Postupak : 2017/2018(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0155/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0155/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.13

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0115

IZVJEŠĆE     
PDF 505kWORD 52k
3.4.2017
PE 599.604v02-00 A8-0155/2017

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2017 za opći proračun za 2017. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu

(07003/2017– C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Jens Geier

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2017 za opći proračun za 2017. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu

(07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017., konačno donesen 1. prosinca 2016.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3) (Uredba o VFO-u),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 1/2017, koji je Komisija donijela 26. siječnja 2017. (COM(2017)0046),

–  uzimajući u obzir Stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2017 koje je Vijeće usvojilo 3. travnja 2017. i koje je Europskom parlamentu proslijeđeno 3. travnja 2017.. (07003/2017 – C8-0130/2017),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0155/2017),

A.  budući da se nacrt izmjene proračuna br. 1/2017 odnosi na mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) u iznosu od 71 524 810 EUR u vezi s poplavama koje su pogodile Ujedinjenu Kraljevinu tijekom prosinca 2015. i siječnja 2016., sušom i požarima na Cipru od listopada 2015. do lipnja 2016. te požarima na portugalskom otoku Madeiri u kolovozu 2016.;

B.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 1/2017 da se ta proračunska prilagodba službeno unese u proračun Unije za 2017.;

C.  budući da Komisija stoga predlaže da se proračun Unije za 2017. izmijeni i da se stavka 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” poveća;

D.  budući da je FSEU poseban instrument kao što je utvrđeno Uredbom o VFO-u i da bi odgovarajuća odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja u proračun trebalo unijeti iznad gornjih granica VFO-a;

1.  naglašava hitnu potrebu za dostavom preko Fonda solidarnosti Europske unije financijske pomoći regijama koje su pogođene prirodnim katastrofama;

2.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 1/2017 koji je podnijela Komisija;

3.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2017;

4.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 1/2017 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, Revizorskom sudu te nacionalnim parlamentima.

(1)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)

SL L 51, 28.2.2017.

(3)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(5)

SL L 168, 7.6.2014., str. 105.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

3.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Othmar Karas, Bernd Lucke


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

EPP

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

–  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena