Procedūra : 2017/2017(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0154/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0154/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 05/04/2017 - 9.15

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0117

ZIŅOJUMS     
PDF 886kWORD 58k
3.4.2017
PE 599.595v02-00 A8-0154/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: José Manuel Fernandes

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 10. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 11. punktu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0154/2017),

1.  atzinīgi vērtē lēmumu, kas pauž Savienības solidaritāti ar Savienības pilsoņiem un reģioniem, ko skārušas dabas katastrofas;

2.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 11. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (“Fonds”) mērķis ir ļaut Savienībai ātri, efektīvi un elastīgi reaģēt uz ārkārtas situācijām, lai demonstrētu solidaritāti ar to reģionu iedzīvotājiem, kurus ir piemeklējušas dabas katastrofas.

(2)  Saskaņā ar Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 10. pantu Fondu var izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu EUR 500 000 000 gadā (2011. gada cenās).

(3)  Apvienotā Karaliste pēc plūdiem, kas skāra 11 reģionus(4) laikposmā no 2015. gada decembra līdz 2016. gada janvārim, 2016. gada 26. februārī iesniedza pieteikumu Fonda izmantošanai. Savā pieteikumā Apvienotās Karalistes iestādes uzsvēra, ka postījumu novērtējums ir nepilnīgs un ka attiecīgie skaitļi bija tikai provizoriski. Galīgais pieteikums tika pabeigts 2016. gada 22. septembrī.

(4)  Kipra, ņemot vērā sekas, kādas izraisīja lielais sausums kopš 2015. gada oktobra un savvaļas ugunsgrēki 2016. gada 18. un 19. jūnijā, 2016. gada 5. septembrī iesniedza pieteikumu Fonda izmantošanai.

(5)  Portugāle pēc savvaļas ugunsgrēkiem Madeiras salā laikā no 2016. gada 8. līdz 13. augustam, 2016. gada 21. septembrī iesniedza pieteikumu Fonda izmantošanai.

(6)  Apvienotās Karalistes, Kipras un Portugāles pieteikumi atbilst nosacījumiem finansiālā ieguldījuma sniegšanai no Fonda, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 2012/2002 4. pantā.

(7)  Tādēļ Fonds būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei.

(8)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs Fonda izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, lai saistību un maksājumu apropriācijās piešķirtu:

a) EUR 60 301 050 Apvienotajai Karalistei;

b) EUR 7 298 760 Kiprai;

c) EUR 3 925 000 Portugālei.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no [lēmuma pieņemšanas datums]**.

(5)Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

  OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

(2)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2004.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(4)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland and UKN0-Northern Ireland.

(5)

** Lēmuma pieņemšanas datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.


PASKAIDROJUMS

Komisija ierosina izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (ESSF), lai piešķirtu finansiālu palīdzību saistībā ar plūdiem Apvienotajā Karalistē, sausumu un ugunsgrēkiem Kiprā un ugunsgrēkiem Portugālē.

Apvienotā Karaliste — plūdi 2016. gadā

2015. gada decembrī un 2016. gada janvārī 11 Apvienotās Karalistes reģionus(1) skāra stipras lietusgāzes un spēcīgi vēji, kas izraisīja plūdus un kaitējumu infrastruktūrai. Tie radīja postījumus sabiedriskajai un privātajai infrastruktūrai, privātmājām un lauksaimniecībai.

Apvienotās Karalistes iestādes pieteikumā, ko Komisija saņēma 2016. gada 26. februārī, bija aplēsušas dabas katastrofas izraisīto tiešo kaitējumu kopsummā par EUR 2 412,042 miljoniem. Tā kā šī summa atbilst 5,77 % no šīs dabas katastrofas skarto reģionu svērtā vidējā IKP (EUR 41 784 miljoni, pamatojoties uz 2014. gada datiem) un pārsniedz noteikto reģionālā IKP robežvērtību 1,5 % apmērā, šī dabas katastrofa ir uzskatāma par reģionālu dabas katastrofu ESSF regulas 2. panta 3. punkta nozīmē.

Apvienotās Karalistes iestādes ir aplēsušas, ka Regulas 3. pantā paredzēto attiecināmo būtisko avārijas darbu izmaksas ir EUR 408,232 miljoni, no kuriem vairāk nekā EUR 338 miljoni attiecas uz transporta nozari un vairāk nekā EUR 32 miljoni attiecas uz aizsardzības infrastruktūras nodrošināšanu.

Katastrofu skartie reģioni ietilpst Eiropas strukturālo un investīciju fondu (2014–2020) kategorijā “mazāk attīstītie reģioni”, “pārejas reģioni” un “vairāk attīstīti reģioni”. Apvienotās Karalistes iestādes ir paziņojušas, ka tās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai piešķīrums tiek izmantots, lai palīdzētu lauksaimniekiem atgūties, pamatojoties uz pieteikumiem.

Apvienotā Karaliste nav pieprasījusi avansa maksājumu.

Atbilstīgi līdzšinējai praksei Komisija ierosina piemērot likmi 2,5 % no kopējiem tiešajiem zaudējumiem, jo tas nepārsniedz Apvienotās Karalistes lielas katastrofas robežvērtību. Līdz ar to ierosinātās palīdzības kopējā summa ir EUR 60 301 050.

Kipra — sausums un ugunsgrēki 2016. gadā

No 2015. gada oktobra līdz 2016. gada jūnijam Kiprā bija ļoti zems nokrišņu daudzums apvienojumā ar ļoti augstām temperatūrām, kas izraisīja lielu sausumu un nozīmīgu ražas apjoma samazināšanos, mežu un veģetācijas ugunsgrēkus un ūdens trūkumu. Divi lieli savvaļas ugunsgrēki 2016. gada jūnijā nopostīja valsts mežu 2600 hektāru platībā.

Kipras iestādes pieteikumā, ko Komisija saņēma 2016. gada 5. septembrī, bija aplēsušas dabas katastrofas izraisīto tiešo kaitējumu kopsummā par EUR 180 803 miljoniem. Tā kā šī summa atbilst 1,78 % no Kipras NKI un pārsniedz 0,6 % NKI slieksni (t. i., EUR 100,412 miljoni), katastrofa kvalificējama kā “liela dabas katastrofa” atbilstoši ESSF regulas 2. panta 2. punktam.

Kipras iestādes ir aplēsušas, ka Regulas 3. pantā paredzēto attiecināmo būtisko avārijas darbu izmaksas ir EUR 49 miljoni, no kuriem vairāk nekā EUR 46,082 miljoni attiecas uz glābšanas dienestu iesaistīšanos savvaļas ugunsgrēku dzēšanā un EUR 2,484 miljoni attiecas uz skarto dabas zonu tūlītēju atjaunošanu, lai izvairītos no augsnes erozijas tūlītējām sekām.

Katastrofas skartie reģioni saskaņā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (2014–2020) ir vairāk attīstīto reģionu kategorijā. Kipras iestādes nav ziņojušas Komisijai par savu nodomu pārvietot līdzekļus no ESI fondu programmas, lai izmantotu tos atjaunošanas darbiem.

Kipra lūdza avansa maksājumu, kuru Komisija 2016. gada 17. novembrī piešķīra EUR 729 876 apmērā un pilnībā izmaksāja.

Saskaņā ar iepriekšējo praksi Komisija ierosina piemērot likmi 2,5 % apmērā no kopējiem tiešajiem zaudējumiem līdz Kipras “lielas katastrofas” slieksnim un 6 % apmērā no kopējiem tiešajiem zaudējumiem summai, kas pārsniedz šo slieksni. Līdz ar to ierosinātās palīdzības kopējā summa ir EUR 7 298 760.

Portugāle — Madeiras ugunsgrēki 2016. gadā

No 2016. gada 8. līdz 13. augustam Portugālei piederošajā Madeiras salā plosījās lieli savvaļas ugunsgrēki, kuru rezultātā izdega 6 000 hektāru liela platība. Tie izraisīja postījumus nozīmīgai publiskajai infrastruktūrai, sabiedriskām ēkām, privātmājām, uzņēmumiem un lauksaimniecībai.

Portugāles iestādes pieteikumā, ko Komisija saņēma 2016. gada 21. septembrī, bija aplēsušas dabas katastrofas izraisīto tiešo kaitējumu kopsummā par EUR 157 miljoniem. Tā kā šī summa atbilst 3,84 % no Madeiras salas (PT30 – Região Autónoma da Madeira) reģionālā IKP un tādējādi pārsniedz 1 % robežvērtību, dabas katastrofa ir uzskatāma par reģionālu dabas katastrofu ESSF regulas 2. panta 3. punkta nozīmē.

Portugāles iestādes ir aplēsušas, ka Regulas 3. pantā paredzēto attiecināmo būtisko avārijas darbu izmaksas ir EUR 7,347 miljoni, no kuriem vairāk nekā EUR 1,816 miljoni attiecas uz pagaidu izmitināšanas izmaksām un EUR 1,756 miljoni attiecas uz tīrīšanas pasākumiem.

Katastrofas skartie reģioni saskaņā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (2014–2020) ir mazāk attīstīto reģionu kategorijā. Portugāles iestādes ir ziņojušas Komisijai par savu nodomu pārvietot līdzekļus no ESI fondu programmas, lai tos izmantotu atjaunošanas darbiem.

Portugāle lūdza avansa maksājumu, kuru Komisija 2016. gada 9. novembrī piešķīra EUR 392 500 apmērā un pilnībā izmaksāja.

Atbilstīgi līdzšinējai praksei Komisija ierosina piemērot likmi 2,5 % no kopējiem tiešajiem zaudējumiem, jo tas nepārsniedz Portugāles lielas katastrofas robežvērtību. Līdz ar to ierosinātās palīdzības kopējā summa ir EUR 3 925 000.

Secinājums

Saistībā ar ierosinājumu par šo līdzekļu izmantošanu ir nepieciešams izdarīt grozījumu 2017. gada budžetā un izstrādāt budžeta grozījuma (Nr. 1/2017) projektu, ar kuru gan saistību, gan maksājumu apropriācijās par EUR 71 524 810 tiktu palielināts finansējums 13 06 01. pantā Palīdzība dalībvalstīm lielas dabas katastrofas gadījumā ar ievērojamu ietekmi uz dzīves apstākļiem, vidi vai ekonomiku.

Šis ir pirmais priekšlikums lēmumam par fonda izmantošanu 2017. gadā, un ierosinātā atbalsta kopējā summa nepārsniedz Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) regulā noteikto ikgadējo maksimālo summu 2017. gadam ES Solidaritātes fondam — EUR 563 081 210 (t. i., EUR 500 miljonus 2011. gada cenās). Tā kā 2016. gada piešķīrums EUR 552 040 402 apmērā palika neizlietots un tika pārnests uz 2017. gadu, atlikusī neizlietotā summa, kas ir pieejama ESSF, šobrīd ir EUR 1 115 121 612.

Referents iesaka nekavējoties pieņemt šim ziņojumam pievienoto Komisijas lēmuma priekšlikumu, apliecinot solidaritāti ar skartajiem reģioniem.

(1)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland and UKN0-Northern Ireland.


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Godātais Arthuis kungs!

Eiropas Komisija ir nosūtījusi Eiropas Parlamentam priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu (COM(2017)0045), pamatojoties uz pieteikumiem par Fonda izmantošanu, ko iesniedza Apvienotā Karaliste, Kipra un Portugāle saistībā ar plūdiem Apvienotajā Karalistē, sausumu un ugunsgrēkiem Kiprā un Madeiras ugunsgrēkiem Portugālē, kas notika 2016. gadā.

Komisija ierosina izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu un ir aprēķinājusi, ka katastrofas ir nodarījušas šādus zaudējumus.

Katastrofa

Kopējie tiešie zaudējumi

 

 

 

 

(miljonos EUR)

Piemērotā reģionālai katastrofai noteiktā robežvērtība

 

 

 

(miljonos EUR)

Piemērotā lielai katastrofai noteiktā robežvērtība

 

 

 

(miljonos EUR)

2,5 % no kopējiem tiešajiem zaudējumiem līdz lielai katastrofai noteiktajai robežvērtībai

 

 

(EUR)

6 % no kopējiem tiešajiem zaudējumiem virs lielai katastrofai noteiktās robežvērtības

 

 

(EUR)

Ierosinātā atbalsta kopsumma

 

 

 

(EUR)

Apvienotā Karaliste – plūdi 2016. gadā (reģionāla katastrofa)

2 412,042

 

626 764

 

 

neattiecas

60 301 050

 

-

60 301 050

Kipra – sausums un ugunsgrēki 2016. gadā (liela katastrofa)

180,803

neattiecas

 

101,412

2 535 300

 

4 763 460

7 298 760

Portugāle – ugunsgrēki Madeirā 2016. gadā (reģionāla katastrofa)

157,000

40,850

 

neattiecas

3 925 000

-

3 925 000

 

KOPĀ

 

71 524 810

Komija turklāt ierosina 2017. gada budžeta grozījuma Nr. 1 projektu (BGP) (COM(2017)0046 final), lai segtu iepriekšminēto Eiropas Savienības Solidaritātes fonda ierosināto izmantošanu, palielinot budžeta pantu 13 06 01 (ES Solidaritātes fonds dalībvalstīm) par EUR 71 524 810 saistību un maksājumu apropriācijās.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šos priekšlikumus un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret ES Solidaritātes fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija, un viņi atbalsta Komisijas ierosināto attiecīgo BGP Nr. 1/2017.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

3.4.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Othmar Karas, Bernd Lucke

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS

GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

 

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums