Procedure : 2017/2017(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0154/2017

Ingediende teksten :

A8-0154/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/04/2017 - 9.15

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0117

VERSLAG     
PDF 716kWORD 62k
3.4.2017
PE 599.595v02-00 A8-0154/2017

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Begrotingscommissie

Rapporteur: José Manuel Fernandes

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
 TOELICHTING
 BIJLAGE – BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

–  gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 10 hiervan,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3), en met name punt 11 hiervan,

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0154/2017),

1.  verwelkomt het besluit als een teken van Europa's solidariteit met de burgers en regio's van de EU die met natuurrampen worden geconfronteerd;

2.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

(2)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(3)

PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.


BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1), en met name artikel 4, lid 3,

gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(2), en met name punt 11 hiervan,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (hierna "het fonds" genoemd) heeft tot doel de Unie in staat te stellen snel, doeltreffend en soepel op noodsituaties te reageren in solidariteit met de bevolking van door natuurrampen getroffen regio's.

(2)  Zoals vastgesteld in artikel 10 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad(3), mag het fonds het jaarlijkse maximumbedrag van 500 miljoen EUR (in prijzen van 2011) niet overschrijden.

(3)  Het Verenigd Koninkrijk heeft op 26 februari 2016 een aanvraag voor steun met middelen van het fonds ingediend naar aanleiding van de overstromingen in elf regio's(4) in de periode december 2015 tot januari 2016. De Britse autoriteiten beklemtonen in hun aanvraag dat de schaderaming onvolledig was en dat de desbetreffende cijfers slechts een voorlopig karakter hadden. Het dossier met de definitieve aanvraag werd op 22 september 2016 afgerond.

(4)  Cyprus heeft op 5 september 2016 een aanvraag voor steun met middelen van het fonds ingediend naar aanleiding van de gevolgen van een enorme droogteperiode die in oktober 2015 begon, en bosbranden op 18 en 19 juni 2016.

(5)  Portugal heeft op 21 september 2016 een aanvraag voor steun met middelen van het fonds ingediend naar aanleiding van bosbranden op Madeira tussen 8 en 13 augustus 2016.

(6)  De aanvragen van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal voldoen aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage uit het fonds overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) nr. 2012/2002.

(7)  Er moeten dan ook middelen uit het fonds beschikbaar worden gesteld om een financiële bijdrage te leveren aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal.

(8)  Om de tijd die nodig is om middelen uit het fonds ter beschikking te stellen, zoveel mogelijk te beperken, dient dit besluit van toepassing te zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Ten laste van de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2017 worden de volgende vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie:

(a) EUR 60 301 050 aan het verenigd Koninkrijk;

(b) EUR 7 298 760 aan Cyprus;

(c) EUR 3 925 000 aan Portugal;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing vanaf ... [datum van vaststelling]**.

(5)Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

De voorzitter  De voorzitter

(1)

  PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

(2)

  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(3)

  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

(4)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland and UKN0-Northern Ireland.

(5)

**Datum in te voegen door het Parlement vóór de publicatie in het PB.


TOELICHTING

De Commissie stelt voor het Solidariteitsfonds van de Europese Unie te mobiliseren om financiële bijstand ter beschikking te stellen naar aanleiding van overstromingen in het Verenigd Koninkrijk, en naar aanleiding van droogte en bosbranden in Cyprus en Portugal.

Verenigd Koninkrijk - Overstromingen in 2016

In december 2015 en januari 2016 zijn elf regio's(1) in het Verenigd Koninkrijk getroffen door zware regens en harde wind, resulterend in overstromingen en schade aan infrastructuur. Er werd schade aangebracht aan publieke en private infrastructuur, particuliere woningen en de landbouw.

In de aanvraag, door de Commissie ontvangen op 26 februari 2016, maar pas afgerond op 22 september 2016, schatten de Britse autoriteiten de totale door de ramp veroorzaakte rechtstreekse schade op EUR 2 412 042 miljoen. Aangezien dit overeenkomt met 5,77 % van het gewogen gemiddelde bbp van de betrokken regio's (EUR 41 784 miljoen, gebaseerd op gegevens uit 2014), waarmee de drempel van 1,5 % van het regionale bbp wordt overschreden, kan de ramp worden aangemerkt als een "regionale ramp" in de zin van artikel 2, lid 3, van de SFEU-verordening.

De kosten van subsidiabele essentiële noodacties in de zin van artikel 3 van de verordening worden door de Britse autoriteiten geraamd op EUR 408,232 miljoen, waarvan meer dan EUR 338 miljoen de vervoerssector betreft en meer dan EUR 32 miljoen de bescherming van preventieve infrastructuur.

De getroffen regio's vallen onder de categorie "minder ontwikkelde regio's", "overgangsregio's" en "meer ontwikkelde regio's" in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) (2014-2020). De Britse autoriteiten hebben verklaard dat hun toewijzing uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling gebruikt wordt voor steun voor landbouwers voor herstel op basis van ingediende aanvragen.

Het VK heeft niet verzocht om vervroegde uitbetaling.

De Commissie stelt voor om, net als in het verleden, het percentage van 2,5 % van de totale directe schade toe te passen, aangezien de schade onder de Britse drempel voor "grote natuurramp" blijft. De voorgestelde steun bedraagt dus in totaal EUR 60 301 050.

Cyprus - Droogte en bosbranden in 2016

In de periode oktober 2015-juni 2016 had Cyprus te maken met zeer weinig neerslag in combinatie met extreem hoge temperaturen, resulterend in ernstige droogte, veel mislukte oogsten, bos- en gewasbranden, en watertekort. In juni 2016 werd bij branden meer dan 2 600 hectare staatsbos in de as gelegd.

In de aanvraag, door de Commissie ontvangen op 5 september 2016, schatten de Cypriotische autoriteiten de totale door de ramp veroorzaakte rechtstreekse schade op EUR 180,803 miljoen EUR. Aangezien dit overeenkomt met 1,78 % van het bnp van Cyprus en de drempel van 0,6 % van het bnp (te weten EUR 100,412 miljoen) overschrijdt, kan de ramp worden aangemerkt als een "grote natuurramp" in de zin van artikel 2, lid 2, van de SFEU-verordening.

De kosten van subsidiabele essentiële noodacties in de zin van artikel 3 van de verordening worden door de Cypriotische autoriteiten geraamd op EUR 49 miljoen, waarvan meer dan EUR 46,082 miljoen voor interventies door de nooddiensten ter bestrijding van de bosbranden en EUR 2,484 miljoen voor direct herstel van de getroffen natuurgebieden ter voorkoming van bodemerosie betrof.

De getroffen regio valt onder de categorie "meer ontwikkelde regio" in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) (2014-2020). De Cypriotische autoriteiten hebben aan de Commissie niet te kennen gegeven dat zij voornemens zijn middelen van het ESI-fondsprogramma over te hevelen naar herstelmaatregelen.

Cyprus heeft om de betaling van een voorschot gevraagd en de Commissie heeft hiermee op 17 november 2016 ingestemd, ten belope van een bedrag van EUR 729 876, dat volledig is uitbetaald.

De Commissie stelt voor om, net als in het verleden, het percentage van 2,5 % van de totale directe schade toe te passen tot de drempel van Cyprus voor "grote natuurramp", en 6 % tot het deel van de totale directe schade boven deze drempel. De voorgestelde steun bedraagt dus in totaal EUR 7 298 760.

Portugal - Branden op madeira in 2016

Tussen 8 en 13 augustus 2016 had het Portugese eiland Madeira te kampen met grote bosbranden, waarbij 6 000 hectare verloren ging. De branden resulteerden in de vernietiging van belangrijke publieke infrastructuur, openbare gebouwen, privéwoningen, bedrijven en de landbouw.

In de aanvraag, door de Commissie ontvangen op 21 september 2016, schatten de portugese autoriteiten de totale door de ramp veroorzaakte rechtstreekse schade op EUR 157 miljoen EUR. Aangezien dit overeenkomt met 3,84 % van het regionale bbp van Madeira (PT30 - Região Autónoma da Madeira), waarmee de drempel van 1 % wordt overschreden, kan de ramp worden aangemerkt als een "regionale ramp" in de zin van artikel 2, lid 3, van de SFEU-verordening.

De kosten van subsidiabele essentiële noodacties in de zin van artikel 3 van de verordening worden door de Portugese autoriteiten geraamd op EUR 7,347 miljoen, waarvan meer dan EUR 1,816 miljoen voor de kosten van tijdelijke huisvesting en EUR 1,756 miljoen EUR voor opruimacties.

De getroffen regio valt onder de categorie "minder ontwikkelde regio" in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) (2014-2020). De Portugese autoriteiten hebben aan de Commissie te kennen gegeven dat zij voornemens zijn middelen van het ESI-fondsprogramma over te hevelen naar herstelmaatregelen.

Portugal heeft om de betaling van een voorschot gevraagd en de Commissie heeft hiermee op 9 november 2016 ingestemd, ten belope van een bedrag van EUR 392 500, dat volledig is uitbetaald.

De Commissie stelt voor om, net als in het verleden, het percentage van 2,5 % van de totale directe schade toe te passen, aangezien de schade onder de Portugese drempel voor "grote natuurramp" blijft. De voorgestelde steun bedraagt dus in totaal EUR 3 925 000.

Conclusie

Voor de voorgestelde beschikbaarstelling is een wijziging van de begroting 2017 nodig, alsmede een ontwerp van gewijzigde begroting (nr. 1/2017) om begrotingsartikel 13 06 01 "Bijstand aan lidstaten in het geval van een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie" te verhogen met EUR 71 524 810 aan zowel vastleggings- als betalingskredieten.

Dit is het eerste besluit tot beschikbaarstelling van middelen in 2017, en het totaalbedrag aan voorgestelde steun is in overeenstemming met de bepalingen inzake het jaarlijkse maximum voor het Solidariteitsfonds van de EU van EUR 563 081 210 (d.w.z. EUR 500 miljoen in prijzen van 2011), zoals vastgelegd in de MFK-verordening. Aangezien de toewijzing voor 2016 van EUR 552 040 402 niet werd besteed en naar 2017 was overgedragen, bedraagt het resterende niet-besteden bedrag van het fonds op dit moment EUR 1 115 121 612.

De rapporteur pleit voor de snelle goedkeuring van het voorstel van de Commissie voor een besluit, dat bij dit verslag is gevoegd, als teken van solidariteit met de getroffen regio’s.

(1)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland and UKN0-Northern Ireland.


BIJLAGE – BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

Geachte heer Arthuis,

De Commissie heeft het Europees Parlement haar voorstel toegestuurd voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (COM(2017)0045) op grond van de verzoeken om bijstand uit het fonds die zijn ingediend door het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal in verband met de overstromingen in het Verenigd Koninkrijk, de droogte en de bosbranden op Cyprus, en de bosbranden op Madeira, Portugal, in 2016.

De Commissie stelt voor middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie beschikbaar te stellen, waarbij de door de rampen veroorzaakte schade als volgt wordt geraamd:

Ramp

Totale directe schade

 

 

 

 

(in miljoen EUR)

Toegepaste drempel voor regionale rampen

 

 

 

(in miljoen EUR)

Toegepaste drempel voor grote rampen

 

 

 

(in miljoen EUR)

2,5 % van de totale directe schade tot de drempel voor grote rampen

 

 

(in EUR)

6 % van de totale directe schade boven de drempel voor grote rampen

 

 

(in EUR)

Voorgesteld totaal steunbedrag

 

 

 

(in EUR)

Verenigd Koninkrijk - Overstromingen in 2016 (regionale ramp)

2 412 042

 

626 764

 

 

n.v.t.

60 301 050

 

-

60 301 050

Cyprus - Droogte en branden in 2016 (grote ramp)

180 803

n.v.t.

 

101 412

2 535 300

 

4 763 460

7 298 760

Portugal - Bosbranden in Madeira in 2016 (regionale ramp)

157 000

40 850

 

n.v.t.

3 925 000

-

3 925 000

 

TOTAAL

 

71 524 810

Daarnaast stelt de Commissie een ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 1 voor het begrotingsjaar 2017 voor (COM(2017)0046 final) ter dekking van de bovengenoemde voorgestelde beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, waarbij zowel de vastleggings- als de betalingskredieten op artikel 13 06 01 (Solidariteitsfonds - Bijstand aan lidstaten) met 71 524 810 EUR worden verhoogd.

De commissiecoördinatoren hebben deze voorstellen besproken en mij verzocht u te schrijven dat de meerderheid in deze commissie geen bezwaar heeft tegen de beschikbaarstelling van het voornoemde bedrag uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, zoals door de Commissie voorgesteld, en akkoord gaat met het hiermee verband houdende OGB nr. 1/2017, zoals door de Commissie voorgesteld.

Hoogachtend,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

3.4.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Othmar Karas, Bernd Lucke


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling