Postupak : 2017/2017(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0154/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0154/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.15

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0117

IZVJEŠĆE     
PDF 810kWORD 59k
3.4.2017
PE 599.595v02-00 A8-0154/2017

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: José Manuel Fernandes

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 11.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0154/2017),

1.  pozdravlja odluku kao znak solidarnosti Unije s građanima i regijama Unije pogođenima prirodnim katastrofama;

2.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 11.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Fondom solidarnosti Europske unije („Fond”) Uniji se želi omogućiti da brzo, učinkovito i fleksibilno reagira na hitne situacije kako bi pokazala solidarnost sa stanovništvom regija pogođenih prirodnim katastrofama.

(2)  U skladu s člankom 10. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3) Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 500 000 000 EUR (cijene iz 2011.).

(3)  Dana 26. veljače 2016. Ujedinjena Kraljevina podnijela je zahtjev za mobilizaciju Fonda nakon poplava kojima je pogođeno 11 regija(4) tijekom prosinca 2015. i siječnja 2016. U zahtjevu su nadležna tijela Ujedinjene Kraljevine naglasila da je procjena štete nepotpuna i da su navedeni iznosi tek privremeni. Konačni dosje o zahtjevu dovršen je 22. rujna 2016. godine.

(4)  Dana 5. rujna 2016. Cipar je podnio zahtjev za mobilizaciju Fonda zbog teških posljedica suše koje su se nagomilale od listopada 2015. i šumskih požara 18. i 19. lipnja 2016.

(5)  Dana 21. rujna 2016. Portugal je podnio zahtjev za mobilizaciju Fonda nakon šumskih požara na otoku Madeiri od 8. do 13. kolovoza 2016.

(6)  Zahtjevi Ujedinjene Kraljevine, Cipra i Portugala ispunjavaju uvjete za pružanje financijskog doprinosa iz Fonda, u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 2012/2002.

(7)  Sredstva iz Fonda trebalo bi prema tome mobilizirati kako bi se Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu pružio financijski doprinos.

(8)  Radi što brže mobilizacije Fonda ovu je odluku potrebno primjenjivati od dana njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. mobilizira se Fond solidarnosti Europske unije u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanja kako slijedi:

(a) iznos od 60 301 050 EUR dodjeljuje se Ujedinjenoj Kraljevini;

(b) iznos od 7 298 760 EUR dodjeljuje se Cipru;

(c) iznos od 3 925 000 EUR dodjeljuje se Portugalu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od ... [datuma donošenja Odluke]**.

Sastavljeno u [Bruxellesu],

(5)Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(4)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland i UKN0-Northern Ireland.

(5)

**Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

Komisija predlaže mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) radi pružanja financijske pomoći u vezi s poplavama u Ujedinjenoj Kraljevini, sušom i požarima u Cipru te požarima u Portugalu.

Ujedinjena Kraljevina – poplave tijekom 2016.

Tijekom prosinca 2015. i siječnja 2016. u Ujedinjenoj je Kraljevini 11 regija(1) bilo pogođeno obilnim padalinama i jakim vjetrovima, što je dovelo do poplava i štete na infrastrukturi. To je prouzročilo uništenje javne i privatne infrastrukture, domova i štete u poljoprivredi.

Nadležna tijela Ujedinjene Kraljevine u svojem su zahtjevu, koji je Komisija primila 26. veljače 2016. no koji je upotpunjen tek 22. rujna 2016., ukupnu izravnu štetu nastalu kao posljedica katastrofe procijenila na 2 412,042 milijuna EUR. S obzirom na to da taj iznos predstavlja 5,77 % ponderiranog prosječnog BDP-a regija pogođenih tom katastrofom (41 784 milijuna EUR na temelju podataka za 2014.), i stoga prelazi prag od 1,5 % regionalnog BDP-a, ova prirodna katastrofa kvalificira se kao „regionalna katastrofa” u smislu članka 2. stavka 3. Uredbe o Fondu solidarnosti Europske unije.

Nadležna tijela Ujedinjene Kraljevine procijenila su troškove hitnih operacija od ključne važnosti utvrđenih u članku 3. Uredbe na 408,232 milijuna EUR, od čega se 338 milijuna EUR odnosi na prometni sektor, a više od 32 milijuna EUR na osiguravanje preventivne infrastrukture.

Pogođene regije ubrajaju se u „manje razvijene regije”, „tranzicijske regije” i „razvijenije regije” za potrebe europskih strukturnih i investicijskih fondova (2014. – 2020.). Nadležna tijela Ujedinjene Kraljevine objavila su da se sredstva dodijeljena u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj rabe za potporu oporavka poljoprivrednika na temelju prijava.

Ujedinjena Kraljevina nije zatražila isplatu predujma.

U skladu s dosadašnjom praksom Komisija predlaže primjenu stope od 2,5 % ukupne izravne štete koja je ispod praga za „katastrofe velikih razmjera” u Ujedinjenoj Kraljevini. Ukupni predloženi iznos pomoći stoga iznosi 60 301 050 EUR.

Cipar – suša i požari tijekom 2016.

Od listopada 2015. do lipnja 2016. Cipar je pretrpio razdoblje s vrlo malim količinama padalina u kombinaciji s ekstremno visokim temperaturama, što je dovelo do jake suše i znatnog propadanja usjeva, požara koji su zahvatili šume i vegetaciju te oskudice vode. U dvama velikim šumskim požarima u lipnju 2016. izgorjelo je područje od više od 2600 hektara državnih šuma.

Ciparska nadležna tijela u svojem su zahtjevu, koji je Komisija primila 5. rujna 2016., ukupnu izravnu štetu nastalu kao posljedica katastrofe procijenila na 180,803 milijuna EUR. S obzirom na to da taj iznos čini 1,78 % BND-a Cipra i prelazi prag od 0,6 % BND-a (tj. 100,412 milijuna EUR), ova prirodna katastrofa kvalificira se kao „katastrofa velikih razmjera” u smislu članka 2. stavka 2. Uredbe o Fondu solidarnosti Europske unije.

Ciparska nadležna tijela procijenila su troškove hitnih operacija od ključne važnosti, utvrđenih u članku 3. Uredbe, na 49 milijuna EUR, od čega se više od 46,082 milijuna EUR odnosi na troškove intervencije hitnih službi na šumskim požarima i 2,484 milijuna EUR na hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla.

Pogođena regija uvrštena je u kategoriju „razvijenijih regija” u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (2014. – 2020.). Ciparska nadležna tijela nisu Komisiju obavijestila o svojoj namjeri da sredstva iz programa u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova prenamijene za mjere oporavka.

Cipar je zatražio isplatu predujma, koji je Komisija dodijelila 17. studenoga 2016., u iznosu od 729 876 EUR koji je isplaćen u cijelosti.

U skladu s dosadašnjom praksom Komisija predlaže primjenu stope od 2,5 % ukupne izravne štete do praga za „katastrofe velikih razmjera” Cipra i 6 % na dio ukupne izravne štete iznad toga praga. Ukupni predloženi iznos pomoći stoga iznosi 7 298 760 EUR.

Portugal – požari na Madeiri tijekom 2016.

Od 8. do 13. kolovoza 2016. portugalski otok Madeira pretrpio je velike šumske požare zbog kojih je izgorjela površina od šest tisuća hektara. To je prouzročilo uništenje ključne javne infrastrukture, privatnih zgrada, domova, poduzeća i štete u poljoprivredi.

Portugalska nadležna tijela u svojem su zahtjevu, koji je Komisija primila 21. rujna 2016., ukupnu izravnu štetu nastalu kao posljedica katastrofe procijenila na 157 milijuna EUR. S obzirom na to da taj iznos predstavlja 3,84 % regionalnog BDP-a otoka Madeire (Região Autónoma da Madeira), i stoga prelazi prag od 1 %, ova prirodna katastrofa kvalificira se kao „regionalna katastrofa” u smislu članka 2. stavka 3. Uredbe o Fondu solidarnosti Europske unije.

Portugalska nadležna tijela procijenila su troškove hitnih operacija od ključne važnosti, utvrđenih u članku 3. Uredbe, na 7,347 milijuna EUR, od čega se više od 1,816 milijuna EUR odnosi na troškove privremenoga smještaja, a više od 1,756 milijuna EUR na mjere čišćenja područja pogođenih katastrofom.

Pogođena regija uvrštena je u kategoriju „manje razvijenih regija” u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (2014. – 2020.). Portugalska nadležna tijela Komisiju su obavijestila o svojoj namjeri da sredstva iz programa u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova prenamijene za mjere oporavka.

Portugal je zatražio isplatu predujma, koji je Komisija dodijelila 9. studenoga 2016., u iznosu od 392 500 EUR koji je isplaćen u cijelosti.

U skladu s dosadašnjom praksom Komisija predlaže primjenu stope od 2,5 % ukupne izravne štete koja je ispod praga za „katastrofe velikih razmjera” u Portugalu. Ukupni predloženi iznos pomoći stoga iznosi 3 925 000 EUR.

Zaključak

Predložena izmjena iziskuje izmjenu proračuna za 2017. i nacrt izmjene proračuna (br. 1/2017) radi povećanja proračunske stavke 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” od 71 524 810 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i u odobrenim sredstvima za plaćanja.

Ovo je prva odluka o mobilizaciji za 2017., a ukupni predloženi iznos pomoći u skladu je s odredbama o gornjoj granici za 2017. Fonda solidarnosti EU-a iz Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) od 563 081 210 EUR (tj. 500 milijuna EUR u cijenama iz 2011.). S obzirom na to da dodijeljena sredstva za 2016. u iznosu od 552 040 402 EUR nisu potrošena te su prenesena u 2017. preostali, nepotrošeni iznos Fonda raspoloživ za mobilizaciju trenutačno iznosi 1 115 121 612 EUR.

Izvjestitelj preporučuje da se u znak solidarnosti s pogođenim regijama prijedlog odluke Komisije priložen ovom izvješću žurno odobri.

(1)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland i UKN0-Northern Ireland.


PRILOG – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Poštovani g. Arthuis,

Europska komisija prenijela je Europskom parlamentu svoj prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti EU-a (COM(2017)0045), na temelju zahtjeva za mobilizaciju Fonda koje su podnijeli Ujedinjena Kraljevina, Cipar i Portugal u vezi s poplavama u Ujedinjenoj Kraljevini, sušom i požarima na Cipru te požarima na Madeiri (Portugal) do kojih je došlo 2016. godine.

Komisija predlaže mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije, procjenjujući na sljedeći način štetu uzrokovanu prirodnim katastrofama:

Prirodna katastrofa

Ukupna izravna šteta

 

 

 

 

(u milijunima EUR)

Primijenjeni prag za regionalne katastrofe

 

 

 

(u milijunima EUR)

Primijenjeni prag za katastrofe velikih razmjera

 

 

 

(u milijunima EUR)

2,5 % ukupne izravne štete do praga za katastrofe velikih razmjera

 

 

(EUR)

6 % ukupne izravne štete iznad praga za katastrofe velikih razmjera

 

 

(EUR)

Ukupan predloženi iznos pomoći

 

 

 

(EUR)

Ujedinjena Kraljevina – poplave u 2016. (regionalna katastrofa)

2 412 042

 

626 764

 

 

nije primjenjivo

60 301 050

 

60 301 050

Cipar – suše i požari u 2016. (katastrofe velikih razmjera)

180 803

nije primjenjivo

 

101 412

2 535 300

 

4 763 460

7 298 760

Portugal – požari na Madeiri u 2016. (regionalna katastrofa)

157 000

40 850

 

nije primjenjivo

3 925 000

3 925 000

 

UKUPNO

 

71 524 810

Nadalje, Komisija predlaže nacrt izmjene proračuna br. 1 za 2017. (COM(2017)0046 final) kako bi se pokrila spomenuta predložena mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije, i to povećanjem iznosa u proračunskom članku 13 06 01 (Fond solidarnosti EU-a za države članice) za 71 524 810 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i za plaćanja.

Koordinatori Odbora razmotrili su spomenute prijedloge i zamolili me da Vas pisanim putem obavijestim o tome da većina u Odboru nema primjedbi na mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije u svrhu dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije te podržava odgovarajući nacrt izmjene proračuna br. 1/2017 u obliku u kojem ga je predložila Komisija.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

3.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Othmar Karas, Bernd Lucke


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena