Postup : 2017/2017(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0154/2017

Predkladané texty :

A8-0154/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.15

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0117

SPRÁVA     
PDF 900kWORD 62k
3.4.2017
PE 599.595v02-00 A8-0154/2017

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: José Manuel Fernandes

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA – LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0154/2017),

1.  víta toto rozhodnutie ako prejav solidarity Únie s občanmi a regiónmi EÚ, ktoré zasiahli prírodné katastrofy;

2.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 11,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Fond solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) bol zriadený s cieľom umožniť Únii reagovať rýchlym, účinným a pružným spôsobom na núdzové situácie a prejaviť tak solidaritu s obyvateľstvom v regiónoch postihnutých prírodnými katastrofami.

(2)  V súlade s článkom 10 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 500 miliónov EUR (v cenách roku 2011)(3).

(3)  Dňa 26. februára 2016 Spojené kráľovstvo predložilo žiadosť o mobilizáciu fondu po povodniach, ktoré postihli 11 regiónov(4) v období od decembra 2015 do januára 2016. Orgány Spojeného kráľovstva vo svojej žiadosti zdôraznili, že posúdenie škôd je neúplné a že príslušné údaje sú iba predbežné. Celá žiadosť bola finalizovaná 22. septembra 2016.

(4)  Dňa 5. septembra 2016 Cyprus predložil žiadosť o mobilizáciu fondu v nadväznosti na následky veľkého sucha, ktoré trvalo od októbra 2015, a na prírodné požiare z 18. a 19. júna 2016.

(5)  Dňa 21. septembra 2016 Portugalsko predložilo žiadosť o mobilizáciu fondu z dôvodu prírodných požiarov na ostrove Madeira medzi 8. a 13. augustom 2016.

(6)  Žiadosti Spojeného kráľovstva, Cypru a Portugalska spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku z fondu, ako sa stanovuje v článku 4 nariadenia (ES) č. 2012/2002.

(7)  Fond by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku finančný príspevok.

(8)  S cieľom minimalizovať čas potrebný na mobilizáciu fondu by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2017 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov nasledovným spôsobom:

a) suma 60 301 050 EUR sa poskytne Spojenému kráľovstvu;

b) suma 7 298 760 EUR sa poskytne Cypru;

c) suma 3 925 000 EUR sa poskytne Portugalsku.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od … [dátum prijatia tohto rozhodnutia]**.

(5)V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland a UKN0-Northern Ireland.

(5)

** Dátum vloží Európsky parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) s cieľom poskytnúť finančnú pomoc v súvislosti s povodňami v Spojenom kráľovstve, suchom a požiarmi na Cypre a požiarmi v Portugalsku.

Spojené kráľovstvo – povodne v roku 2016

V období od decembra 2015 do januára 2016 postihli 11 regiónov v Spojenom kráľovstve(1) intenzívne dažde a silný vietor, ktoré spôsobili povodne a poškodili infraštruktúru. Výsledkom bola zničená verejná a súkromná infraštruktúra, súkromné obydlia a škody v poľnohospodárstve.

V žiadosti, ktorá bola Komisii doručená 26. februára 2016, avšak finalizovaná až 22. septembra 2016, orgány Spojeného kráľovstva odhadujú celkové priame škody spôsobené touto katastrofou na 2 412,042 milióna EUR. Keďže táto suma predstavuje 5,77 % váženého priemerného odhadu HDP v regiónoch postihnutých katastrofou (41 784 milióna EUR na základe údajov z roku 2014) a presahuje strop 1,5 % regionálneho HDP, katastrofa sa považuje za „regionálnu katastrofu“ v zmysle článku 2 ods. 3 nariadenia o FSEÚ.

Náklady na oprávnené základné núdzové operácie v zmysle článku 3 nariadenia predstavujú podľa odhadov orgánov Spojeného kráľovstva 408,232 milióna EUR, z čoho sa viac ako 338 miliónov EUR týka odvetvia dopravy a viac ako 32 miliónov EUR zaistenia preventívnej infraštruktúry.

Postihnuté regióny patria v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na obdobie 2014 – 2020 do kategórií „menej rozvinuté regióny“, „prechodné regióny“ a „rozvinutejšie regióny“. Orgány Spojeného kráľovstva vyhlásili, že príspevok, ktorý dostali z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, sa používa na pomoc poskytovanú na základe žiadostí poľnohospodárom pri náprave škôd.

Spojené kráľovstvo nepožiadalo o vyplatenie zálohy.

V súlade so zaužívanou praxou Komisia navrhuje uplatniť sadzbu 2,5 % celkových priamych škôd, pretože je nižšia ako výška stropu Spojeného kráľovstva pre „veľké katastrofy“. Celková výška navrhovanej pomoci tak predstavuje 60 301 050 EUR.

Cyprus – sucho a požiare v roku 2016

V období od októbra 2015 do júna 2016 bol na Cypre nízky úhrn zrážok v kombinácii s mimoriadne vysokými teplotami, čo spôsobilo veľké sucho a veľkú neúrodu, požiare lesov a vegetácie a nedostatok vody. Pri dvoch veľkých lesných požiaroch v júni 2016 zhorelo viac ako 2 600 hektárov štátnych lesov.

V žiadosti, ktorá bola Komisii doručená 5. septembra 2016, cyperské orgány odhadujú celkové priame škody spôsobené touto katastrofou na 180,803 milióna EUR. Keďže táto suma predstavuje 1,78 % HND Cypru a presahuje strop 0,6 % HND (t. j. 100,412 milióna EUR), katastrofa sa považuje za „veľkú katastrofu“ v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia o FSEÚ.

Náklady na oprávnené základné núdzové operácie v zmysle článku 3 nariadenia predstavujú podľa odhadov cyperských orgánov 49 miliónov EUR, z čoho sa viac ako 46,082 milióna EUR týka nákladov na zásahy záchranných služieb proti prírodným požiarom a 2,484 milióna EUR sa týka okamžitej obnovy postihnutých prírodných oblastí s cieľom zabrániť okamžitým účinkom erózie pôdy.

Postihnutý región patrí v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) (2014 – 2020) do kategórie „rozvinutejších regiónov“. Cyperské orgány Komisii neoznámili, že plánujú prerozdeliť finančné prostriedky z programov EŠIF na opatrenia na obnovu.

Cyprus požiadal o poskytnutie zálohy, ktorú Komisia schválila 17. novembra 2016 a vyplatila v plnej výške 729 876 EUR.

V súlade so zaužívanou praxou Komisia navrhuje uplatniť sadzbu 2,5 % celkových priamych škôd do výšky stropu Cypru pre „veľké katastrofy“ a 6 % na časť celkovej priamej škody, ktorá presahuje tento strop. Celková výška navrhovanej pomoci tak predstavuje 7 298 760 EUR.

Portugalsko – požiare na Madeire v roku 2016

V čase od 8. do 13. augusta 2013 zasiahla portugalský ostrov Madeira rozsiahla vlna prírodných požiarov, pri ktorých zhorelo 6 000 hektárov. V ich dôsledku bola zničená základná verejná infraštruktúra, verejné budovy, súkromné obydlia a podniky a vznikli škody v poľnohospodárstve.

V žiadosti, ktorá bola Komisii doručená 21. septembra 2016, portugalské orgány odhadujú celkové priame škody spôsobené touto katastrofou na 157 miliónov EUR. Keďže táto suma predstavuje 3,84 % regionálneho HDP ostrova Madeira (PT30 – Região Autónoma da Madeira) a presahuje strop 1 %, katastrofa sa považuje za „regionálnu katastrofu“ v zmysle článku 2 ods. 3 nariadenia o FSEÚ.

Náklady na oprávnené základné núdzové operácie v zmysle článku 3 nariadenia dosiahli podľa odhadov portugalských orgánov 7,347 milióna EUR, z čoho sa viac ako 1,816 milióna EUR týka nákladov na prechodné ubytovanie a 1,756 milióna EUR sanačných opatrení.

Postihnutý región patrí v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) (2014 – 2020) do kategórie „menej rozvinutých regiónov“. Portugalské orgány Komisii oznámili, že plánujú prerozdeliť finančné prostriedky z programov EŠIF na opatrenia na obnovu.

Portugalsko požiadalo o poskytnutie zálohy, ktorú Komisia schválila 9. novembra 2016 a vyplatila v plnej výške 392 500 EUR.

V súlade so zaužívanou praxou Komisia navrhuje uplatniť sadzbu 2,5 % celkových priamych škôd, pretože je nižšia ako výška stropu Portugalska pre „veľké katastrofy“. Celková výška navrhovanej pomoci tak predstavuje 3 925 000 EUR.

Záver

Navrhovaná mobilizácia si vyžaduje zmenu rozpočtu na rok 2017 a návrh opravného rozpočtu (č. 1/2017) s cieľom zvýšiť rozpočtový článok 13 06 01 Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo o 71 524 810 EUR vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch.

Toto je prvé rozhodnutie o mobilizácii v roku 2017 a celková výška navrhovanej pomoci je v súlade s ustanoveniami o ročnom strope Fondu solidarity EÚ na rok 2017 vo výške 563 081 210 EUR (500 miliónov EUR v cenách roku 2011) uvedenými v nariadení o VFR. Keďže pridelené prostriedky na rok 2016 vo výške 552 040 402 EUR sa nevyužili a preniesli sa výlučne do roku 2017, zostávajúca suma z FSEÚ, ktorá je k dispozícii na mobilizáciu, v súčasnosti predstavuje 1 115 121 612 EUR.

Spravodajca odporúča rýchle prijatie návrhu Komisie na rozhodnutie, ktorý je uvedený v prílohe k tejto správe, s cieľom vyjadriť solidaritu s postihnutými regiónmi.

(1)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland a UKN0-Northern Ireland.


PRÍLOHA – LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

Vážený pán Arthuis,

Európska komisia predložila Európskemu parlamentu svoj návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ (COM(2017)0045) na základe žiadostí o mobilizáciu fondu, ktoré predložili Spojené kráľovstvo, Cyprus a Portugalsko v súvislosti s povodňami v Spojenom kráľovstve, suchom a požiarmi na Cypre a na Madeire (Portugalsko), ku ktorým došlo v roku 2016.

Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie a škody spôsobené prírodnými katastrofami odhaduje takto:

Katastrofa

Celkové priame škody

 

 

 

 

(v mil. EUR)

Uplatnená prahová hodnota v prípade regionálnej katastrofy

 

 

 

(v mil. EUR)

Uplatnený strop pre veľké katastrofy

 

 

 

(v mil. EUR)

2,5 % celkových priamych škôd do výšky stropu pre veľké katastrofy

 

 

(v EUR)

6 % celkových priamych škôd nad stropom pre veľké katastrofy

 

 

(v EUR)

Celková výška navrhovanej pomoci

 

 

 

(v EUR)

Spojené kráľovstvo – záplavy v roku 2016 (regionálna katastrofa)

2 412,042

 

626,764

 

 

neuvádza sa

60 301 050

 

-

60 301 050

Cyprus – sucho a požiare v roku 2016 (veľká katastrofa)

180,803

neuvádza sa

 

101,412

2 535 300

 

4 763 460

7 298 760

Portugalsko – požiare na Madeire v roku 2016 (regionálna katastrofa)

157,000

40,850

 

neuvádza sa

3 925 000

-

3 925 000

 

SPOLU

 

71 524 810

Komisia tiež navrhuje návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 1 na rok 2017 (COM(2017)0046 final) na účely uvedenej navrhnutej mobilizácie Fondu solidarity Európskej únie zvýšením prostriedkov v rozpočtovom článku 13 06 01 (Fond solidarity EÚ pre členské štáty) o 71 524 810 EUR vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch.

Koordinátori výboru tieto návrhy posúdili a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila, že väčšina členov tohto výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii Fondu solidarity EÚ a prideleniu uvedenej sumy podľa návrhu Komisie a podporuje príslušný NOR č. 1/2017 podľa návrhu Komisie.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

3.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

35

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Othmar Karas, Bernd Lucke


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie