Procedure : 2017/2022(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0156/2017

Indgivne tekster :

A8-0156/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.12
CRE 05/04/2017 - 9.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0114

BETÆNKNING     
PDF 1226kWORD 117k
4.4.2017
PE 599.828v02-00 A8-0156/2017

om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018

(2017/2022(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Richard Ashworth

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018

(2017/2022(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 36,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union(4),

–  der henviser til sin beslutning af 14. april 2016 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017(5),

–  der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2016 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017(6),

–  der henviser til sin beslutning af 23. november 2016 om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 som led i budgetproceduren(7),

–  der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den ... april 2017, jf. forretningsordenens artikel 25, stk. 7, og artikel 96, stk. 1,

–  der henviser til forslaget til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 96, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 96 og 97,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0156/2017),

A.  der henviser til, at denne procedure er den tredje fulde budgetprocedure, som gennemføres i den nye valgperiode og det femte år af den flerårige finansielle ramme 2014-2020;

B.  der henviser til, at 2018-budgettet, således som det foreslås i generalsekretærens beretning, er ved at blive udarbejdet på baggrund af en forhøjelse af loftet for udgiftsområde V i forhold til 2017, hvilket giver mere plads til vækst og investeringer og en fortsættelse af gennemførelsen af politikker til at opnå besparelser og forbedringer af effektiviteten;

C.  der henviser til, at generalsekretæren har foreslået syv prioriterede mål for 2018-budgettet, nemlig lancering af en kommunikationskampagne som forberedelse til valget i 2019, konsolidering af de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet, fortsættelse af flerårige byggeprojekter, investering i digitalisering og informatisering af procedurer, fortsættelse af gennemførelse af foranstaltninger, der er nødvendige for indførelsen af irsk som et fuldgyldigt officielt sprog, analysering af de mulige konsekvenser af Brexit og fremme af miljøhensyn inden for transport;

D.  der henviser til, at generalsekretæren har foreslået et budget på 1 971 883 373 EUR til det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2018, hvilket samlet udgør en stigning på 3,26 % i forhold til 2017-budgettet og 19,06 % af udgiftsområde V i FFR for 2014-2020;

E.  der henviser til, at supplerende ekstraordinære investeringer for 47,6 mio. EUR er blevet foreslået af generalsekretæren for at styrke sikkerhedsprojekter, tilvejebringe acontobetalinger til byggeprojektet Adenauer og iværksætte en kommunikationskampagne som forberedelse til valget i 2019;

F.  der henviser til, at næsten 68 % af budgettet er indeks-bundne udgifter, der hovedsagelig vedrører vederlag og godtgørelser til medlemmer og personale, samt bygninger, der justeres i henhold til personalevedtægten til sektorspecifik indeksering eller inflationsraten;

G.  der henviser til, at Europa-Parlamentets rapport med titlen "Kvinder i Europa-Parlamentet", som blev offentliggjort den 8. marts 2017 i anledning af den internationale kvindedag, viser en skæv kønsfordeling i ledende stillinger i Europa-Parlamentet, hvor 83,3 % af stillingerne som Europa-Parlamentets vicegeneralsekretær og generaldirektører var besat af mænd og 16,7 % af kvinder, 70,2 % af Parlamentets direktørstillinger var besat af mænd og 34,1 % af kvinder og 65,9 % Parlamentets kontorchefstillinger var besat af mænd og 29,8 % af kvinder;

H.  der henviser til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder forpligter Unionen til at respektere den sproglige mangfoldighed og forbyder forskelsbehandling på grund af sprog, hvilket derved giver alle EU-borgere ret til at anvende et hvilket som helst af de 24 officielle EU-sprog i deres kontakt med EU-institutionerne, der skal svare på det samme sprog;

I.  der henviser til, at Parlamentet allerede i sin beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016(8) understregede, at 2016-budgettet bør opstilles på et realistisk grundlag og være i overensstemmelse med principperne om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning;

J.  der henviser til, at troværdigheden af Parlamentet som den ene af budgetmyndighedens to parter i vid udstrækning afhænger af dets evne til at bringe sine egne udgifter under kontrol;

K.  der henviser til, at troværdigheden af Parlamentet i vid udstrækning afhænger af dets evne til at udvikle demokratiet på EU-plan;

Generelle rammer

1.  understreger, at den andel, som modsvarer Parlamentets budget i 2018, bør forblive under 20 % af udgiftsområde V; bemærker, at budgetoverslagene for 2018 svarer til 18,88 %, hvilket er lavere end det, der blev opnået i 2017 (19,26 %) og den laveste andel af udgiftsområde V i de seneste ni år;

2.  kræver i henhold til punkt 15 i sin beslutning af 14. april 2016 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 og punkt 98 i sin betænkning af 26. oktober 2016 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, at metoden til opstilling af Parlamentets budget på grundlag af de nuværende behov og ikke på grundlag af et koefficientsystem anvendes første gang i forbindelse med budgetproceduren for regnskabsåret 2018; kræver, at disse anmodninger opfyldes;

3.  bemærker, at det beløb, der er afsat til ekstraordinære investeringer og udgifter i 2018, er på 47,6 mio. EUR, dvs. det samme niveau som i 2017; mener, at udgifterne til kommunikationskampagnen for 2019 bør betragtes som ekstraordinære udgifter;

4.  bemærker anmodningen om, at 75 % af bevillingerne til kommunikationskampagnen som forberedelse til valget i 2019 er blevet medtaget i det foreløbige forslag til budgetoverslag for 2018, eftersom de fleste af kontrakterne vil blive undertegnet i 2018;

5.  understreger, at den største del af Parlamentets budget er fastsat af vedtægts- eller kontraktmæssige forpligtelser og er underlagt årlig indeksering;

6.  godkender aftalen af 28. marts 2017 med Præsidiet om niveauet for budgetoverslagene for 2018; mindsker udgiftsniveauet med 18,4 mio. EUR i forhold til Præsidiets oprindelige udgangspunkt; fastsætter det samlede niveau for overslagene for 2018 til 1 953 483 373 EUR, svarende til en samlet stigning på 2,3 % i forhold til 2017-budgettet;

7.  understreger, at Parlamentets centrale funktioner er at lovgive, repræsentere borgerne og kontrollere arbejdet i andre institutioner;

8.  fremhæver Parlamentets rolle for opbygningen af en europæisk politisk bevidsthed og fremme af Unionens værdier;

9.  understreger, at besparelser i forhold til generalsekretærens forslag er nødvendige, og at alle bestræbelser på at opnå en mere effektiv og gennemsigtig anvendelse af offentlige midler på det kraftigste bør fremmes;

Gennemsigtighed og tilgængelighed

10.  glæder sig over svaret på anmodningen fra Budgetudvalget i sin beslutning af 14. april 2016 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017(9), og som blev gentaget i dets beslutning om Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017(10), om mellem- og langsigtet budgetplanlægning, herunder en klar sondring mellem investeringer og driftsudgifter, der vedrører Parlamentets funktion og dets vedtægtsmæssige forpligtelser (herunder leje og erhvervelser);

11.  glæder sig over oprettelsen af en arbejdsgruppe om procedurer for opstilling af overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter; bemærker, at Parlamentet har opfordret til, at der tages højde for en yderligere revision af reglerne for interne budgetprocedurer(11); understreger behovet for medlemmer af Præsidiet og Budgetudvalget at modtage relevante oplysninger om proceduren for overslaget på en rettidig og forståelig måde og med de fornødne detaljer med henblik på at gøre det muligt for Præsidiet og Budgetudvalget at træffe beslutninger ud fra et samlet billede af status for Parlamentets budget og dets behov;

12.  gentager sin opfordring til generalsekretæren til at fremsætte et forslag om at fremlægge budgettet for den brede offentlighed i tilstrækkelig detaljeret grad og på en forståelig og brugervenlig måde på Parlamentets websted med henblik på at gøre det muligt for alle borgere at få en bedre forståelse af Parlamentets aktiviteter og prioriteringer og de tilsvarende udgiftsmønstre;

13.  mener, at besøgsgrupper er et af de centrale instrumenter til at øge borgernes bevidsthed om Parlamentets aktiviteter; glæder sig over de reviderede bestemmelser om besøgsgrupper, og mener, at risikoen for uretmæssig anvendelse af midler er faldet som følge af gennemførelsen af de nye og strengere bestemmelser; anmoder i lyset af dette Præsidiet, sammen med dens Arbejdsgruppe om Informations- og Kommunikationspolitik, om at revidere bevillingerne til medlemmernes besøgsgrupper under hensyntagen til inflationsraten i de seneste år, hvilket betydeligt har øget omkostningerne til sådanne besøg; mener, at selv om disse beløb ikke er beregnet til at dække alle de udgifter, som opstår i forbindelse med besøgsgrupper, men snarere betragtes som et tilskud, kan det forhold, at den forholdsmæssige andel af de dækkede omkostninger vil blive reduceret, hvis de ikke er tilpasset inflationen, ikke ignoreres; anmoder Præsidiet om at tage hensyn til, at denne forskel i uforholdsmæssig høj grad påvirker besøgsgrupper fra mindre velstillede socioøkonomiske grupper, som har meget begrænsede finansielle midler;

Sikkerhed og cybersikkerhed

14.  noterer sig de igangværende foranstaltninger til at styrke Parlamentets sikkerhed med hensyn til bygninger, udstyr og personale, cybersikkerhed og kommunikationssikkerhed; anmoder generalsekretæren og Præsidiet om at gennemføre det overordnede sikkerhedskoncept med henblik på fortsat at indføre strukturelle, operationelle og kulturelle forbedringer af Parlamentets sikkerhed; gentager, at det er nødvendigt at forbedre resultaterne af de IT-tjenester, der leveres til Parlamentet, ved at investere i uddannelse af personale, men også gennem en bedre udvælgelse af kontrahenter, der er baseret på en mere omfattende evaluering af deres tjenester og IT-kapacitet;

15.  mener, at de seneste begivenheder viser, at sandsynligheden for cyberangreb er steget dramatisk, og at teknologien bag disse angreb ofte overgår cybersikkerhedsforanstaltningerne til bekæmpelse heraf; mener, at IT-værktøjer er blevet vigtige instrumenter for medlemmer og ansatte til at udføre deres arbejde, men er ikke desto mindre sårbare over for sådanne angreb; glæder sig derfor over indarbejdelsen af cybersikkerhed i Parlamentets overordnede strategiske forvaltningsramme, og mener, at dette vil give institutionen mulighed for bedre at beskytte sine aktiver og oplysninger;

16.  mener, at på trods af installeringen af SECure EMail-systemet (SECEM) er Parlamentet ikke i stand til at modtage klassificerede og ikke-klassificerede briefinger fra andre institutioner; beklager, at Parlamentet ikke alene er i stand til at udvikle sit eget system for klassificerede informationer (CIS), og der er forhandlinger i gang med andre institutioner om dette; forventer, at disse forhandlinger vil bidrage til at indkredse de bedste midler til at sætte Parlamentet i stand til at modtage klassificerede og ikke-klassificerede briefinger; opfordrer generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget flere oplysninger om den seneste udvikling i disse forhandlinger inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2017;

17.  glæder sig over bestræbelserne på yderligere at digitalisere og informatisere procedurerne; tilskynder i denne forbindelse til indførelse af flere muligheder for anvendelse af digital signatur i de administrative procedurer med henblik på at reducere brugen af papir og spare tid;

18.  glæder sig over undertegnelsen af et aftalememorandum mellem den belgiske regering og Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og andre institutioner i Bruxelles om sikkerhedsgodkendelse for alle eksterne kontrahenters personale, som ønsker adgang til EU's institutioner; opfordrer generalsekretæren til at overveje, om det er hensigtsmæssigt at udvide anvendelsen af dette aftalememorandum til tjenestemænd, parlamentariske assistenter og praktikanter for at muliggøre den nødvendige sikkerhedsverifikation forud for deres ansættelse;

Bygningspolitik

19.  minder om, at midtvejsstrategien for bygningspolitikken blev vedtaget af Præsidiet i 2010; undrer sig over, hvorfor Præsidiet har undladt at fremlægge en langsigtet strategi for Parlamentets bygninger i løbet af denne valgperiode på trods af Parlamentets tidligere beslutninger; opfordrer generalsekretæren og næstformændene til at forelægge Budgetudvalget den nye midtvejsstrategi for bygningerne snarest muligt inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2017;

20.  gentager sin opfordring til at sikre en gennemsigtig beslutningsproces for så vidt angår bygningspolitikken, som skal være baseret på tidlig information og tage behørigt hensyn til finansforordningens artikel 203; anmoder i denne forbindelse om yderligere oplysninger om udvidelsen af vuggestuen i Wayenberg-Bygningen;

21.  kræver flere oplysninger om projektet vedrørende renoveringen af Paul Henri Spaak (PHS)-Bygningen, især om eventuelle udtalelser fra uafhængige eksterne kontrahenter om mulighederne for PHS-Bygningen, som har haft en kort levetid på 25 år; opfordrer generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget resultaterne af en sådan undersøgelse hurtigst muligt; understreger, at eksisterende bygninger ikke opfylder de statiske krav til en offentlig bygning for parlamentariske funktioner, der har højere sikkerhedskrav og skal kunne modstå eksterne chok uden at bryde sammen; kritiserer det forhold, at PHS-Bygningen ikke engang opfylder minimumsnormerne for moderne statiske krav, og noterer sig, at en række foranstaltninger allerede skulle have været truffet for at sikre dens stabilitet; opfordrer derfor indtrængende Præsidiet og Parlamentets administration til at arbejde på fremtidige løsninger for PHS-Bygningen, der sikrer tilstedeværelsen og sunde arbejdsvilkår for de tilstedeværende personer; noterer sig niveauet af bevillinger, som foreslås af generalsekretæren i 2018 til undersøgelser og forberedende projekter og arbejder og bistand til projektstyringsteamet; udtrykker sin bekymring over den mulige forvirring om de beløb, der skal bruges til undersøgelser og flytninger; opfordrer indtrængende Præsidiet og generalsekretæren til at orientere Budgetudvalget om alle efterfølgende trin og snarest muligt og senest i juli 2017 at forelægge en klar opdeling af omkostningerne; minder om, at der er behov for at gøre brug af den nyeste energieffektive arkitektur; kræver en vurdering af, hvordan renoveringen vil påvirke enheden for besøgende og seminarer, tilgængeligheden af mødesalen og andre lokaler og kontorer;

22.  mener, at 2018 er et afgørende år for Konrad Adenauer (KAD)-Bygningen, da det vil markere afslutningen af arbejdet på den østlige fløj og påbegyndelse af arbejdet på den vestlige fløj; bemærker med bekymring, at det budget, der er afsat til at dække forvaltningen af dette store projekt, måtte revideres for at styrke holdene, som følger udviklingen af byggeriet; noterer sig den igangværende praksis med at bruge "opsamlingsoverførsler" ved årets udgang (ramassage) for at bidrage til igangværende byggeprojekter; mener, at selv om dette kan være en pragmatisk løsning på at reducere rentebetalinger, er den i strid med gennemsigtigheden af byggeprojekter i Parlamentets budget og kan endda anspore til overbudgettering på visse områder;

23.  opfordrer de ansvarlige næstformænd og generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget en statusrapport og overslag over afslutningen af arbejdet med KAD-Bygningen;

EMAS

24.  minder om, at Parlamentet forpligtede sig til en reduktion på 30 % pr. FTÆ af sine CO2-emissioner inden 2020 sammenlignet med 2006;

25.  finder det derfor yderst vigtigt, at Parlamentet fastlægger nye, mere udfordrende, kvantitative mål, som regelmæssigt bør måles ved hjælp af de ansvarlige tjenestegrene;

26.  minder om Parlamentets forpligtelse i forbindelse med direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, idet det "med forbehold af gældende budget- og indkøbsregler vil forpligte sig til at stille de samme krav til de bygninger, det ejer og benytter, som dem, der gælder for medlemsstaternes statslige bygninger i henhold til artikel 5 og 6" i nævnte direktiv, på grund af den store synlighed og den ledende rolle, det bør spille med hensyn til bygningers energimæssige ydeevne; understreger det presserende behov for overensstemmelse med denne erklæring ikke mindst for dets egen troværdighed i den igangværende revision af direktiverne om bygningers energimæssige ydeevne og energieffektivitet;

27.  glæder sig over oprettelsen af en arbejdsgruppe om mobilitet, som bør arbejde på en integreret måde og have et klart mandat; understreger, at Parlamentet skal overholde alle former for regional gældende lovgivning på sine arbejdssteder, inklusive på dette område; opfordrer til fremme af anvendelsen af den direkte togforbindelse mellem Parlamentet i Bruxelles og lufthavnen; opfordrer de ansvarlige tjenestegrene i lyset af dette til at revurdere sammensætningen og omfanget af dens egen bilpark; opfordrer Præsidiet til hurtigst muligt at oprette en incitamentsordning for at fremme brugen af cykler til strækninger mellem hjem og arbejdssted; bemærker, at en sådan ordning allerede er indført i andre institutioner, især Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg;

28.  hilser oplysningskampagnen velkommen som et nyttigt forsøg på at forklare formålet med Unionen og Parlamentet for borgerne; understreger imidlertid, at denne kampagne bl.a. bør have til formål at redegøre for Den Europæiske Unions rolle, Parlamentets indflydelse og dets funktioner, valget af formanden for Kommissionen og dets indvirkning på borgernes liv;

29.  bemærker, at det forberedende arbejde med oplysningskampagnen forud for det kommende valg til Europa-Parlamentet i 2019 allerede skal begynde i år; glæder sig over en kortere periode på to år til kommunikationskampagnen forud for valget i forhold til perioden på tre år forud for valget til Europa-Parlamentet i 2014;

30.  noterer sig, at det samlede beløb til kommunikationskampagnen for valget i 2019 er anslået til udgifter på 25 mio. EUR i 2018 og 8,33 mio. EUR i 2019 med et højere beløb til finansielle forpligtelser, der er nødvendige i 2018; fremhæver betydningen af disse kommunikationskampagner, navnlig i betragtning af den nuværende situation i Unionen;

31.  mener, at Generaldirektoratet for Kommunikation (GD COMM) bør handle på grundlag af anbefalingerne fra evalueringen af kampagnen i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2014(12) og prioritere indsamlingen af data til kampagneprojekter pr. enhed på grundlag af forud fastlagte centrale indikatorer for at måle deres virkning ved omhyggeligt at behandle de underliggende årsager til den særdeles lave deltagelse ved valget i 2014;

Medlemsrelaterede spørgsmål

32.  glæder sig over det arbejde, som Parlamentets Generalsekretariat, de politiske gruppers sekretariater og medlemmernes kontorer har udført for at styrke medlemmerne i udøvelsen af deres mandat; støtter den fortsatte udvikling af de tjenester, der kan fremme medlemmernes mulighed for at føre kontrol med det arbejde, der udføres af Kommissionen og Rådet, og repræsentere borgerne;

33.  glæder sig over den rådgivning og forskning, som medlemmerne og udvalgene tilbydes gennem Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS) og temaafdelingerne; minder om, at der ved oprettelsen af EPRS i 2013 blev fastsat en midtvejsevaluering af effektiviteten af samarbejdet mellem EPRS og temaafdelingerne; anmoder på ny generalsekretæren om at foretage en sådan evaluering og forelægge resultaterne heraf for Budgetudvalget inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2017; godkender de fire specifikke projekter, der udvikles på mellemlang sigt i Europa-Parlamentets bibliotek, nemlig det digitale bibliotek, bedre ressourcer til forskning, kilder til sammenlignende retsvidenskab og åbent bibliotek; betragter disse projekter som et middel til at forbedre støtten til både medlemmer og ansatte samt at lette adgangen til det eksterne forskningsmiljø og borgere; bemærker betydningen af disse projekter og behovet for at integrere dem i det lovgivningsmæssige arbejde, der udføres af medlemmer og ansatte;

34.  bemærker, at den nyligt reviderede forretningsorden(13) har begrænset antallet af medlemmers mundtlige stemmeforklaringer pr. mødeperiode til maksimalt tre, men er fortsat betænkelig ved de ekstra omkostninger til tolkning samt til oversættelse af udskrifterne af forklaringerne, som de giver anledning til; opfordrer indtrængende generalsekretæren til at fremlægge en detaljeret opdeling af de omkostninger, der er forbundet med mundtlige stemmeforklaringer; mener, at der findes alternativer såsom skriftlige stemmeforklaringer samt et væld af offentlige kommunikationsfaciliteter i Parlamentets bygninger, som medlemmerne kan anvende til at redegøre for deres stemmeafgivelse; opfordrer til, som en midlertidig forholdsregel, at mundtlige stemmeforklaringer placeres i slutningen af hver dag på dagsordenen for mødeperioden efter indlæggene af et minuts varighed og andre punkter på dagsordenen;

35.  minder om, at medlemmerne er forpligtet til at underrette administrationen om enhver ændring i deres interesseerklæringer;

36.  er ikke enig i behovet for at udskifte møblerne i medlemmernes og deres assistenters kontorer i Bruxelles; mener, at de fleste af disse møbler er i god stand, og at der derfor ikke er nogen grund til at udskifte dem; mener, at inventar kun bør udskiftes, hvis der er en gyldig grund dertil;

37.  opfordrer generalsekretæren til som forberedelse til den niende valgperiode at forelægge Præsidiet en mere præcis liste over godtgørelsesberettigede udgifter i henhold til godtgørelsen for generelle udgifter; minder om princippet om mandatets uafhængighed; understreger, at det er muligt for de medlemmer, som måtte ønske det, at offentliggøre deres udgifter i henhold til godtgørelsen for generelle udgifter på deres personlige websteder; gentager sin opfordring til større gennemsigtighed vedrørende godtgørelsen af generelle udgifter, idet der bygges videre på bedste praksis fra de nationale delegationer i Parlamentet og medlemsstaterne; mener, at medlemmerne også bør kunne lægge links på Parlamentets websted til steder, hvor de for øjeblikket offentliggør deres afholdte udgifter; gentager, at øget gennemsigtighed i godtgørelsen for generelle udgifter ikke bør kræve yderligere personale i Parlamentets administration;

38.  understreger, at den aktuelle budgetpost for parlamentarisk assistance er tilstrækkelig og ikke bør forhøjes ud over indekseringen af lønninger;

39.  minder om den anmodning, der blev vedtaget af plenarforsamlingen i dens ovennævnte beslutning af 14. april 2016 om Parlamentets budgetoverslag for 2017, om, at de regler, der gælder for godtgørelse af tjenesterejseudgifter i forbindelse med rejser mellem Parlamentets tre arbejdssteder afholdt af akkrediterede parlamentariske assistenter (APA'er) skulle revideres med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med de regler, der er gældende for det øvrige personale, og beklager, at der indtil videre ikke er truffet foranstaltninger i denne henseende; opfordrer Præsidiet til at behandle dette spørgsmål uden yderligere forsinkelse; understreger imidlertid, at de nuværende lofter for godtgørelse af tjenesterejser for APA'er (120/140/160 EUR) ikke er blevet justeret siden 2011, og at forskellen mellem APA'er og andet personale desuden er steget til mindst 40 % som følge af indførelsen af de nye lofter, som Rådet godkendte den 9. september 2016 og indtil videre kun har anvendt for ansatte tjenestemænd pr. 10. september 2016; opfordrer derfor Præsidiet til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at rette op på denne ulighed;

40.  understreger, at løsningen på denne forskel i tjenesterejseudgifter ikke indebærer en forhøjelse af budgetposten for parlamentarisk assistance;

41.  opfordrer til en gennemsigtig og hensigtsmæssig anvendelse af godtgørelsen af medlemmernes rejseudgifter og henstiller, at der skabes incitamenter til at benytte økonomiklasse, både når det gælder flytransport og jernbanetransport;

42.  opfordrer Formandskonferencen og Præsidiet til at genoverveje muligheden for, at APA'er på visse betingelser kan få lov til at ledsage medlemmerne i forbindelse med Parlamentets officielle delegationsrejser og tjenesterejser, hvilket flere medlemmer allerede har anmodet om; er af den opfattelse, at medlemmerne bør afgøre, om deres assistenter bør ledsage dem i forbindelse med officielle delegationsrejser, hvis rammen for godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance anvendes;

Personalerelaterede spørgsmål

43.  fremhæver i henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 om en gradvis reduktion af personalet med 5 % i alle institutioner, organer og agenturer i perioden mellem 2013 og 2017, at der pga. specifikke behov, som opstod i Parlamentet i 2014 og 2016, blev indgået en aftale med Rådet om forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016(14), ifølge hvilken foranstaltningerne vedrørende Parlamentets årlige personalereduktion skal fortsætte indtil 2019;

44.  bemærker, at mens de politiske grupper er blevet undtaget fra disse årlige foranstaltninger vedrørende personalereduktioner siden 2014(15), har forliget om 2017-budgettet medført en nedskæring af stillinger i stillingsfortegnelsen for Europa-Parlamentets Generalsekretariat på grund af Rådets manglende overholdelse af gentlemanaftalen;

45.  minder om, at det samlede personaleniveau i de politiske grupper er undtaget fra målet om at reducere personalet med 5 % i overensstemmelse med de beslutninger, der blev truffet i forbindelse med regnskabsårene 2014, 2015, 2016 og 2017;

46.  glæder sig i lyset af personalereduktionsforanstaltningerne over forslaget om at omdanne 50 faste AST-stillinger til 50 faste AD-stillinger, hvilket har en ubetydelig indvirkning på budgettet; bemærker endvidere forslaget om at omdanne tre midlertidige AST-stillinger til tre midlertidige AD-stillinger i formandens kabinet;

47.  opfordrer Præsidiet til at sikre, at APA'ernes sociale rettigheder og pensionsrettigheder respekteres, og at der stilles finansielle midler til rådighed, navnlig for så vidt angår de APA'er, der har været ansat af medlemmer af Europa-Parlamentet uafbrudt i de seneste to valgperioder; anmoder i denne forbindelse administrationen om at forelægge et forslag, der tager hensyn til beslutningen om at afholde valget i 2014 tidligt, samt til den tid, der blev brugt i forbindelse med ansættelsesproceduren, ved beregningen af den 10-års ansættelsesperiode, der er fastsat i personalevedtægten;

48.  mener, at det i en periode, hvor de økonomiske og menneskelige ressourcer, der er til rådighed for EU-institutionerne, sandsynligvis vil blive mere og mere begrænsede, er vigtigt, at institutionerne er i stand til at ansætte og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere til at imødegå de komplekse udfordringer, der venter forude, på en måde, som er forenelig med principperne om resultatbaseret budgettering;

49.  mener, at tolkning og oversættelse er af væsentlig betydning for Parlamentets funktion og anerkender kvaliteten og merværdien af de tjenesteydelser, som tolkene leverer; gentager Parlamentets holdning i ovennævnte beslutning af 14. april 2016, at generalsekretæren bør fremsætte yderligere rationaliseringsforslag, såsom udbredelse af brugen af oversættelse og tolkning efter anmodning, navnlig for de tværpolitiske grupper i Europa-Parlamentet, samt undersøge de mulige effektivitetsgevinster ved brug af de nyeste sprogteknologier som et hjælpeværktøj til tolkene og vurdere virkningerne af den ændrede ramme for fastansatte tolke for at forbedre ressourceeffektiviteten og produktiviteten;

50.  glæder sig over fortsættelsen af de foranstaltninger, som Parlamentet har truffet for at indføre irsk som et fuldgyldigt officielt sprog senest den 1. januar 2021; bemærker i denne forbindelse, at det ikke vil være nødvendigt med yderligere stillinger i 2018; anmoder ikke desto mindre generalsekretæren om at konsultere irske medlemmer om muligheden for ressourceeffektivitet uden at gå på kompromis med medlemmernes garanterede rettigheder;

51.  opfordrer indtrængende generalsekretæren til at bygge videre på de eksisterende samarbejdsaftaler mellem Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med henblik på at finde frem til andre områder, hvor backoffice-funktioner kan deles; opfordrer endvidere generalsekretæren til at iværksætte en undersøgelse af mulige synergier i backoffice-funktioner og -tjenester, som også kan opnås mellem Parlamentet, Kommissionen og Rådet;

Europæiske politiske partier og politiske fonde

52.  minder om, at de europæiske politiske partier og fonde bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og øge borgernes forståelse af forbindelsen mellem den politiske proces på nationalt og europæisk plan;

53.  mener, at de seneste kontroverser omkring finansieringen af visse europæiske politiske partier og visse politiske fonde har afsløret svagheder i de eksisterende forvaltnings- og kontrolsystemer;

54.  mener, at ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 1141/2014(16) og (EU) nr. 1142/2014(17) vil give mulighed for yderligere kontrolmekanismer såsom kravet om at lade sig registrere hos Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde; mener imidlertid, at der er plads til yderligere forbedringer af disse foranstaltninger; bemærker, at partier og fonde vil begynde at ansøge om finansiering i henhold til de nye regler i regnskabsåret 2018;

55.  fremhæver, at der er blevet identificeret en række spørgsmål med den nuværende ordning for medfinansiering, ifølge hvilken bidrag og tilskud fra Parlamentets budget for både partier og fonde ikke må overstige 85 % af de støtteberettigede udgifter, mens de resterende 15 % skal dækkes ved hjælp af egne indtægter; bemærker f.eks., at mangler i medlemskontingenter og donationer ofte opvejes af naturalydelser;

Andre spørgsmål

56.  noterer sig den fortsatte dialog mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter; opfordrer til, at denne styrkes for at udvikle en bedre forståelse af bidraget fra Europa-Parlamentet og Unionen i medlemsstaterne;

57.  noterer sig anmodningen om eksterne undersøgelser og udtalelser for at støtte det arbejde, der udføres af udvalg og andre politiske organer, med at analysere de mulige konsekvenser af Brexit, herunder de budgetmæssige konsekvenser for Parlamentet; sætter spørgsmålstegn ved nødvendigheden af at kræve eksterne undersøgelser og udtalelser i stedet for at benytte sig af det rigelige udbud af forskningstjenester, der findes i Parlamentet; understreger, at indtil forhandlingerne om Det Forenede Kongeriges udtrædelse af EU er afsluttet, er Det Forenede Kongerige fortsat medlem af EU, og at alle de rettigheder og forpligtelser, der følger af medlemskabet, stadig er i kraft; understreger derfor, at Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af EU sandsynligvis ikke forventes at få indvirkning på Parlamentets budget for 2018;

58.  minder om sin beslutning af 20. november 2013 om placeringen af arbejdsstederne for Den Europæiske Unions institutioner(18), i hvilken man anslog omkostningerne ved Parlamentets geografiske spredning til at ligge mellem 156 mio. EUR og 204 mio. EUR, hvilket svarer til 10 % af Parlamentets budget; understreger, at den miljømæssige påvirkning af den geografiske spredning anslås til at være på mellem 11 000 og 19 000 ton i CO2-emissioner; fremhæver offentlighedens negative opfattelse, som skyldes denne spredning, og gentager derfor sin holdning med kravet om at udarbejde en køreplan for et enkelt hjemsted;

59.  minder om sin beslutning af 14. april 2016(19) om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017; anmoder om, at der iværksættes et samarbejde med tv-stationer, sociale medier og andre partnere med henblik på at etablere et europæisk mediecentrum til uddannelsesformål for unge journalister;

60.  opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til at skabe en kultur med resultatbaseret budgettering i hele Parlamentets administration i tråd med LEAN-ledelsestilgangen for at øge effektiviteten og kvaliteten af institutionens interne arbejde;

o

o  o

61.  vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2018;

62.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0132.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0411.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0475.

(8)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0172.

(9)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0132.

(10)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0411.

(11)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0484.

(12)

Deloittes undersøgelse fra december 2015.

(13)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0484 – artikel 183, stk. 1).

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0407.

(15)

Vedtagne tekster, P7_TA (2013)0437. Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0036. Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0376. Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0411.

(16)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1)

(17)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1142/2014 af 22. oktober 2014 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 for så vidt angår finansiering af europæiske politiske partier ( EUT L 317 af 4.11.2014, s. 28).

(18)

Vedtagne tekster, P7_TA (2013)0498.

(19)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2016)0132.


BILAG: FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG

 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2018

 

SOM FASTLAGT AF BUDGETUDVALGET PÅ DETS MØDE DEN

 

3. APRIL 2017

 

FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG

2018

Den Europæiske Unions bidrag til finansieringen

af Europa-Parlamentets udgifter for regnskabsåret 2018

Tekst

Beløb

 

 

Udgifter

1.953.483.373

Egne indtægter

164 416 000

Bidrag

1.789.067.373

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

 

 

 

 

 

4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

 

 

 

4 0

DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

 

 

 

4 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere

77 085 000

74 105 828

71 635 418

4 0 3

Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

p.m.

p.m.

13 616

4 0 4

Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

11 585 000

11 006 056

10 602 055

 

 

88 670 000

85 111 884

82 251 089

Kapitel 4 0 — I alt

4 1

BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

 

 

68 455 454

4 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

66 485 000

64 712 299

61 138 636

4 1 1

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

9 200 000

9 200 000

7 294 722

4 1 2

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

10 000

10 000

22 096

 

 

75 695 000

73 922 299

68 455 454

Kapitel 4 1 — I alt

4 2

ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

 

 

 

4 2 1

Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

p.m.

p.m.

p.m.

 

Kapitel 4 2 — I alt

0

0

0

 

Afsnit 4 — I alt

164 365 000

159 034 183

150 706 543

5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

 

 

 

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

 

 

 

5 0 0

Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

 

 

 

5 0 0 0

Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 0 1

Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

589

5 0 0 2

Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

188 858

5 0 1

Indtægter ved salg af fast ejendom

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 2

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

p.m.

 

Kapitel 5 0 — I alt

p.m.

p.m.

189 447

5 1

LEJEINDTÆGTER

 

 

 

5 1 1

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

p.m.

p.m.

 

5 1 1 0

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

2 859 618

5 1 1 1

Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

129 706

 

Kapitel 5 1 — I alt

p.m.

p.m.

2 989 324

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

 

 

 

5 2 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

50 000

200 000

23 473

 

Kapitel 5 2 — I alt

50 000

200 000

23 473

5 5

INDTÆGTER FRA LEVEREDE TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE

 

 

 

5 5 0

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

4 958 708

5 5 1

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser leveret eller arbejde udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

583 648

 

Kapitel 5 5 — I alt

p.m.

p.m.

5 542 356

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

 

 

 

5 7 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

3 874 703

5 7 1

Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

p.m.

5 7 2

Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

p.m.

p.m.

p.m.

5 7 3

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

3 298 878

 

Kapitel 5 7 — I alt

p.m.

p.m.

7 173 581

5 8

DIVERSE GODTGØRELSER

 

 

 

5 8 1

Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

217 498

 

Kapitel 5 8 — I alt

p.m.

 

 

 

Afsnit 5 — I alt

50 000

200 000

16 135 679

6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EU-PROGRAMMER

 

 

 

6 6

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

 

 

 

6 6 0

Andre bidrag og tilbagebetalinger

 

 

 

6 6 0 0

Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

14 477 581

6 6 0 1

Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

p.m.

p.m.

p.m.

 

Kapitel 6 6 — I alt

p.m.

p.m.

14 477 581

 

Afsnit 6 — I alt

p.m.

p.m.

14 477 581

9

DIVERSE INDTÆGTER

 

 

 

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

 

 

 

9 0 0

Diverse indtægter

1 000

1 000

2 061 711

 

Kapitel 9 0 — I alt

1 000

1 000

2 061 711

 

Afsnit 9 — I alt

1 000

1 000

2 061 711

 

I ALT

164 416 000

159 235 183

183 381 514

UDGIFTER

Almindelig oversigt over bevillinger (2018 og 2017) og gennemførelse (2016)

Afsnit Kapitel

Tekst

Bevillinger 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

 

 

 

 

 

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

212 101 000

210 660 500

203 367 219

1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

671.064.000

650 213 700

625 820 200

1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

144.760.333

137 040 500

125 551 151

1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

18 648 150

17 539 500

14 441 490

 

Afsnit 1 — I alt

1.046.573.483

1 015 454 200

969 180 059

 

 

 

 

 

2

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

227.352.000

255 137 000

251 599 697

2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR

179.543.500

170 034 500

154 150 447

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

7 103 000

5 719 000

4 421 417

 

Afsnit 2 — I alt

413.998.500

430 890 500

410 171 561

 

 

 

 

 

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

MØDER OG KONFERENCER

36.693.000

32 827 000

33 038 898

3 2

EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION

131.498.390

108 238 000

106 676 345

 

Afsnit 3 — I alt

168.191.390

141 065 000

139 715 243

 

 

 

 

 

4

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER

114 770 000

112 905 000

109 952 171

4 2

UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE

208 510 000

207 991 000

194 405 139

4 4

MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER

440 000

420 000

420 000

 

Afsnit 4 — I alt

323 720 000

321 316 000

304 777 310

 

 

 

 

 

5

MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER

 

 

 

 

5 0

UDGIFTER FOR MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG FOR UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER

 

p.m.

p.m.

0

 

Afsnit 5 — I alt

0

0

0

 

 

 

 

 

10

ANDRE UDGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

p.m.

0

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

1 000 000

864 300

0

10 3

RESERVE TIL UDVIDELSEN

p.m.

p.m.

0

10 4

RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN

p.m.

p.m.

0

10 5

FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0

10 6

RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING

p.m.

p.m.

0

10 8

EMAS-RESERVE

p.m.

p.m.

0

 

Afsnit 10 — I alt

1 000 000

864 300

0

 

I ALT

1.953.483.373

1 909 590 000

1 823 844 172

Indtægter — Egne indtægter

Afsnit 4 — Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Kapitel 4 0 — Diverse skatter og afgifter

Artikel 4 0 0 — Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

77 085 000

74 105 828

71 635 418,00

Retsgrundlag

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

Artikel 4 0 3 — Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

13 616,00

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil den 15. december 2003.

Artikel 4 0 4 — Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

11 585 000

11 006 056

10 602 055,00

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

Kapitel 4 1 — Bidrag til pensionsordningen

Artikel 4 1 0 — Personalets bidrag til pensionsordningen

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

66 485 000

64 712 299

61 138 636,00

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

Artikel 4 1 1 — Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

9 200 000

9 200 000

7 294 722,00

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.

Artikel 4 1 2 — Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

10 000

10 000

22 096,00

Kapitel 4 2 — Andre bidrag til pensionsordningen

Artikel 4 2 1 — Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Retsgrundlag

Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig bilag III.

Afsnit 5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration

Kapitel 5 0 — Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) og fast ejendom

Artikel 5 0 0 — Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

Konto 5 0 0 0 — Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Konto 5 0 0 1 — Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

589,00

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Konto 5 0 0 2 — Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

188 858,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.

Artikel 5 0 1 — Indtægter ved salg af fast ejendom

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionens faste ejendom.

Artikel 5 0 2 — Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere indtægter ved salg af produkter på elektroniske medier.

Kapitel 5 1 — Lejeindtægter

Artikel 5 1 1 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

Konto 5 1 1 0 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

2 859 618,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.

Konto 5 1 1 1 — Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

129 706,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Kapitel 5 2 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

Artikel 5 2 0 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

50 000

200 000

23 473,00

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

Kapitel 5 5 — Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde

Artikel 5 5 0 — Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

4 958 708,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 5 1 — Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

583 648,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Kapitel 5 7 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

Artikel 5 7 0 — Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

3 874 703,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 7 1 — Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra d), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 7 2 — Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter i tilknytning til refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning.

Artikel 5 7 3 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

3 298 878,00

Kapitel 5 8 — Diverse godtgørelser

Artikel 5 8 1 — Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

217 498,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere godtgørelse fra forsikringsselskaber af lønninger til tjenestemænd, der er indblandet i ulykker.

Afsnit 6 — Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU-programmer

Kapitel 6 6 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

Artikel 6 6 0 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

Konto 6 6 0 0 — Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

14 477 581,00

Anmærkninger

Eventuelle indtægter, der ikke er opført under de andre dele af afsnit 6, opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 under denne konto som supplerende bevillinger til dækning af de udgifter, som disse indtægter er bestemt til.

Konto 6 6 0 1 — Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 — Diverse indtægter

Kapitel 9 0 — Diverse indtægter

Artikel 9 0 0 — Diverse indtægter

Tal

Budget 2018

Budget 2017

Gennemførelse 2016

1 000

1 000

2 061 711,00

Anmærkninger

Under denne artikel opføres diverse indtægter.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne artikel angives i et bilag til budgettet.

Udgifter — Udgifter

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

Kapitel 1 0 — Medlemmer af institutionen

Artikel 1 0 0 — Vederlag og tillæg

Konto 1 0 0 0 — Vederlag

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

77 350 000

75 846 000

73 871 418,64

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansieringen af godtgørelsen i henhold til statutten for medlemmerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 9 og 10.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 1 og 2.

Konto 1 0 0 4 — Ordinære rejseudgifter

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

68 500 000

69 200 000

66 290 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Europa-Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 10-21 og 24.

Konto 1 0 0 5 — Andre rejseudgifter

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

6 200 000

6 000 000

6 150 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelse af supplerende rejseudgifter, udgifter i forbindelse med medlemmernes rejser i den medlemsstat, hvor de er valgt.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 22 og 23.

Konto 1 0 0 6 — Godtgørelse for generelle udgifter

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

40 213 000

39 886 000

38 937 488,00

Anmærkninger

Denne godtgørelse skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 170 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 25-28.

Konto 1 0 0 7 — Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

185 000

181 500

176 892,22

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de faste opholds- og repræsentationsgodtgørelser i forbindelse med varetagelse af opgaverne for Europa-Parlamentets formand.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Præsidiets afgørelse af 17. juni 2009.

Artikel 1 0 1 — Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

Konto 1 0 1 0 — Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

2 923 000

3 097 000

1 978 805,22

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække ulykkesforsikring, godtgørelse af medlemmernes lægeudgifter og udgifter til forsikring mod tyveri og tab af medlemmernes personlige effekter.

Denne bevilling skal også bruges til at forsikre og bistå medlemmerne i tilfælde af behov for hjemtransport i forbindelse med en officiel rejse som følge af alvorlig sygdom, en ulykke eller en uforudsigelig hændelse, der forhindrer en forsættelse af rejsen. Bistanden omfatter tilrettelæggelsen af hjemtransport og dækningen af dertilhørende udgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 200 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 18 og 19.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 3-9 og 29.

Den fælles ordning vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Den fælles ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Kommissionens afgørelse om almindelige gennemførelsesbestemmelser for godtgørelse af lægeudgifter.

Konto 1 0 1 2 — Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

805 000

775 000

593 638,06

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække visse nødvendige udgifter for at yde bistand til et alvorligt handicappet medlem.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 30.

Artikel 1 0 2 — Overgangsgodtgørelse

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

960 000

939 000

1 725 886,26

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansieringen af overgangsgodtgørelsen efter ophøret af et medlems mandat.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 13.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 45-48 og 77.

Artikel 1 0 3 — Pensioner

Konto 1 0 3 0 — Alderspension — (omkostningsregulativet)

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

11 540 000

11 450 000

10 521 344,41

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalingen af en alderspension efter ophøret af et medlems mandat.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 150 000 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75, og bilag III til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (»omkostningsregulativet«).

Konto 1 0 3 1 — Invalidepension — (omkostningsregulativet)

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

310 000

303 000

300 813,90

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalingen af invalidepension, hvis et medlem bliver uarbejdsdygtigt i mandatperioden.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75, og bilag III til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (»omkostningsregulativet«).

Konto 1 0 3 2 — Efterladtepension — (omkostningsregulativet)

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

2 315 000

2 313 000

2 170 644,40

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalingen af en efterladtepension og/eller børnepension i tilfælde af et medlems eller et tidligere medlems dødsfald.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 15 000 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75, og bilag I til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (»omkostningsregulativet«).

Konto 1 0 3 3 — Frivillig pensionsordning for medlemmerne

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

287,82

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække institutionens andel af den supplerende frivillige pensionsordning for medlemmerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 500 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 27.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 76, og bilag VII til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (»omkostningsregulativet«).

Artikel 1 0 5 — Sprog- og IT-kurser

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

800 000

670 000

650 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til sprogkurser og IT-kurser for medlemmerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 44.

Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009 om sprog- og IT-kurser for medlemmerne.

Kapitel 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Artikel 1 2 0 — Vederlag og andre rettigheder

Konto 1 2 0 0 — Vederlag og godtgørelser

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

666 300 000

645 973 700

621 577 766,68

Anmærkninger

Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter:

lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale afgifter

faste overarbejdsgodtgørelser

øvrige tillæg og diverse godtgørelser

dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste

arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.

Denne bevilling skal ligeledes dække præmier til forsikring mod sportsskader for brugerne af Europa-Parlamentets sportscenter i Bruxelles og Strasbourg.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 350 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Konto 1 2 0 2 — Betalt overarbejde

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

134 000

135 000

60 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Konto 1 2 0 4 — Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

3 430 000

2 950 000

3 425 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested

bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested

godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidig ansats kontrakt

forskellen mellem de bidrag, kontraktansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Unionens pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Artikel 1 2 2 — Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten

Konto 1 2 2 0 — Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1 200 000

1 155 000

757 433,06

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelser:

til tjenestemænd, som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen

til tjenestemænd ved tjenestefritagelse af organisatoriske behov i forbindelse med erhvervelse af nye færdigheder inden for institutionen

til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i de politiske grupper, som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.

Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser (med undtagelse af modtagere i henhold til artikel 42c, der ikke har ret til anvendelse af justeringskoefficient).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 42c, og 50 samt bilag IV og artikel 48a i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Konto 1 2 2 2 — Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

godtgørelser, der skal udbetales i henhold til tjenestemandsvedtægten eller Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 og (EF, Euratom) nr. 1748/2002

institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne

virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på forskellige godtgørelser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.

Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 af 17. november 1995 om særlige foranstaltninger for midlertidigt ansattes udtræden af tjenesten i De Europæiske Fællesskaber som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse (EFT L 280 af 23.11.1995, s. 4).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1748/2002 af 30. september 2002 om særlige foranstaltninger for endelig udtræden af tjenesten for De Europæiske Fællesskabers fastansatte tjenestemænd i Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte i de politiske grupper i Europa-Parlamentet i forbindelse med institutionens modernisering (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 9).

Kapitel 1 4 — Andet personale og eksterne ydelser

Artikel 1 4 0 — Øvrige ansatte og eksterne personer

Konto 1 4 0 0 — Øvrige ansatte – Generalsekretariatet og politiske grupper

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

47 579 000

44 392 000

41 021 126,59

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter med undtagelse af udgifter til øvrige ansatte, der er ansat i generaldirektoratet med ansvar for sikkerhed, og som udfører funktioner i forbindelse med sikring af personer og ejendom, informationssikkerhed samt risikovurdering, og udgifter til øvrige ansatte, som er ansat som chauffører i Generalsekretariatet eller koordinerer disse chaufførers arbejde:

vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte og særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger, som for hovedparten betales til EU-institutionernes ordning samt virkningen af løntilpasningen på disse ansattes vederlag

ansættelse af vikarer

regninger, som er udstedt af PMO til dækning af udgifterne til ansættelse af ansatte til at behandle de administrative sagsmapper for Europa-Parlamentets ansatte (navnlig i forbindelse med arbejdsløshedsunderstøttelse, pensionsrettigheder).

En del af bevillingen skal anvendes til ansættelse af kontraktansatte med handicap, jf. Præsidiets afgørelse af 7. og 9. juli 2008.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 4 400 000 EUR.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (afsnit IV, V og VI).

De generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 17. oktober 2014).

Konto 1 4 0 1 — Øvrige ansatte — sikkerhed

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

24 208 600

25 233 000

21 980 312,57

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter til øvrige ansatte, der er ansat i generaldirektoratet med ansvar for sikkerhed, og som udfører funktioner i forbindelse med sikring af personer og ejendom, informationssikkerhed samt risikovurdering:

vederlag til kontraktansatte og kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner, herunder tillæg og godtgørelser samt virkningen af løntilpasningen på disse ansattes vederlag,

ansættelse af vikarer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (afsnit IV).

De generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 17. oktober 2014).

Konto 1 4 0 2 — Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

6 220 300

6 169 000

 

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter til øvrige ansatte, som er ansat som chauffører i Generalsekretariatet eller koordinerer disse chaufførers arbejde:

vederlag til kontraktansatte og kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner, herunder tillæg og godtgørelser samt virkningen af løntilpasningen på disse ansattes vederlag,

ansættelse af vikarer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (afsnit IV).

De generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 17. oktober 2014).

Konto 1 4 0 4 — Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

7 197 900

6 806 500

7 033 669,67

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

omkostninger i forbindelse med udvælgelse, ansættelse og modtagelse af praktikanter

aflønning af praktikanter (stipendier), herunder eventuelle husstandstillæg samt udgifter til en supplerende invaliditetsydelse (på op til 50 % af stipendiet)

godtgørelser til praktikanter

rejseudgifter, der afholdes af praktikanterne

udgifter til ulykkes- og sygeforsikring for praktikanter

driftstilskud til dækning eller direkte dækning af udgifter i forbindelse med arrangementer arrangeret af Praktikantudvalget inden for en grænse på 2 000 EUR årligt

udgifter til tilrådighedsstillelse af tjenestemænd i Europa-Parlamentet og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne

udgifter til udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet, herunder godtgørelser og rejseudgifter

udgifter til ulykkesforsikring for udstationerede nationale eksperter

tillæg til studiebesøg

foranstaltninger til uddannelse af konferencetolke og oversættere, bl.a. i samarbejde med tolkeskoler og universiteter, som udbyder en uddannelse i oversættelse, samt stipendier til uddannelse og videreuddannelse af tolke og oversættere, indkøb af undervisningsmateriale og udgifter i forbindelse hermed.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Regler for udlån af tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte fra de politiske grupper til nationale administrationer, organer svarende til disse samt internationale organisationer (Præsidiets afgørelse af 7. marts 2005).

Regler for udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet (Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009).

Interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 1. februar 2013).

Konto 1 4 0 5 — Udgifter til tolkning

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

50 858 533

46 244 000

48 598 750,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

honorarer og tilsvarende godtgørelser, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og andre udgifter til kontraktansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet rekrutterer til møder til dækning af egne eller andre institutioners eller organers behov i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke

udgifter til konferenceoperatører, -teknikere og -administratorer i forbindelse med ovenstående møder i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller øvrige ansatte

udgifter i tilknytning til tjenester ydet til Europa-Parlamentet af tolke, som er ansat ved andre regionale, nationale eller internationale institutioner

udgifter i tilknytning til tolkningsrelaterede aktiviteter, navnlig i forbindelse med forberedelse af møder samt undervisning og udvælgelse af tolke

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 500 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Aftale om arbejdsbetingelser og lønordning for konferencetolke (og dens gennemførelsesbestemmelser) udarbejdet den 28. juli 1999 som annoteret den 13. oktober 2004 og revideret den 31. juli 2008.

Konto 1 4 0 6 — Observatører

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelse af udgifter i forbindelse med observatører i overensstemmelse med artikel 13 i Europa-Parlamentets forretningsorden.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Artikel 1 4 2 — Eksterne oversættelsesydelser

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

8 696 000

8 196 000

6 917 291,98

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække oversættelses-, redigerings- og skrivearbejde, kodning og teknisk bistand udført af ikke-ansatte.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Kapitel 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

Artikel 1 6 1 — Udgifter til forvaltning af personale

Konto 1 6 1 0 – Udgifter ved ansættelse

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

253 650

214 000

273 500,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse

tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for ansatte.

I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, Europa-Parlamentet selv afholder.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).

Konto 1 6 1 2 — Efteruddannelse

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

6 210 000

5 515 000

5 535 265,36

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til uddannelse med henblik på at forbedre personalets færdigheder og institutionens præstationer og effektivitet, f.eks. igennem sprogkurser i de officielle arbejdssprog.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Artikel 1 6 3 — Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

Konto 1 6 3 0 — Velfærd

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

743 000

768 000

418 323,17

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

følgende handicappede personer som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede:

tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

samtlige børn, over for hvem der i henhold til EU's tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt.

Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder og, efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning

foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation

et tilskud til Personaleudvalget og mindre velfærdsudgifter. Bidragene eller afholdelsen af udgifterne af Personaleudvalget for deltagere i en velfærdsaktivitet sigter mod at finansiere aktiviteter med en social, kulturel eller sproglig dimension, men omfatter ikke støtte til enkelte medarbejdere eller husholdninger

andre foranstaltninger af social karakter på institutionelt og interinstitutionelt plan med henblik på integration af tjenestemænd og øvrige ansatte

finansiering af særlige hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger eller udgifter til medicinske eller sociale undersøgelser for handicappede tjenestemænd, øvrige ansatte og praktikanter eller handicappede tjenestemænd og øvrige ansatte i forbindelse med ansættelsesprocedurer og handicappede praktikanter i forbindelse med udvælgelsesprocedurer med anvendelse af artikel 1d i tjenestemandsvedtægten, navnlig personlig bistand på arbejdspladsen eller under tjenesterejser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 1d, artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 76.

Konto 1 6 3 1 — Mobilitet

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

730 000

700 000

448 687,52

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med mobilitetsplanen på de forskellige arbejdssteder.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 1 6 3 2 — Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

227 000

230 000

238 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal tilskynde til og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter, samt bidrage til at dække omkostningerne i forbindelse med et permanent fritidscenter (kulturelle aktiviteter, sportsaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurant).

Denne skal ligeledes dække den finansielle deltagelse i interinstitutionelle sociale aktiviteter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 600 000 EUR.

Artikel 1 6 5 — Udgifter vedrørende alle personer, der er knyttet til institutionen

Konto 1 6 5 0 — Lægetjeneste

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1 250 000

1 275 000

1 095 269,68

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesten på de tre arbejdssteder, herunder indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger, når lægetjenesten anser det for nødvendigt.

Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde, samt udgifter til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der er omfattet af tjenesteydelseskontrakter eller på kortfristede stand-in-opgaver.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 samt artikel 8 i bilag II.

Konto 1 6 5 2 — Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1 310 000

1 380 000

615 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække løbende udgifter til administration og drift af restauranter og kantiner.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 800 000 EUR.

Konto 1 6 5 4 — Børnepasningsfaciliteter

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

7 478 900

7 162 500

5 517 443,89

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække Europa-Parlamentets andel af de samlede organisationsudgifter og tjenesteydelser til de interne børnepasningsfaciliteter og de eksterne faciliteter, med hvilke der er indgået en aftale.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 4 250 000 EUR.

Konto 1 6 5 5 — Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

445 600

295 000

300 000,00

Anmærkninger

Gennemførelse af Kommissionens afgørelse C(2013) 4886 af 1. august 2013 (EUT C 222 af 2.8.2013, s. 8).

Denne bevilling skal dække Europa-Parlamentets bidrag til type II-Europaskoler, der er akkrediteret af Europaskolernes bestyrelse, eller refusion af et bidrag til type II-Europaskoler, der er akkrediteret af Europaskolernes bestyrelse, som Kommissionen har betalt på Europa-Parlamentets vegne til type II-Europaskoler, der er akkrediteret af Europaskolernes bestyrelse. Den dækker udgifterne til børn af Europa-Parlamentets personale, som falder ind under personalevedtægten, og som er indskrevet på disse skoler.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

Anmærkninger

Da forsikringsselskaberne ikke længere dækker skader på Europa-Parlamentets bygninger i tilfælde af arbejdskonflikter og terroristangreb, skal denne risiko dækkes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

Bevillingerne under dette afsnit dækker derfor alle udgifter i tilknytning til skader som følge af arbejdskonflikter og terroristangreb.

Kapitel 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

Artikel 2 0 0 — Bygninger

Konto 2 0 0 0 — Leje

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

35 948 000

37 169 000

32 913 005,98

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til leje af Europa-Parlamentets bygninger eller dele af bygninger.

Den dækker ligeledes ejendomsskat på fast ejendom. Lejen er udregnet for 12 måneder og på grundlag af eksisterende kontrakter eller kontrakter, som er under udarbejdelse; der er heri fastsat en indeksregulering i forhold til leveomkostningerne eller byggeomkostningerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 000 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 1 — Acontobetalinger

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

13 000 000

p.m.

53 500 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække acontobetalinger for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under forberedelse.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 3 — Ejendomserhvervelser

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 13 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 5 — Opførelse af bygninger

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

17 888 000

32 970 000

17 788 806,93

Anmærkninger

Denne konto skal modtage eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger (arbejder, udgifter til undersøgelser, indledende indretningsarbejder og indkøb af materialer, der er nødvendige for ibrugtagning, og alle dertilhørende udgifter).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 7 — Indretning af lokaler

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

60 820 000

84 550 000

60 652 105,72

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejder og andre udgifter i forbindelse med indretning, særlig honorar til arkitekter, ingeniører osv.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 600 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 8 — Forvaltning af bygninger

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

5 196 000

5 114 000

2 768 631,32

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til bygningsforvaltning, der ikke er opført særskilt under dette kapitels andre artikler, såsom:

affaldshåndtering og -behandling

obligatoriske kontroller, kvalitetskontrol, ekspertudtalelser, revisioner, kontrol med overholdelse osv.

det tekniske bibliotek

bistand til forvaltning (Building Helpdesk)

forvaltning af planer over bygninger og oplysningsmateriale

øvrige udgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Udgifter vedrørende bygninger

Konto 2 0 2 2 — Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

57 450 000

59 440 000

51 216 628,33

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i henhold til gældende kontrakter til vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger (lokaler, teknisk udstyr), som lejes eller ejes af Europa-Parlamentet.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 104.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 200 000 EUR.

Konto 2 0 2 4 — Energiforbrug

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

15 800 000

16 690 000

15 852 979,24

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 150 000 EUR.

Konto 2 0 2 6 — Sikring af og tilsyn med bygninger

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

18 670 000

18 420 000

16 231 922,34

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på Europa-Parlamentets tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorer i Unionen såvel som dets kontorer i tredjelande.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 104.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 120 000 EUR.

Konto 2 0 2 8 — Forsikringer

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

2 580 000

784 000

675 616,73

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Kapitel 2 1 — IT, udstyr og inventar

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

Artikel 2 1 0 — IT og telekommunikation

Konto 2 1 0 0 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

26 112 000

24 920 000

25 283 869,50

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter, der er nødvendige for Europa-Parlamentets velfungerende IT- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, afdelingernes IT-aktiviteter og netværksadministration.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 300 000 EUR.

Konto 2 1 0 1 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

19 355 000

18 382 000

17 647 112,94

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration og vedligeholdelse af infrastrukturer i forbindelse med Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig infrastrukturer for netværk, kabler, telekommunikation, individuelt udstyr såvel som afstemningssystemer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 67 000 EUR.

Konto 2 1 0 2 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

13 866 500

13 588 000

12 181 472,58

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter til generel vejledning og bistand til brugere med hensyn til Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører ydelse af bistand til medlemmerne og andre brugere, der navnlig omfatter administrations-, lovgivnings- og kommunikationsapplikationer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 2 1 0 3 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

23 865 500

23 139 400

19 340 522,94

Anmærkninger

Denne bevilling er beregnet til at dække udgifterne til indkøb, leje og vedligeholdelse af materiel og software og tilhørende arbejder samt udgifter til assistance fra service- og konsulentvirksomheder i forbindelse med den løbende forvaltning af institutionens IKT-applikationer. Udgifterne vedrører især udgifter til medlemmernes applikationer, kommunikationsapplikationer samt administrations- og lovgivningsapplikationer.

Bevillingen skal desuden dække udgifter til IKT-værktøjer, der finansieres i fællesskab inden for rammerne af det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet, som følge af de beslutninger, der træffes af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 32 000 EUR.

Konto 2 1 0 4 — IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

20 615 000

22 023 500

20 450 327,81

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til investeringer i Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemers infrastruktur. Disse investeringer vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, netværket, kabler samt systemer til videokonferencer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 75 000 EUR.

Konto 2 1 0 5 — IT og telekommunikation — investeringer i projekter

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

33 868 000

28 086 500

23 512 236,53

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til investeringer i forbindelse med eksisterende og nye IKT-projekter. Investeringerne vedrører navnlig applikationer for medlemmer, applikationer på det lovgivningsmæssige, administrative, finansielle område og kommunikationsområdet samt dem i forbindelse med administration af IKT-projekter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.

Artikel 2 1 2 — Inventar

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

5 680 000

6 005 000

2 113 970,90

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar, udskiftning af forældede eller ødelagte møbler og kontormaskiner. Den skal også dække diverse udgifter til forvaltning af Europa-Parlamentets løsøre.

Denne bevilling skal dække udgifter til erhvervelse af kunstværker, udgifter til indkøb af specifikt materiel og løbende udgifter i forbindelse hermed, som f.eks. udgifter til ekspertise, vedligeholdelse, indramning, restaurering, rengøring, forsikring samt transportudgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Teknisk materiel og tekniske anlæg

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

32 453 500

29 356 100

27 969 260,66

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg såvel som deres forvaltning, herunder:

diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, sikkerhed (herunder IT-software), restaurationer, bygninger, uddannelse af personale, institutionens sportscentre, osv.

udstyr, navnlig i trykkeriet, telefontjenesten, kantinerne og indkøbscentralerne, samt sikkerheds- og konferenceudstyr i den audiovisuelle sektor osv.

specielt materiel (elektronisk, IT og elektrisk) og tilhørende eksterne ydelser.

Den dækker også udgifter til offentliggørelse af salg og udrangering af materiel samt udgifter til teknisk bistand (rådgivning) i de tilfælde, hvor der er brug for ekstern ekspertise.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 235 000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Transport af medlemmer, andre personer og varer

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

3 728 000

4 534 000

5 651 673,50

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (bil- og cykelparken) og leje af biler, taxier, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer og andre administrationsudgifter. Når bilparken skal udskiftes, eller der skal indkøbes eller lejes biler, vil de mindst forurenende biler, f.eks. hybridbiler, blive foretrukket.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Kapitel 2 3 — Løbende administrative driftsudgifter

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

Artikel 2 3 0 — Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1 449 500

1 440 500

1 370 433,69

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materiale til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne osv. såvel som administrationsudgifter i forbindelse hermed.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.

Artikel 2 3 1 — Finansielle udgifter

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

60 000

40 000

25 001,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Artikel 2 3 2 — Retsomkostninger og skadeserstatning

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1 010 000

1 110 000

520 518,18

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

omkostninger, som Domstolen, Retten og medlemsstaternes retter tilpligter Europa-Parlamentet at bære

advokatbistand til Europa-Parlamentet i sager ved medlemsstaternes og Unionens retter, juridisk rådgivning eller ekspertrådgivning i forbindelse med andre sager, som forelægges for Den Juridiske Tjeneste

refusioner af udgifter til advokater i forbindelse med disciplinære og lignende procedurer

skadeserstatninger og renter

aftalte godtgørelser i forbindelse med mindelig bilæggelse i henhold til kapitel 11a i Rettens procesreglement.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 6 — Porto og andre forsendelsesomkostninger

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

271 000

271 000

193 486,81

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med de nationale postvæsener eller kurerservice.

Denne bevilling skal ligeledes dække udgifter til posthåndteringstjenester.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.

Artikel 2 3 7 — Flytning

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

2 490 000

1 434 000

1 167 643,97

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til flytning og intern transport foretaget af flyttefirmaer eller ved hjælp af midlertidige flyttefolks serviceydelser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Andre udgifter til den administrative drift

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1 560 000

1 161 000

1 039 958,96

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

køb og vedligeholdelse af beklædning til parlamentsbetjente, chauffører, receptionister, lageransatte og flyttemænd såvel som ansatte i tjenesten for besøg og seminarer, Parlamentarium, Lægetjenesten, Sikkerhedstjenesten, tjenesten for vedligeholdelse af bygninger og diverse tekniske tjenester

diverse driftsudgifter og administrationsudgifter, herunder administrationsgebyrer, der betales til PMO i forbindelse med tidligere medlemmers pensioner, som de har ret i henhold til statutten, udgifter til sikkerhedskontrol af eksterne personer, der arbejder i eller i Europa Parlamentets lokaler eller systemer samt køb af varer og tjenesteydelser, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

diverse køb i forbindelse med aktiviteter som led i ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (PR-kampagner osv.)

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 9 — EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

262 500

262 500

104 374,20

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med EMAS-aktiviteter, som har til formål at forbedre Europa-Parlamentets miljøpræstationer, herunder fremme af disse aktiviteter, og i forbindelse med Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

Kapitel 3 0 — Møder og konferencer

Artikel 3 0 0 — Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

29 673 000

25 370 000

26 050 083,46

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med rejser foretaget af institutionens personale og tilknyttede nationale eksperter, praktikanter og ansatte fra andre EU-institutioner eller internationale institutioner, der indbydes af institutionen mellem tjenestestedet og et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg) og i forbindelse med tjenesterejser til alle andre steder end de tre arbejdssteder. Udgifterne, der dækkes, er befordringsudgifter, dagpenge, opholdsudgifter og godtgørelser for ubekvemme arbejdstider. Ekstraudgifter (herunder annullering af rejsehjemmel og hotelreservationer, udgifter til elektronisk fakturering og udgifter til forsikringer i forbindelse med tjenesterejser) dækkes også.

Denne bevilling skal også dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation for tjenesterejser og rejser foretaget af personalet.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 240 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

Artikel 3 0 2 — Udgifter til receptioner og repræsentation

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1 045 000

1 015 000

908 552,04

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

de forpligtelser, der påhviler institutionen i form af udgifter til reception og repræsentation i forbindelse med vurdering af videnskabelige projekter (STOA), og andre fremadrettede aktiviteter såsom udgifter til medlemmernes repræsentation

formandens repræsentationsudgifter uden for arbejdsstederne

repræsentation og tilskud til sekretariatsudgifter for formandens kontor

Generalsekretariatets receptioner og repræsentation, herunder indkøb af artikler og medaljer til tjenestemænd med 15 og/eller 25 års tjenestetid

diverse udgifter i Protokoltjenesten såsom til flag, gaveæsker, indbydelser, trykte menuer osv.

udgifter til rejser og ophold for meget vigtige gæster af institutionen

udgifter til visa for Europa-Parlamentets medlemmer og ansatte i forbindelse med officielle besøg

udgifter til receptioner og repræsentation og andre specifikke udgifter for medlemmer, som udøver officielle funktioner i Europa-Parlamentet.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Artikel 3 0 4 — Diverse udgifter til møder

Konto 3 0 4 0 — Diverse udgifter til interne møder

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1 230 000

1 712 000

2 295 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til forfriskninger og andre drikkevarer, lejlighedsvis til lette måltider, der serveres i forbindelse med institutionens møder eller i forbindelse med interinstitutionelle møder, der afholdes i Europa Parlamentets bygninger, samt til forvaltning af disse ydelser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 3 0 4 2 — Møder, kongresser, konferencer og delegationer

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

2 515 000

2 570 000

1 745 262,16

Anmærkninger

Denne bevilling skal navnlig dække de udgifter, som ikke dækkes af kapitel 1 0 og artikel 3 0 0 i forbindelse med:

afholdelse af møder uden for arbejdsstederne (udvalg eller disses delegationer, politiske grupper), herunder i givet fald udgifter til repræsentation

organisering af interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer, blandede parlamentariske udvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg og parlamentariske delegationer til Verdenshandelsorganisationen (WTO) samt udgifterne i forbindelse med den parlamentariske konference om WTO og dens styringsudvalg

organisering af delegationer til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Den Parlamentariske Forsamling Euronest og deres organer

organisering af Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen, dennes udvalg og præsidium; disse udgifter omfatter Europa-Parlamentets bidrag til forsamlingens uafhængige sekretariat eller det beløb, der udgør Europa-Parlamentets andel af forsamlingens budget

bidrag til internationale organisationer, som Europa-Parlamentet eller et af dets organer er medlem af (Den Interparlamentariske Union, Sammenslutningen af Parlamenternes Generalsekretærer, 12+-Gruppen under Den Interparlamentariske Union)

tilbagebetaling til Kommissionen på grundlag af en aftale om levering af tjenesteydelser, der er indgået mellem Parlamentet og Kommissionen, af Parlamentets andel af omkostningerne ved at fremstille EU-passersedlen (udstyr, personale og materialer) i overensstemmelse med protokollen om privilegier og immuniteter (artikel 6), artikel 23 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, artikel 11 og 81 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Unionen og Rådets forordning (EU) nr. 1417/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af formen på de passérsedler, som udstedes af Den Europæiske Union (EUT L 353 af 28.12.2013, s. 26).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 3 0 4 9 — Udgifter til rejsebureauydelser

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

2 230 000

2 160 000

2 040 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække driftsudgifterne for det rejsebureau, Europa-Parlamentet har kontrakt med.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Kapitel 3 2 — Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

Artikel 3 2 0 — Køb af ekspertise

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

8 200 350

9 211 500

6 461 534,48

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

kontrakter med kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter med henblik på undersøgelser og andre forskningsaktiviteter (workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der gennemføres for Europa-Parlamentets organer, parlamentariske udvalg, parlamentariske delegationer og administration

erhvervelse eller leje af specialiserede informationskilder, såsom specialiserede databaser, dertil hørende litteratur eller teknisk bistand, når det er nødvendigt for at supplere ovennævnte ekspertkontrakter

rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre — herunder personer, der har indgivet andragender til Europa-Parlamentet — der indkaldes til udvalgsmøder, delegationsmøder, studie- og arbejdsgrupper samt workshops

udgifter til udbredelse af interne og eksterne parlamentariske forskningsprodukter og andre relevante produkter til fordel for institutionen og offentligheden (navnlig via offentliggørelse på internettet, interne databaser, brochurer og publikationer)

indkaldelse af eksterne personer til at deltage i arbejdet i f.eks. disciplinærudvalget eller det specialiserede panel til behandling af finansielle uregelmæssigheder.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 64 000 EUR.

Artikel 3 2 1 — Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

7 603 800

8 314 000

7 273 588,77

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til aktiviteterne i GD EPRS, navnlig:

køb af specialiseret ekspertise og bistand til Europa-Parlamentets forskningsaktiviteter (herunder artikler, undersøgelser, workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der om nødvendigt kan gennemføres i samarbejde med andre institutioner, internationale organisationer, nationale parlamenters forskningsafdelinger og biblioteker, tænketanke, forskningsorganer og andre kvalificerede eksperter

køb af ekspertise, der er specialiseret inden for konsekvensanalyse samt forudgående og efterfølgende vurdering af den europæiske merværdi og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA)

køb eller leje af bøger, tidsskrifter, aviser, databaser, presseagenturers produkter og et ethvert andet informationsmedie til Biblioteket i forskellige formater, herunder udgifter til copyright, kvalitetsstyringssystemet, indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder og andre relevante ydelser

udgifter til eksterne arkiveringsydelser (organisering, udvælgelse, beskrivelse, overførsel til forskellige medier og papirløst format, erhvervelse af primære arkivkilder)

erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af særlig biblioteks- og arkiveringsdokumentation og særligt mediatekmateriale, herunder elektrisk, elektronisk og IT-materiale og/eller -systemer såvel som indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer

udgifter til udbredelse af interne og eksterne parlamentariske forskningsprodukter og andre relevante produkter til fordel for institutionen og offentligheden (navnlig via offentliggørelse på internettet, interne databaser, brochurer og publikationer)

rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksperter og forfattere, der indbydes til at deltage i præsentationer, seminarer, workshopper eller andre aktiviteter af denne type organiseret af GD EPRS

deltagelsen af enheden for vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) i europæiske og internationale videnskabelige organers aktiviteter

Europa-Parlamentets forpligtelser i henhold til internationale og/eller interinstitutionelle samarbejdsaftaler, herunder Europa-Parlamentets bidrag til udgifterne til forvaltning af Unionens historiske arkiver i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 af 1. februar 1983 om åbning for offentligheden af de historiske arkiver for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab og efterfølgende ændringer (EFT L 43 af 15.2.1983, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

Præsidiets afgørelse af 28. november 2001 om regulativ om aktindsigt i Europa-Parlamentets dokumenter, senest ændret den 22. juni 2011 (EUT C 216 af 22.7.2011, s. 19).

Præsidiets afgørelse af 16. december 2002 om interne bestemmelser om Europa-Parlamentets arkiver, konsolideret den 3. maj 2004.

Præsidiets afgørelse af 10. marts 2014 om regulativ om behandling af arkivmateriale fra medlemmer og tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet.

Artikel 3 2 2 — Udgifter til dokumentation

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

2 231 500

2 044 000

1 953 971,90

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

abonnementer på aviser, tidsskrifter, hos nyhedsbureauer ved offentliggørelse og onlinetjenester, herunder udgifter til copyrightafgifter i forbindelse med reproduktion og skriftlig og/eller elektronisk udbredelse af disse abonnementer og servicekontrakter vedrørende levering af avisartikelanalyser og presseudklip

abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter

udgifter til brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra IT-materiel og udgifter til telekommunikation

anskaffelse af nye eller erstatning af ordbøger, leksika, på alle medier, herunder til de nye sprogafdelinger, og andre værker til sprogtjenesterne og Lovgivningskvalitetsenhederne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Artikel 3 2 3 — Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1 230 000

1 175 000

667 638,48

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

udgiftsforpligtelser til programmer om udveksling af information og samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i førtiltrædelseslande, navnlig på Vestbalkan og i Tyrkiet

udgiftsforpligtelser med henblik på fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og demokratisk valgte nationale parlamenter i tredjelande (ud over dem, der er angivet i førnævnte afsnit) samt tilsvarende regionale parlamentariske institutioner; de pågældende aktiviteter tager navnlig sigte på at styrke den parlamentariske kapacitet i nye og fremvoksende demokratier, navnlig i det europæiske nærområde (syd og øst)

udgiftsforpligtelser til fremme af aktiviteter til fordel for mægling og programmer til fordel for unge politiske ledere fra Den Europæiske Union og fra lande i det europæiske udvidede nærområde: Maghreb, Østeuropa og Rusland, den israelsk-palæstinensiske dialog og andre prioriterede lande, som besluttes af Gruppen for Demokratistøtte og Valgkoordinering

udgiftsforpligtelser for tilrettelæggelsen af Sakharovprisen (navnlig prisens størrelse, prismodtagerens/prismodtagerenes og de andre finalisters rejseudgifter og udgifter til modtagelse af denne eller disse, driftsomkostningerne for Sakharovnetværket samt udgifter til tjenesterejser for dets medlemmer) og til aktiviteter til fremme af menneskerettigheder.

Foranstaltningerne omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg samt besøg i medlemsstater og tredjelande; bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Præsidiets afgørelse af 12. december 2011 om oprettelse af Direktoratet for Demokratistøtte i Generaldirektoratet for Eksterne Politikker.

Artikel 3 2 4 — Produktion og publikation

Konto 3 2 4 0 — Den Europæiske Unions Tidende

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

830 000

4 500 000

4 771 838,68

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække institutionens andel af Publikationskontorets udgifter til offentliggørelse og udgivelse og andre udgifter i forbindelse med tekster, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 3 2 4 1 — Digitale og traditionelle publikationer

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

4 307 640

3 650 000

3 948 122,74

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

samtlige udgifter til digital udgivelse (intranetsteder) og traditionel udgivelse (dokumenter og tryksager i udlicitering), herunder distribution

opdatering og evolutiv og korrigerende vedligeholdelse af redigeringssystemer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Konto 3 2 4 2 — Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

25 410 000

10 580 000

16 286 376,98

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække tilskud til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i tiltrædelseslandene og landene, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, herunder opdatering af lovgivningsobservationssystemet (OEIL) og udvikling af værktøjer og måder, der har til formål at forbedre og lette offentlighedens adgang til det ved hjælp af mobilt udstyr.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 35 000 EUR.

Konto 3 2 4 3 — Parlamentarium – Europa-Parlamentets Besøgscenter

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

8 400 000

5 742 500

5 748 049,54

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter i Bruxelles samt installationer, udstillinger og materiale, der er tilpasset eller reproduceret til separat anvendelse uden for Bruxelles.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Konto 3 2 4 4 — Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

32 491 000

30 845 000

29 213 247,67

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække tilskud til besøgsgrupper samt alle udgifter til modtagelse, ledelse og infrastrukturer, finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande (EUVP) og driftsudgifter til Euroscola-, Euromedscola- og Euronestscola-programmerne. Euromedscola- og Euronestscola-programmerne finder sted — på skift — hvert år i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg og Bruxelles med undtagelse af de år, hvor der er valg.

Denne bevilling forhøjes hvert år under anvendelse af en deflator, der tager højde for BNI- og prisudsving.

Hvert medlem af Europa-Parlamentet har ret til at indbyde højst fem grupper i hvert kalenderår op til i alt 110 besøgende.

Et passende beløb afsættes til besøgende med handicap.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 200 000 EUR.

Retsgrundlag

Præsidiets afgørelse af 16. december 2002, om bestemmelser for modtagelse af besøgsgrupper og Euroscola-, Euromedscola- og Euronestscola-programmerne, senest ændret den 26. februar 2013.

Konto 3 2 4 5 — Tilrettelæggelse af seminarer, symposier og kulturelle aktiviteter

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

3 649 100

4 466 000

4 958 082,37

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

udgifter og tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale og internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne, ansøgerlandene, og landene, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, samt udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier og finansiering af kulturelle initiativer af europæisk interesse, f.eks. Europa-Parlamentets LUX-pris til europæisk film

udgifter i forbindelse med »mødesalsarrangementerne« i Strasbourg og Bruxelles i overensstemmelse med det årsprogram, som Præsidiet har vedtaget

udgifter til foranstaltninger og værktøjer til fremme af flersprogethed som f.eks. seminarer og konferencer, møder med udbydere af tolke- eller oversætteruddannelse, foranstaltninger og tiltag til at højne bevidstheden om flersprogethed og fremme af tolke- eller oversættererhvervet, herunder et program for tilskud til universiteter, skoler og andre organismer, som beskæftiger sig med tolke- eller oversætterstudier, virtuelle kommunikationsløsninger samt deltagelse i lignende projekter og foranstaltninger, der organiseres i samarbejde med andre tjenestegrene inden for rammerne af det interinstitutionelle og internationale samarbejde

udgifter i forbindelse med organisering af kollokvier og seminarer om IKT.

Denne bevilling skal også dække udgifterne til tilrettelæggelse af disse aktiviteter, herunder brug af tjenesteydelser, forplejningsydelser og -udgifter samt udgifter i tilknytning til indbydelse af journalister til at dække disse aktiviteter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.

Artikel 3 2 4 6 — Europa Parlamentets video- og multimediekommunikation

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

4 420 000

4 600 000

4 508 377,59

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til Europa-Parlamentets produktion, distribution og hosting af webclip og andet multimediemateriel, der kan udsendes, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets kommunikationsstrategi.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Konto 3 2 4 7 — Huset for Europæisk Historie

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

6 000 000

7 470 000

4 923 830,38

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere aktiviteterne for Huset for Europæisk Historie, f.eks. særlig intern indretning, indkøb af samlinger, tilrettelæggelse af udstillinger og driftsomkostningerne, herunder udgifterne til indkøb af bøger, tidsskrifter og andre publikationer i forbindelse med aktiviteterne i Huset for Europæisk Historie.

Den skal også finansiere kontrakter med kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter med henblik på undersøgelser og andre forskningsaktiviteter (workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der gennemføres for Huset for Europæisk Historie.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 000 000 EUR.

Konto 3 2 4 8 — Udgifter til audiovisuel information

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

17 920 000

14 490 000

15 019 157,40

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

den audiovisuelle sektors driftsbudget (ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og TV-stationer, indspilning, produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af TV- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier)

direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet

oprettelse af passende arkiver, der kan sikre medierne og borgerne permanent adgang til disse oplysninger.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2002 om retningslinjerne for 2003-budgetproceduren (EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 72).

Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2002 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2003 (EUT C 180 E af 31.7.2003, s. 150).

Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2003 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2004 (EUT C 67 E af 17.3.2004, s. 179).

Konto 3 2 4 9 — Udveksling af information med de nationale parlamenter

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

205 000

250 000

111 423,44

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

udgifter til fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. De vedrører de parlamentariske forbindelser med undtagelse af dem, der er dækket af kapitel 1 0 og 3 0, informations- og dokumentationsudveksling samt bistand til analyse og forvaltning af disse oplysninger, herunder med Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP)

finansiering af samarbejdsprogrammer og uddannelsesforanstaltninger for de ovennævnte parlamenters tjenestemænd og aktiviteter til styrkelse af deres parlamentariske kapacitet generelt.

Uddannelsesforanstaltningerne omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg; bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge

samarbejdsforanstaltninger navnlig på lovgivningsområdet samt foranstaltninger i forbindelse med dokumentation, analyse og information, herunder sikring af domænet www.ipex.eu, som gennemføres i CERDP.

Denne bevilling tager sigte på at finansiere samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i forbindelse med den parlamentariske kontrol af FUSP/FSFP i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 9 og 10 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Konferencen af formænd for de europæiske parlamentariske forsamlinger (juni 1977), for parlamenterne i Den Europæiske Union (september 2000 og marts 2001).

Artikel 3 2 5 — Udgifter til informationskontorer

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

7 800 000

900 000

831 104,62

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til Europa Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne:

udgifter til kommunikation og information (information og offentlige arrangementer; internet – produktion, reklame, rådgivning; seminarer; audiovisuelle produktioner)

generelle udgifter og mindre diverse udgifter (kontorartikler, telekommunikation, forsendelsesudgifter, håndtering, transport, lagring, generelle PR-artikler, databaser og presseabonnementer, osv.).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Artikel 3 2 6 — Europæisk videnskabeligt mediecentrum

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

800 000

p.m.

 

Anmærkninger

For at dække medlemmernes behov for behørigt at kommunikere om Europa-Parlamentets arbejde har de behov for et veludstyret mediecentrum, som også kunne anvendes til andre formål uden for plenarmøderne. Bevillingerne under denne konto har derfor til formål at støtte opgraderingen af teknisk udstyr og mediefaciliteter som følge af mediers øgede interesse, den stigende betydning af sociale medier og medlemmernes øgede behov og for yderligere at udvikle et tættere samarbejde mellem Europa-Parlamentet og ARTE, lokale universiteter og skoler med henblik på at oprette et europæisk mediecentrum for eksempel til at uddanne unge journalister uden for de ordinære mødeperioder.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Punkt 30 i Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 (EUT C 346 af 21.9.2016, s. 188).

Punkt 54 i Europa-Parlamentets beslutning af 14. april 2016 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 (Vedtagne tekster, P8 TA(2016) 0132).

Afsnit 4 - Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

Kapitel 4 0 — Særlige udgifter for visse institutioner og organer

Artikel 4 0 0 — De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

63 000 000

62 000 000

61 000 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal for de politiske grupper og løsgængerne dække:

sekretariats-, administrations- og driftsudgifter

udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Unionens politiske aktiviteter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 000 EUR.

Retsgrundlag

Præsidiets afgørelse af 30. juni 2003 om regulativ om anvendelse af bevillingerne på budgetpost 4 0 0, senest ændret den 27. april 2015.

Artikel 4 0 2 — Finansiering af europæiske politiske partier

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

32 447 000

31 905 000

30 575 015,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere politiske partier på europæisk plan. Der skal sikres god forvaltning og grundig kontrol med anvendelsen af midler.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 10, stk. 4.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1). 1).

Artikel 4 0 3 — Finansiering af europæiske politiske fonde

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

19 323 000

19 000 000

18 377 156,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere politiske fonde på europæisk plan. Der skal sikres god forvaltning og grundig kontrol med anvendelsen af midler.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 10, stk. 4.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1).

Kapitel 4 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance

Artikel 4 2 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

208 510 000

207 991 000

194 405 138,69

Anmærkninger

Denne bevilling har til formål at dække udgifterne til det personale og de tjenesteydelsesleverandører, der er ansvarlige for at yde parlamentarisk assistance til medlemmerne, samt udgifterne til betalingsagenter.

Den dækker også udgifter til tjenesterejser og uddannelse (eksterne kurser) for akkrediterede parlamentariske assistenter.

Den skal også dække kursdifferencer, der belaster Europa-Parlamentets budget i henhold til bestemmelserne om godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance, samt udgifter til tjenesteydelser til støtte af forvaltningen af den parlamentariske assistance.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 775 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 21.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 33-44.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 5a og artikel 125-139.

Præsidiets afgørelse af 14. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til afsnit VII i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Kapitel 4 4 — Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

Artikel 4 4 0 — Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

220 000

210 000

210 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til møder i Foreningen af Tidligere Medlemmer af Europa-Parlamentet samt eventuelle andre udgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Artikel 4 4 2 — Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

220 000

210 000

210 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder samt eventuelle andre udgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

AFSNIT 5 — Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og Udvalget af Uafhængige Fremtrædende Personer

Kapitel 5 0 — Udgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for Udvalget af Uafhængige Fremtrædende Personer

Artikel 5 0 0 — Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde med henblik på at sikre, at det er fuldstændig funktionsdygtigt og uafhængigt.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1), særlig artikel 6, stk. 1 og 7.

Artikel 5 0 1 — Udgifter til Udvalget af Uafhængige Fremtrædende Personer

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de udgifter, der er forbundet med sekretariatet for og finansieringen af Udvalget af Uafhængige Fremtrædende Personer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1), særlig artikel 11, stk. 2.

Afsnit 10 — Andre udgifter

Kapitel 10 0 — Formålsbestemte reserver

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Kapitel 10 1 — Reserve til uforudsete udgifter

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

1 000 000

864 300

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret.

Kapitel 10 3 — Reserve til udvidelsen

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifterne til institutionens forberedelser med henblik på udvidelsen.

Kapitel 10 4 — Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til informations- og kommunikationspolitikken.

Kapitel 10 5 — Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens investeringer og indretningsarbejder. Europa-Parlamentets Præsidium anmodes om, for så vidt angår fast ejendom og bygninger, at vedtage sammenhængende og ansvarlige langsigtede strategier, som tager højde for det særlige problem med stigende vedligeholdelsesomkostninger, renoveringsbehov og sikkerhedsomkostninger samt sikrer bæredygtighed i Europa-Parlamentets budget.

Kapitel 10 6 — Reserve til prioriterede projekter under udvikling

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til institutionens prioriterede projekter, der er under udvikling.

Kapitel 10 8 — EMAS-Reserve

Tal

Budget 2018

Bevillinger 2017

Gennemførelse 2016

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Som følge af Præsidiets afgørelser om gennemførelse af EMAS-handlingsplanen, navnlig efter Europa-Parlamentets CO2-revision, skal denne bevilling bruges til at finansiere de relevante driftsmæssige budgetposter.

STILLINGER

Sektion I — Europa-Parlamentet

Ansættelsesgruppe og lønklasser

 

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Andet

Politiske grupper

Andet

Politiske grupper

Uden for ansættelsesgruppe

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

214

2

7

36

214

2

7

36

AD 13

409

8

2

38

439

8

2

38

AD 12

329

 

13

60

294

 

13

60

AD 11

159

 

8

29

154

 

7

29

AD 10

253

 

8

25

213

 

7

25

AD 9

339

 

5

32

149

 

6

32

AD 8

341

 

8

40

446

 

7

40

AD 7

251

 

3

65

311

 

2

65

AD 6

161

 

9

46

181

 

8

46

AD 5

108

 

4

88

143

 

5

88

AD i alt

2 631

10

69

471

2 611

10

66

471

AST 11

95

10

 

37

120

10

 

37

AST 10

82

 

19

35

82

 

20

35

AST 9

520

 

4

42

570

 

4

42

AST 8

318

 

6

39

288

 

6

39

AST 7

311

 

2

47

321

 

2

47

AST 6

314

 

5

73

304

 

6

73

AST 5

431

 

18

70

376

 

19

70

AST 4

314

 

4

90

354

 

3

90

AST 3

181

 

14

84

216

 

15

84

AST 2

23

 

 

53

38

 

 

53

AST 1

2

 

 

94

2

 

 

94

AST i alt

2 591

10

72

664

2 671

10

75

664

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

50

 

 

 

50

 

 

 

AST/SC 1

134

 

 

 

134

 

 

 

AST/SC i alt

184

 

 

 

184

 

 

 

I alt

5 407(1)

20(2)

141(3)

1 135

5 467(4)

20(5)

141(6)

1 135

Ansatte i alt

6 683

6 743

Bilag

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

Budgetpost

Tekst

Faktiske indtægter

Overslag

2016

2018

5 0 0 0

Indtægter ved salg af transportmateriel

-

p.m.

5 0 0 1

Indtægter ved salg af andet løsøre

 

589

 

5 000

5 0 0 2

Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer

 

188 858

 

10 000

5 0 2

Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film

-

 

1 000

5 1 1 0

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom

 

2 859 618

 

3 245 000

5 1 1 1

Refusion af diverse lejeafgifter

 

129 706

 

718 000

5 5 0

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser

 

4 958 708

 

2 054 000

5 5 1

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning

 

583 648

 

p.m.

5 7 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb

 

3 874 703

 

226 000

5 7 1

Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter

-

p.m.

5 7 3

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

 

3 298 878

 

3 000

5 8 1

Indtægter fra forsikringserstatninger

217 498

p.m.

6 6 0 0

Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser

 

14 477 581

 

100 000

 

 I ALT

30 589 787

6 367 000

(1)

Heraf tre forfremmelser med personlig indplacering (tre AD 14 til AD 15), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.

(2)

Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.

(3)

Herunder en midlertidig AD12-stilling som direktør for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde.

(4)

Heraf tre forfremmelser med personlig indplacering (tre AD 14 til AD 15), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.

(5)

Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.

(6)

Herunder en midlertidig AD12-stilling som direktør for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

3.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Othmar Karas, Bernd Lucke


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse