Procedură : 2017/2017(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0154/2017

Texte depuse :

A8-0154/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.15

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0117

RAPORT     
PDF 878kWORD 62k
3.4.2017
PE 599.595v02-00 A8-0154/2017

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: José Manuel Fernandes

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ – SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în special articolul 10(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, în special punctul 11(3),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0154/2017),

1.  salută decizia, ca semn de solidaritate a Uniunii față de cetățenii Uniunii și regiunile afectate de catastrofe naturale;

2.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene(1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, în special punctul 11(2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Obiectivul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) este de a-i permite Uniunii să răspundă într-un mod rapid, eficient și flexibil situațiilor de urgență, pentru a-și manifesta solidaritatea față de populațiile din regiunile afectate de catastrofe naturale.

(2)  Fondul nu depășește o valoare anuală maximă de 500 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  La 26 februarie 2016, Regatul Unit a prezentat o cerere de mobilizare a fondului, în urma inundațiilor care au afectat 11 regiuni(4) în perioada decembrie 2015-ianuarie 2016. În cererea lor, autoritățile din Regatul Unit au precizat că evaluarea daunelor este incompletă și că cifrele relevante sunt doar provizorii. Dosarul de cerere final a fost completat la 22 septembrie 2016.

(4)  La 5 septembrie 2016, Cipru a prezentat o cerere de mobilizare a fondului, în urma consecințelor secetei grave resimțite începând din octombrie 2015 și ale incendiilor de vegetație din 18-19 iunie 2016.

(5)  La 21 septembrie 2016, Portugalia a prezentat o cerere de mobilizare a fondului, în urma incendiilor de vegetație care au avut loc în insula Madeira în perioada 8­13 august 2016.

(6)  Cererile prezentate de Regatul Unit, Cipru și Portugalia îndeplinesc condițiile de acordare a unei contribuții financiare din fond, astfel cum se prevede la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002.

(7)  Prin urmare, fondul ar trebui să fie mobilizat pentru a se acorda o contribuție financiară Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei.

(8)  Pentru a reduce la minimum perioada necesară pentru mobilizarea Fondului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017, se mobilizează din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene următoarele sume în credite de angajament și de plată:

(a) suma de 60 301 050 EUR se acordă Regatului Unit;

(b) suma de 7 298 760 EUR se acordă Ciprului;

(c) suma de 3 925 000 EUR se acordă Portugaliei.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la … [data adoptării]**.

(5)Adoptată la [Bruxelles],

Pentru Parlamentul European,  Pentru Consiliu,

Președintele  Președintele

(1)

  JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p.1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland și UKN0-Northern Ireland.

(5)

**Data urmează să fie introdusă de Parlament înainte de publicarea în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a acorda asistență financiară ca urmare a inundațiilor din Regatul Unit, a secetei și a incendiilor din Cipru și a incendiilor din Portugalia.

Regatul Unit- incendiile din 2016

În lunile decembrie 2015 și ianuarie 2016, 11 regiuni din Regatul Unit(1) au fost afectate de ploi abundente și de vânturi puternice, care au cauzat inundații și daune ale infrastructurii. Acestea au cauzat distrugeri la infrastructura publică și privată, precum și pagube la locuințele private și în agricultură.

În cererea lor, primită de Comisie la 26 februarie 2016, dar finalizată doar la 22 septembrie 2016, autoritățile britanice au estimat daunele directe totale cauzate de catastrofă la 2 412,042 de milioane EUR. Întrucât această sumă reprezintă 5,77 % din PIB-ul mediu ponderat al regiunilor afectate de această catastrofă (41 784 de milioane EUR pe baza datelor din 2014) și depășește pragul de 1,5 % din PIB-ul regional, catastrofa se califică drept „catastrofă regională” în sensul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul privind FSUE.

Costul operațiunilor de urgență esențiale eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 3 din regulament, a fost estimat de către autoritățile britanice la 408,232 de milioane EUR, din care peste 338 de milioane EUR se referă la sectorul transporturilor și peste 32 de milioane EUR la securizarea infrastructurii de prevenire.

Regiunile afectate intră în categoria „regiuni mai puțin dezvoltate”, „regiuni de tranziție” și „regiuni mai dezvoltate”, potrivit normelor aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) (2014-2020). Autoritățile britanice au declarat că utilizează creditele care le sunt alocate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală pentru a sprijini agricultorii în procesul de redresare, pe bază de cerere.

Regatul Unit nu a solicitat plata unui avans.

În conformitate cu practica anterioară, Comisia propune să se aplice un procentaj de 2,5 % din valoarea totală a daunelor directe, deoarece ea se situează sub pragul aferent „catastrofelor majore” stabilit pentru Regatul Unit. Valoarea totală a ajutorului propus este, prin urmare, de 60 301 050 EUR.

Cipru - secetă și incendii în 2016

Din octombrie 2015 până în iunie 2016, Cipru a suferit din cauza unui nivel foarte scăzut de precipitații, combinat cu temperaturi extrem de ridicate, ceea ce a condus la o secetă severă care a dăunat grav culturilor, la incendii de păduri și de vegetație și la penurie de apă. Din cauza a două incendii importante de vegetație care au avut loc în iunie 2016 au ars peste 2600 de hectare de păduri publice.

În cererea lor, primită de Comisie la 5 septembrie 2016, autoritățile cipriote au estimat daunele directe totale cauzate de catastrofă la 180,803 milioane EUR. Întrucât această sumă reprezintă 1,78 % din VNB-ul Ciprului și depășește pragul de 0,6 % din VNB (adică 100,412 milioane EUR), catastrofa se califică drept „catastrofă majoră” în sensul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul privind FSUE.

Costul operațiunilor de urgență esențiale eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 3 din regulament, a fost estimat de către autoritățile cipriote la 49 de milioane EUR, din care 46,082 de milioane EUR se referă la costul intervenției serviciilor de urgență asupra incendiilor de vegetație, iar suma de 2,484 de milioane EUR se referă la refacerea imediată a zonelor naturale afectate, în scopul evitării efectelor imediate provocate de eroziunea solului.

Regiunile afectate intră în categoria „regiuni mai dezvoltate” potrivit normelor aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) (2014-2020). Autoritățile cipriote nu au indicat Comisiei că ar avea intenția de a realoca fonduri din programele aferente fondurilor ESI pentru măsurile de reabilitare.

Cipru a solicitat plata unui avans, care a fost acordat de către Comisie la 17 noiembrie 2016. Avansul se ridică la 729 876 EUR și a fost plătit integral.

În conformitate cu practica anterioară, Comisia propune să se aplice un procentaj de 2,5 % din valoarea totală a daunelor directe, până la pragul stabilit pentru Cipru pentru „catastrofele majore” și de 6% pentru partea din daunele directe totale care depășesc acest prag. Valoarea totală a ajutorului propus este, prin urmare, de 7 298 760 EUR.

Portugalia – incendiile din Madeira din 2016

Între 8 și 13 august 2016, insula portugheză Madeira a fost afectată de incendii de amploare, în timpul cărora au ars 6 000 de hectare de vegetație. Incendiile au cauzat distrugeri la infrastructura publică de bază, la clădiri publice, la locuințe private, la întreprinderi și au cauzat pagube în agricultură.

În cererea lor, primită de Comisie la 21 septembrie 2016, autoritățile portugheze au estimat daunele directe totale cauzate de catastrofă la 157 de milioane EUR. Întrucât suma reprezintă 3,84 % din PIB-ul regional al insulei Madeira (PT30 - Região Autónoma da Madeira) și depășește astfel pragul de 1 %, catastrofa se califică drept „catastrofă regională” în sensul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul privind FSUE.

Costul operațiunilor de urgență esențiale eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 3 din regulament, a fost estimat de către autoritățile portugheze la 7,347 de milioane EUR, din care 1,816 milioane EUR reprezintă costul măsurilor provizorii de cazare, iar 1,756 de milioane EUR, costul măsurilor de curățare.

Regiunea afectată intră în categoria „regiuni mai puțin dezvoltate”, potrivit normelor aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) (2014-2020). Autoritățile portugheze au indicat Comisiei că au intenția de a realoca fonduri din programele aferente fondurilor ESI pentru măsurile de reabilitare.

Portugalia a solicitat plata unui avans, care a fost acordat de către Comisie la 9 noiembrie 2016. Avansul se ridică la 392 500 EUR și a fost plătit integral.

În conformitate cu practica anterioară, Comisia propune să se aplice un procentaj de 2,5 % din valoarea totală a daunelor directe, deoarece ea se situează sub pragul aferent „catastrofelor majore” pentru Portugalia. Valoarea totală a ajutorului propus este, prin urmare, de 3 925 000 EUR.

Concluzie

Mobilizarea propusă necesită modificarea bugetului pe 2017 și un proiect de buget rectificativ (nr. 1/2017), care să vizeze majorarea fondurilor prevăzute la articolul bugetar 13 06 01 „Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei” cu 71 524 810 EUR, atât în credite de angajament, cât și în credite de plată.

Aceasta este prima decizie de mobilizare din 2017, iar valoarea totală a ajutorului propus respectă dispozițiile privind plafonul anual pentru Fondul de solidaritate al UE, astfel cum este prevăzut în Regulamentul privind CFM, de 563 081 210 EUR (adică 500 de milioane EUR la prețurile din 2011). Întrucât suma de 552 040 402 EUR prevăzută pentru 2016 a rămas necheltuită și a fost reportată pentru un an în 2017, suma necheltuită rămasă în FSUE disponibilă pentru a fi mobilizată este în prezent de 1 115 121 612 EUR.

Raportorul recomandă aprobarea rapidă a propunerii de decizie a Comisiei, care este anexată la prezentul raport, în semn de solidaritate cu regiunile afectate.

(1)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland și UKN0-Northern Ireland.


ANEXĂ – SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Stimate domnule Arthuis,

Comisia Europeană a transmis Parlamentului European propunerea sa de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (COM(2017)0045), pe baza solicitărilor de mobilizare a fondului depuse de Regatul Unit, Cipru și Portugalia în legătură cu inundațiile produse pe teritoriul Marii Britanii, cu seceta și incendiile survenite în Cipru și cu incendiile care au avut loc în 2016 pe insula Madeira, aparținând Portugaliei.

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, estimând pagubele produse de fiecare catastrofă, în fiecare țară, după cum urmează:

Catastrofă

Daune directe totale

 

 

 

 

(milioane EUR)

Pragul aplicat pentru catastrofe regionale

 

 

 

(milioane EUR)

Pragul aplicat pentru catastrofe majore

 

 

 

(milioane EUR)

2,5 % din daunele directe totale care nu depășesc pragul aplicat pentru catastrofe majore

 

 

(în EUR)

6 % din daunele directe totale care depășesc pragul aplicat pentru catastrofe majore

 

 

(în EUR)

Suma totală a ajutorului propus

 

 

 

(în EUR)

Regatul Unit - inundații în 2016 (catastrofă regională)

2 412,042

 

626,764

 

 

n/a

60 301 050

 

-

60 301 050

Cipru - secetă și incendii în 2016 (catastrofă majoră)

180,803

n/a

 

101,412

2 535 300

 

4 763 460

7 298 760

Portugalia - incendii în Madeira în 2016 (catastrofă regională)

157,000

40,850

 

n/a

3 925 000

-

3 925 000

 

TOTAL

 

71 524 810

Comisia propune, în continuare, proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 1 pentru anul 2017 (COM(2017)0046 final) pentru a acoperi propunerea de mobilizare menționată mai sus a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene prin majorarea bugetului de la articolul 13 06 01 (Fondul de solidaritate al Uniunii Europene – State membre) cu suma de 71 524 810 EUR, atât în credite de angajament, cât și în credite de plată.

Coordonatorii comisiei au evaluat aceste propuneri și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu se opun mobilizării Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie și și-au exprimat sprijinul pentru PBR nr. 1/2017, astfel cum a fost propus de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

3.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Othmar Karas, Bernd Lucke


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică