Postup : 2017/2017(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0154/2017

Předložené texty :

A8-0154/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/04/2017 - 9.15

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0117

ZPRÁVA     
PDF 816kWORD 58k
3.4.2017
PE 599.595v02-00 A8-0154/2017

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: José Manuel Fernandes

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA – DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 11 této dohody,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0154/2017),

1.  vítá toto rozhodnutí jako projev solidarity Unie s občany a regiony Unie zasaženými přírodními katastrofami;

2.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1), a zejména na čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 11 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Účelem Fondu solidarity Evropské unie („fond“) je umožnit Unii rychle, účinně a flexibilně reagovat na mimořádné situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem oblastí postižených přírodními katastrofami.

(2)  Fond nesmí překročit maximální roční částku 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Spojené království dne 26. února 2016 předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s povodněmi, jež v prosinci 2015 a lednu 2016 postihly jedenáct jeho regionů(4). Orgány Spojeného království ve své žádosti zdůraznily, že posouzení škod je dosud neúplné a že relevantní číselné údaje jsou tedy jen prozatímní. Konečnou žádost vypracovaly dne 22. září 2016.

(4)  Kypr dne 5. září 2016 předložil žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s velkým suchem, jež trvalo od října 2015, a s požáry lesů a další vegetace, jež propukly ve dnech 18. a 19. června 2016.

(5)  Portugalsko dne 21. září 2016 předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s požáry lesů a další vegetace na ostrově Madeira, k nimž došlo ve dnech 8. až 13. srpna 2016.

(6)  Žádosti Spojeného království, Kypru i Portugalska splňují podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z fondu podle článku 4 nařízení (ES) č. 2012/2002.

(7)  Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek Spojenému království, Kypru a Portugalsku.

(8)  Aby byly prostředky z fondu uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňují následující částky, z nichž budou kryty prostředky na závazky i platby:

a) Spojenému království se poskytuje částka ve výši 60 301 050 EUR;

b) Kypru se poskytuje částka ve výši 7 298 760 EUR;

c) Portugalsku se poskytuje částka ve výši 3 925 000 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne [datum jeho přijetí]**.

(5)V [Bruselu]

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland and UKN0-Northern Ireland.

(5)

**Datum doplní Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku Evropské unie.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise navrhuje uvolnit prostředky z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) s cílem poskytnout finanční pomoc v souvislosti s povodněmi ve Spojeném království, suchem a požáry na Kypru a požáry v Portugalsku.

Spojené království - povodně v roce 2016

V prosinci 2015 a lednu 2016 postihly 11 regionů Spojeného království(1) intenzivní srážky a silný vítr, v jejichž důsledku došlo k záplavám a škodám na infrastruktuře. Poškozena byla veřejná i soukromá infrastruktura a soukromé domy. Škody vznikly i v zemědělství.

Orgány Spojeného království ve své žádosti, kterou Komise obdržela dne 26. února 2016, ale jejíž konečná podoba byla předložena až 22. září 2016, odhadovaly celkové přímé škody způsobené touto přírodní katastrofou na 2 412,042 milionu EUR. Vzhledem k tomu, že tato částka představuje 5,77 % váženého průměru HDP regionů zasažených touto katastrofou (41 784 milionů EUR na základě údajů z roku 2014) a přesahuje 1,5% hranici regionálního HDP, jedná se o „regionální přírodní katastrofu“ ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení o FSEU.

Náklady na způsobilá základní záchranná opatření definovaná v článku 3 uvedeného nařízení orgány Spojeného království odhadují na 408,232 milionu EUR, z toho více než 338 milionů EUR v oblasti dopravy a více než 32 milionů EUR v oblasti zajištění ochranné infrastruktury.

Zasažené regiony spadají do kategorií „méně rozvinuté regiony“, „přechodové regiony“ a „více rozvinuté regiony“ ve smyslu klasifikace pro účely evropských strukturálních a investičních fondů (2014–2020). Orgány Spojeného království uvedly, že na podporu zemědělců, kteří požádali o prostředky na obnovu, jsou čerpány prostředky z částky, která byla Spojenému království přidělena z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Spojené království nepožádalo o vyplacení zálohy.

V souladu s osvědčenými postupy navrhuje Komise použít sazbu 2,5 % z objemu celkových přímých škod, jelikož není dosažena prahová hodnota Spojeného království pro „závažnou katastrofu“. Celková navrhovaná výše pomoci tak činí 60 301 050 EUR.

Kypr - sucho a požáry v roce 2016

Od října 2015 do června 2016 se Kypr potýkal s nedostatkem srážek a extrémně vysokými teplotami, které vedly k velkému suchu a následně k výrazným ztrátám na úrodě, k požárům lesních a jiných porostů a k nedostatku vody. V důsledku dvou rozsáhlých požárů v přírodě shořelo v červnu 2016 více než 2 600 hektarů státního lesa.

Kyperské orgány ve své žádosti, kterou Komise obdržela dne 5. září 2016, odhadovaly celkové přímé škody způsobené touto přírodní katastrofou na 180,803 milionu EUR. Vzhledem k tomu, že tato částka představuje 1,78 % HND Kypru a přesahuje 0,6% hranici HND (tj. 100,412 milionu EUR), jedná se o „závažnou přírodní katastrofu“ ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení o FSEU.

Náklady na způsobilá základní záchranná opatření definovaná v článku 3 uvedeného nařízení kyperské orgány odhadují na 49 milionů EUR, z toho více než 46,082 milionu EUR tvoří náklady spojené se zásahy záchranných služeb proti požárům lesních a jiných porostů a 2,484 milionu EUR náklady na okamžitou obnovu postižených přírodních oblastí, aby se zabránilo bezprostředním účinkům eroze půdy.

Zasažený region spadá podle klasifikace pro účely evropských strukturálních a investičních fondů (2014–2020) do kategorie „více rozvinuté regiony“. Kyperské orgány Komisi neoznámily, že by měly v úmyslu přesunout na obnovu postižených oblastí prostředky z programů v rámci ESI fondů.

Kypr požádal o vyplacení zálohy. Komise této žádosti vyhověla a dne 17. listopadu 2016 vyplatila zálohu v plné výši činící 729 876 EUR.

V souladu s osvědčenými postupy navrhuje Komise použít sazbu 2,5 % z objemu celkových přímých škod na část do prahové hodnoty Kypru pro „závažnou přírodní katastrofu“ a sazbu 6 % na část celkových přímých škod, která tuto prahovou hodnotu přesahuje. Celková navrhovaná výše pomoci tak činí 7 298 760 EUR.

Portugalsko – požáry na Madeiře v roce 2016

Portugalský ostrov Madeira se ve dnech 8.–13. srpna 2016 potýkal s rozsáhlými požáry lesů a dalších porostů na ploše více než 6 000 hektarů. V jejich důsledku byla poškozena základní veřejná infrastruktura, veřejné budovy, soukromé domy a podniky a škody vznikly i v zemědělství.

Portugalské orgány ve své žádosti, kterou Komise obdržela dne 21. září 2016, odhadovaly celkové přímé škody způsobené touto přírodní katastrofou na 157 milionů EUR. Vzhledem k tomu, že tato částka představuje 3,84 % HDP ostrovu Madeira (PT30 - Região Autónoma da Madeira), a přesahuje tak 1% hranici, jedná se o „regionální přírodní katastrofu“ ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení o FSEU.

Náklady na způsobilá základní záchranná opatření definovaná v článku 3 uvedeného nařízení portugalské orgány odhadují na 7,347 milionu EUR, z toho více než 1,816 milionu EUR tvoří náklady na provizorní ubytování a 1,756 milionu EUR na sanační opatření.

Zasažený region spadá podle klasifikace pro účely evropských strukturálních a investičních fondů (2014–2020) do kategorie „méně rozvinuté regiony“. Portugalské orgány Komisi oznámily, že mají v úmyslu přesunout na obnovu postižených oblastí prostředky z programů v rámci ESI fondů.

Portugalsko požádalo o vyplacení zálohy. Komise této žádosti vyhověla a dne 9. listopadu 2016 vyplatila zálohu v plné výši činící 392 500 EUR.

V souladu s osvědčenými postupy navrhuje Komise použít sazbu 2,5 % z objemu celkových přímých škod, jelikož není dosažena prahová hodnota Portugalska pro „závažnou katastrofu“. Celková navrhovaná výše pomoci tak činí 3 925 000 EUR.

Závěr

Navrhované uvolnění prostředků vyžaduje změnu rozpočtu na rok 2017 a návrh opravného rozpočtu (č. 1/2017) za účelem zvýšení rozpočtového článku 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o 71 524 810 EUR v prostředcích na závazky i v prostředcích na platby.

Jedná se o první rozhodnutí o uvolnění prostředků v roce 2017 a celková výše navrhované pomoci je v souladu s ustanoveními o ročním stropu Fondu solidarity EU ve výši 563 081 210 EUR (tzn. 500 milionů EUR v cenách z roku 2011) uvedenými v nařízení o VFR. Vzhledem k tomu, že z roku 2016 zůstaly nevyčerpané prostředky ve výši 552 040 402 EUR, které byly přeneseny do roku 2017, dosahuje nyní zbývající nevyčerpaná částka FSEU, která může být uvolněna, 1 115 121 612 EUR.

Zpravodaj doporučuje urychlené schválení rozhodnutí navrženého Komisí, které tvoří přílohu této zprávy, jako výraz solidarity se zasaženým regiony.

(1)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland and UKN0-Northern Ireland.


PŘÍLOHA – DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Vážený pane předsedo,

Evropská komise předala Evropskému parlamentu svůj návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU (COM(2016)0045), a to na základě žádostí o uvolnění prostředků z fondu, které podaly Spojené království, Kypr a Portugalsko v souvislosti s povodněmi ve Spojeném království, suchem a požáry na Kypru a požáry na portugalské Madeiře v roce 2016.

Komise navrhuje uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie a škody způsobené katastrofami odhaduje takto:

Katastrofa

Celkové přímé škody

 

 

 

 

(v mil. EUR)

Použitá prahová hodnota pro regionální katastrofy

 

 

 

(v mil. EUR)

Použitá prahová hodnota pro závažné katastrofy

 

 

 

(v mil. EUR)

2,5 % celkových přímých škod do výše hlavního stropu

 

 

(v EUR)

6 % celkových přímých škod přesahujících hlavní strop

 

 

(v EUR)

Celková výše navrhované pomoci

 

 

 

(v EUR)

Spojené království – povodně v roce 2016 (regionální katastrofa)

2 412,042

 

626,764

 

 

60 301 050

 

-

60 301 050

Kypr – sucho a požáry v roce 2016 (závažná katastrofa)

180,803

 

101,412

2 535 300

 

4 763 460

7 298 760

Portugalsko – požáry na Madeiře v roce 2016 (regionální katastrofa)

157,000

40,850

 

3 925 000

-

3 925 000

 

CELKEM

 

71 524 810

Komise dále předkládá návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 1 na rok 2017 (COM(2017)0046 final) s cílem pokrýt výše uvedené uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie zvýšením rozpočtové položky 13 06 01 (Fond solidarity EU – Členské státy) o 71 524 810 EUR, a to jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby.

Koordinátoři výboru tyto návrhy posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Fondu solidarity Evropské unie uvolněna výše uvedená částka navrhovaná Komisí, a podporuje odpovídající NOR č. 1/2017, jak jej navrhuje Komise.

(Závěrečný pozdrav a podpis)


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

3.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Othmar Karas, Bernd Lucke


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění