Διαδικασία : 2017/2017(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0154/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0154/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0117

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 892kWORD 63k
3.4.2017
PE 599.595v02-00 A8-0154/2017

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: José Manuel Fernandes

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0154/2017),

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση, που αποδεικνύει την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τους πολίτες της ΕΕ που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές·

2.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 11,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Ταμείο») έχει ως στόχο να επιτρέπει στην Ένωση να αντιδρά με ταχύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης ώστε να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό των περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

(2)  Το Ταμείο δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 000 000 EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3).

(3)  Στις 26 Φεβρουαρίου 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, μετά τις πλημμύρες που έπληξαν 11 περιφέρειες(4) κατά την περίοδο μεταξύ Δεκεμβρίου 2015 και Ιανουαρίου 2016. Στην αίτησή τους, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου τόνιζαν ότι η εκτίμηση των ζημιών δεν είχε ολοκληρωθεί και ότι τα σχετικά αριθμητικά στοιχεία ήταν μόνο προσωρινά. Ο τελικός φάκελος της αίτησης ολοκληρώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2016.

(4)  Στις 5 Σεπτεμβρίου 2016, η Κύπρος υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του Ταμείου, μετά τις συνέπειες της σοβαρής ξηρασίας από τον Οκτώβριο του 2015 και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στις 18 και 19 Ιουνίου του 2016.

(5)  Στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, μετά τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στη νήσο Μαδέρα μεταξύ 8 και 13 Αυγούστου 2016.

(6)  Οι αιτήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κύπρου και της Πορτογαλίας πληρούν τις προϋποθέσεις για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002.

(7)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το Ταμείο για τη διάθεση οικονομικής ενίσχυσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία.

(8)  Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του Ταμείου, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιείται ως εξής σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

(α) στο Ηνωμένο Βασίλειο χορηγείται ποσό 60 301 050 EUR·

(β) στην Κύπρο χορηγείται ποσό 7 298 760 EUR·

(γ) στην Πορτογαλία χορηγείται ποσό 3 925 000 EUR.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από ... [η ημερομηνία της έκδοσής της]**.

(5)Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3.

(2)

  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884).

(4)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland and UKN0-Northern Ireland.

(5)

** Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε σχέση με πλημμύρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξηρασία και πυρκαγιές στην Κύπρο και πυρκαγιές στην Πορτογαλία.

Ηνωμένο Βασίλειο - Πλημμύρες το 2016

Τον Δεκέμβριο του 2015 και τον Ιανουάριο του 2016, 11 περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου(1) επλήγησαν από ραγδαίες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, που προκάλεσαν πλημμύρες και ζημίες σε υποδομές. Τα φαινόμενα αυτά προκάλεσαν καταστροφές σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, ιδιωτικές κατοικίες και στη γεωργία.

Στην αίτησή τους, την οποία έλαβε η Επιτροπή στις 26 Φεβρουαρίου 2016 αλλά που ολοληρώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, οι βρετανικές αρχές εκτιμούσαν τη συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή σε 2 δισεκ. 412,042 εκατ. EUR. Δεδομένου ότι το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 5,77% του σταθμισμένου μέσου ΑΕγχΠ των περιφερειών που είχαν πληγεί (41 δισεκατομμύρια 784 εκατομμύρια EUR με βάση τα στοιχεία για το 2014) και υπερβαίνει το κατώτατο όριο του 1,5% του περιφερειακού ΑΕγχΠ, η καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί ως «περιφερειακή καταστροφή», κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού ΤΑΕΕ.

Το κόστος των επιλέξιμων ενεργειών πρώτης ανάγκης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού, έχει υπολογιστεί από τις βρετανικές αρχές σε 408,232 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων πάνω από 338 εκατομμύρια EUR αφορούν τον τομέα των μεταφορών και πάνω από 32 εκατομμύρια EUR την ασφάλεια των προληπτικών υποδομών.

Οι πληγείσες περιφέρειες εμπίπτουν στις κατηγορίες των «λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών» «περιφερειών μετάβασης» και «περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) (2014-2020). Οι αρχές του ΗΒ δήλωσαν ότι το μερίδιο της χώρας από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης χρησιμοποιείται για να υποστηριχθούν αγρότες σε δραστηριότητες αποκατάστασής τους, στη βάση σχετικών αιτήσεων.

Οι βρετανικές αρχές δεν ζήτησαν χορήγηση προκαταβολής.

Σύμφωνα με την προηγούμενη πρακτική της, η Επιτροπή προτείνει να εφαρμοστεί ποσοστό 2,5% της συνολικής άμεσης ζημίας, δεδομένου ότι οι ζημίες δεν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της «μείζονος καταστροφής» στο ΗΒ. Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, επομένως, 60 301 050 EUR.

Κύπρος — Ξηρασία και πυρκαγιές το 2016

Από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016 η Κύπρος επλήγη από πολύ χαμηλό επίπεδο βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, με συνέπεια μια έντονη ξηρασία που προκάλεσε σημαντικές απώλειες στη γεωργική παραγωγή, πυρκαγιές στα δάση και στη βλάστηση και λειψυδρία. Δύο μεγάλες πυρκαγιές τον Ιούνιο του 2016 αποτέφρωσαν μια δημόσια δασική έκταση άνω των 2.600 εκταρίων.

Στην αίτησή τους, την οποία έλαβε η Επιτροπή στις 5 Σεπτεμβρίου 2016, οι κυπριακές αρχές εκτιμούσαν τη συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή σε 180,803 εκατομμύρια EUR. Δεδομένου ότι το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 1,78% του κυπριακού ΑΕΕ και υπερβαίνει το κατώτατο όριο του 0,6% του ΑΕΕ (δηλαδή 100,412 εκατομμύρια EUR), η καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί ως «περιφερειακή καταστροφή», κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού ΤΑΕΕ.

Το κόστος των επιλέξιμων ενεργειών πρώτης ανάγκης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού, έχει υπολογιστεί από τις κυπριακές αρχές σε 49 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων πάνω από 46,082 εκατομμύρια EUR αφορούν τις ενέργειες παρέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για την κατάσβεση των πυρκαγιών και 2,484 εκατομμύρια EUR αφορούν την άμεση αποκατάσταση των φυσικών περιπχών που είχαν πληγεί για την αποφυγή άμεσων συνεπειών από τη διάβρωση του εδάφους.

Η πληγείσα περιοχή εμπίπτει στην κατηγορία των «περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) (2014-2020). Οι κυπριακές αρχές δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή τους να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από το ΕΔΕT για μέτρα αποκατάστασης.

Η Κύπρος ζήτησε τη χορήγηση προκαταβολής, που διατέθηκε από την Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2016, ανερχόταν σε 729 876 EUR και πληρώθηκε στο σύνολό της.

Σύμφωνα με προηγούμενη πρακτική της, η Επιτροπή προτείνει να εφαρμοστεί ποσοστό 2,5% της συνολικής άμεσης ζημίας μέχρι το κατώτατο όριο της «μείζονος καταστροφής» για την Κύπρο και 6% για το μέρος της συνολικής άμεσης ζημίας που υπερβαίνει το όριο αυτό. Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, επομένως, 7 298 760 EUR.

Πορτογαλία – Πυρκαγιές στη Μαδέρα το 2016

Μεταξύ 8ης και 16ης Αυγούστου 2016, το πορτογαλικό νησί της Μαδέρα επλήγη από μεγάλες πυρκαγιές που έκαψαν μια έκταση μεγαλύτερη των 6.000 εκταρίων. Οι πυρκαγιές αυτές προκάλεσαν καταστροφές σε καίριες δημόσιες υποδομές, σε δημόσια κτίρια, σε ιδιωτικές κατοικίες, σε επιχειρήσεις και στη γεωργία.

Στην αίτησή τους, την οποία έλαβε η Επιτροπή στις 21 Σεπτεμβρίου 2016, οι πορτογαλικές αρχές εκτιμούσαν τη συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή σε 157 εκατομμύρια EUR. Δεδομένου ότι το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 3,84% του περιφερειακού ΑΕγχΠ της νήσου Μαδέρας (PT30 - Região Autónoma da Madeira) και υπερβαίνει το κατώτατο όριο του 1% του περιφερειακού ΑΕγχΠ, η καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί ως «περιφερειακή καταστροφή», κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού ΤΑΕΕ.

Το κόστος των επιλέξιμων ενεργειών πρώτης ανάγκης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού, έχει υπολογιστεί από τις πορτογαλικές αρχές σε 7,347 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων πάνω από 1,816 εκατομμύρια EUR αφορούν τις ενέργειες προσωρινής στέγασης, ενώ 1,756 εκατομμύρια EUR αφορούν μέτρα καθαρισμού.

Η πληγείσα περιοχή εμπίπτει στην κατηγορία των «λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών» στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) (2014-2020). Οι πορτογαλικές αρχές έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή τους να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από τους πόρους των ΕΔΕT προς μέτρα αποκατάστασης.

Η Πορτογαλία ζήτησε τη χορήγηση προκαταβολής, που διατέθηκε από την Επιτροπή στις 9 Νοεμβρίου 2016, ανερχόταν σε 392 500 EUR και πληρώθηκε στο σύνολό της.

Σύμφωνα με προηγούμενη πρακτική της, η Επιτροπή προτείνει να εφαρμοστεί ποσοστό 2,5% της συνολικής άμεσης ζημίας για όλες τις ζημίες που δεν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της «μείζονος καταστροφής» για την Πορτογαλία. Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, επομένως, 3 925 000 EUR.

Συμπέρασμα

Η προτεινόμενη κινητοποίηση απαιτεί τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2017 και σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (αριθ. 1/2017), με στόχο την ενίσχυση του άρθρου του προϋπολογισμού 13 06 01 «παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία» κατά 71 524 810 EUR τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών.

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση κινητοποίησης του 2017 και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που προτείνεται ανωτέρω συνάδει με τις ετήσιες διατάξεις του κανονισμού για το ΠΔΠ σχετικά με το ανώτατο όριο για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ των 563 081 210 EUR (ήτοι 500 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2011). Δεδομένου ότι το ποσό των 552 040 402 EUR που χορηγήθηκε το 2016 δεν χρησιμοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο 2017, το διαθέσιμο ποσό του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τώρα 1 115 121 612 EUR.

Ο εισηγητής συνιστά την ταχεία έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις πληγείσες περιφέρειες.

(1)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland and UKN0-Northern Ireland.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (COM(2017)0045), βάσει των αιτήσεων για κινητοποίηση του Ταμείου που έχουν υποβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος και η Πορτογαλία, σχετικά με τις πλημμύρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ξηρασία και τις πυρκαγιές στην Κύπρο και τις πυρκαγιές στη Μαδέρα (Πορτογαλία) που συνέβησαν το 2016.

Η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, εκτιμώντας τη ζημία που έχει προκληθεί ως εξής:

Καταστροφή

Συνολική άμεση ζημία

 

 

 

 

(σε εκατ. EUR)

Εφαρμόζεται κατώτατο όριο περιφερειακής καταστροφής

 

 

 

(σε εκατ. EUR)

Εφαρμόζεται κατώτατο όριο μείζονος καταστροφής

 

 

 

(σε εκατ. EUR)

2,5 % των συνολικών άμεσων ζημιών μέχρι το μείζον κατώτατο όριο

 

 

(σε EUR)

6 % των συνολικών άμεσων ζημιών πάνω από το μείζον κατώτατο όριο

 

 

(σε EUR)

Συνολικό ποσό προτεινόμενης ενίσχυσης

 

 

 

(σε EUR)

Ηνωμένο Βασίλειο — Πλημμύρες το 2016 (περιφερειακή καταστροφή)

2.412,042

 

626.764

 

 

Άνευ αντικειμένου

60.301.050

 

60.301.050

Κύπρος — Ξηρασία και πυρκαγιές το 2016 (μείζων καταστροφή)

180,803

Άνευ αντικειμένου

 

101,412

2.535.300

 

4.763.460

7.298.760

Πορτογαλία — Πυρκαγιές στη Μαδέρα το 2016 (περιφερειακή καταστροφή)

157,000

40,850

 

Άνευ αντικειμένου

3.925.000

3.925.000

ΣΥΝΟΛΟ

71.524.810

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 για το έτος 2017 (COM(2017)0046), ώστε να καλυφθεί η ως άνω προτεινόμενη κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, αυξάνοντας τις πιστώσεις του άρθρου 13 06 01 του προϋπολογισμού (Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για τα κράτη μέλη) κατά 71.524.810 EUR, τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, όσο και σε πιστώσεις πληρωμών.

Οι συντονιστές της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης εξέτασαν αυτές τις προτάσεις και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής δεν έχει αντίρρηση για την εν λόγω κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, ώστε να διατεθεί το ανωτέρω ποσό που πρότεινε η Επιτροπή, και στηρίζει το αντίστοιχο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2017 που πρότεινε η ίδια.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Othmar Karas, Bernd Lucke


FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου