Menetlus : 2017/2017(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0154/2017

Esitatud tekstid :

A8-0154/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 9.15

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0117

RAPORT     
PDF 719kWORD 62k
3.4.2017
PE 599.595v02-00 A8-0154/2017

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta finantsabi maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: José Manuel Fernandes

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA – REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta finantsabi maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0154/2017),

1.  tunneb otsuse üle heameelt, sest on liidu solidaarsuse märgiks looduskatastroofide tagajärjel kannatanud liidu kodanike ja piirkondadega;

2.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta finantsabi maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta(1), eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 11,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond“) eesmärk on võimaldada liidul kiiresti, tulemuslikult ja paindlikult reageerida kriisiolukordadele ning näidata üles solidaarsust katastroofide tagajärjel kannatanud piirkondade elanikega.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikli 10 kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 500 000 000 eurot (2011. aasta hindades).

(3)  26. veebruaril 2016 esitas Ühendkuningriik seoses 2015. aasta detsembrist 2016. aasta jaanuarini toimunud ja 11 piirkonda(4) 7 kahjustanud üleujutustega taotluse fondi vahendite kasutusele võtmiseks. Ühendkuningriik rõhutas oma taotluses, et kahjuhinnang ei ole täielik, ja et asjaomased arvnäitajad on esialgsed. Lõplik taotlus valmis alles 22. septembril 2016.

(4)  5. septembril 2016 esitas Küpros seoses 2015. aasta oktoobrist süvenenud põuakahjustuste ning 18. ja 19. juuni 2016 metsatulekahjudega taotluse fondi vahendite kasutusele võtmiseks.

(5)  21. septembril 2016 esitas Portugal seoses 8.–13. augusti 2016. aasta metsatulekahjudega Madeira saarel taotluse fondi vahendite kasutusele võtmiseks.

(6)  Ühendkuningriigi, Küprose ja Portugali taotlused täidavad fondist finantsabi saamise tingimused, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 2012/2002 artiklis 4.

(7)  Seepärast tuleks fondi vahendid kasutusele võtta, et anda Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile rahalist abi.

(8)  Selleks et minimeerida fondi vahendite kasutuselevõtuks vajalikku aega, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu 2017. aasta üldeelarves võetakse Euroopa Liidu solidaarsusfondi raames kasutusele järgmised summad kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena:

a) Ühendkuningriigile eraldatakse 60 301 050 eurot;

b) Küprosele eraldatakse 7 298 760 eurot;

c) Portugalile eraldatakse 3 925 000 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates ... [käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäev]**.

(5)...

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

  EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(2)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(4)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Suur-Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-Põhja-Yorkshire, UKE4-Lääne-Yorkshire, UKL1-Lääne-Wales ja orud, UKM2-Ida-Šotimaa, UKM3-Edela-Šotimaa, UKM5-Kirde-Šotimaa ja UKN0-Põhja-Iirimaa.

(5)

** Kuupäeva sisestab Euroopa Parlament enne Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.


SELETUSKIRI

Komisjon teeb ettepaneku kasutada Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendeid finantsabi andmiseks seoses Ühendkuningriigis toimunud üleujutustega, põua ja tulekahjudega Küprosel ning tulekahjudega Portugalis.

Ühendkuningriik – 2016. aasta üleujutused

2015. aasta detsembris ja 2016. aasta jaanuaris põhjustasid tugevad vihmad ja tuuled Ühendkuningriigi 11 piirkonnas(1) üleujutusi ning kahjustusi avaliku ja erasektori taristule, kodudele ja põllumajandusele.

Taotluses, mille komisjon sai 26. veebruaril 2016, kuid mille lõplik versioon esitati alles 22. septembril 2016, hindasid Ühendkuningriigi ametiasutused katastroofi tekitatud otsese kahju suuruseks 2 412,042 miljonit eurot. Kuna see moodustab kõnealusest katastroofist mõjutatud piirkondade kaalutud keskmisest SKPst 5,77 % (41 784 miljonit eurot 2014. aasta andmetel) ja on kõrgem kui piirkonna SKPst arvutatud 1,5 % künnis, loetakse see Euroopa Liidu Solidaarsusfondi määruse artikli 2 lõike 3 mõistes piirkondlikuks katastroofiks.

Ühendkuningriik on arvestanud nimetatud määruse artiklis 3 määratletud hädaolukorras vajalike meetmete maksumuseks 408 232 miljonit eurot, millest enam kui 338 miljonit eurot puudutab transpordisektorit ja enam kui 32 miljonit eurot üleujutusevastase kaitse taristu kindlustamist.

Mõjutatud piirkonnad kuuluvad 2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide mõistes vähem arenenud piirkondade, üleminekupiirkondade ja enam arenenud piirkondade hulka. Ühendkuningriik teatas, et Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist riigile eraldatud vahendeid kasutatakse taotluste alusel põllumajandusettevõtjate taastumise toetamiseks.

Ühendkuningriik ei taotlenud ettemakset.

Sarnaselt varasemale praktikale teeb komisjon ettepaneku kohaldada määra 2,5 % kogu otsesest kahjust, sest see on allpool Ühendkuningriigi suure katastroofi künnist. Seega on ettepaneku kohane abi kogusumma 60 301 050 eurot.

Küpros – 2016. aasta põud ja tulekahjud

Küpros kannatas 2015. aasta oktoobrist kuni 2016. aasta juunini väga väheste sademete ja äärmiselt kõrge temperatuuri tõttu, mis põhjustasid raske põua koos tõsise ikalduse, metsa- ja taimepõlengute ja vee puudusega. 2016. aasta juunis puhkes kaks suurt tulekahjut, mille käigus põles rohkem kui 2 600 hektarit riigimetsa.

Oma taotluses, mille komisjon sai 5. septembril 2016, hindas Küpros katastroofi põhjustatud otseseks kogukahjuks 180,803 miljonit eurot. Kuna see moodustab Küprose kogurahvatulust 1,78 %, mis on suurem kogurahvatulust arvutatavast 0,6 % künnisest (100,412 miljonit eurot), loetakse see katastroof Euroopa Liidu Solidaarsusfondi määruse artikli 2 lõike 2 mõistes suureks katastroofiks.

Küpros on arvestanud vastavalt nimetatud määruse artiklile 3 hädaolukorras vajalike meetmete maksumuseks 49 miljonit eurot, millest rohkem kui 46,082 miljonit eurot oli seotud metsatulekahjude tõrjumisega hädaabiteenistuste poolt ja 2,484 miljonit eurot mõjustatud looduspiirkondade taastamisega mullaerosiooni vahetu mõju ärahoidmiseks.

Kahju kandnud piirkond kuulub 2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide mõistes enam arenenud piirkondade kategooriasse. Küpros ei ole komisjonile teatanud kavatsusest paigutada struktuuri- ja investeerimisfondide programmidele ettenähtud vahendeid ümber taastamistöödeks.

Küpros soovis ettemakset, mille komisjon kiitis 17. novembril 2016. aastal 729 876 euro suuruses summas heaks ja mis maksti täies ulatuses välja.

Sarnaselt varasemale praktikale teeb komisjon ettepaneku kohaldada Küprose puhul kuni suure katastroofi künniseni 2,5 % otsese kogukahju määra ja künnist ületava osa suhtes 6 % määra. Seega on ettepaneku kohane abi kogusumma 7 298 760 eurot.

Portugal – 2016. aasta tulekahjud Madeiral

Portugali koosseisu kuuluv Madeira saar sai 8.–13. augustil 2016 kannatada suurte metsatulekahjude tõttu, mille käigus põles 6 000 hektarit. Sündmused põhjustasid kahju avaliku sektori põhitaristule, avalikele hoonetele, kodudele, ettevõtjatele ja põllumajandusele.

Oma taotluses, mille komisjon sai 21. septembril 2016, hindas Portugal katastroofi põhjustatud otseseks kogukahjuks 157 miljonit eurot. Kuna see moodustab Madeira saare (PT30 - Região Autónoma da Madeira) piirkonna SKPst 3,84 % ja ületab seega 1 % künnist, loetakse katastroof Euroopa Liidu Solidaarsusfondi määruse artikli 2 lõike 3 mõistes piirkondlikuks katastroofiks.

Portugal on arvestanud vastavalt nimetatud määruse artiklile 3 hädaolukorras vajalike meetmete maksumuseks 7,347 miljonit eurot, millest üle 1,816 miljoni euro on seotud ajutiste eluruumidega ja 1,756 miljonit eurot koristusmeetmetega.

Kahju kandnud piirkond kuulub 2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide mõistes vähemarenenud piirkondade kategooriasse. Portugal on komisjonile teatanud kavatsusest paigutada struktuuri- ja investeerimisfondide programmidele ettenähtud vahendeid ümber taastamistöödeks.

Portugal soovis ettemakset, mille komisjon kiitis 9. novembril 2016. aastal 392 500 euro suuruses summas heaks ning mis maksti täies ulatuses välja.

Sarnaselt varasemale praktikale teeb komisjon ettepaneku kohaldada määra 2,5 % kogu otsesest kahjust, sest see on allpool Portugali suure katastroofi künnist. Seega on ettepaneku kohane abi kogusumma 3 925 000 eurot.

Järeldus

Vahendite kasutuselevõtmine nõuab 2017. aasta eelarve muutmist ja paranduseelarve projekti (nr 1/2017), mille eesmärk on suurendada eelarvepunkti 13 06 01 „Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust“ nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringuid 71 524 810 euro võrra.

See on 2017. aastal esimene otsus fondi vahendite kasutuselevõtmiseks ning ettepaneku kohane abi kogusumma on kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku määruses sätestatud ELi Solidaarsusfondi 563 081 210 euro suuruse (s.o 500 miljonit eurot 2011. aasta hindades) 2017. aasta ülemmääraga. Kuna 2016. aasta eraldis 552 040 402 eurot jäi kasutamata ja kanti üheks aastaks 2017. aastasse edasi, on kasutamata summa, mis on Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kaudu võimalik kasutusele võtta, 1 115 121 612 eurot.

Raportöör soovitab käesolevale raportile lisatud komisjoni ettepaneku otsuse vastuvõtmise kohta kiiresti heaks kiita, et näidata üles solidaarsust kannatanud piirkondadega.

(1)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Suur-Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-Põhja-Yorkshire, UKE4-Lääne-Yorkshire, UKL1-Lääne-Wales ja orud, UKM2-Ida-Šotimaa, UKM3-Edela-Šotimaa, UKM5-Kirde-Šotimaa ja UKN0-Põhja-Iirimaa.


LISA – REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Austatud härra Arthuis

Euroopa Komisjon on edastanud Euroopa Parlamendile ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta (COM(2017)0045) Ühendkuningriigi, Küprose ja Portugali taotluste alusel toetuse maksmiseks seoses üleujutustega Ühendkuningriigis, põua ja tulekahjudega Küprosel ning tulekahjudega Madeiral (Portugal) 2016. aastal.

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, hinnates katastroofidest tingitud kahjusid järgmiselt:

Katastroof

Otsene kogukahju

 

 

 

 

(miljonid eurod)

Kohaldatud piirkondliku katastroofi künnis

 

 

 

(miljonid eurod)

Kohaldatud suure katastroofi künnis

 

 

 

(miljonid eurod)

2,5 % otsesest kahjust kuni künniseni

 

 

(eurod)

6 % otsesest kahjust ülalpool künnist

 

 

(eurod)

Kavandatava abi kogusumma

 

 

 

(eurod)

Ühendkuningriik – 2016. aasta üleujutused (piirkondlik katastroof)

2 412,042

 

626,764

 

 

60 301 050

 

60 301 050

Küpros – 2016. aasta põud ja tulekahjud (suur katastroof)

180,803

 

101,412

2 535 300

 

4 763 460

7 298 760

Portugal – 2016. aasta tulekahjud Madeiral (piirkondlik katastroof)

157,000

40,850

 

3 925 000

3 925 000

 

KOKKU

 

71 524 810

Komisjon esildas ühtlasi 2017. aasta paranduseelarve projekt nr 1 (COM(2017)0046 final), et rahastada eespool nimetatud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise ettepanekut, suurendades eelarveartikli 13 06 01 (Euroopa Liidu Solidaarsusfond — liikmesriigid) nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringuid 71 524 810 euro ulatuses.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid ettepanekuid ja palusid mul Teile kirjalikult teatada, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid kõnealusele ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmisele ega eelnimetatud summa eraldamisele vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule ning et komisjon toetab Euroopa Komisjoni esildatud paranduseelarve projekti nr 1/2017.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

3.4.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Othmar Karas, Bernd Lucke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusalane teave