Процедура : 2017/2017(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0154/2017

Внесени текстове :

A8-0154/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.15

Приети текстове :

P8_TA(2017)0117

ДОКЛАД     
PDF 979kWORD 63k
3.4.2017
PE 599.595v02-00 A8-0154/2017

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Жузе Мануел Фернандеш

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0154/2017),

1.  приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природните бедствия;

2.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

3.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фондът“) има за цел да се осигури възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации, с цел да се покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от природни бедствия.

(2)  Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(3)максималната годишна сума, която Фондът не може да надхвърля, е 500 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 26 февруари 2016 г. Обединеното кралство подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след наводнения, които засегнаха 11 региона(4) през периода от декември 2015 г. до януари 2016 г. В своето заявление органите на Обединеното кралство подчертаха, че оценката на щетите е била непълна и че съответните данни не са били окончателни. Окончателното заявление беше подадено на 22 септември 2016 г.

(4)  На 5 септември 2016 г. Кипър подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след последиците от тежката суша, възникнали след октомври 2015 г., и горските пожари на 18 и 19 юни 2016 г.

(5)  На 21 септември 2016 г. Португалия подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след горските пожари на остров Мадейра в периода 8 – 13 август 2016 г.

(6)  Заявленията, подадени от Обединеното кралство, Кипър и Португалия, отговарят на условията за предоставяне на финансови средства от Фонда, определени в член 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002.

(7)  Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от Фонда, за да се предостави финансово участие на Обединеното Кралство, Кипър и Португалия.

(8)  За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от Фонда, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, както следва:

a) сумата от 60 301 050 EUR се предоставя на Обединеното кралство;

б) сумата от 7 298 760 EUR се предоставя на Кипър;

в) сумата от 3 925 000 EUR се предоставя на Португалия.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от … [датата на приемането му]**.

(5)Съставено в [Брюксел].

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

  OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

  ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland и UKN0-Northern Ireland.

(5)

** Европейският парламент да въведе датата преди публикуването в Официален вестник на Европейския съюз.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на финансова помощ, свързана с наводненията в Обединеното кралство, сушата и пожарите в Кипър и пожарите в Португалия.

Обединеното кралство – наводнения през 2016 г.

През декември 2015 г. и януари 2016 г. 11 региона в Обединеното кралство(1) бяха засегнати от обилните валежи и силните ветрове, които доведоха до наводнения и вреди за инфраструктурата. Те причиниха разрушения на публични и частни инфраструктури, частни жилища и щети на селското стопанство.

В заявлението, получено от Комисията на 26 февруари 2016 г., но приключено едва на 22 септември 2016 г. органите на Обединеното кралство оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 2 412,042 милиона евро. Тъй като това представлява 5,77% от среднопретегления БВП на регионите, засегнати от това бедствие (41 784 милиона евро по данни за 2014 г.), и надвишава прага от 1,5% от регионалния БВП, бедствието може да бъде класифицирано като регионално по смисъла на член 2, параграф 3 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“.

Разходите за основни спешни действия, отговарящи на условията за допустимост по член 3 от Регламента, се оценяват от органите на Обединеното кралство на 408,232 милиона евро, от които над 338 милиона евро са свързани с транспортния сектор и над 32 милиона евро с обезпечаването на превантивната инфраструктура.

Засегнатите региони попадат в категорията „по-слабо развити региони“, „региони в преход“ и „по-развити региони“ в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Органите на Обединеното кралство са заявили, че тяхната вноска по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се използва за оказване на подкрепа на земеделските стопани при тяхното възстановяване въз основата на подадени заявления.

Обединеното кралство не е поискало авансово плащане.

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети, тъй като те се намират под прага на Обединеното кралство за „голямо бедствие“. Следователно общият размер на предложената помощ е 60 301 050 EUR.

Кипър – суша и пожари през 2016 г.

През периода октомври 2015 г. – юни 2016 г. Кипър е бил засегнат от много слаби валежи в съчетание с изключително високи температури, водещи до тежка суша със значителна загуба на реколта, горски и полски пожари и недостиг на вода. При два големи горски пожара през юни 2016 г. е изгоряла площ от над 2 600 хектара държавни гори.

В заявлението, получено от Комисията на 5 септември 2016 г., кипърските органи оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 180,803 милиона евро. Тъй като това представлява 1,78% от БНД на Кипър и надвишава прага от 0,6% от БНД (т.е. 100,412 милиона евро), бедствието може да бъде класифицирано като голямо по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“.

Разходите за основни спешни действия, отговарящи на условията за допустимост по член 3 от регламента, се оценяват от кипърските органи на 49 милиона евро, от които над 46,082 милиона евро са свързани с разходите за намеса на службите за спешна помощ за борба с горските пожари и 2,484 милиона евро с неотложното възстановяване на засегнатите природни зони с цел избягване на непосредствения ефект от ерозия на почвата.

Засегнатият регион попада в категорията „по-развити региони“ в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Кипърските органи не са уведомили Комисията за намерението си да пренасочат средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерки за възстановяване.

Кипър е поискал авансово плащане, което е отпуснато от Комисията на 17 ноември 2016 г., възлиза на 729 876 EUR и е изплатено изцяло.

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети до равнището на прага на Кипър за „голямо бедствие“ и 6% за частта от общите преки щети над този праг. Следователно общият размер на предложената помощ е 7 298 760 EUR.

Португалия – пожарите на Мадейра през 2016 г.

През периода 8 – 13 август 2016 г. португалският остров Мадейра е бил засегнат от големи горски пожари, при които е изгоряла площ от 6 000 хектара. Те са довели до разрушаването на основна публична инфраструктура, обществени сгради, частни жилища, предприятия и щети за селското стопанство.

В заявлението, получено от Комисията на 21 септември 2016 г., португалските органи оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 157 милиона евро. Тъй като това представлява 3,84% от регионалния БВП на остров Мадейра (PT30 - Região Autónoma da Madeira) и следователно надвишава прага от 1%, бедствието може да бъде класифицирано като регионално по смисъла на член 2, параграф 3 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“.

Разходите за основни спешни действия, отговарящи на условията за допустимост по член 3 от регламента, се оценяват от португалските органи на 7,347 милиона евро, от които над 1,816 милиона евро са свързани с разходи за временно настаняване и 1,756 милиона евро с мерки по почистването.

Засегнатият регион попада в категорията „по-слабо развити региони“ в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Португалските органи са уведомили Комисията за намерението си да пренасочат средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерки за възстановяване.

Португалия е поискала авансово плащане, което е отпуснато от Комисията на 9 ноември 2016 г., възлиза на 392 500 EUR и е изплатено изцяло.

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети, тъй като те се намират под прага на Португалия за „голямо бедствие“. Следователно общият размер на предложената помощ е 3 925 000 EUR.

Заключение

Предложеното мобилизиране изисква изменение на бюджета за 2017 г. и проект на коригиращ бюджет (№ 1/2017) с цел увеличаване на бюджетна статия 13 06 01Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ със 71 524 810 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Това е първото решение за мобилизиране за 2017 г. и общата сума на предложената помощ съответства на разпоредбите за годишните тавани за 2017 г. за фонд „Солидарност“ на ЕС, чийто размер е определен в Регламента за МФР на 563 081 210 EUR (т.е. 500 милиона евро по цени от 2011 г.). Тъй като отпуснатите средства за 2016 г. в размер на 552 040 402 EUR останаха неизразходвани и бяха пренесени за една година за 2017 г., останалата неизразходвана сума за фонд „Солидарност“ на ЕС, която е налична за мобилизиране, понастоящем възлиза на 1 115 121 612 EUR.

Докладчикът препоръчва бързо одобрение на предложението на Комисията за решение, което е приложено към настоящия доклад, в знак на солидарност със засегнатите региони.

(1)

UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland и UKN0-Northern Ireland.


ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Уважаеми г-н Артюи,

Европейската комисия предаде на Европейския парламент своето предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2017)0045), въз основа на заявленията за мобилизиране на средства от Фонда, подадени от Обединеното кралство, Кипър и Португалия във връзка с наводненията в Обединеното кралство, сушите и пожарите в Кипър и пожарите на остров Мадейра в Португалия, възникнали през 2016 г.

Комисията предлага мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, като оценява щетите, причинени от бедствията, както следва:

Бедствие

Общ размер на преките щети

 

 

 

 

(в милиони евро)

Приложен праг за регионални бедствия

 

 

 

(в милиони евро)

Приложен праг за големи бедствия

 

 

 

(в милиони евро)

2,5% от общите преки щети до прага за големи бедствия

 

 

(в евро)

6% от общите преки щети над прага за големи бедствия

 

 

(в евро)

Общ размер на предложената помощ

 

 

 

(в евро)

Обединено кралство – наводнения през 2016 г. (регионални бедствия)

2 412,042

 

626,764

 

 

Не е приложимо

60 301 050

 

60 301 050

Кипър – суши и пожари през 2016 г. (големи бедствия)

180,803

Не е приложимо

 

101,412

2 535 300

 

4 763 460

7 298 760

Португалия – пожари на остров Мадейра през 2016 г. (регионално бедствие)

157,000

40,850

 

Не е приложимо

3 925 000

3 925 000

 

ОБЩО

 

71 524 810

В допълнение Комисията предлага проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 1 за финансовата 2017 година (COM(2017)0046 final) с цел да покрие горепосоченото предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС чрез увеличение на средствата по бюджетна статия 13 06 01 (фонд „Солидарност“ на ЕС за подпомагане на държавите членки) със 71 524 810 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Координаторите на комисията обсъдиха тези предложения и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за предоставяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията и подкрепят съответния ПКБ № 1/2017 съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Othmar Karas, Bernd Lucke


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация