώσει διαδικασία ανάδρασης (έρευνες ικανοποίησης χρηστών) προκειμένου να εντοπίσει τους τομείς στους οποίους θα μπορούσε να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος·

Προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων

103.  επισημαίνει ότι, στο τέλος του 2015, το προαιρετικό ταμείο συντάξεων είχε αυξήσει το εκτιμώμενο αναλογιστικό έλλειμμά του σε 276,8 εκατομμύρια EUR· επισημαίνει ακόμη ότι, στο τέλος του 2015, το ποσό των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, καθώς και της υποχρέωσης ασφαλιστικής αποτίμησης ανέρχονται σε 155,5 εκατομμύρια EUR και 432,3 εκατομμύρια EUR αντίστοιχα·

104.  υπενθυμίζει ότι οι προβλεπόμενες αυτές μελλοντικές υποχρεώσεις κατανέμονται σε πλείονες δεκαετίες, αλλά επισημαίνει ότι το συνολικό ποσό που πληρώθηκε το 2015 από το προαιρετικό ταμείο συντάξεων ανήλθε σε 15,8 εκατομμύρια EUR·

105.  επισημαίνει ότι τούτο εγείρει ανησυχίες για ενδεχόμενη εξάντληση του Ταμείου και ότι το Κοινοβούλιο είναι ο εγγυητής για την καταβολή των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όταν και εάν το Ταμείο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του·

106.  καλεί για μια ακόμη φορά το Προεδρείο να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση του ταμείου συντάξεων το συντομότερο δυνατόν·

107.  υπενθυμίζει την παράγραφο 112 της περσινής έκθεσης για την απαλλαγή (P8_TA-PROV(2016)0150), που ζητεί την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης του ταμείου συντάξεων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η αξιολόγηση αυτή δεν έχει υποβληθεί ακόμη·

108.  υπενθυμίζει ότι το 2013 το Δικαστήριο έκρινε έγκυρη την απόφαση να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης για τα μέλη του Ταμείου από τα 60 στα 63 έτη, προκειμένου να μην εξαντληθεί νωρίς το κεφάλαιο και να υπάρξει ευθυγράμμιση με το νέο καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

109.  θεωρεί ότι, ενώ τα εθνικά συνταξιοδοτικά ταμεία πρέπει κατά κανόνα να πληρούν αυστηρά πρότυπα και δεν επιτρέπεται να έχουν απολύτως κανένα αναλογιστικό έλλειμμα, το προαιρετικό ταμείο συντάξεων αντιμετωπίζει σήμερα αναλογιστικό έλλειμμα ύψους 64 % της υποχρέωσης ασφαλιστικής αποτίμησης, και καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στο Προεδρείο αναλυτικό σχέδιο δράσης προκειμένου να αποφευχθεί η πρόωρη εξάντληση του ταμείου·

Λοιπά θέματα

110.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, κατά την επιλογή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία συναλλάσσεται το Κοινοβούλιο για τις πληρωμές και τους λογαριασμούς του, δεν αποδίδεται η δέουσα προσοχή στις πολιτικές των ιδρυμάτων αυτών όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, και καλεί τον Γενικό Γραμματέα να μεριμνήσει ώστε στο μέλλον το Κοινοβούλιο να συναλλάσσεται πρωτίστως με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η επενδυτική πολιτική των οποίων εστιάζεται στη βιωσιμότητα και σε άλλες πτυχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

111.  τονίζει ότι το 2015 το Κοινοβούλιο είχε κατά μέσο όρο 106,25 εκατομμύρια EUR στάσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να εισπράττει έσοδα από τόκους· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να εξετάσει κατά πόσον είναι αναγκαίο να υπάρχει τόσο υψηλή ρευστότητα και, ειδικότερα, τον καλεί να βελτιώσει την ταμειακή διαχείριση σε αυτό το επίπεδο και να βρει, ει δυνατόν, τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητας των καταθέσεων αυτών·

ΓΔ ITEC

112.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή των στρατηγικών προσανατολισμών της ΓΔ ITEC για την περίοδο 2014-2019· θεωρεί ότι έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται πολλές αλλαγές στο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας για τους βουλευτές και το προσωπικό, αλλά ότι οι συνέπειες αυτών των αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των νέων δυνατοτήτων, είναι ελάχιστα γνωστές και αναπτύσσονται κυρίως εντός της ΓΔ ITEC· ζητεί στενότερη συνεργασία της ΓΔ ITEC και της ΓΔ COMM για να βελτιωθούν η εσωτερική και την εξωτερική επικοινωνία όσον αφορά την πληθώρα καινοτομιών που έχουν εφαρμοστεί ή πρόκειται να εφαρμοστούν σύντομα·

113.  κατανοεί τις προσπάθειες της ΓΔ ITEC να βελτιώσει τις επισκέψεις στις ιστοσελίδες του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της μηχανής αναζήτησης της Google· θεωρεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει και η μηχανή αναζήτησης της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δίνει χρήσιμα αποτελέσματα, προκειμένου οι χρήστες να μπορούν πράγματι να χρησιμοποιούν την πύλη του ιστοτόπου για μια γρήγορη μετάβαση στις σχετικές ιστοσελίδες· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η μηχανή αναζήτησης δεν λειτουργεί σωστά, και καλεί τον Γενικό Γραμματέα να βρει σύντομα λύση σε αυτό το χρονίζον πρόβλημα·

114.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά το γεγονός ότι στον τομέα της ΓΔ ITEC οι ετήσιες δαπάνες για την αγορά νέου εξοπλισμού ανέρχονται σε περισσότερα από 35 εκατομμύρια EUR, δεν υπάρχει σαφής πολιτική για περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμες συμβάσεις προμηθειών, και καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αναπτύξει σχετικό σχέδιο δράσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι στο μέλλον όλες οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών θα περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για την επιλογή εξοπλισμού·

115.  καλεί τη ΓΔ ITEC να καταστήσει όλες τις ιστοσελίδες του Κοινοβουλίου προσβάσιμες από κινητές συσκευές, δεδομένου ότι, παρόλο που μεγάλος αριθμός επισκεπτών των σελίδων αυτών χρησιμοποιεί iPad ή κινητό τηλέφωνο για την πρόσβαση στους ιστότοπους του Κοινοβουλίου και των ειδικών επιτροπών, οι τρέχουσες διασυνδέσεις μετά βίας μπορούν να θεωρηθούν συμβατές με κινητές συσκευές· προτείνει την εφαρμογή μέτρων για να βελτιωθεί αισθητά και μέσα σε εύλογο χρονικό πλαίσιο η προσβασιμότητα των ιστοσελίδων από κινητές συσκευές·

116.  θεωρεί ουσιαστικό, για την άσκηση της εντολής των βουλευτών, να παραμείνουν οι εκτυπωτές στα γραφεία τους· επισημαίνει ότι η χρήση φτηνών, μη αυθεντικών περιεκτών μελάνης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή εκπομπών σωματιδίων σε επικίνδυνα επίπεδα και βλάβες στην υγεία· ζητεί, συνεπώς, από τη ΓΔ ITEC και τη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης (ΓΔ INLO) να λάβουν μέτρα για να προωθηθεί ο εφοδιασμός με φιλοπεριβαλλοντικούς εκτυπωτές και για να διασφαλιστεί η αποκλειστική χρήση πρωτότυπων περιεκτών·

117.  σημειώνει ότι, στις 7 Σεπτεμβρίου 2015, το Προεδρείο ενέκρινε πολιτική ασφαλείας για τα συστήματα τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών («πολιτική ασφαλείας ΤΠΕ»)· τονίζει ότι στο σημερινό παγκόσμιο πλαίσιο πρέπει να εφαρμοστεί μια σημαντικά ισχυρότερη πολιτική ασφαλείας ΤΠΕ, που θα καλύπτει πλήρως τη διαχείριση των κινδύνων σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον διορισμό υπευθύνου κυβερνοασφάλειας του Κοινοβουλίου·

118.  επαναλαμβάνει το αίτημά του που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα της απαλλαγής για το 2014 για τη δημιουργία ενός συστήματος ταχείας προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης το οποίο θα επιτρέπει στη ΓΔ ITEC, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας (ΓΔ SAFE), την άμεση αποστολή μηνυμάτων SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους βουλευτές και τους υπαλλήλους που συμφωνούν να περιληφθούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους σε κατάλογο επικοινωνίας ο οποίος θα χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

119.  επαινεί τη ΓΔ ITEC για την ανάπτυξη δικτύου Wi-Fi σε όλα τα κτίρια του Κοινοβουλίου· επισημαίνει, ωστόσο, ότι στο ημικύκλιο στο Στρασβούργο το Wi-Fi δεν είναι πάντα αξιόπιστο, ιδίως σε ψηφοφορίες και σημαντικές συζητήσεις στις οποίες χρησιμοποιούν το σύστημα Wi-Fi πολλοί βουλευτές ταυτόχρονα· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να λάβει εν προκειμένω τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα·

Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης

120.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένες δημόσιες συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών αναμεταδίδονται ήδη μέσω διαδικτύου («webstreaming»)· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να εξακολουθήσει να ενισχύει και να διευρύνει την υπηρεσία αυτή, καθώς και τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων των αντιπροσωπειών·

ΓΔ INLO

121.  επισημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η μεσοπρόθεσμη στρατηγική του 2010 για την πολιτική ακινήτων τελεί υπό αναθεώρηση· ζητεί να επεκταθεί η στρατηγική αυτή ώστε να καλύψει μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική και να περιλάβει ένα σενάριο με τις συνέπειες του Brexit·

122.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι από το 2019 θα αυξηθούν οι χώροι γραφείων για τους βουλευτές και τους βοηθούς τους στο Στρασβούργο· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να μεριμνήσει ώστε, έως ότου βρεθεί λύση για έναν ενιαίο τόπο εργασίας για το Κοινοβούλιο, να διασφαλίζεται η ελάχιστη επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα ανά βοηθό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις συνθήκες εργασίας, δεδομένου ότι η θέση του Κοινοβουλίου ως προς το θέμα αυτό είναι ευάλωτη, καθώς παραβιάζει συνειδητά τους εν λόγω κανόνες σχετικά με την ελάχιστη επιφάνεια των χώρων γραφείων·

123.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τη δρομολόγηση διαδικασίας για την αλλαγή επίπλωσης στα γραφεία των βουλευτών και των βοηθών τους στις Βρυξέλλες και ζητεί την άμεση διακοπή της· σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των επίπλων αυτών είναι σε καλή κατάσταση από άποψη χρήσης και εμφάνισης και ότι, συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλαχθούν· θεωρεί ότι η ανάδραση από έναν αριθμό βουλευτών – σε αντιδιαστολή με μια γενική έρευνα – δεν συνιστά η ίδια επαρκή αιτιολόγηση για την αλλαγή και ότι τα επιχειρήματα της διοίκησης περί αισθητικής, μόδας ή παλαιότητας είναι εξίσου ανεπαρκή· τα έπιπλα θα πρέπει να αλλάζονται μόνον όταν υπάρχουν σαφή σημάδια ζημίας, μεγάλης φθοράς ή κινδύνου για την υγεία στον χώρο εργασίας, κατά τρόπο γενικό ή συγκεκριμένο (όπως, για παράδειγμα, η πιθανή εξέλιξη της εργονομίας των καθισμάτων εργασίας)· σε περίοδο οικονομικής κρίσης και συνεπακόλουθης δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως αυτή που ζούμε σήμερα, αυτού του είδους η φροντίδα για τις εντυπώσεις προς τα έξω μπορεί να υπονομεύσει σοβαρά την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου και των βουλευτών του·

124.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Προεδρείου του 2013 και του 2015, οι νέες συμβάσεις εστίασης δεν προβλέπουν άμεση επιδότηση από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου· εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για το γεγονός ότι το 2015 ορισμένες υπηρεσίες προσφέρθηκαν σε τιμές υψηλότερες από τις τιμές αγοράς· αναφέρεται, εν προκειμένω, στον καφέ που προσφέρεται στις συνεδριάσεις· επισημαίνει ότι οι τιμές αναθεωρήθηκαν τον Αύγουστο του 2016·

125.  εκφράζει τη βαθιά του δυσαρέσκεια για τα αυθαίρετα, υποκειμενικά και δυσανάλογα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσληψη οδηγών κατά την εσωτερική ανάθεση αυτής της υπηρεσίας, που ξεκίνησε το 2016 για λόγους ασφαλείας· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή δεν έλαβε υπόψη τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που απέκτησαν οι οδηγοί στη διάρκεια χρόνων εργασίας σε άμεση επαφή και σε σχέση εμπιστοσύνης με τους βουλευτές, ούτε το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αυτοί βρέθηκαν χωρίς εργασία, πολλοί δε από αυτούς σε μια ηλικία που είναι δύσκολη η εξεύρεση εργασίας·

Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας και Διασκέψεων (ΓΔ INTE)

126.  εκφράζει την ανησυχία του για τον προβληματικό κοινωνικό διάλογο μεταξύ της ΓΔ INTE και των εκπροσώπων των διερμηνέων, που άρχισε τον Ιανουάριο του 2014 και δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι σήμερα να οδηγήσει σε συμφωνία· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να κινήσει διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο μερών με στόχο να βελτιωθεί η αμοιβαία κατανόηση των θέσεων και να εξευρεθούν λύσεις αποδεκτές από όλους·

127.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί στη διαδικασία εκσυγχρονισμού της ΓΔ INTE, ιδίως όσον αφορά την αυξημένη διαθεσιμότητα διερμηνέων, την ελαφρά αύξηση των ωρών παροχής διερμηνείας από τους διερμηνείς και τη βελτιωμένη κατανομή του φόρτου εργασίας των διερμηνέων· επισημαίνει ότι η μέθοδος υπολογισμού των στατιστικών έχει αποσαφηνιστεί και ότι πλέον η ετήσια άδεια και οι αναρρωτικές άδειες δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του μέσου αριθμού ωρών των διερμηνέων στους θαλάμους·

128.  ζητεί ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα όσον αφορά τα μέτρα που ελήφθησαν μετά την έγκριση του ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2014 με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας των πόρων και αποτελεσματικότητας στην οργάνωση των συνεδριάσεων, μέσω του εξορθολογισμού της διαχείρισης των διασκέψεων στο Κοινοβούλιο·

ΓΔ SAFE

129.  χαιρετίζει τις διαρκείς προσπάθειες για τη βελτίωση της ασφάλειας μέσα και γύρω από τους χώρους του Κοινοβουλίου· αναγνωρίζει ότι η ασφάλεια στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου προϋποθέτει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της επίτευξης ασφάλειας με τη λήψη μιας σειράς μέτρων και της καθιέρωσης ενός καθεστώτος υπερβολικά επικεντρωμένου στην ασφάλεια, που επιβραδύνει τη δραστηριότητα του Κοινοβουλίου· εμμένει, πάντως, στην άποψη ότι η ασφάλεια των κτιρίων θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να μεριμνήσει ώστε το προσωπικό να είναι σωστά εκπαιδευμένο και ικανό να εκτελεί τα καθήκοντά του με επαγγελματισμό, ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

130.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να ενισχύσει την ασφάλεια και να μεριμνήσει ώστε να επιδιώκεται ενεργά η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, καθώς και η συνεργασία με τις αρχές του Βελγίου, της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου·

131.  καλεί τη ΓΔ ITEC και τη ΓΔ SAFE να ενισχύσουν τα μέτρα κατά της δικτυοπαραβίασης υπό το φως της αυξημένης απειλής κυβερνοεπίθεσης τους τελευταίους μήνες·

Φιλοπεριβαλλοντικό Κοινοβούλιο

132.  υπενθυμίζει ότι, στις 19 Απριλίου 2004, το Προεδρείο έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· επισημαίνει ότι το 2016 το Προεδρείο ενέκρινε μια αναθεωρημένη περιβαλλοντική πολιτική που διατηρεί και επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων·

133.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εγκατάσταση διοργανικού γραφείου υποστήριξης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, το οποίο μένει τώρα να υλοποιηθεί πλήρως με τον καθορισμό σαφών πρακτικών στόχων, και για την εντατικοποίηση των προσπαθειών για εσωτερική ενημέρωση, προώθηση και αποτελεσματική διαχείριση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων· υπογραμμίζει ότι και οι υπεργολάβοι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να συμμορφώνονται εξίσου προς τους κανόνες· εκφράζει, εν προκειμένω, την αποδοκιμασία του για την εκτεταμένη χρήση πλαστικών φιαλών, κυπέλλων, δοχείων και συσκευασιών στο Κοινοβούλιο·

134.  λαμβάνει υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να μειώσει, έως το 2020, τις εκπομπές CO2 του ανά ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης κατά 30 % σε σύγκριση με το 2006· χαιρετίζει το γεγονός ότι, μεταξύ 2006 και 2015, ο δείκτης μειώθηκε κατά περίπου 24,3 %·

135.  θεωρεί, επομένως, ότι έχει ύψιστη σημασία να θέσει το Κοινοβούλιο για το ίδιο νέους, πιο φιλόδοξους ποσοτικούς στόχους, οι οποίοι θα πρέπει να μετρώνται τακτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες· σημειώνει, εν προκειμένω, την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο το 2015 για την αντιστάθμιση του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών που οφείλονται σε πτήσεις των βουλευτών μεταξύ του κράτους προέλευσής τους και των τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου·

136.  υπενθυμίζει στο Κοινοβούλιο τη δέσμευσή του βάσει της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, η οποία αναφέρει ότι «θα εφαρμόσουν στα κτίρια που έχουν υπό την κυριότητά τους και τα οποία καταλαμβάνουν, χωρίς να θίγονται οι εφαρμοστέοι δημοσιονομικοί κανόνες και οι κανόνες περί προμηθειών, τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών στα άρθρα 5 και 6», λόγω της υψηλής προβολής των κτιρίων και του ηγετικού ρόλου που θα πρέπει να διαδραματίζει το Κοινοβούλιο σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της συμμόρφωσης προς τη δήλωση αυτή, μεταξύ άλλων για τη δική του αξιοπιστία στις εν εξελίξει αναθεωρήσεις των οδηγιών για τις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων και για την ενεργειακή απόδοση·

137.  ζητεί από το Προεδρείο να μελετήσει ένα καθεστώς παροχής κινήτρων για την προώθηση της χρήσης αποδοτικών μεθόδων μεταφοράς στη μετακίνηση μεταξύ κατοικίας και εργασίας·

138.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου για την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων· καλεί το Κοινοβούλιο να μεριμνήσει για την ενεργό πρόληψη της σπατάλης τροφίμων από όλους τους παρόχους υπηρεσιών εστίασης σε όλα τα κτίρια του Κοινοβουλίου· καλεί το Κοινοβούλιο να εντείνει την πρακτική της δωρεάς απούλητων τροφίμων για φιλανθρωπικούς σκοπούς·

139.  εικάζει ότι με την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού συστήματος κρατήσεων για τις αίθουσες συνεδριάσεων και ενός μητρώου αιθουσών μπορούν να αξιοποιηθούν σημαντικές δυνατότητες του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εξοικονόμηση κόστους και την προστασία του περιβάλλοντος, και ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να προωθήσει αναλόγως αυτή την προσέγγιση·

Πολιτικές ομάδες (κονδύλιο 4 0 0 του προϋπολογισμού)

140.  σημειώνει ότι, το 2015, οι πιστώσεις του κονδυλίου 4 0 0 του προϋπολογισμού, για τις πολιτικές ομάδες και τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές χρησιμοποιήθηκαν ως εξής:

Ομάδα

2015

2014**

Ετήσιες πιστώσεις

Ίδια έσοδα και μεταφερθείσες πιστώσεις

Δαπάνες

Ποσοστό απορρόφησης των ετήσιων πιστώσεων

Ποσά που μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο

Ετήσιες πιστώσεις

Ίδια έσοδα και μεταφερθείσες πιστώσεις

Δαπάνες

Ποσοστό απορρόφησης των ετήσιων πιστώσεων

Ποσά που μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο (2011)

EPP

17 440

10 198

17 101

98,06 %

8 720

19 919

7 908

17 796

89,34 %

9 960

S&D

15 256

5 748

15 379

100,81 %

5 625

15 619

4 653

14 850

95,07 %

5 422

ECR

5 959

1 614

5 065

84,99 %

2 509

5 014

1 060

4 476

105,43 %

1 598

ALDE

5 692

2 517

5 865

103,03 %

2 344

6 214

1 774

5 491

88,35 %

2 498

GUE/NGL

4 305

1 256

3 832

89,02 %

1 729

3 527

417

2 689

76,62 %

1 255

Greens/EFA

4 153

1 293

3 890

93,67 %

1 556

4 292

1 389

4 396

88,41 %

1 287

EFDD

3 843

1 643

3 629

94,45 %

1 856

3 231

1 142

2 708

88,83 %

1 615

ENF

1 587

0

827

52,09 %

760

 

 

 

 

 

Μη Εγγεγραμμένοι

1 627

533

1 001

61,51 %

214

1 991

441

1 281

64,32 %

533

Σύνολο

59 860

24 803

56 588

94,53 %

25 312

59 807

18 784

53 687

89,76 %

24 168

*   όλα τα ποσά σε χιλιάδες EUR

**   Το έτος 2014 χωρίστηκε σε δύο οικονομικά έτη λόγω των ευρωπαϊκών εκλογών τον Μάιο του 2014. Τα αριθμητικά στοιχεία του πίνακα για το 2014 προκύπτουν από την ενοποίηση των ποσών.

141.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του, συνέστησε στο Κοινοβούλιο «να επανεξετάσει το ισχύον πλαίσιο ελέγχου για την εκτέλεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού που διατίθενται στις πολιτικές ομάδες» και «να παρέχει καλύτερη καθοδήγηση μέσω ενισχυμένης παρακολούθησης της εφαρμογής, από πλευράς των ομάδων, των κανόνων για την έγκριση και την εκκαθάριση των δαπανών, καθώς και για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων»·

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

142.  σημειώνει ότι, το 2015, οι πιστώσεις του κονδυλίου 4 0 2 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν ως εξής(11):

Κόμμα

Συντομογραφία

Ίδια έσοδα

Επιχορήγηση ΕΚ

Σύνολο εσόδων

Επιχορήγηση ΕΚ ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών (85 % κατ’ ανώτατο όριο)

Πλεόνασμα εσόδων (μεταφορά στο αποθεματικό) ή έλλειμμα

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

EPP

1 926

8 053

12 241

85 %

363

Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα

PES

1 246

5 828

8 024

85 %

40

Κόμμα Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

ALDE

561

2 093

2 789

85 %

90

Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα

EGP

480

1 666

2 245

85 %

83

Συμμαχία Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

AECR

395

1 952

2 401

85 %

8

Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς

EL

372

1 484

2 044

85 %

71

Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα

EDP/PDE

120

457

577

85 %

0

Δημοκράτες στην ΕΕ

EUD

55

292

370

85 %

3

Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία

EFA

127

636

845

85 %

0

Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Πολιτικό Κίνημα

ECPM

87

461

560

85 %

4

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ελευθερία

EAF

94

494

588

85 %

7

Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Εθνικών Κινημάτων

AENM

53

292

399

85 %

0

Κίνηση για μια Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας

MENF

161

401

562

85%

0

Συμμαχία για την Άμεση Δημοκρατία στην Ευρώπη

ADDE

250

821

1.070

85 %

-403

Κίνηση για μια

Ευρώπη των Ελευθεριών

και της Δημοκρατίας

MELD

91

44

226

85 %

-208

Σύνολο

 

6 017

24 974

34 943

85 %

59

(*)  όλα τα ποσά σε χιλιάδες EUR

 

 

143.  σημειώνει ότι, το 2015, οι πιστώσεις του κονδυλίου 4 0 3 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν ως εξής(12):

Ίδρυμα

Συντομογραφία

Συνδέεται με το κόμμα

Ίδιοι πόροι*

Επιχορήγηση ΕΚ

Σύνολο εσόδων

Επιχορήγηση ΕΚ ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών (85 % κατ’ ανώτατο όριο)

Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών Wilfried Martens

WMCES

EPP

949

4 725

5 674

85 %

Ίδρυμα Ευρωπαϊκών Προοδευτικών Σπουδών

FEPS

PES

847

3 848

4 695

85 %

Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Φόρουμ

ELF

ALDE

183

880

1 063

85 %

Πράσινο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα

GEF

EGP

163

914

1 077

85 %

Για τη Μεταμόρφωση της Ευρώπης

TE

EL

159

847

1 066

85 %

Ινστιτούτο Ευρωπαίων Δημοκρατών

IED

PDE

47

284

331

85 %

Κέντρο Maurits Coppieters

CMC

EFA

57

241

298

85 %

Νέα κατεύθυνση - Ίδρυμα για την Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση

ND

AECR

323

1 100

1 423

85 %

 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ελευθερία

EFF

EAF

47

268

315

85 %

Οργανισμός Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας

OEIC

EUD

33

132

165

85 %

Χριστιανικό Πολιτικό Ίδρυμα για την Ευρώπη

CPFE

ECPM

51

267

318

85 %

Ίδρυμα για μία Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας

FELD

MELD

50

248

298

85 %

Ίδρυμα για την Άμεση Δημοκρατία στην Ευρώπη

IDDE

ADDE

144

673

817

85 %

Ευρωπαϊκές Ταυτότητες και Παραδόσεις

EIT

AENM

32

169

201

85 %

Σύνολο

 

 

3 085

14 596

17 681

85 %

(*)  όλα τα ποσά σε χιλιάδες EUR.

 

 

 

 

 

 

144.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, στις περιπτώσεις της Συμμαχίας για την Άμεση Δημοκρατία στην Ευρώπη, της Κίνησης για μία Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας, της Πρωτοβουλίας για Άμεση Δημοκρατία στην Ευρώπη και του Ιδρύματος για μία Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας, εντοπίστηκαν σοβαρές παρατυπίες σε σχέση με παράνομη άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση εθνικών κομμάτων και δωρεές·

145.  εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο προσβολής της φήμης του Κοινοβουλίου από τυχόν τέτοιες παρατυπίες και είναι πεπεισμένο για την ανάγκη ανάληψης ταχείας και αποτελεσματικής δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων παρόμοιων παρατυπιών στο μέλλον·

146.  τελεί εν γνώσει των νέων κανονισμών, συγκεκριμένα του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014(13), και του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1142/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014(14), που θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων για το οικονομικό έτος 2018, και έχει επίγνωση του σημαντικού ρόλου της νεοσυσταθείσας αρχής για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, καθώς και των συζητήσεων που διεξάγονται στο Προεδρείο σχετικά με τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα για την αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων που δεν επιλύονται με τους ανωτέρω κανονισμούς· καλεί τον εσωτερικό ελεγκτή του Κοινοβουλίου να υποβάλει νέα έκθεση ελέγχου σχετικά με τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων το συντομότερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού·

147.  θεωρεί σκόπιμο να εξεταστεί κατά πόσον το τρέχον σύστημα εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων παρουσιάζει αδυναμίες όσον αφορά την αποφυγή σοβαρών παρατυπιών· λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις του εξωτερικού λογιστή, EY, ότι οι έλεγχοί του έχουν ως στόχο να λάβει εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι απαλλαγμένοι από ουσιώδεις ανακρίβειες και η οντότητα συμμορφώνεται προς τους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς, και ότι περιλαμβάνουν εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, των παραστατικών στα οποία στηρίζεται η γνώμη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι έλεγχοι δεν περιλαμβάνουν έρευνες για πιθανές δόλιες δηλώσεις και έγγραφα, και συνεπώς δεν παρέχουν παρά περιορισμένη, σχετικά, θεώρηση των εξεταζόμενων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων·

148.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι η ΓΔ FINS διαθέτει λιγοστούς ανθρώπινους πόρους (ουσιαστικά δύο ΙΠΑ) για τον έλεγχο των λογαριασμών των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων· φρονεί ότι, δεδομένου του συναφούς υψηλού κινδύνου προσβολής της φήμης, θα πρέπει να αφιερωθούν περισσότεροι πόροι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα·

149.  καλεί το Προεδρείο, στον βαθμό που το επιτρέπει η αρχή της εμπιστευτικότητας, να διευκολύνει την πρόσβαση στα δικαιολογητικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στις τελικές εκθέσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, ιδίως σε σχέση με τους λογαριασμούς και τους διενεργηθέντες ελέγχους·

150.  ζητεί να υποβάλει η νεοσυσταθείσα αρχή έκθεση προόδου στο Κοινοβούλιο μετά το πρώτο έτος δραστηριότητάς της, ήτοι το 2017· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να μεριμνήσει ώστε η αρχή να έχει στη διάθεσή της όλα τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

Νότης Μαριάς

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 69 της 13.3.2015.

(2)

ΕΕ Ε 380 της 14.10.2016, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 354 της 27.9.2016, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 1.

(5)

ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 10.

(6)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(7)

PE 422.541/Bur.

(8)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020.

(9)

Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

(10)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1.

(11)

  Σημειώσεις:

  όλα τα ποσά σε χιλιάδες EUR

  Σημείωση(1) : στο σύνολο των εσόδων περιλαμβάνεται η μεταφορά από το προηγούμενο έτος σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(12)

  Σημειώσεις:

  όλα τα ποσά σε χιλιάδες EUR

(13)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1.

(14)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1142/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 28.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου