Menettely : 2017/2017(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0154/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0154/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 9.15

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0117

MIETINTÖ     
PDF 721kWORD 61k
3.4.2017
PE 599.595v02-00 A8-0154/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: José Manuel Fernandes

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE – ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 11 kohdan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0154/2017),

1.  pitää päätöstä myönteisenä ja merkkinä unionin solidaarisuudesta luonnonkatastrofeista kärsineitä unionin kansalaisia ja alueita kohtaan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 11 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jäljempänä ’solidaarisuusrahasto’, tavoitteena on antaa unionille mahdollisuus reagoida nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti hätätilanteisiin osoittaakseen solidaarisuutta luonnonkatastrofien kohteeksi joutuneiden alueiden väestöä kohtaan.

(2)  Solidaarisuusrahaston määrärahojen vuotuinen enimmäismäärä on 500 000 000 euroa (vuoden 2011 hintoina) neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 10 artiklan mukaisesti.

(3)  Yhdistynyt kuningaskunta toimitti 26 päivänä helmikuuta 2016 solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa koskevan hakemuksen sen jälkeen, kun tulvat olivat koetelleet 11:tä aluetta(4) joulukuun 2015 ja tammikuun 2016 välisenä aikana. Yhdistynyt kuningaskunta korosti hakemuksessaan, että vahinkojen arviointi oli kesken ja että ilmoitetut luvut olivat vasta alustavia. Maa jätti lopullisen hakemuksen 22 päivänä syyskuuta 2016.

(4)  Kypros toimitti 5 päivänä syyskuuta 2016 solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa koskevan hakemuksen sen jälkeen, kun maa oli lokakuusta 2015 alkaen kärsinyt ankaran kuivuuden seurauksista ja kesäkuun 18. ja 19. päivän välisenä aikana vuonna 2016 metsä- ja maastopaloista.

(5)  Portugali toimitti 21 päivänä syyskuuta 2016 solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa koskevan hakemuksen sen jälkeen, kun Madeiran saari oli elokuun 8. ja 13. päivän välisenä aikana vuonna 2016 kärsinyt metsä- ja maastopaloista.

(6)  Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin hakemukset täyttävät asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 artiklassa säädetyt edellytykset rahoitusosuuden myöntämiseksi solidaarisuusrahastosta.

(7)  Sen vuoksi solidaarisuusrahastosta olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen myöntämiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille.

(8)  Jotta varat saataisiin rahastosta käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava sen hyväksymispäivästä alkaen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Varainhoitovuotta 2017 koskevassa Euroopan unionin yleisessä talousarviossa otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja maksusitoumus- ja maksumäärärahoina seuraavasti:

a) 60 301 050 euroa Yhdistynyttä kuningaskuntaa varten

b) 7 298 760 euroa Kyprosta varten

c) 3 925 000 euroa Portugalia varten.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä]**.

(5)Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EUVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Suur-Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-Pohjois Yorkshire, UKE4-Länsi-Yorkshire, UKL1-Länsi-Wales ja the Valleys, UKM2-Itä-Skotlanti, UKM3 Kaakkois-Skotlanti, UKM5-Koillis-Skotlanti ja UKN0-Pohjois-Irlanti.

(5)

** Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.


PERUSTELUT

Komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottamista, jotta voidaan myöntää taloudellista apua Yhdistyneen kuningaskunnan tulvien, Kyproksen kuivuuden ja metsä- ja maastopalojen sekä Portugalin metsä- ja maastopalojen johdosta.

Yhdistynyt kuningaskunta – tulvat 2016

Joulukuun 2015 ja tammikuun 2016 välisenä aikana 11 Yhdistyneen kuningaskunnan aluetta(1) kärsi rankkasateista ja voimakkaista tuulista, jotka aiheuttivat tulvia ja infrastruktuurin vaurioitumista. Ne tuhosivat julkista ja yksityistä infrastruktuuria sekä yksityiskoteja ja aiheuttivat vahinkoa maataloudelle.

Hakemuksessaan, joka toimitettiin komissiolle 26. helmikuuta 2016 mutta jota täydennettiin vasta 22. syyskuuta 2016, Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset arvioivat katastrofin aiheuttamien vahinkojen välittömiksi kokonaiskustannuksiksi 2 412,042 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 5,77:ää prosenttia katastrofista kärsineiden alueiden keskimääräisestä painotetusta BKT:stä (41 784 miljoonaa euroa vuoden 2014 tietojen mukaan) ja ylittää alueellista BKT:tä koskevan 1,5 prosentin kynnysarvon. Siksi katastrofia pidetään EUSR-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”alueellisena katastrofina”.

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset arvioivat tukikelpoisten ensisijaisten hätätoimien, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen 3 artiklassa, kustannukset 408,232 miljoonaksi euroksi, josta 338 miljoonaa euroa koskee liikennealaa ja yli 32 miljoonaa euroa liittyy ennaltaehkäisevän infrastruktuurin turvaamiseen.

Katastrofialueet ovat Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI, 2014–2020) tarkoitettuja ”vähemmän kehittyneitä alueita”, ”siirtymäalueita” ja ”kehittyneempiä alueita”. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ilmoittivat, että ne käyttävät Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston määrärahojaan viljelijöiden korjaustoimien tukemiseksi hakemusten perusteella.

Yhdistynyt kuningaskunta ei ole pyytänyt ennakkomaksua.

Aiemman käytännön mukaisesti komissio ehdottaa, että välittömien vahinkojen kokonaismäärään sovelletaan 2,5 prosentin osuutta, koska se on Yhdistyneen kuningaskunnan ”suurkatastrofin” kynnysarvon alapuolella. Ehdotetun avun kokonaismäärä on siten 60 301 050 euroa.

Kypros – kuivuus ja tulipalot vuonna 2016

Lokakuun 2015 ja kesäkuun 2016 välisenä aikana Kypros kärsi hyvin alhaisista sademääristä ja erittäin korkeista lämpötiloista, jotka aiheuttivat ankaraa kuivuutta, merkittäviä satovahinkoja, metsä- ja maastopaloja sekä vedenpuutetta. Kesäkuussa 2016 kaksi huomattavaa metsäpaloa poltti yli 2 600 hehtaarin suuruisen alan valtion metsää.

Hakemuksessaan, jonka Kyproksen viranomaiset toimittivat komissiolle 5. syyskuuta 2016, ne arvioivat katastrofin aiheuttamien vahinkojen välittömiksi kokonaiskustannuksiksi 180,803 miljoonaa euroa. Koska tämä vastaa 1,78:aa prosenttia Kyproksen BKTL:stä ja ylittää BKTL:ää koskevan 0,6 prosentin kynnysarvon (noin 100,412 miljoonaa euroa), katastrofia pidetään EUSR-asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna ”suurkatastrofina”.

Kyproksen viranomaiset arvioivat tukikelpoisten ensisijaisten hätätoimien, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen 3 artiklassa, kustannukset 49 miljoonaksi euroksi, josta 46,082 miljoonaa euroa koskee pelastuspalvelun toimia metsäpalon torjumiseksi ja 2,484 miljoonaa euroa koskee vahingoittuneiden luontoalueiden välitöntä ennallistamista maaperän eroosion välittömien vaikutusten välttämiseksi.

Katastrofialue kuuluu Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI, 2014–2020) tarkoitettuihin ”kehittyneempiin alueisiin”. Kyproksen viranomaiset eivät ole ilmaisseet komissiolle aikovansa suunnata uudelleen ERI-rahasto-ohjelmien rahoitusta korjaustoimenpiteisiin.

Kypros pyysi ennakkomaksua, jota komissio 17. marraskuuta 2016 myönsi sille 729 876 euroa, jonka se maksoi täysimääräisesti.

Aiemman käytännön mukaisesti komissio ehdottaa, että välittömien vahinkojen kokonaismäärään sovelletaan 2,5 prosentin osuutta Kyproksen suurkatastrofin kynnysarvoon saakka ja tämän kynnysarvon ylittävään osaan 6 prosentin osuutta välittömien vahinkojen kokonaismäärästä. Ehdotetun avun kokonaismäärä on siten 7 298 760 euroa.

Portugali – Madeiran tulipalot vuonna 2016

Elokuun 2016 8. ja 13. päivän välisenä aikana Portugaliin kuuluva Madeiran saari kärsi laajoista metsä- ja maastopaloista, jotka polttivat 6 000 hehtaarin alueen. Paloissa tuhoutui elintärkeää julkista infrastruktuuria, julkisia rakennuksia, yksityiskoteja ja liikeyrityksiä ja ne aiheuttivat vahinkoa maataloudelle.

Hakemuksessaan, jonka Portugalin viranomaiset toimittivat komissiolle 21. syyskuuta 2016, ne arvioivat katastrofin aiheuttamien vahinkojen välittömiksi kokonaiskustannuksiksi 157 miljoonaa euroa. Koska tämä vastaa 3,84:ää prosenttia Madeiran saaren alueellisesta BKT:stä (PT30 – Região Autónoma da Madeira) ja siten ylittää yhden prosentin kynnysarvon, katastrofia pidetään EUSR-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”alueellisena katastrofina”.

Portugalin viranomaiset arvioivat tukikelpoisten ensisijaisten hätätoimien, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen 3 artiklassa, kustannukset 7,347 miljoonaksi euroksi, josta 1,816 miljoonaa euroa koskee väliaikaisen majoituksen kustannuksia ja 1,756 miljoonaa euroa koskee raivaustöitä.

Katastrofialue kuuluu Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI, 2014–2020) tarkoitettuihin ”vähemmän kehittyneisiin alueisiin”. Portugalin viranomaiset ovat ilmaisseet komissiolle aikovansa suunnata uudelleen ERI-rahasto-ohjelman rahoitusta korjaustoimenpiteisiin.

Portugali pyysi ennakkomaksua, jota komissio 9. marraskuuta 2016 myönsi sille 392 500 euroa, jonka se maksoi täysimääräisesti.

Aiemman käytännön mukaisesti komissio ehdottaa, että välittömien vahinkojen kokonaismäärään sovelletaan 2,5 prosentin osuutta, koska se on Portugalin ”suurkatastrofin” kynnysarvon alapuolella. Ehdotetun avun kokonaismäärä on siten 3 925 000 euroa.

Päätelmät

Varojen käyttöönottamiseksi vuoden 2017 talousarviota on muutettava ja on laadittava lisätalousarvio (1/2017), jotta korotetaan momentilla 13 06 01 (Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään) olevia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 71 524 810 eurolla.

Tämä on ensimmäinen vuonna 2017 tehtävä päätös rahaston varojen käyttöönotosta, ja tuen ehdotetussa kokonaismäärässä on otettu huomioon monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen säännökset EU:n solidaarisuusrahaston vuoden 2017 vuotuisesta enimmäismäärästä, joka on 563 081 210 euroa (eli 500 miljoonaa euroa vuoden 2011 hintoina). Vuonna 2016 määrärahoja jäi käyttämättä 552 040 402 euron määrä, joka siirrettiin vuodelle 2017. Näin ollen solidaarisuusrahaston jäljellä oleva ja käytettävissä oleva määrä on tällä hetkellä 1 115 121 612 euroa.

Esittelijä suosittelee, että mietinnön liitteenä oleva komission päätösehdotus hyväksytään pikaisesti osoituksena solidaarisuudesta kärsimään joutuneille alueille.

(1)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Suur-Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-Pohjois Yorkshire, UKE4-Länsi-Yorkshire, UKL1-Länsi-Wales ja the Valleys, UKM2-Itä-Skotlanti, UKM3 Kaakkois-Skotlanti, UKM5-Koillis-Skotlanti ja UKN0-Pohjois-Irlanti.


LIITE – ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Arvoisa puheenjohtaja

Euroopan komissio on välittänyt Euroopan parlamentille ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (COM(2017)0045) Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin toimitettua hakemuksensa tuen saamiseksi rahastosta. Hakemusten perusteina ovat vuonna 2016 Yhdistynyttä kuningaskuntaa koetelleet tulvat, Kyproksen kuivuus ja tulipalot sekä Madeiran tulipalot.

Komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa ja arvioi katastrofeista aiheutuneet vahingot seuraavasti:

Katastrofi

Välittömät kokonais-vahingot

 

 

 

 

(miljoonaa euroa)

Sovellettava alueellisen katastrofin kynnysarvo

 

 

 

(miljoonaa euroa)

Suurkatastrofin kynnysarvo

 

 

 

(miljoonaa euroa)

2,5 % kaikista välittömistä vahingoista suur-katastrofiin sovellettavan kynnysarvon alle jäävältä osuudelta

 

 

(euroa)

6 % kaikista välittömistä vahingoista suur-katastrofiin sovellettavan kynnysarvon ylittävältä osuudelta

 

 

(euroa)

Ehdotetun tuen kokonais-määrä

 

 

 

(euroa)

Yhdistynyt kuningaskunta – tulvat 2016 (alueellinen katastrofi)

2 412,042

 

626,764

 

 

Ei sovelleta

60 301 050

 

60 301 050

Kypros – kuivuus ja tulipalot 2016 (suurkatastrofi)

180,803

Ei sovelleta

 

101,412

2 535 300

 

4 763 460

7 298 760

Portugali – tulipalot Madeiralla 2016 (alueellinen katastrofi)

157,000

40,850

 

Ei sovelleta

3 925 000

3 925 000

 

YHTEENSÄ

 

71 524 810

Lisäksi komissio ehdottaa vuodeksi 2017 lisätalousarvioesitystä nro 1 (COM(2017)0046 final), jonka avulla edellä mainittu Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen ehdotettu käyttöönotto voidaan kattaa ja jossa momentille 13 06 01 (EU:n solidaarisuusrahastosta jäsenvaltioille annettava apu) lisätään 71 524 810 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet nämä ehdotukset ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi ja että se tukee tätä komission lisätalousarvioesitystä nro 1/2017.

Kunnioittavasti

Iskra Mihaylova


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

3.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Othmar Karas, Bernd Lucke


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus