Postopek : 2017/2017(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0154/2017

Predložena besedila :

A8-0154/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.15

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0117

POROČILO     
PDF 862kWORD 61k
3.4.2017
PE 599.595v02-00 A8-0154/2017

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: José Manuel Fernandes

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 10,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 11,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0154/2017),

1.  pozdravlja sklep kot znak solidarnosti Unije z državljani in regijami EU, ki so jih prizadele naravne nesreče;

2.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, da podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

  UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

(2)

  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1), zlasti člena 4(3),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 11,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad) je omogočiti Uniji, da se hitro, učinkovito in prožno odziva na izredne razmere in tako izkaže svojo solidarnost s prebivalstvom območij, ki so jih prizadele naravne nesreče.

(2)  Sredstva sklada ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 500 000 000 EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 10 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Združeno kraljestvo je 26. februarja 2016 vložilo vlogo za uporabo sredstev sklada zaradi poplav, ki so prizadele 11 regij(4) v obdobju od decembra 2015 do januarja 2016. V vlogi so organi Združenega kraljestva poudarili, da je bilo ocenjevanje škode nepopolno in da so zadevne številke le začasne. Končni dosje o vlogi je bil zaključen 22. septembra 2016.

(4)  Ciper je 5. septembra 2016 vložil vlogo za uporabo sredstev sklada zaradi posledic hude suše od oktobra 2015 in požarov 18. in 19. junija 2016.

(5)  Portugalska je 21. septembra 2016 vložila vlogo za uporabo sredstev sklada zaradi požarov na otoku Madeira med 8. in 13. avgustom 2016.

(6)  Vloge Združenega kraljestva, Cipra in Portugalske izpolnjujejo pogoje za zagotovitev finančnega prispevka iz sklada, kot je določeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 2012/2002.

(7)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva sklada, da se zagotovi finančni prispevek za Združeno kraljestvo, Ciper in Portugalsko.

(8)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev sklada, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017 se iz Solidarnostnega sklada Evropske unije uporabijo naslednja sredstva v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil:

(a) znesek v višini 60.301.050 EUR za Združeno kraljestvo;

(b) znesek v višini 7.298.760 EUR za Ciper;

(c) znesek v višini 3.925.000 EUR za Portugalsko.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od [datuma sprejetja tega sklepa].**

(5)V Bruslju,

za Evropski parlament  za Svet

predsednik  predsednik

(1)

  UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

(2)

  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

  UKC2 – Northumberland, UKD1 – Cumbria, UKD3 – Great Manchester, UKD4 – Lancashire, UKE2 – North Yorkshire, UKE4 – West Yorkshire, UKL1 – West Wales and the Valleys, UKM2 – Eastern Scotland, UKM3 – South Western Scotland, UKM5 – North Eastern Scotland in UKN0 – Northern Ireland.

(5)

** Datum vstavi Parlament pred objavo v UL.


OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev finančne pomoči v zvezi s poplavami v Združenem kraljestvu, sušo in požari na Cipru ter požari na Portugalskem.

Združeno kraljestvo – poplave leta 2016

Med decembrom 2015 in januarjem 2016 so 11 regij v Združenem kraljestvu(1) prizadele obilne padavine in močni vetrovi, zaradi česar so nastale poplave in škoda na infrastrukturi. To je povzročilo uničenje javne in zasebne infrastrukture, domov ter kmetijskih površin.

Organi Združenega kraljestva so v vlogi, ki jo je Komisija prejela 26. februarja 2016, dopolnjena pa je bila šele 22. septembra 2016, ocenili celotno neposredno škodo, ki jo je povzročila nesreča, na 2 412,042 milijona EUR. Ker škoda predstavlja 5,77 % tehtanega povprečja BDP regij, ki jih je prizadela nesreča (41 784 milijonov EUR glede na podatke iz leta 2014), in je višja od praga 1,5 % regionalnega BDP, nesreča izpolnjuje merilo za „regionalno nesrečo“ v smislu člena 2(3) uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije.

Stroški upravičenih bistvenih nujnih ukrepov, kot so določeni v členu 3 Uredbe, po ocenah organov Združenega kraljestva znašajo 408,232 milijona EUR, od česar bo več kot 338 milijonov EUR namenjenih prometnemu sektorju, več kot 32 milijonov EUR pa zagotovitvi preventivne infrastrukture.

Prizadete regije spadajo v kategorije „manj razvite regije“, „regije v prehodu“ in „bolj razvite regije“ v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI) (2014–2020). Organi Združenega kraljestva so izjavili, da se dodelitev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja uporablja za podporo kmetom pri obnovi na podlagi njihove vloge.

Združeno kraljestvo ni zaprosilo za plačilo predplačila.

Komisija podobno kot v preteklosti predlaga, da se uporabi stopnja 2,5 % skupne neposredne škode, saj ne dosega praga „večje nesreče“ za Združeno kraljestvo. Zato je predlagani skupni znesek pomoči 60 301 050 EUR.

Ciper – suša in požari leta 2016

Od oktobra 2015 do junija 2016 je bilo na Cipru zelo malo padavin z izjemno visokimi temperaturami, kar je povzročilo hudo sušo in precejšen izpad pridelka, gozdne požare in požare vegetacije ter pomanjkanje vode. V dveh velikih požarih v naravi je junija 2016 zgorelo več kot 2 600 hektarjev državnih gozdov.

Ciprski organi so v vlogi, ki jo je Komisija prejela 5. septembra 2016, ocenili celotno neposredno škodo, ki jo je povzročila nesreča, na 180,803 milijona EUR. Ker škoda predstavlja 1,78 % BND Cipra in je višja od praga 0,6 % BND (tj. 100,412 milijona EUR), nesreča izpolnjuje merilo za „večjo nesrečo“ v smislu člena 2(2) uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije.

Stroški upravičenih bistvenih nujnih ukrepov, kot so določeni v členu 3 Uredbe, po ocenah ciprskih organov znašajo 49 milijonov EUR, od česar bo več kot 46,082 milijona EUR namenjenih stroškom intervencijskih reševalnih služb pred požari v naravi, več kot 2,484 milijona EUR pa takojšnji obnovi prizadetih naravnih predelov, da bi se preprečili takojšnji učinki zaradi erozije tal.

Prizadeta regija spada v kategorijo „bolj razvitih regij“ v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI) (2014–2020). Ciprski organi Komisiji niso sporočili, da nameravajo prerazporediti sredstva iz programov skladov ESI v obnovitvene ukrepe.

Ciper je zaprosil za plačilo predplačila, ki ga je Komisija odobrila 17. novembra 2016 in izplačala v celoti (tj. 729 876 EUR).

Komisija podobno kot v preteklosti predlaga, da se do ravni praga „večje nesreče“ za Ciper uporabi stopnja 2,5 % skupne neposredne škode, za del skupne neposredne škode nad tem pragom pa 6 %. Zato je predlagani skupni znesek pomoči 7.298.760 EUR.

Portugalska – požari na Madeiri leta 2016

Med 8. in 13. avgustom 2016 so portugalski otok Madeira opustošili veliki požari v naravi, ki so požgali površino 6 000 hektarov. Povzročili so uničenje osnovne javne infrastrukture, javnih zgradb, domov, poslovnih zgradb ter kmetijskih površin.

Portugalski organi so v vlogi, ki jo je Komisija prejela 21. septembra 2016, ocenili celotno neposredno škodo, ki jo je povzročila nesreča, na 157 milijonov EUR. Ker škoda predstavlja 3,84 % regionalnega BDP otoka Madeira (PT30 – Região Autónoma da Madeira) in je višja od praga 1 %, nesreča izpolnjuje merilo za „regionalno nesrečo“ v smislu člena 2(3) uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije.

Stroški upravičenih bistvenih nujnih ukrepov, kot so določeni v členu 3 Uredbe, po ocenah portugalskih organov znašajo 7,347 milijona EUR, od česar bo več kot 1,816 milijona EUR namenjenih stroškom začasne namestitve, 1,756 milijona EUR pa sanacijskim ukrepom.

Prizadeta regija spada v kategorijo „manj razvitih regij“ v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI) (2014–2020). Portugalski organi so Komisiji sporočili, da nameravajo prerazporediti sredstva iz programov skladov ESI v obnovitvene ukrepe.

Portugalska je zaprosila za plačilo predplačila, ki ga je Komisija odobrila 9. novembra 2016 in izplačala v celoti (tj. 392 500 EUR).

Komisija podobno kot v preteklosti predlaga, da se uporabi stopnja 2,5 % skupne neposredne škode, saj ne dosega praga „večje nesreče“ za Portugalsko. Zato je predlagani skupni znesek pomoči 3 925 000 EUR.

Sklep

Predlagana mobilizacija zahteva spremembo proračuna za leto 2017 in predloga spremembe proračuna (št. 1/2017), pri čemer je cilj povečanje proračunskega člena 13 06 01 „Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo“ za 71 524 810 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Gre za prvi sklep o uporabi sklada v letu 2017, pri čemer je predlagani skupni znesek pomoči skladen z določbami o zgornji letni meji Solidarnostnega sklada EU iz uredbe o večletnem finančnem okviru, ki znaša 563 081 210 EUR (tj. 500 milijonov EUR v cenah iz leta 2011). Ker je dodelitev sredstev v višini 552 040 402 EUR iz leta 2016 ostala neuporabljena in se je prenesla v proračunsko leto 2017, preostali neporabljeni znesek Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki je na voljo za uporabo, trenutno znaša 1 115 121 612 EUR.

Poročevalec predlaga hitro sprejetje predloga sklepa, ki ga je pripravila Komisija in je priložen temu poročilu, v znak solidarnosti s prizadetimi regijami.

(1)

  UKC2 – Northumberland, UKD1 – Cumbria, UKD3 – Great Manchester, UKD4 – Lancashire, UKE2 – North Yorkshire, UKE4 – West Yorkshire, UKL1 – West Wales and the Valleys, UKM2 – Eastern Scotland, UKM3 – South Western Scotland, UKM5 – North Eastern Scotland in UKN0 – Northern Ireland.


PRILOGA – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Spoštovani g. Arthuis!

Evropska komisija je Evropskemu parlamentu posredovala predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije (COM(2017)0045) na podlagi vlog za uporabo sredstev sklada, ki so jih vložili Združeno kraljestvo, Ciper in Portugalska glede poplav v Združenem kraljestvu, suše in požarov na Cipru ter požarov na Madeiri (Portugalska) leta 2016.

Komisija je predlagala uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije, pri čemer je ocenjeno škodo glede na nesrečo razdelila kot sledi:

Nesreča

Skupna neposredna škoda

 

 

 

 

(v milijonih EUR)

Uporabljeni prag za regionalne nesreče

 

 

 

(v milijonih EUR)

Uporabljeni prag za večje nesreče

 

 

 

(v milijonih EUR)

2,5 % skupne neposredne škode do praga za večje nesreče

 

 

(v EUR)

6 % skupne neposredne škode nad pragom za večje nesreče

 

 

(v EUR)

Skupni znesek predlagane pomoči

 

 

 

(v EUR)

Združeno kraljestvo – poplave leta 2016 (regionalna nesreča)

2.412,042

 

626,764

 

 

ni relevantno

60.301.050

 

-

60.301.050

Ciper – suša in požari leta 2016 (večja nesreča)

180,803

ni relevantno

 

101,412

2.535.300

 

4.763.460

7.298.760

Portugalska – požari na Madeiri leta 2016 (regionalna nesreča)

157,000

40,850

 

ni relevantno

3.925.000

-

3.925.000

 

SKUPAJ

 

71.524.810

Komisija je dodatno predlagala predlog spremembe proračuna št. 1 za leto 2017 (COM(2017)0046), da bi pokrila zgoraj omenjeno predlagano uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije s povečanjem proračunskega člena 13 06 01 (Solidarnostni sklad EU – Pomoč državam članicam) za 71.524.810 EUR tako za obveznosti kot za plačila.

Koordinatorji odbora so te predloge preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za dodelitev zgoraj omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije ter podpira ustrezni predlog spremembe proračuna št. 1/2007, kot ga je predlagala Komisija.

S spoštovanjem

Iskra MIHAJLOVA (Iskra MIHAYLOVA)


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

3.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Othmar Karas, Bernd Lucke


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo