Procedura : 2017/2017(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0154/2017

Teksty złożone :

A8-0154/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 9.15

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0117

SPRAWOZDANIE     
PDF 880kWORD 62k
3.4.2017
PE 599.595v02-00 A8-0154/2017

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: José Manuel Fernandes

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK – PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 10,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0154/2017),

1.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję jako znak solidarności Unii z obywatelami i regionami Unii dotkniętymi przez klęski żywiołowe;

2.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami żywiołowymi.

(2)  Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 500 000 000 EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3)  W dniu 26 lutego 2016 r. Zjednoczone Królestwo przedłożyło wniosek o uruchomienie środków z funduszu w następstwie powodzi, które nawiedziły 11 regionów(4) w okresie od grudnia 2015 r. do stycznia 2016 r. W swoim wniosku władze Zjednoczonego Królestwa podkreśliły, że ocena szkody była niepełna i że odpowiednie dane miały jedynie charakter tymczasowy. Ostateczny wniosek został uzupełniony w dniu 22 września 2016 r.

(4)  W dniu 5 września 2016 r. Cypr złożył wniosek o uruchomienie środków z funduszu w związku z konsekwencjami dotkliwej suszy, które narosły od października 2015 r., i pożarami pochodzenia naturalnego w dniach 18 i 19 czerwca 2016 r.

(5)  W dniu 21 września 2016 r. Portugalia złożyła wniosek o uruchomienie środków z funduszu w związku z pożarami pochodzenia naturalnego na Maderze w dniach 8–13 sierpnia 2016 r.

(6)  Wnioski Zjednoczonego Królestwa, Cypru i Portugalii spełniają warunki przyznania wkładu finansowego z funduszu ustanowione w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(7)  W związku z tym należy uruchomić środki z funduszu, aby zapewnić wkład finansowy dla Zjednoczonego Królestwa, Cypru i Portugalii.

(8)  Aby skrócić do minimum czas potrzebny na uruchomienie środków z funduszu, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej przyjęcia.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 uruchamia się środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, aby udostępnić następujące kwoty w formie środków na zobowiązania i środków na płatności:

a) 60 301 050 EUR dla Zjednoczonego Królestwa;

b) 7 298 760 EUR dla Cypru;

c) 3 925 000 EUR dla Portugalii.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się ją od dnia... [data przyjęcia]**.

(5)Sporządzono w [Brukseli],

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

  Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland i UKN0-Northern Ireland.

(5)

** Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.


UZASADNIENIE

Komisja proponuje uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w celu udzielenia pomocy finansowej w związku z powodziami w Zjednoczonym Królestwie, suszą i pożarami na Cyprze oraz pożarami w Portugalii.

Zjednoczone Królestwo – powodzie w 2016 r.

W grudniu 2015 r. i styczniu 2016 r. 11 regionów w Zjednoczonym Królestwie(1) ucierpiało wskutek intensywnych opadów deszczu i silnych wiatrów, które doprowadziły do powodzi i szkód w infrastrukturze. Spowodowało to zniszczenia w infrastrukturze publicznej i prywatnej oraz w prywatnych domach, a także szkody w rolnictwie.

We wniosku otrzymanym przez Komisję w dniu 26 lutego 2016 r., który przedstawiono w ostatecznej postaci dopiero w dniu 22 września 2016 r., władze Zjednoczonego Królestwa oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych klęską na kwotę 2 412,042 mln EUR. Ponieważ stanowi to 5,77 % średniego ważonego PKB regionów dotkniętych tą klęską (41 784 mln EUR na podstawie danych z 2014 r.) oraz przekracza próg w wysokości 1,5 % regionalnego PKB, klęska ta kwalifikuje się jako „regionalna klęska żywiołowa” w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FSUE.

Koszt kwalifikowalnych zasadniczych działań nadzwyczajnych, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 rozporządzenia, został oszacowany przez władze Zjednoczonego Królestwa na kwotę 408,232 mln EUR, z czego ponad 338 mln EUR dotyczy sektora transportu, a ponad 32 mln EUR – zabezpieczenia infrastruktury prewencyjnej.

Regiony dotknięte klęską zaliczają się do kategorii „regionów słabiej rozwiniętych”, „regionów w okresie przejściowym” i „regionów lepiej rozwiniętych” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2014–2020). Władze Zjednoczonego Królestwa oświadczyły, że środki przydzielone im z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich są wykorzystywane w celu wsparcia rolników w odzyskiwaniu strat w odpowiedzi na poszczególne wnioski.

Zjednoczone Królestwo nie wystąpiło o wypłatę zaliczki.

Zgodnie z dotychczasową praktyką Komisja proponuje zastosowanie wskaźnika 2,5 % do łącznej wartości bezpośrednich szkód, ponieważ wartość ta jest niższa od progu „poważnej klęski żywiołowej” dla Zjednoczonego Królestwa. Całkowita kwota zaproponowanej pomocy wynosi zatem 60 301 050 EUR.

Cypr – susze i pożary w 2016 r.

W okresie od października 2015 r. do czerwca 2016 r. na Cyprze odnotowano bardzo niski poziom opadów w połączeniu z niezwykle wysokimi temperaturami, co doprowadziło do długotrwałej suszy, jak również do utraty dużej części plonów, do pożarów lasów i roślinności oraz do niedoboru wody. W czerwcu 2016 r. wskutek dwóch dużych pożarów pochodzenia naturalnego spłonęło ponad 2600 ha lasów państwowych.

We wniosku otrzymanym przez Komisję w dniu 5 września 2016 r. władze Cypru oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych klęską na kwotę 180,803 mln EUR. Ponieważ stanowi to 1,78 % DNB Cypru i przekracza próg 0,6 % DNB (tj. 100,412 mln EUR), klęska ta kwalifikuje się jako „poważna klęska żywiołowa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FSUE.

Koszt kwalifikowalnych zasadniczych działań nadzwyczajnych, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 rozporządzenia, został oszacowany przez władze Cypru na kwotę 49 mln EUR, z czego ponad 46,082 mln EUR dotyczy kosztów interwencji służb ratownictwa w związku z pożarami pochodzenia naturalnego, a 2,484 mln EUR dotyczą niezwłocznego odtworzenia stref przyrodniczych dotkniętych klęską, tak aby uniknąć natychmiastowych skutków erozji gleby.

Region dotknięty klęską zalicza się do kategorii „regionów lepiej rozwiniętych” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2014–2020). Władze cypryjskie nie poinformowały Komisji o zamiarze przeniesienia środków z programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Cypr zwrócił się o wypłatę zaliczki, która została przyznana przez Komisję w dniu 17 listopada 2016 r. w wysokości 729 876 EUR i wypłacona w całości.

Zgodnie z dotychczasową praktyką Komisja proponuje zastosowanie wskaźnika 2,5 % do łącznej wartości bezpośrednich szkód do progu „poważnej klęski żywiołowej” dla Cypru oraz wskaźnika 6 % do tej części bezpośrednich szkód, która przekracza ten próg. Całkowita kwota zaproponowanej pomocy wynosi zatem 7 298 760 EUR.

Portugalia – pożary na Maderze w 2016 r.

Między 8 a 13 sierpnia 2016 r. portugalską wyspę Madera nawiedziły duże pożary lasów – spłonął obszar o powierzchni 6 000 ha. Spowodowało to zniszczenia w infrastrukturze publicznej, budynkach publicznych, prywatnych domach i przedsiębiorstwach oraz szkody w rolnictwie.

We wniosku otrzymanym przez Komisję w dniu 21 września 2016 r. władze Portugalii oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych klęską na kwotę 157 mln EUR. Ponieważ stanowi to 3,84 % regionalnego PKB Madery (PT30 - Região Autónoma da Madeira) , a więc przekracza próg 1 %, klęska ta kwalifikuje się jako „regionalna klęska żywiołowa” w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FSUE.

Koszt kwalifikowalnych zasadniczych działań nadzwyczajnych, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 rozporządzenia, został oszacowany przez władze Portugalii na kwotę 7,347 mln EUR, z czego ponad 1,816 mln EUR dotyczy kosztów tymczasowego zakwaterowania, a 1,756 mln EUR – działań związanych ze sprzątaniem.

Region dotknięty klęską zalicza się do kategorii „regionów słabiej rozwiniętych” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2014–2020). Władze Portugalii poinformowały Komisję o zamiarze przeniesienia środków z programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Portugalia zwróciła się o wypłatę zaliczki, która została przyznana przez Komisję w dniu 9 listopada 2016 r. w wysokości 329 500 EUR i wypłacona w całości.

Zgodnie z dotychczasową praktyką Komisja proponuje zastosowanie wskaźnika 2,5 % do łącznej wartości bezpośrednich szkód, ponieważ wartość ta jest niższa od progu „poważnej klęski żywiołowej” dla Portugalii. Całkowita kwota zaproponowanej pomocy wynosi zatem 3 925 000 EUR.

Wniosek

Proponowane uruchomienie środków wymaga zmiany w budżecie na 2017 r. oraz projektu budżetu korygującego (nr 1/2017), w celu zwiększenia kwoty środków w artykule 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę” o 71 524 810 EUR zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności.

Jest to pierwsza w 2017 r. decyzja o uruchomieniu środków, a całkowita kwota zaproponowanej pomocy jest zgodna z przepisami dotyczącymi pułapu rocznego na 2017 r. dla Funduszu Solidarności UE, który ustalono w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych na poziomie 563 081 210 EUR (tj. 500 mln EUR w cenach z 2011 r.). Ponieważ środki przydzielone w 2016 r. w wysokości 552 040 402 EUR pozostały niewykorzystane i zostały przeniesione na rok 2017, pozostała niewykorzystana kwota dostępna do uruchomienia z FSUE wynosi obecnie 1 115 121 612 EUR.

Sprawozdawca zaleca szybkie zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie decyzji dołączonej do niniejszego sprawozdania na znak solidarności z regionami dotkniętymi klęską.

(1)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland i UKN0-Northern Ireland.


ZAŁĄCZNIK – PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Europejska przekazała Parlamentowi Europejskiemu wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (COM(2017)0045) na podstawie wniosków o uruchomienie funduszu, przedłożonych przez Zjednoczone Królestwo, Cypr i Portugalię w związku z powodziami w Zjednoczonym Królestwie, suszą i pożarami na Cyprze oraz pożarami na portugalskiej wyspie Madera w 2016 r.

Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności UE w oparciu o następujące szacunki dotyczące szkód powstałych w wyniku wspomnianych klęsk żywiołowych:

Klęska żywiołowa

Łączna wartość szkód bezpośrednich

 

 

 

 

(w mln EUR)

Próg interwencji w przypadku regionalnych klęsk żywiołowych

 

 

 

(w mln EUR)

Próg interwencji w przypadku poważnych klęsk żywiołowych

 

 

 

(w mln EUR)

2,5% łącznej wartości szkód bezpośrednich do progu dla poważnych klęsk

 

 

(w EUR)

6% łącznej wartości szkód bezpośrednich powyżej progu dla poważnych klęsk

 

 

(w EUR)

Całkowita kwota proponowanej pomocy

 

 

 

(w EUR)

Zjednoczone Królestwo – powodzie w 2016 r. (klęska regionalna)

2 412,042

 

626,764

 

 

nie dotyczy

60 301 050

 

-

60 301 050

Cypr – susza i pożary w 2016 r. (poważna klęska żywiołowa)

180,803

nie dotyczy

 

101,412

2 535 300

 

4 763 460

7 298 760

Portugalia – pożary na Maderze w 2016 r. (klęska regionalna)

157,000

40,850

 

nie dotyczy

3 925 000

-

3 925 000

 

OGÓŁEM

 

71 524 810

Ponadto Komisja proponuje projekt budżetu korygującego nr 1 na rok 2017 (COM(2017)0046 final), aby pokryć wydatki związane z proponowanym wyżej uruchomieniem Funduszu Solidarności UE poprzez podniesienie wysokości środków ujętych w artykule 13 06 01 (Fundusz Solidarności UE – państwa członkowskie) o 71 524 810 EUR zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności.

Koordynatorzy komisji ocenili te wnioski i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Funduszu Solidarności UE i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, a także popiera przedstawiony przez nią odpowiedni projekt budżetu korygującego nr 1/2017.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

3.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Othmar Karas, Bernd Lucke


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna