Procedūra : 2017/2017(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0154/2017

Pateikti tekstai :

A8-0154/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 9.15

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0117

PRANEŠIMAS     
PDF 879kWORD 58k
3.4.2017
PE 599.595v02-00 A8-0154/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant teikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai

(COM(2017) 0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: José Manuel Fernandes

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant teikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai

(COM(2017) 0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0045 – C8-0022/2017),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 11 punktą,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0154/2017),

1.  palankiai vertina šį sprendimą, kaip Sąjungos solidarumo su nukentėjusiais nuo gaivalinių nelaimių Sąjungos piliečiais ir regionais ženklą;

2.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) tikslas – suteikti Sąjungai galimybę greitai, veiksmingai ir lanksčiai reaguoti nelaimės atvejais, kad būtų parodytas solidarumas su gaivalinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais;

(2)  didžiausia Fondo metinė suma neturi viršyti 500 000 000 EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 10 straipsnyje;

(3)  2016 m. vasario 26 d., po potvynių, 2015 m. gruodžio mėn. – 2016 m. sausio mėn. padariusių žalos 11 regionų(4), Jungtinė Karalystė pateikė paraišką panaudoti Fondo lėšas. Paraiškoje Jungtinės Karalystės valdžios institucijos pabrėžė, kad žalos įvertinimas neužbaigtas ir kad atitinkami duomenys yra tik preliminarūs. Galutinė paraiškos byla buvo užpildyta 2016 m. rugsėjo 22 d.;

(4)  2016 m. rugsėjo 5 d. dėl didelės sausros, prasidėjusios 2015 m. spalio mėn., ir laukinės augmenijos gaisrų 2016 m. birželio 18 ir 19 d. pasekmių Kipras pateikė paraišką panaudoti Fondo lėšas;

(5)  2016 m. rugsėjo 21 d., po laukinės augmenijos gaisrų, siautėjusių Madeiros saloje 2016 m. rugpjūčio 8–13 d., Portugalija pateikė paraišką panaudoti Fondo lėšas;

(6)  Jungtinės Karalystės, Kipro ir Portugalijos paraiškos tenkina finansinio įnašo teikimo iš Fondo lėšų sąlygas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 4 straipsnyje;

(7)  todėl Fondo lėšos turėtų būti panaudotos siekiant Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai suteikti finansinį įnašą;

(8)  kad Fondo lėšos būtų panaudotos kuo greičiau, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2017 finansinių metų Sąjungos bendrajam biudžetui iš Europos Sąjungos solidarumo fondo skiriami tokie įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai:

a) Jungtinei Karalystei skiriama 60 301 050 EUR suma;

b) Kiprui skiriama 7 298 760 EUR suma;

c) Portugalijai skiriama 3 925 000 EUR suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo [jo priėmimo data]**.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

(5)Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)

  UKC2-Nortumberlandas, UKD1-Kambrija, UKD3-Didysis Mančesteris, UKD4-Lankašyras, UKE2-Šiaurės Jorkšyras, UKE4-Vakarų Jorkšyras, UKL1-Vakarų Velsas ir Slėniai, UKM2-Rytų Škotija, UKM3-Pietvakarių Škotija, UKM5-Šiaurės Rytų Škotija ir UKN0-Šiaurės Airija.

(5)

**Parlamentas įrašo datą prieš paskelbiant Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija siūlo panaudoti Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) lėšas teikti finansinei paramai, susijusiai su potvyniais Jungtinėje Karalystėje, su sausromis ir gaisrais Kipre ir gaisrais Portugalijoje.

Jungtinė Karalystė. 2016 m. potvyniai

2015 m. gruodžio mėn. ir 2016 m. sausio mėn. vienuolika Jungtinės Karalystės regionų(1) nukentėjo nuo smarkių liūčių ir stipraus vėjo, kurie sukėlė potvynius ir padarė žalą infrastruktūrai. Potvyniai sunaikino viešąją ir privačiąją infrastruktūrą, privačius namus ir padarė žalos žemės ūkiui.

Paraiškoje, kurią Komisija gavo 2016 m. vasario 26 d., bet kuri buvo užbaigta tik 2016 m. rugsėjo 22 d., Jungtinės Karalystės valdžios institucijos nelaimės sukeltą tiesioginę žalą įvertino 2 412,042 mln. eurų. Kadangi ši suma sudaro 5,77 proc. nuo šios nelaimės nukentėjusių atitinkamų regionų BVP svertinio vidurkio (41 784 mln. EUR 2014 m. duomenimis) ir viršija nustatytą 1,5 proc. to regiono BVP ribą, ši nelaimė laikoma „regionine nelaime“, kaip apibrėžta ESSF reglamento 2 straipsnio 3 dalyje.

Jungtinės Karalystės valdžios institucijos apskaičiavo, kad svarbiausių gelbėjimo operacijų, kaip apibrėžta šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje, išlaidos sudaro 408,232 mln. EUR, iš kurių 338 mln. EUR yra susiję su transporto sektoriumi, o 32 mln. EUR – su prevencinės infrastruktūros užtikrinimu.

Nukentėję regionai pagal Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų (2014–2020 m.) nuostatas priskiriami „mažiau išsivysčiusių regionų“, „pereinamojo laikotarpio regionų“ ir „labiau išsivysčiusių regionų“ kategorijoms. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos pareiškė, kad Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai asignavimai yra naudojami ūkininkams remti atkūrimo veikloje pagal jų pateiktus prašymus.

Jungtinė Karalystė išankstinio mokėjimo neprašė.

Kaip įprasta, Komisija siūlo taikyti 2,5 proc. visos tiesioginės žalos koeficientą, nes žala yra mažesnė už Jungtinės Karalystės „didelio masto nelaimei“ nustatytą ribą. Taigi visa siūlomos pagalbos suma yra 60 301 050 EUR.

Kipras. 2016 m. sausra ir gaisrai

Nuo 2015 m. spalio mėn. iki 2016 m. birželio mėn. Kipras kentėjo dėl labai mažo kritulių kiekio, o tai kartu su nepaprastai aukšta temperatūra sukėlė didžiulę sausrą, dėl kurios labai nukentėjo pasėliai, miškai, kilo augalijos gaisrų ir pradėjo trūkti vandens. Du pagrindiniai natūralūs laukinės augmenijos gaisrai 2016 m. birželio mėn. išdegino daugiau kaip 2600 ha valstybinių miškų.

Paraiškoje, kurią Komisija gavo 2016 m. rugsėjo 5 d., Kipro valdžios institucijos nelaimės sukeltą tiesioginę žalą įvertino 180,803 mln. eurų. Kadangi tai sudaro 1,78 proc. Kipro BNP ir viršija 0,6 proc. BNP ribą (t. y. 100,412 mln. EUR), ši nelaimė laikoma didele nelaime, kaip apibrėžta ESSF reglamento 2 straipsnio 2 dalyje.

Kipro valdžios institucijos apskaičiavo, kad svarbiausių gelbėjimo operacijų, kaip apibrėžta reglamento 3 straipsnyje, išlaidos sudaro 49 mln. EUR, iš kurių 46,082 mln. EUR yra susiję su avarinės pagalbos tarnybų veikla kovojant su natūraliais laukinės augmenijos gaisrais ir 2,484 mln. EUR susiję su neatidėliotinu nukentėjusių gamtinių zonų atkūrimu siekiant išvengti tiesioginių dirvožemio erozijos pasekmių.

Nukentėjęs regionas pagal Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų (2014–2020 m.) nuostatas priskiriamas labiau išsivysčiusių regionų kategorijai. Kipro valdžios institucijos nepranešė Komisijai apie savo ketinimą finansavimą pagal ESI fondo programas perskirti atkūrimo priemonėms.

Kipras paprašė išankstinio mokėjimo, kurį Komisija paskyrė 2016 m, lapkričio 17 d. Jis sudarė 729 876 EUR ir yra pilnai išmokėtas.

Komisija, vadovaudamasi ankstesne praktika, siūlo taikyti 2,5 proc. visos tiesioginės žalos koeficientą, kai žala nesiekia Kipro didelei nelaimei nustatytos ribos, ir 6 proc. koeficientą bendros tiesioginės žalos, viršijančios šią ribą, daliai. Taigi visa siūlomos pagalbos suma yra 7 298 760 EUR.

Portugalija. 2016 m. gaisrai Madeiroje

2016 m. rugpjūčio 8–13 d. Portugalijos Madeiros sala nukentėjo nuo didelių natūralių laukinės augmenijos gaisrų, kurie išdegino 6000 ha plotą. Gaisrai sunaikino pagrindinę viešąją infrastruktūrą, viešuosius pastatus, privačius namus, įmones ir padarė žalos žemės ūkiui.

Paraiškoje, kurią Komisija gavo 2016 m. rugsėjo 21 d., Portugalijos valdžios institucijos nelaimės sukeltą tiesioginę žalą įvertino 157 mln. eurų. Kadangi tai sudaro 3,84 proc. Madeiros salos regiono (PT30 - Região Autónoma da Madeira) BVP ir viršija 1 proc. ribą, ši nelaimė priskiriama prie regioninių nelaimių, kaip apibrėžta ESSF reglamento 2 straipsnio 3 dalyje.

Portugalijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad svarbiausių gelbėjimo operacijų, kaip apibrėžta reglamento 3 straipsnyje, išlaidos sudaro 7,347 mln. EUR, iš kurių 1,816 mln. EUR yra susiję su laikino apgyvendinimo išlaidomis ir 1,756 mln. EUR – su valymo priemonėms.

Nukentėjęs regionas pagal Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų (2014–2020 m.) nuostatas priskiriamas mažiau išsivysčiusių regionų kategorijai. Portugalijos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie savo ketinimą finansavimą pagal ESI fondo programas perskirti atkūrimo priemonėms.

Portugalija paprašė išankstinio mokėjimo, kurį Komisija paskyrė 2016 m. lapkričio 9 d. Jis sudarė 392 500 EUR ir yra pilnai išmokėtas.

Kaip įprasta, Komisija siūlo taikyti 2,5 proc. visos tiesioginės žalos koeficientą, nes žala yra mažesnė už Portugalijos didelei nelaimei nustatytą ribą. Taigi visa siūlomos pagalbos suma yra 3 925 000 EUR.

Išvada

Siekiant, kaip siūloma, panaudoti šias lėšas, reikia atlikti 2017 m. biudžeto pakeitimą ir parengti taisomojo biudžeto (Nr. 1 / 2017) projektą tam, kad 71 524 810 EUR suma būtų padidintos biudžeto straipsnio 13 06 01 „Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika“ ir įsipareigojimų, ir mokėjimų asignavimų lėšos.

Tai pirmas 2017 m. sprendimas dėl Fondo lėšų panaudojimo, o bendra siūlomos pagalbos suma atitinka pagal Reglamentą dėl daugiametės finansinės programos nustatytas nuostatas dėl ES solidarumo fondo metinės viršutinės 563 081 210 EUR ribos, (t. y. 500 mln. EUR 2011 m. kainomis). 2016 m. liko nepanaudota 552 040 402 EUR ir ši suma vieniems metams buvo perkelta į 2017 m., todėl šiuo metu likusi nepanaudotų ESSF lėšų suma, kurią galima panaudoti, yra 1 115 121 612 eurų.

Pranešėjas rekomenduoja skubiai patvirtinti prie šio pranešimo pridedamą Komisijos pasiūlymą dėl sprendimo ir taip išreikšti solidarumą su nukentėjusiais regionais.

(1)

  UKC2-Nortumberlandas, UKD1-Kambrija, UKD3-Didysis Mančesteris, UKD4-Lankašyras, UKE2-Šiaurės Jorkšyras, UKE4-Vakarų Jorkšyras, UKL1-Vakarų Velsas ir Slėniai, UKM2-Rytų Škotija, UKM3-Pietvakarių Škotija, UKM5- Šiaurės rytų Škotija ir UKM5-Šiaurės Airija.


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Gerb. J. Arthuis,

Europos Komisija Europos Parlamentui pateikė savo pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos solidarumo fondo lėšų panaudojimo (COM(2017) 0045), remdamasi prašymais panaudoti lėšas, kuriuos pateikė Jungtinė Karalystė, Kipras ir Portugalija dėl potvynių Jungtinėje Karalystėje, sausros ir gaisrų Kipre ir Madeiros gaisrų Portugalijoje, įvykusių 2016 m.

Komisija siūlo panaudoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas, laikant, kad nelaimių padaryta žala yra ši:

Nelaimė

Bendra tiesioginė žala

 

 

 

 

(mln. EUR)

Taikoma regioninės nelaimės riba

 

 

 

(mln. EUR)

Taikoma didelės nelaimės riba

 

 

 

(mln. EUR)

2,5 % bendros tiesioginės žalos, nesiekiančios didelės nelaimės ribos

 

 

(EUR)

6 % bendros tiesioginės žalos, viršijančios didelės nelaimės ribą

 

 

(EUR)

Bendra siūlomos pagalbos suma

 

 

 

(EUR)

Jungtinė Karalystė – potvyniai 2016 m. (regioninė nelaimė)

2 412,042

 

626,764

 

 

netaikoma

60 301 050

 

60 301 050

Kipras – sausra ir gaisrai 2016 m. (didelė nelaimė)

180,803

netaikoma

 

101,412

2 535 300

 

4 763 460

7 298 760

Portugalija – Madeiros gaisrai 2016 m. (regioninė nelaimė)

157,000

40,850

 

netaikoma

3 925 000

-

3 925 000

 

IŠ VISO

 

71 524 810

Komisija taip pat siūlo 2017 m. Taisomojo biudžeto Nr. 1 projektą (TBP) (COM(2017)0046 final), kuriuo siekiama padengti minėtąjį siūlomą Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimą biudžeto skyriaus 13 06 01 (ES solidarumo fondo pagalba valstybėms narėms) įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus padidinant 71 524 810 EUR.

Komiteto koordinatoriai įvertino šiuos pasiūlymus ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija, ir pritaria Komisijos siūlomam atitinkamam TBP Nr. 1/2017.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

3.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Othmar Karas, Bernd Lucke


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas