Förfarande : 2017/2017(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0154/2017

Ingivna texter :

A8-0154/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 9.15

Antagna texter :

P8_TA(2017)0117

BETÄNKANDE     
PDF 636kWORD 62k
3.4.2017
PE 599.595v02-00 A8-0154/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: José Manuel Fernandes

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA – SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 11,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0154/2017).

1.  Europaparlamentet välkomnar beslutet som ett tecken på unionens solidaritet med EU:s medborgare och regioner som har drabbats av naturkatastrofer.

2.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) syftar till att ge unionen möjlighet att snabbt, effektivt och flexibelt vidta åtgärder i nödsituationer för att visa solidaritet med befolkningen i regioner som har drabbats av naturkatastrofer.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) inte överskrida 500 000 000 euro (i 2011 års priser).

(3)  Den 26 februari 2016 lämnade Förenade kungariket in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av översvämningar som drabbade 11 regioner(4) under perioden december 2015 – januari 2016. Myndigheterna i Förenade kungariket betonade i sin ansökan att bedömningen av skadorna var ofullständig och att de relevanta siffrorna endast var preliminära. Den slutliga ansökningshandlingen färdigställdes den 22 september 2016.

(4)  Den 5 september 2016 lämnade Cypern in en ansökan om att ta fonden i anspråk som ett resultat av en allvarlig torka som förvärrats sedan oktober 2015 samt de okontrollerade skogsbränderna den 18 och 19 juni 2016.

(5)  Den 21 september 2016 lämnade Portugal in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av okontrollerade skogsbränder på ön Madeira mellan den 8 och den 13 augusti 2016.

(6)  Ansökningarna från Förenade kungariket, Cypern och Portugal uppfyller villkoren för finansiellt stöd från fonden i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 2012/2002.

(7)  Fonden bör därför tas i anspråk för att ge ett finansiellt bidrag till Förenade kungariket, Cypern och Portugal.

(8)  För att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för Europeiska unionens allmänna budget för 2017 ska Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk enligt följande vad gäller åtagande- och betalningsbemyndiganden:

a) beloppet 60 301 050 EUR ska beviljas Förenade kungariket,

b) beloppet 7 298 760 EUR ska beviljas Cypern, och

c) beloppet 3 925 000 EUR ska beviljas Portugal.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den ... [dagen för antagandet av detta beslut]**.

(5)Utfärdad i [Bryssel] den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

  EUT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014-2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland och UKN0-Northern Ireland.

(5)

** Datum ska införas av Europaparlamentet före offentliggörandet i EUT.


MOTIVERING

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska utnyttjas för att ge ett finansiellt bidrag till följd av översvämningar i Förenade kungariket, torka och bränder i Cypern och Portugal.

Storbritannien – översvämningar 2016

Under december 2015 och januari 2016 drabbades 11 regioner i Förenade kungariket(1) av kraftigt regn och hårda vindar vilket ledde till översvämningar och skador på infrastrukturen. Detta orsakade förstörelse av offentlig och privat infrastruktur, privata bostäder och i jordbruket.

I sin ansökan som kommissionen tog emot den 26 februari 2016, men som färdigställdes först den 22 september 2016, uppskattar de brittiska myndigheterna det totala värdet av de direkta skador som katastrofen orsakat till 2 412,042 miljoner EUR. Eftersom detta belopp utgör 5,77 % av den regionala BNP:n i de berörda regionerna (41 784 miljoner EUR baserat på uppgifter för 2014), och överstiger gränsen på 1,5 % av den regionala BNP:n, betraktas katastrofen som en ”regional naturkatastrof” i enlighet med artikel 2.3 i fondens förordning.

De brittiska myndigheterna har uppskattat kostnaderna för nödvändiga krisinsatser, enligt artikel 3 i förordningen, till 408,232 miljoner EUR, av vilka mer än 338 miljoner EUR rör transportsektorn och mer än 32 miljoner EUR rör säkrande av förebyggande infrastruktur.

De drabbade regionerna tillhör kategorin ”mindre utvecklade regioner”, ”övergångsregioner” respektive ”mer utvecklade regioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (2014–2020). De brittiska myndigheterna har meddelat att deras anslag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling används för att ge stöd till jordbrukare, på grundval av ansökningar, så att de kan återhämta sig från skadorna.

Förenade kungariket har inte begärt någon förskottsutbetalning.

I linje med tidigare praxis föreslår kommissionen att man tillämpar en procentandel på 2,5 % av de totala direkt orsakade skadorna eftersom denna procentandel ligger under tröskelvärdet för ”större katastrofer” i Förenade kungariket. Det totala stödbelopp som föreslås uppgår därför till 60 301 050 EUR.

Cypern – torka och bränder under 2016

Från oktober 2015 till juni 2016 drabbades Cypern av mycket liten nederbörd i kombination med ytterst höga temperaturer vilket ledde till svår torka med allvarlig missväxt, skogs- och växtlighetsbränder och vattenbrist. Två stora okontrollerade bränder i juni 2016 ledde till att ett område på över 2 600 hektar statlig skog brändes ned.

I sin ansökan som kommissionen tog emot den 5 september 2016 uppskattar de cypriotiska myndigheterna det totala värdet av de direkta skador som katastrofen orsakat till 180,803 miljoner EUR. Eftersom detta belopp utgör 1,78 % av den Cyperns BNP och överstiger gränsen på 0,6 % av BNP:n (dvs. 100,412 miljoner EUR), betraktas katastrofen som en ”större katastrof” i enlighet med artikel 2.2 i fondens förordning.

De cypriotiska myndigheterna har uppskattat kostnaderna för nödvändiga krisinsatser, enligt artikel 3 i förordningen, till 49 miljoner EUR, av vilka mer än 46,082 miljoner EUR avser kostnaderna i samband med räddningstjänsternas insatser mot okontrollerade bränder och 2,484 miljoner EUR avser omedelbart återställande av drabbade naturområden för att undvika omedelbara effekter från jorderosion.

Den drabbade regionen tillhör kategorin ”mer utvecklade regioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (2014–2020). De cypriotiska myndigheterna har inte meddelat kommissionen någon avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfonderna till återställningsåtgärder.

Cypern har begärt en förskottsutbetalning, vilken gjordes av kommissionen den 17 november 2016 och uppgick till 729 876 EUR. Detta belopp betalades ut till fullo.

I linje med tidigare praxis föreslår kommissionen att man tillämpar en procentandel på 2,5 % av totala direkt orsakade skador för alla skador upp till tröskelvärdet för ”större katastrofer” i Cypern och 6 % av den del av de totala direkta skadorna över detta tröskelvärde. Det totala stödbelopp som föreslås uppgår därför till 7 298 760 EUR.

Portugal – bränder på Madeira 2016

Mellan den 8 och den 13 augusti 2016 drabbades den portugisiska ön Madeira av stora okontrollerade bränder som innebar att ett område på 6 000 hektar brändes ned. De ledde till förstörelse av viktig offentlig infrastruktur, offentliga byggnader, privata bostäder, företag och i jordbruket.

I sin ansökan som kommissionen tog emot den 21 september 2016 uppskattar de portugisiska myndigheterna det totala värdet av de direkta skador som katastrofen orsakat till 157 miljoner EUR. Eftersom detta belopp utgör 3,84 % av den regionala BNP:n för ön Madeira (PT30 - Região Autónoma da Madeira) och därmed överstiger gränsen på 1 % betraktas katastrofen som en ”regional naturkatastrof” i enlighet med artikel 2.3 i fondens förordning.

De portugisiska myndigheterna har uppskattat kostnaderna för nödvändiga krisinsatser, enligt artikel 3 i förordningen, till 7,347 miljoner EUR, av vilka mer än 1,816 miljoner EUR avser kostnader för tillfälligt boende och 1,756 miljoner EUR avser saneringsåtgärder.

Den drabbade regionen tillhör kategorin ”mindre utvecklade regioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (2014–2020). De portugisiska myndigheterna har meddelat kommissionen sin avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfonderna till återställningsåtgärder.

Portugal har begärt en förskottsutbetalning, vilken gjordes av kommissionen den 9 november 2016 och uppgick till 392 500 EUR. Detta belopp betalades ut till fullo.

I linje med tidigare praxis föreslår kommissionen att man tillämpar en procentandel på 2,5 % av totala direkt orsakade skador eftersom denna ligger under tröskelvärdet för ”större katastrofer” i Portugal. Det totala stödbelopp som föreslås uppgår därför till 3 925 000 EUR.

Slutsatser

Det föreslagna ianspråktagandet kräver en ändring av budgeten för 2017 och ett förslag till ändringsbudget (nr 1/2017) i syfte att öka beloppet under budgetartikel 13 06 01 Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin med 71 524 810 EUR både i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Detta är det första beslutet under 2017 om att ta fonden i bruk och det totala stödbelopp som föreslås är förenligt med de årliga taken för EU:s solidaritetsfond enligt förordningen om den fleråriga budgetramen på 563 081 210 EUR (500 miljoner EUR i 2011 års priser). Eftersom 2016 års anslag på 552 040 402 EUR inte hade utnyttjats och fördes över för ett år till 2017, uppgår det belopp som finns kvar att utnyttja för EU:s solidaritetsfond för närvarande till 1 115 121 612 EUR.

Föredraganden rekommenderar att kommissionens förslag till beslut, som bifogas detta betänkande, antas snabbt som ett tecken på solidaritet med de drabbade regionerna.

(1)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Great Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-North Yorkshire, UKE4-West Yorkshire, UKL1-West Wales and the Valleys, UKM2-Eastern Scotland, UKM3-South Western Scotland, UKM5-North Eastern Scotland och UKN0-Northern Ireland.


BILAGA – SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Till ordföranden

Kommissionen har till Europaparlamentet översänt sitt förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (COM(2017)0045) på grundval av ansökningar om utnyttjande av fonden från Förenade kungariket, Cypern och Portugal med avseende på översvämningar i Förenade kungariket, torka och bränder i Cypern och bränder på Madeira i Portugal under 2016.

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska tas i anspråk och uppskattar de skador som katastroferna orsakat enligt följande:

Katastrof

Direkta skador - totalt

 

 

 

 

(miljoner EUR)

Tillämpat regionalt tröskelvärde för katastrofer

 

 

 

(miljoner EUR)

Tillämpat tröskelvärde för större katastrof

 

 

 

(miljoner EUR)

2,5 % av de totala direkta skadorna upp till tröskelvärdet

 

 

(EUR)

6 % av de totala direkta skadorna över tröskelvärdet för större katastrof

 

 

(EUR)

Totalt föreslaget stödbelopp

 

 

 

(EUR)

Förenade kungariket – översvämningar under 2016 (regional katastrof)

2 412,042

 

626,764

 

 

Ej tillämpligt.

60 301 050

 

-

60 301 050

Cypern – torka och bränder under 2016 (större katastrof)

180,803

Ej tillämpligt.

 

101,412

2 535 300

 

4 763 460

7 298 760

Portugal – bränder på Madeira 2016 (regional katastrof)

157,000

40,850

 

Ej tillämpligt.

3 925 000

-

3 925 000

 

TOTALT

 

71 524 810

Kommissionen lägger dessutom fram ett förslag till ändringsbudget (FÄB) nr 1 för 2017 (COM(2017)0046) för att täcka det ovan föreslagna utnyttjandet av EU:s solidaritetsfond genom att öka anslagen till budgetpunkt 13 06 01 (Europeiska unionens solidaritetsfond – Medlemsstater) med 71 524 810 EUR för både åtagande- och betalningsbemyndiganden

Utskottets samordnare har behandlat dessa förslag och bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att Europeiska unionens solidaritetsfond utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag och stöder den aktuella ändringsbudgeten nr 1/2017 enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

3.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Othmar Karas, Bernd Lucke

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande