Procedure : 2017/2017(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0154/2017

Indgivne tekster :

A8-0154/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.15

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0117

BETÆNKNING     
PDF 638kWORD 61k
3.4.2017
PE 599.595v02-00 A8-0154/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: José Manuel Fernandes

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG – SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 10,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 11,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0154/2017),

1.  hilser afgørelsen velkommen som et tegn på Unionens solidaritet med Unionens borgere og regioner, der er ramt naturkatastrofer;

2.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

3.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 11,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") har til formål at sætte Unionen i stand til at reagere hurtigt, effektivt og fleksibelt i nødsituationer for at udvise solidaritet med befolkningen i regioner, der rammes af naturkatastrofer.

(2)  Fonden må ikke overstige et årligt beløb på 500 000 000 EUR (i 2011-priser), jf. artikel 10 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  Den 26. februar 2016 indgav Det Forenede Kongerige en ansøgning om støtte fra fonden, efter at 11 regioner(4) blev ramt af oversvømmelser i perioden fra december 2015 til januar 2016. Det Forenede Kongeriges myndigheder understregede i deres ansøgning, at skadeopgørelsen var ufuldstændig, og at de relevante tal kun var foreløbige. Den endelige komplette ansøgning blev indgivet den 22. september 2016.

(4)  Den 5. september 2016 indgav Cypern en ansøgning om støtte fra fonden som følge af konsekvenserne af en alvorlig tørke, der havde udviklet sig siden oktober 2015, og naturbrande den 18. og 19. juni 2016.

(5)  Den 21. september 2016 indgav Portugal en ansøgning om støtte fra fonden, efter at øen Madeira blev ramt af naturbrande mellem den 8. og den 13. august 2016.

(6)  Ansøgningerne fra Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal opfylder betingelserne for et finansielt bidrag fra fonden, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 2012/2002.

(7)  Fonden bør derfor anvendes til at yde et finansielt bidrag til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal.

(8)  Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere fonden, bør denne afgørelse anvendes fra datoen for dens vedtagelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 stilles der følgende beløb til rådighed i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond:

a) til Det Forenede Kongerige et beløb på 60 301 050 EUR

b) til Cypern et beløb på 7 298 760 EUR

c) til Portugal et beløb på 3 925 000 EUR.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den ... [datoen for vedtagelsen]**.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

(5)På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013. s. 884).

(4)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland og UKN0-Northern Ireland.

(5)

**Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) for at yde finansiel bistand i forbindelse med oversvømmelser i Det Forenede Kongerige, tørke og brande i Cypern og brande i Portugal.

Det Forenede Kongerige – oversvømmelser i 2016

I december 2015 og januar 2016 blev 11 regioner i Det Forenede Kongerige(1) ramt af kraftig regn og stærk vind, som førte til oversvømmelser og skader på infrastrukturen. De førte til ødelæggelse af offentlige og private infrastrukturer, private hjem og skader i landbruget.

Det Forenede Kongeriges myndigheder anslog i deres ansøgning, som Kommissionen modtog den 26. februar 2016, men som først blev suppleret den 22. september 2016, at de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen beløb sig til 2 412,042 mio. EUR. Da dette udgør 5,77 % af det vægtede BNP for de regioner, der var ramt af denne katastrofe (41 784 mio. EUR baseret på tal fra 2014) og dermed ligger over tærsklen på 1,5 % af det regionale BNP, betegnes katastrofen som en "regional naturkatastrofe" i henhold til artikel 2, stk. 3, i EUSF-forordningen.

Omkostningerne til påtrængende nødhjælpstiltag som defineret i artikel 3 i forordningen er af Det Forenede Kongeriges myndigheder blevet anslået til 408,232 mio. EUR, hvoraf 338 mio. EUR vedrører transportsektoren, og over 32 mio. EUR vedrører sikringen af beskyttende infrastrukturer.

De berørte regioner henhører under kategorien "mindre udviklede regioner", "overgangsregioner" og "mere udviklede regioner" under de europæiske struktur- og investeringsfonde (2014-2020). Det Forenede Kongeriges myndigheder erklærede, at deres tildeling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne anvendes på grundlag af ansøgninger til at støtte landbrugernes genopretning.

Det Forenede Kongerige anmodede ikke om udbetaling af et forskud.

I overensstemmelse med tidligere praksis foreslår Kommissionen, at der anvendes en sats på 2,5 % af de samlede direkte skader, da den ligger under Det Forenede Kongeriges tærskelværdi for "større katastrofer". Det samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 60 301 050 EUR.

Cypern – tørke og brande i 2016

Fra oktober 2015 til juni 2016 blev Cypern ramt af en periode med meget ringe nedbør kombineret med ekstremt høje temperaturer, hvilket medførte, at der udviklede sig en alvorlig tørke, som forårsagede fejlslagen høst, skov- og vegetationsbrande og vandmangel. To store skovbrande i juni 2016 hærgede et område på over 2 600 ha statsskov.

De cypriotiske myndigheder anslog i deres ansøgning, som Kommissionen modtog den 5. september 2016, de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen til 180,803 mio. EUR. Da dette udgør 1,78 % af Cyperns BNI og dermed ligger over tærsklen på 0,6 % af BNI (dvs. 100,412 mio. EUR), betegnes katastrofen som en "større naturkatastrofe" i henhold til artikel 2, stk. 2, i EUSF-forordningen.

Omkostningerne til påtrængende nødhjælpstiltag som defineret i artikel 3 i forordningen er af de cypriotiske myndigheder blevet anslået til 49 mio. EUR, hvoraf over 46,082 mio. EUR vedrører omkostningerne i forbindelse med indsættelse af beredskabstjenesterne mod naturbrande, og 2,484 mio. EUR vedrører omgående genopretning af berørte naturområder for at undgå de umiddelbare virkninger af jorderosion.

Den berørte region hører ind under kategorien "mere udviklede regioner" under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) (2014-2020). De cypriotiske myndigheder har ikke tilkendegivet over for Kommissionen, at de agter at omfordele midler fra programmer til genopretningstiltag under de europæiske struktur- og investeringsfonde.

Cypern anmodede om udbetaling af et forskud, som blev tildelt af Kommissionen den 17. november 2016, og som beløb sig til 729 876 EUR og blev udbetalt fuldt ud.

I overensstemmelse med tidligere praksis foreslår Kommissionen, at der anvendes en sats på 2,5 % af de samlede direkte skader for alle skader op til tærskelværdien for "større katastrofer og 6 % for den andel, der ligger over denne tærskelværdi. Det samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 7 298 760 EUR.

Portugal – brande på Madeira i 2016

Mellem den 8. og den 13. august 2016 blev den portugisiske ø Madeira ramt af store naturbrande, der hærgede et område på 6 000 hektar. De førte til ødelæggelse af vigtige offentlige infrastrukturer, offentlige bygninger, private hjem og virksomheder og til skader i landbruget.

De portugisiske myndigheder anslog i deres ansøgning, som Kommissionen modtog den 21. september 2016, de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen til 157 mio. EUR. Da dette udgør 3,84 % af det regionale BNP for øen Madeira (PT30 - Região Autónoma da Madeira) og dermed ligger over tærsklen på 1 %, betegnes katastrofen som en "regional naturkatastrofe" i henhold til artikel 2, stk. 3, i EUSF-forordningen.

Omkostningerne til påtrængende nødhjælpstiltag som defineret i artikel 3 i forordningen er af de portugisiske myndigheder blevet anslået til 7,347 mio. EUR, hvoraf over 1,816 mio. EUR vedrører omkostninger til midlertidig indkvartering, og 1,756 mio. EUR vedrører oprydningsforanstaltninger.

Den berørte region hører ind under kategorien "mindre udviklede regioner" under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) (2014-2020). De portugisiske myndigheder har tilkendegivet over for Kommissionen, at de agter at omfordele midler fra programmer til genopretningstiltag under de europæiske struktur- og investeringsfonde.

Portugal anmodede om udbetaling af et forskud, som blev tildelt af Kommissionen den 9. november 2016, og som beløb sig til 392 500 EUR og blev udbetalt fuldt ud.

I overensstemmelse med tidligere praksis foreslår Kommissionen, at der anvendes en sats på 2,5 % af de samlede direkte skader, da den ligger under Portugals tærskelværdi for "større katastrofer". Det samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 3 925 000 EUR.

Konklusion

Den foreslåede anvendelse kræver en ændring af budgettet for 2017 og et forslag til ændringsbudget (nr. 1/2017), der tilsigter at forhøje budgetartikel 13 06 01"Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien" med 71 524 810 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Dette er den første afgørelse om anvendelse i 2017, og det samlede bistandsbeløb, der foreslås, er i overensstemmelse med de i FFR-forordningen fastsatte bestemmelser om det årlige loft for Solidaritetsfonden på 563 081 210 EUR (dvs. 500 mio. EUR i 2011-priser). Da tildelingen for 2016 på 552 040 402 EUR forblev uudnyttet og blev fremført for ét år til 2017, er det resterende uudnyttede beløb i EUSF til rådighed for anvendelse for øjeblikket på 1 115 121 612 EUR.

Ordføreren anbefaler en hurtig godkendelse af Kommissionens forslag til afgørelse, som er vedføjet denne betænkning, som et tegn på solidaritet med de berørte regioner.

(1)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland og UKN0-Northern Ireland.


BILAG – SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Kære Jean Arthuis

Europa-Kommissionen har sendt Europa-Parlamentet sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (COM(2017)0045) på grundlag af ansøgninger om anvendelse af fonden fra Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal i forbindelse med oversvømmelser i Det Forenede Kongerige, tørke og brande i Cypern og brande på Madeira i Portugal, som fandt sted i 2016.

Kommissionen foreslår anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, idet den anslår de skader, som katastrofen har forvoldt, som følger:

Katastrofe

Samlede direkte skader

 

 

 

 

(mio. EUR)

Anvendt tærskel for regionale katastrofer

 

 

 

(mio. EUR)

Anvendt tærskel for større katastrofer

 

 

 

(mio. EUR)

2,5 % af de samlede direkte skader op til tærsklen for større katastrofer

 

 

(EUR)

6 % af de samlede direkte skader over tærsklen for større katastrofer

 

 

(EUR)

Samlet foreslået støttebeløb

 

 

 

(EUR)

Det Forenede Kongerige – oversvømmelser i 2016 (regional katastrofe)

2 412,042

 

626,764

 

 

ikke relevant

60 301 050

 

-

60 301 050

Cypern – tørke og brande i 2016 (større katastrofe)

180,803

ikke relevant

 

101,412

2 535 300

 

4 763 460

7 298 760

Portugal – brande på Madeira i 2016 (regional katastrofe)

157,000

40,850

 

ikke relevant

3 925 000

-

3 925 000

 

I ALT

 

71 524 810

Kommissionen foreslår desuden et forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 1 for 2017 (COM(2017)0046) for at dække den ovennævnte foreslåede anvendelse af Den Europæiske Solidaritetsfond ved at forhøje budgetartikel 13 06 01 (EU's Solidaritetsfond til medlemsstaterne) med 71 524 810 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Udvalgets koordinatorer har vurderet disse forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen og støtter det tilsvarende FÆB nr. 1/2017 som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

3.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Othmar Karas, Bernd Lucke


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse