Procedura : 2017/2022(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0156/2017

Teksty złożone :

A8-0156/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 9.12
CRE 05/04/2017 - 9.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0114

SPRAWOZDANIE     
PDF 1524kWORD 153k
4.4.2017
PE 599.828v02-00 A8-0156/2017

w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2018

(2017/2022(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Richard Ashworth

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: PROJEKT PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2018

(2017/2022(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej(4),

-  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2016 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej(7),

–  uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Prezydium w dniu ... kwietnia 2017 r. zgodnie z art. 25 ust. 7 oraz art. 96 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Komisję Budżetową zgodnie z art. 96 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 96 i 97 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0156/2017),

A.  mając na uwadze, że niniejsza procedura jest trzecią procedurą budżetową przeprowadzoną całkowicie w nowej kadencji i dotyczy piątego roku wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020;

B.  mając na uwadze, że budżet na rok 2018, zgodnie z propozycją zawartą w sprawozdaniu sekretarza generalnego, jest przygotowywany w kontekście zwiększenia pułapu dla działu V w porównaniu z 2017 r., co pozostawi większy margines dla wzrostu i inwestycji, a także umożliwi dalsze wdrażanie strategii politycznych na rzecz oszczędności i poprawy efektywności;

C.  mając na uwadze, że sekretarz generalny zaproponował siedem celów priorytetowych dla budżetu na 2018 r., a mianowicie: rozpoczęcie kampanii informacyjnej w związku z wyborami w 2019 r., konsolidacja zastosowanych środków bezpieczeństwa, kontynuacja wieloletnich przedsięwzięć z zakresu nieruchomości, inwestowanie w cyfryzację i komputeryzację procedur, dalsze wdrażanie środków koniecznych do wprowadzenia języka irlandzkiego jako w pełni oficjalnego języka, analiza potencjalnego wpływu Brexitu i zachęcanie do ekologicznego podejścia do transportu;

D.  mając na uwadze, że sekretarz generalny zaproponował we wstępnym projekcie preliminarza budżetowego Parlamentu na rok 2018 budżet w wysokości 1 971 883 373 EUR, co oznacza ogólny wzrost o 3,26 % w stosunku do budżetu na rok 2017 i stanowi 19,06 % środków działu V WRF na lata 2014−2020;

E.  mając na uwadze, że w celu wzmocnienia projektów w zakresie bezpieczeństwa, uiszczenia opłat za użytkowanie wieczyste budynku im. ADENAUERA i rozpoczęcia kampanii informacyjnej w związku z wyborami w 2019 r. zaproponowane zostały przez sekretarza generalnego dodatkowe inwestycje nadzwyczajne, których koszt wyniesie 47,6 mln EUR;

F.  mając na uwadze, że prawie 68 % budżetu to wydatki podlegające indeksacji, odpowiadające głównie wynagrodzeniom oraz dodatkom dla posłów i pracowników, jak również budynkom, które dostosowywane są zgodnie z regulaminem pracowniczym, indeksacją sektorową lub stopą inflacji;

G.  mając na uwadze, że sprawozdanie Parlamentu Europejskiego zatytułowane „Kobiety w Parlamencie Europejskim” opublikowane dnia 8 marca 2017 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wskazuje na brak równowagi płci na stanowiskach kierowniczych w Parlamencie Europejskim, gdzie 83,3 % stanowisk zastępców sekretarza generalnego i dyrektorów generalnych zajmują mężczyźni, a 16,7 % kobiety, 70,2 % stanowisk dyrektorów w Parlamencie zajmują mężczyźni, a 34,1 % kobiety oraz 65,9 % stanowisk kierowników działów w Parlamencie zajmują mężczyźni, a 29,8 % kobiety;

H.  mając na uwadze, że Karta praw podstawowych Unii Europejskiej zobowiązuje Unię do poszanowania różnorodności językowej i zakazuje dyskryminacji ze względu na język, dając tym samym obywatelom Unii prawo do używania każdego z 24 języków urzędowych Unii w korespondencji z instytucjami unijnymi, które mają obowiązek udzielenia odpowiedzi w tym samym języku;

I.  mając na uwadze, że Parlament podkreślił już w swojej rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016(8), że budżet na rok 2016 r. powinien być określony w oparciu o realistyczne przesłanki i zgodny z zasadą dyscypliny budżetowej oraz z zasadą należytego zarządzania finansami;

J.  mając na uwadze, że wiarygodność Parlamentu Europejskiego jako organu władzy budżetowej zależy w dużej mierze od jego zdolności do kontroli własnych wydatków;

K.  mając na uwadze, że wiarygodność Parlamentu Europejskiego zależy w dużej mierze od jego zdolności do rozwijania demokracji na szczeblu unijnym;

Ramy ogólne

1.  podkreśla, że budżet przeznaczony dla Parlamentu w 2018 r. powinien pozostać na poziomie poniżej 20 % działu V; zauważa, że poziom preliminarza na 2018 r. wynosi 18,88 %, co stanowi wartość niższą niż uzyskana w 2017 r. (19,26%), a także jest najniższym udziałem wydatków w dziale V w minionych dziewięciu latach;

2.  apeluje o spełnienie wniosków z ust. 15 swojej rezolucji z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017 oraz ust. 98 swojego sprawozdania z dnia 26 października 2016 r. dotyczącego stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, w których wymaga się, aby metoda ustanawiania budżetu Parlamentu na podstawie aktualnych potrzeb, a nie na podstawie metody współczynnikowej, została zastosowana po raz pierwszy podczas procedury budżetowej na rok budżetowy 2018;

3.  zauważa, że kwota przeznaczona na nadzwyczajne wydatki i inwestycje w 2018 r. wynosi 47,6 mln EUR, czyli pozostaje na tym samym poziomie co w 2017 r.; uważa, że kampania informacyjna w związku z wyborami w 2019 r. może być traktowana jako wydatek nadzwyczajny;

4.  zauważa, że 75 % środków przeznaczonych na kampanię informacyjną w związku z wyborami w 2019 r. zostało włączonych do wstępnego projektu preliminarza budżetowego na 2018 r., ponieważ większość umów zostanie podpisana w 2018 r.;

5.  podkreśla, że największa część budżetu Parlamentu jest ustalana w oparciu o obowiązki statutowe lub umowne i podlega corocznej indeksacji;

6.  zatwierdza porozumienie w sprawie poziomu preliminarza na 2018 r. zawarte z Prezydium w dniu 28 marca 2017 r.; zmniejsza poziom wydatków o 18,4 mln EUR w stosunku do początkowej pozycji Prezydium; ustanawia ogólny poziom swego preliminarza na 2018 r. na kwotę 1 953 483 373 EUR, co stanowi całkowity wzrost o 2,3 % w stosunku do budżetu na rok 2017;

7.  podkreśla, że do podstawowych zadań Parlamentu Europejskiego należy stanowienie prawa, reprezentowanie obywateli i monitorowanie prac innych instytucji;

8.  podkreśla rolę Parlamentu w budowaniu europejskiej świadomości politycznej i promowaniu unijnych wartości;

9.  podkreśla, że w porównaniu z propozycją sekretarza generalnego, potrzebne są oszczędności, oraz że usilnie zachęca się do podejmowania wszelkich wysiłków na rzecz dążenia do bardziej efektywnego i przejrzystego wykorzystania środków publicznych;

Przejrzystość i dostępność

10.  z zadowoleniem przyjmuje odpowiedź na wniosek przedstawiony przez Komisję Budżetową w jej rezolucji z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017(9)oraz powtórzony w jej rezolucji w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2017(10)dotyczący średnio- i długoterminowego planowania budżetu, w tym jasnego rozróżnienia między inwestycjami a wydatkami operacyjnymi związanymi z funkcjonowaniem Parlamentu i jego obowiązkami statutowymi (w tym w odniesieniu do wynajmu i zakupów);

11.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie grupy roboczej ds. procedur ustalania preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu; zauważa, że Parlament wezwał do rozważenia przeprowadzenia kolejnego przeglądu przepisów dotyczących wewnętrznych procedur budżetowych(11); podkreśla, że członkowie Prezydium i Komisji Budżetowej muszą otrzymywać odpowiednie informacje odnoszące się do procedury opracowania preliminarza budżetowego w odpowiednim czasie, muszą one być czytelne i posiadać odpowiedni poziom szczegółowości, tak aby Prezydium i Komisja Budżetowa mogły podejmować decyzje na podstawie kompleksowego obrazu sytuacji i potrzeb budżetu Parlamentu;

12.  ponownie wzywa sekretarza generalnego do zaproponowania takiego sposobu zaprezentowania obywatelom budżetu na stronie internetowej Parlamentu, aby zapewnić odpowiedni poziom szczegółowości oraz aby budżet był czytelny i przyjazny użytkownikowi, dzięki czemu wszyscy obywatele będą mogli lepiej zrozumieć działania Parlamentu, jego priorytety oraz odnośną dynamikę wydatków;

13.  uważa, że grupy odwiedzających to jeden z kluczowych instrumentów służących zwiększaniu wiedzy obywateli na temat działań prowadzonych przez Parlament; z zadowoleniem przyjmuje zmienione przepisy dotyczące grup odwiedzających i uważa, że ryzyko sprzeniewierzenia środków zmniejszyło się dzięki wprowadzeniu nowych i bardziej restrykcyjnych przepisów; w związku z tym zachęca Prezydium, wraz z jego grupą roboczą ds. informacji i komunikacji, do przeglądu środków budżetowych przewidzianych na grupy odwiedzających zaproszone przez posłów, z uwzględnieniem stopy inflacji w ostatnich latach, która wpłynęła na wzrost kosztu takich wizyt; uważa, że chociaż te kwoty nie mają pokrywać wszystkich kosztów ponoszonych przez grupy odwiedzających, a są traktowane raczej jak dopłata, nie można ignorować faktu, że część pokrywanych kosztów zmniejszy się, jeśli dodatek nie będzie dostosowywany zgodnie z inflacją; zwraca się do Prezydium o uwzględnienie faktu, że ta rozbieżność nieproporcjonalnie wpływa na grupy odwiedzających z mniej zamożnych środowisk społeczno-gospodarczych, które posiadają bardzo ograniczone własne środki finansowe;

Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo

14.  odnotowuje bieżące działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Parlamentu w odniesieniu do budynków, wyposażenia i personelu, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa komunikacji; zwraca się do sekretarza generalnego i Prezydium o dalszą realizację kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa, tak aby w dalszym ciągu zapewniać poprawę bezpieczeństwa Parlamentu z punktu widzenia strukturalnego, operacyjnego i kulturowego; ponownie przypomina o potrzebie poprawy wydajności usług informatycznych świadczonych na rzecz Parlamentu przez inwestowanie w szkolenie personelu, ale również przez lepszy dobór wykonawców w oparciu o wzmocnioną ocenę ich usług i zdolności informatycznych;

15.  uważa, że niedawne wydarzenia pokazują, że gwałtownie zwiększyło się prawdopodobieństwo ataków cybernetycznych, a technologia wykorzystywana do przeprowadzania takich ataków często jest bardziej zaawansowana niż środki cyberbezpieczeństwa stosowane do walki z nimi; uważa, że narzędzia informatyczne stały się ważnymi instrumentami dla posłów i personelu w wykonywaniu ich pracy, niemniej jednak są one podatne na takie ataki; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje włączenie bezpieczeństwa cybernetycznego w parlamentarne ogólne ramy zarządzania strategicznego oraz uważa, że pozwoli to instytucji lepiej chronić swoje aktywa i informacje;

16.  ubolewa, że mimo zainstalowania systemu SECure EMail (SECEM) Parlament nie jest w stanie otrzymywać poufnych i jawnych briefingów od innych instytucji; ubolewa, że Parlament nie jest w stanie samodzielnie wypracować własnego systemu obsługi informacji niejawnych i prowadzone są obecnie negocjacje z innymi instytucjami w tej sprawie; oczekuje, że negocjacje te pomogą określić najlepsze sposoby umożliwienia Parlamentowi otrzymywania poufnych i jawnych briefingów; wzywa sekretarza generalnego, aby przedstawił Komisji Budżetowej więcej informacji dotyczących ostatnich postępów w tych negocjacjach, zanim Parlament przystąpi do czytania budżetu jesienią 2017 r.;

17.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki mające na celu dalszą cyfryzację i komputeryzację procedur; w związku z tym zachęca do wprowadzenia większych możliwości wykorzystywania bezpiecznego podpisu cyfrowego w procedurach administracyjnych, aby ograniczać zużycie papieru i oszczędzać czas;

18.  z zadowoleniem przyjmuje podpisanie protokołu ustaleń między rządem belgijskim a Parlamentem Europejskim, Radą, Komisją, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i innymi instytucjami mającymi siedzibę w Brukseli, w sprawie kontroli w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa, przeprowadzanych w odniesieniu do wszystkich pracowników zatrudnionych przez wykonawców zewnętrznych, którzy chcą uzyskać dostęp do instytucji UE; zachęca sekretarza generalnego do rozważenia celowości rozszerzenia stosowania protokołu ustaleń na urzędników, asystentów parlamentarnych i stażystów, aby umożliwić niezbędną weryfikację bezpieczeństwa przed ich zatrudnieniem;

Polityka w zakresie nieruchomości

19.  przypomina, że ostatnia średnioterminowa strategia w zakresie nieruchomości została przyjęta przez Prezydium w 2010 r.; zastanawia się, dlaczego podczas bieżącej kadencji Prezydium nie przedstawiło długoterminowej strategii dotyczącej budynków Parlamentu, pomimo wcześniejszych rezolucji Parlamentu; wzywa sekretarza generalnego i wiceprzewodniczących, aby jak najszybciej przedstawili Komisji Budżetowej nową średnioterminową strategię polityczną w zakresie nieruchomości, zanim Parlament przystąpi do czytania budżetu jesienią 2017 r.;

20.  ponawia apel o przejrzyste podejmowanie decyzji dotyczących polityki w zakresie nieruchomości, na podstawie wcześnie podawanych informacji, z należytym uwzględnieniem art. 203 rozporządzenia finansowego; wzywa do udostępnienia w związku z tym większej ilości informacji na temat rozbudowy żłobka WAYENBERG;

21.  wzywa do udostępnienia większej ilości informacji na temat projektu remontu budynku Paul Henri Spaak (PHS), w szczególności wszelkich opinii niezależnych wykonawców zewnętrznych dotyczących możliwych opcji dla budynku PHS, który jest eksploatowany jedynie od 25 lat; apeluje do sekretarza generalnego o jak najszybsze przedstawienie Komisji Budżetowej wyników takiego badania; podkreśla, że istniejący budynek nie spełnia wymagań statyczności dla budynku pełniącego funkcje parlamentarne, o podwyższonym bezpieczeństwie, który musi przetrwać zewnętrzne wstrząsy bez zawalenia się; krytykuje fakt, że budynek PHS nie spełnia nawet minimalnych norm współczesnych wymogów statyczności i zauważa, że konieczne było już przeprowadzenie szeregu czynności w celu zagwarantowania jego stabilności; w związku z tym pilnie wzywa Prezydium i administrację Parlamentu do pracy nad przyszłymi rozwiązaniami dla budynku PHS, aby chronił życie przebywających w nim osób i zapewniał im bezpieczne warunki pracy; odnotowuje poziom środków zaproponowany przez sekretarza generalnego w 2018 r. na badania, projekty przygotowawcze i prace, a także na wsparcie zespołu zarządzającego projektem; wyraża zaniepokojenie z powodu ewentualnych nieporozumień w odniesieniu do kwot, które mają zostać przeznaczone na badania i przeprowadzki; pilnie wzywa Prezydium i sekretarza generalnego do przedstawienia Komisji Budżetowej informacji w sprawie wszelkich dalszych kroków oraz do jak najszybszego, nie później niż w lipcu 2017 r., dostarczenia jasnego zestawienia kosztów; przypomina, że w każdym wypadku konieczne jest wprowadzenie najnowocześniejszej, energooszczędnej architektury; apeluje o ocenę wpływu remontu na Dział Wizyt i Seminariów, dostępność sali obrad oraz innych pomieszczeń i biur;

22.  uważa, że 2018 r. będzie kluczowym rokiem dla budynku Konrad Adenauer (KAD), ponieważ zakończą się wtedy prace we wschodnim skrzydle budynku i rozpoczną się prace w części zachodniej; zauważa z zaniepokojeniem, że budżet przydzielony na zarządzanie tym ogromnym projektem musiał zostać zmieniony w celu wzmocnienia zespołów monitorujących postępy prac; zauważa stosowaną praktykę przesuwania niewykorzystanych środków pod koniec roku („ramassage”), aby wesprzeć bieżące projekty budowlane; uważa, że choć może to być pragmatyczne rozwiązanie pozwalające zmniejszyć kwotę odsetek, pozostaje ono jednak w sprzeczności z przejrzystością budżetu Parlamentu w odniesieniu do projektów budowlanych i mogłoby nawet zachęcać do przeszacowywania budżetu w niektórych dziedzinach;

23.  zwraca się do właściwych wiceprzewodniczących i do sekretarza generalnego o przedstawienie Komisji Budżetowej sprawozdania z postępów realizacji projektu i szacunkowych kosztów ukończenia prac w budynku KAD;

EMAS

24.  przypomina, że Parlament zobowiązał się do zmniejszenia do 2020 r. emisji CO2 o 30 % na EPC względem poziomów z 2006 r.;

25.  w związku z tym uznaje za sprawę najwyższej wagi, by Parlament wyznaczył nowe, stanowiące większe wyzwanie cele ilościowe, które powinny być regularnie mierzone przez właściwe służby;

26.  przypomina o zobowiązaniu Parlamentu w związku z dyrektywą 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, że podejmie się „bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów budżetowych i przepisów dotyczących zamówień – stosowania do budynków stanowiących ich własność i przez nie zajmowanych tych samych wymogów, co wymogi dotyczące budynków instytucji rządowych państw członkowskich na mocy art. 4 i 5” tej dyrektywy, w związku z dużym wyeksponowaniem budynków i wiodącą rolą, jaką Parlament powinien odgrywać w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków; podkreśla pilną konieczność wypełnienia tej deklaracji zwłaszcza w celu zachowania własnej wiarygodności w kontekście przeprowadzanych obecnie przeglądów dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej;

27.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie grupy roboczej ds. mobilności, która powinna prowadzić prace w sposób integracyjny i która powinna być wyraźnie upoważniona do działania; podkreśla, że Parlament musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów regionalnych w miejscach pracy, również w tym obszarze; popiera promowanie wykorzystywania bezpośredniego połączenia kolejowego ustanowionego między budynkami Parlamentu w Brukseli i lotniskiem; zachęca właściwe służby do dokonania ponownej oceny składu i wielkości własnej floty samochodowej w tym kontekście; apeluje do Prezydium o niezwłoczne opracowanie mechanizmu zachęt do korzystania z rowerów na potrzeby dojazdów w relacji praca-dom; zwraca uwagę, że takie mechanizmy zostały już przyjęte w innych instytucjach, mianowicie w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym;

28.  z zadowoleniem przyjmuje kampanię informacyjną, która w użyteczny sposób przyczynia się do wyjaśnienia obywatelom powodu istnienia Unii i Parlamentu; podkreśla, że kampania ta powinna mieć na celu między innymi wyjaśnienie roli Unii Europejskiej, uprawnień Parlamentu Europejskiego, jego funkcji, w tym wyboru przewodniczącego Komisji, oraz wpływu na życie obywateli;

29.  zauważa, że prace przygotowawcze dotyczące kampanii informacyjnej w związku z nadchodzącymi wyborami europejskimi w 2019 r. mają rozpocząć się już w tym roku; z zadowoleniem przyjmuje skrócenie do dwóch lat okresu przedwyborczego, w którym prowadzona jest kampania informacyjna, który to okres przed wyborami europejskimi w 2014 r. trwał trzy lata;

30.  odnotowuje, że całkowita kwota na kampanię informacyjną dotyczącą wyborów w 2019 r. jest szacowana na 25 mln EUR w 2018 r. i 8,33 mln EUR w 2019 r., przy czym w 2018 r. potrzebna jest wyższa kwota zobowiązań finansowych; podkreśla znaczenie tych kampanii informacyjnych, w szczególności biorąc pod uwagę obecną sytuację w Unii;

31.  uważa, że Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji (DG COMM) powinna podjąć działania w oparciu o zalecenia zawarte w ocenie europejskiej kampanii wyborczej w 2014 r.(12) oraz priorytetowo traktować gromadzenie danych dotyczących pojedynczych projektów zrealizowanych w ramach kampanii w oparciu o wcześniej określone kluczowe wskaźniki, w celu oceny ich wpływu, dokładnie rozważając pierwotne przyczyny niezwykle niskiej frekwencji w wyborach w 2014 r.;

Kwestie dotyczące posłów

32.  z zadowoleniem przyjmuje prace Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego, sekretariatów grup politycznych i biur poselskich na rzecz wspierania posłów w wykonywaniu ich mandatu; zachęca do dalszego rozwoju tych usług, które zwiększają możliwości posłów w zakresie kontroli prac Komisji i Rady oraz reprezentowania obywateli;

33.  z zadowoleniem przyjmuje usługi doradcze i analizy oferowane posłom i komisjom przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) i departamenty tematyczne; przypomina, że przy tworzeniu EPRS w 2013 r. przewidziano śródokresową ocenę skuteczności współpracy EPRS z departamentami tematycznymi; ponownie zwraca się do sekretarza generalnego o przeprowadzenie takiej oceny i przedstawienie Komisji Budżetowej jej wyników, zanim Parlament przystąpi do czytania budżetu jesienią 2017 r.; zatwierdza cztery konkretne projekty opracowywane w perspektywie średnioterminowej przez Bibliotekę Parlamentu Europejskiego, a mianowicie bibliotekę cyfrową, lepsze zaplecze dla badań naukowych, porównawcze źródła prawa i otwartą bibliotekę; uważa, że dzięki tym projektom możliwe jest zapewnienie lepszego wsparcia zarówno dla posłów, jak i dla pracowników, a także ułatwienie dostępu zewnętrznym społecznościom badawczym oraz obywatelom; odnotowuje znaczenie tych projektów oraz potrzebę włączenia ich do prac legislacyjnych prowadzonych przez posłów i członków personelu;

34.  zauważa, że niedawno zmieniony Regulamin(13) ograniczył ilość wyjaśnień ustnych dotyczących stanowiska zajętego w głosowaniu, jakie posłowie mogą złożyć na każdej sesji plenarnej, do maksymalnie trzech, lecz jest nadal zaniepokojony dodatkowymi kosztami tłumaczenia ustnego oraz tłumaczenia pisemnego zapisów wyjaśnień generowanymi przez te wyjaśnienia; zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie szczegółowego zestawienia kosztów związanych z ustnymi wyjaśnieniami dotyczącymi stanowiska zajętego w głosowaniu; wskazuje, że dostępne są alternatywne rozwiązania, takie jak pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania, jak również wiele mechanizmów przekazu społecznego, z których posłowie mogą korzystać w budynkach Parlamentu, aby wyjaśnić swoje stanowisko w głosowaniu; wzywa do tego, aby jako środek tymczasowy przesunąć ustne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu na zakończenie porządku obrad każdego dnia sesji plenarnej, po wystąpieniach jednominutowych i innych punktach porządku obrad;

35.  przypomina, że posłowie mają obowiązek informowania administracji o wszelkich zmianach w swych deklaracjach interesów;

36.  nie zgadza się, że potrzebna jest wymiana mebli w biurach posłów i ich asystentów w Brukseli; uważa, że większość tych mebli jest w dobrym stanie oraz że w związku z tym nie ma potrzeby ich wymiany; jest zdania, że meble należy wymieniać wyłącznie wtedy, gdy istnieje ku temu uzasadniony powód;

37.  w ramach przygotowań do dziewiątej kadencji Parlamentu wzywa sekretarza generalnego do przedstawienia Prezydium bardziej szczegółowego wykazu wydatków podlegających zwrotowi w ramach kosztów ogólnych, przypomina o zasadzie niezależności mandatu; podkreśla, że posłowie, którzy sobie tego życzą, mogą publikować informacje o swoich wydatkach w ramach kosztów ogólnych na swoich osobistych stronach internetowych; ponawia apel o większą przejrzystość w kwestii zwrotu kosztów ogólnych z wykorzystaniem najlepszych praktyk stosowanych przez krajowe delegacje w Parlamencie i w państwach członkowskich; uważa, że posłowie powinni również mieć możliwość udostępniania na stronie internetowej Parlamentu odniesień do stron, na których publikują aktualnie informacje o swoich wydatkach; ponownie stwierdza, że zwiększenie przejrzystości zwrotu kosztów ogólnych nie powinno wymagać dodatkowego personelu w administracji Parlamentu;

38.  podkreśla, że obecna linia budżetowa na pomoc parlamentarną jest odpowiednia i nie jest potrzebne jej zwiększenie powyżej poziomu indeksacji wynagrodzeń;

39.  przypomina o wniosku, przyjętym na posiedzeniu plenarnym we wspomnianej powyżej rezolucji Parlamentu z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017, o przegląd przepisów regulujących zwrot kosztów podróży służbowych związanych z przejazdami między trzema miejscami pracy Parlamentu i ponoszonych przez akredytowanych asystentów parlamentarnych, aby dostosować je do przepisów mających zastosowanie do reszty personelu, oraz ubolewa, że do tej pory nie podjęto w tym zakresie żadnych działań; wzywa Prezydium do zajęcia się tą kwestią bez dalszej zwłoki; jednocześnie podkreśla, że obowiązujące pułapy zwrotu kosztów podróży służbowych dla akredytowanych asystentów parlamentarnych (120/140/160 EUR) nie były korygowane od 2011 r. oraz że rozbieżności między akredytowanymi asystentami parlamentarnymi i pozostałym personelem dalej wzrosły do co najmniej 40 % po wprowadzeniu nowych pułapów zatwierdzonych przez Radę dnia 9 września 2016 r. i stosowanych do tej pory wyłącznie w odniesieniu do urzędników od dnia 10 września 2016 r.; w związku z tym apeluje do Prezydium o podjęcie niezbędnych działań, aby zlikwidować te nierówności;

40.  podkreśla, że wyeliminowanie tych rozbieżności w kosztach wyjazdów służbowych nie wymaga zwiększenia linii budżetowej na pomoc parlamentarną;

41.  apeluje o przejrzyste i odpowiednie korzystanie ze zwrotu kosztów podróży służbowych przez posłów i zaleca zachęcanie do korzystania z klasy ekonomicznej zarówno w przypadku transportu lotniczego, jak i kolejowego;

42.  apeluje do Konferencji Przewodniczących i Prezydium, aby rozważyły ponownie możliwość towarzyszenia posłom podczas oficjalnych delegacji i misji parlamentarnych przez akredytowanych asystentów parlamentarnych, z zastrzeżeniem pewnych warunków, o co postulowało już kilku posłów; jest zdania, że posłowie powinni decydować, czy ich asystenci powinni towarzyszyć im podczas oficjalnych delegacji, wykorzystując na ten cel środki ze swojej puli na pomoc parlamentarną;

Kwestie dotyczące personelu

43.  zgodnie z pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r., który przewiduje stopniową redukcję personelu o 5 % we wszystkich instytucjach, organach i agencjach między 2013 a 2017 r., podkreśla, że ze względu na konkretne potrzeby, które pojawiły się w Parlamencie w 2014 i 2016 r., osiągnięto porozumienie z Radą w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016(14), w którym przewidziano utrzymanie środków corocznej redukcji liczby personelu w Parlamencie do 2019 r.;

44.  zauważa, że chociaż grupy polityczne zostały zwolnione z obowiązku wdrożenia środków corocznej redukcji personelu począwszy od 2014 r.(15), porozumienie pojednawcze w sprawie budżetu na 2017 r. doprowadziło do redukcji stanowisk w planie zatrudnienia sekretariatu Parlamentu ze względu na nieprzestrzeganie przez Radę umowy dżentelmeńskiej;

45.  przypomina, że cel zakładający 5-procentową redukcję zatrudnienia nie dotyczy ogólnej liczby pracowników grup politycznych na mocy decyzji podjętych w odniesieniu do lat budżetowych: 2014, 2015, 2016 i 2017;

46.  w świetle środków redukcji personelu z zadowoleniem przyjmuje propozycję przekształcenia 50 stałych stanowisk AST w 50 stałych stanowisk AD, mające znikomy wpływ na budżet; odnotowuje ponadto propozycję przekształcenia trzech czasowych stanowisk AST w trzy czasowe stanowiska AD w gabinecie przewodniczącego;

47.  apeluje do Prezydium o zapewnienie poszanowania praw socjalnych i emerytalnych akredytowanych asystentów parlamentarnych oraz dostępności środków finansowych, w szczególności w odniesieniu do tych akredytowanych asystentów parlamentarnych, którzy są zatrudniani przez posłów bez przerwy przez dwie ostatnie kadencje parlamentarne; w związku z tym zachęca administrację do przedstawienia wniosku uwzględniającego decyzję dotyczącą przeprowadzenia wcześniejszych wyborów w 2014 r. oraz czas przeznaczony na procedurę rekrutacji przy obliczaniu dziesięcioletniego okresu służby określonego w regulaminie pracowniczym;

48.  uważa, że w okresie, w którym zasoby finansowe i ludzkie unijnych instytucji będą prawdopodobnie ulegać zmniejszeniu, ważne jest, aby same instytucje były w stanie zatrudnić i zatrzymać najzdolniejszych pracowników, a tym samym sprostać złożonym wyzwaniom w sposób zgodny z zasadami budżetowania wynikowego;

49.  jest zdania, że usługi tłumaczenia ustnego i pisemnego mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania Parlamentu, i uznaje jakość oraz wartość dodaną usług świadczonych przez tłumaczy ustnych; ponownie podkreśla stanowisko Parlamentu wyrażone w wyżej wymienionej rezolucji z dnia 14 kwietnia 2016 r., a mianowicie że sekretarz generalny powinien dokonywać dalszych propozycji racjonalizatorskich, takich jak rozszerzenie wykorzystania usług tłumaczenia pisemnego i ustnego na żądanie, w szczególności dla intergrup Parlamentu, zbadanie potencjalnego zwiększenia wydajności dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii językowych ułatwiających pracę tłumaczy ustnych oraz dokonanie oceny wpływu zmienionych ram dla tłumaczy ustnych na poprawę efektywnego gospodarowania zasobami i produktywności;

50.  z zadowoleniem przyjmuje kontynuację działań podjętych przez Parlament na rzecz wprowadzenia języka irlandzkiego jako w pełni oficjalnego języka do dnia 1 stycznia 2021 r.; w związku z tym zauważa, że w 2018 r. nie będą potrzebne dodatkowe stanowiska; zwraca się jednakże do sekretarza generalnego o przeprowadzenie dalszych konsultacji z posłami irlandzkimi, tak aby możliwe było efektywne gospodarowanie zasobami bez naruszania praw zagwarantowanych posłom;

51.  wzywa sekretarza generalnego, aby w oparciu o istniejące umowy o współpracy między Parlamentem Europejskim, Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym określił inne obszary, w których istnieje możliwość dzielenia funkcji zaplecza administracyjnego; wzywa dodatkowo sekretarza generalnego do przeprowadzenia analizy możliwości osiągnięcia podobnej synergii funkcji i usług zaplecza administracyjnego między Parlamentem, Komisją i Radą;

Europejskie partie polityczne i fundacje polityczne

52.  przypomina, że europejskie partie i fundacje polityczne przyczyniają się do formowania europejskiej świadomości politycznej i zwiększania zrozumienia przez obywateli powiązania między procesem politycznym na szczeblu krajowym i europejskim;

53.  uważa, że niedawne kontrowersje związane z finansowaniem niektórych europejskich partii politycznych i niektórych fundacji politycznych odsłoniły słabości istniejących systemów zarządzania i kontroli;

54.  uważa, że wejście w życie rozporządzeń (UE) nr 1141/2014(16) i (UE) nr 1142/2014(17) dostarczy dodatkowych mechanizmów kontroli, takich jak obowiązek rejestracji w Urzędzie ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych; uważa jednak, że istnieje możliwość dalszego ulepszenia tych środków; zwraca uwagę, że partie i fundacje zaczną ubiegać się o finansowanie w oparciu o nowe przepisy w roku budżetowym 2018;

55.  zwraca uwagę, że odnotowano szereg kwestii dotyczących obecnego systemu współfinansowania, w którym wkłady i dotacje z budżetu Parlamentu zarówno dla partii, jak i dla fundacji nie mogą przekroczyć 85 % kwalifikujących się wydatków, a pozostałe 15 % ma być pokryte ze środków własnych; zauważa na przykład, że braki składek członkowskich i darowizn są często równoważone wkładami niepieniężnymi;

Inne kwestie

56.  odnotowuje trwający dialog między Parlamentem Europejskim i parlamentami krajowymi; wzywa do jego wzmocnienia, aby osiągnąć lepsze zrozumienie wkładu Parlamentu Europejskiego i Unii w państwach członkowskich;

57.  odnotowuje wniosek dotyczący badań i opinii zewnętrznych w celu wsparcia działań komisji i innych organów politycznych w zakresie analizy potencjalnego wpływu Brexitu, w tym konsekwencji budżetowych dla Parlamentu; kwestionuje konieczność zamawiania zewnętrznych badań i opinii zamiast opierać się na bogactwie usług badawczych w Parlamencie; podkreśla, że do czasu zakończenia negocjacji w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Zjednoczone Królestwo pozostaje pełnoprawnym członkiem Unii i w mocy pozostają wszystkie prawa i obowiązki wynikające z członkostwa; podkreśla w związku z tym, że jest mało prawdopodobne, aby decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii miała wpływ na budżet Parlamentu na 2018 r.;

58.  przypomina o rezolucji Parlamentu z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej(18), w której informowano, że zgodnie z szacunkami koszty wynikające z geograficznego rozproszenia Parlamentu wynoszą od 156 do 204 mln EUR, co stanowi 10 % budżetu Parlamentu; podkreśla, że skutki środowiskowe geograficznego rozproszenia siedzib Parlamentu szacuje się na 11-19 tys. ton emisji CO2; podkreśla negatywny odbiór społeczny tego rozproszenia i w związku z tym podtrzymuje swoje stanowisko, aby opracować plan przeniesienia Parlamentu do jednej siedziby;

59.  przypomina o rezolucji Parlamentu z dnia 14 kwietnia 2016 r.(19) w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017; apeluje o wdrożenie współpracy ze stacjami telewizyjnymi, mediami społecznościowymi i innymi partnerami w celu ustanowienia europejskiego węzła medialnego do celów szkoleniowych dla młodych dziennikarzy;

60.  wzywa sekretarza generalnego i Prezydium do zaprowadzenia kultury budżetowania zadaniowego w całej administracji Parlamentu zgodnie z podejściem opartym na usprawnieniu zarządzania w celu zwiększenia efektywności i jakości w wewnętrznych pracach instytucji;

o

o  o

61.  uchwala preliminarz budżetowy na rok budżetowy 2018;

62.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i preliminarza budżetowego Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15.

(5)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0132.

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0411.

(7)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0475.

(8)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172.

(9)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0132.

(10)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0411.

(11)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0484.

(12)

Badanie Deloitte, grudzień 2015 r.

(13)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0484 – art. 183 ust. 1 Regulaminu.

(14)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0407.

(15)

Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0437. Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0036. Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0376. Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0411.

(16)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1).

(17)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1142/2014 z dnia 22 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do finansowania europejskich partii politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 28).

(18)

Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0498.

(19)

Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2016)0132.


ZAŁĄCZNIK: PROJEKT PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO

 

PROJEKT PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2018

 

W FORMIE USTANOWIONEJ PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETOWĄ NA POSIEDZENIU W DNIU

 

3 KWIETNIA 2017 r.

 

PROJEKT PRELIMINARZA

2018

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków

Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2018

Tytuł

Kwota:

 

 

Wydatki

1.953.483.373

Środki własne

164.416.000

Należny wkład

1.789.067.373

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja

Tytuł

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

 

 

 

 

 

4

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI I INNYCH ORGANÓW UNII

 

 

 

4 0

RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

 

 

 

4 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury

77.085.000

74.105.828

71.635.418

4 0 3

Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

p.m

p.m

13.616

4 0 4

Wpływy ze składki specjalnej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

11.585.000

11.006.056

10.602.055

 

 

88.670.000

85.111.884

82.251.089

Rozdział 4 0 — Ogółem

4 1

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

 

 

68.455.454

4 1 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

66.485.000

64.712.299

61.138.636

4 1 1

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

9.200.000

9.200.000

7.294.722

4 1 2

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych

10.000

10.000

22.096

 

 

75.695.000

73.922.299

68.455.454

Rozdział 4 1 — Ogółem

4 2

INNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

 

 

 

4 2 1

Składki posłów do Parlamentu Europejskiego na ubezpieczenia emerytalne

p.m

p.m

p.m

 

Rozdział 4 2 — Ogółem

0

0

0

 

Tytuł 4 — Ogółem

164.365.000

159.034.183

150.706.543

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

 

 

 

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTARCZENIE TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów)

 

 

 

5 0 0 0

Wpływy ze sprzedaży pojazdów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m

p.m

p.m

5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m

p.m

589

5 0 0 2

Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych instytucji lub organów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m

p.m

188.858

5 0 1

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

p.m

p.m

p.m

5 0 2

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m

p.m

p.m

 

Rozdział 5 0 — Ogółem

p.m

p.m

189.447

5 1

WPŁYWY Z NAJMU

 

 

 

5 1 1

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem

p.m

p.m

 

5 1 1 0

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m

p.m

2.859.618

5 1 1 1

Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m

p.m

129.706

 

Rozdział 5 1 — Ogółem

p.m

p.m

2.989.324

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

 

 

 

5 2 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

50.000

200.000

23.473

 

Rozdział 5 2 — Ogółem

50.000

200.000

23.473

5 5

DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I WYKONYWANIA PRAC

 

 

 

5 5 0

Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m

p.m

4.958.708

5 5 1

Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m

p.m

583.648

 

Rozdział 5 5 — Ogółem

p.m

p.m

5.542.356

5 7

INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

 

 

 

5 7 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m

p.m

3.874.703

5 7 1

Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m

p.m

p.m

5 7 2

Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji

p.m

p.m

p.m

5 7 3

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m

p.m

3.298.878

 

Rozdział 5 7 — Ogółem

p.m

p.m

7.173.581

5 8

RÓŻNE ODSZKODOWANIA

 

 

 

5 8 1

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m

p.m

217.498

 

Rozdział 5 8 — Ogółem

p.m

 

 

 

Tytuł 5 — Ogółem

50.000

200.000

16.135.679

6

SKŁADKI I ZWROTY W RAMACH POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW UNIJNYCH

 

 

 

6 6

INNE SKŁADKI I ZWROTY

 

 

 

6 6 0

Inne składki i zwroty

 

 

 

6 6 0 0

Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m

p.m

14.477.581

6 6 0 1

Inne składki i zwroty nieprzeznaczone na określone cele

p.m

p.m

p.m

 

Rozdział 6 6 — Ogółem

p.m

p.m

14.477.581

 

Tytuł 6 — Ogółem

p.m

p.m

14.477.581

9

RÓŻNE DOCHODY

 

 

 

9 0

RÓŻNE DOCHODY

 

 

 

9 0 0

Różne dochody

1.000

1.000

2.061.711

 

Rozdział 9 0 — Ogółem

1.000

1.000

2.061.711

 

Tytuł 9 — Ogółem

1.000

1.000

2.061.711

 

ŁĄCZNIE

164.416.000

159.235.183

183.381.514

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Ogólne zestawienie środków (lata 2018 i 2017) i wynik (2016)

Tytuł Rozdział

Tytuł

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

 

 

 

 

 

1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

212.101.000

210.660.500

203.367.219

1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

671.064.000

650.213.700

625.820.200

1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

144.760.333

137.040.500

125.551.151

1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

18.648.150

17.539.500

14.441.490

 

Tytuł 1 — Ogółem

1.046.573.483

1.015.454.200

969.180.059

 

 

 

 

 

2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

227.352.000

255.137.000

251.599.697

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY

179.543.500

170.034.500

154.150.447

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

7.103.000

5.719.000

4.421.417

 

Tytuł 2 — Ogółem

413.998.500

430.890.500

410.171.561

 

 

 

 

 

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ ZWYCZAJOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

POSIEDZENIA I NARADY

36.693.000

32.827.000

33.038.898

3 2

DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

131.498.390

108.238.000

106.676.345

 

Tytuł 3 — Ogółem

168.191.390

141.065.000

139.715.243

 

 

 

 

 

4

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

114.770.000

112.905.000

109.952.171

4 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW

208.510.000

207.991.000

194.405.139

4 4

POSIEDZENIA I NNA DZIAŁALNOŚĆ POSŁÓW ORAZ BYŁYCH POSŁÓW

440.000

420.000

420.000

 

Tytuł 4 — Ogółem

323.720.000

321.316.000

304.777.310

 

 

 

 

 

5

URZĄD DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITET NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI

 

 

 

 

5 0

WYDATKI URZĘDU DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITETU NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI

 

p.m

p.m

0

 

Tytuł 5 — Ogółem

0

0

0

 

 

 

 

 

10

INNE WYDATKI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ŚRODKI REZERWOWE

p.m

p.m

0

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

1.000.000

864.300

0

10 3

REZERWA NA ROZSZERZENIE

p.m

p.m

0

10 4

REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI

p.m

p.m

0

10 5

ŚRODKI REZERWOWE NA BUDYNKI

p.m

p.m

0

10 6

REZERWA NA PRIORYTETOWE PROJEKTY W FAZIE ROZWOJU

p.m

p.m

0

10 8

REZERWA NA EMAS

p.m

p.m

0

 

Tytuł 10 — Ogółem

1.000.000

864.300

0

 

ŁĄCZNIE

1.953.483.373

1.909.590.000

1.823.844.172

Dochody — Środki własne

Tytuł 4 — Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii

Rozdział 4 0 — Różne podatki i potrącenia

Artykuł 4 0 0 — Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

77 085 000

74 105 828

71 635 418,00

Podstawa prawna

Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12.

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8).

Artykuł 4 0 3 — Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

13 616,00

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 66a w wersji obowiązującej do dnia 15 grudnia 2003 r.

Artykuł 4 0 4 — Wpływy ze składki specjalnej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

11 585 000

11 006 056

10 602 055,00

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 66a.

Rozdział 4 1 — Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Artykuł 4 1 0 — Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

66 485 000

64 712 299

61 138 636,00

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 83 ust. 2.

Artykuł 4 1 1 — Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

9 200 000

9 200 000

7 294 722,00

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4, art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 48 załącznika VIII.

Artykuł 4 1 2 — Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

10 000

10 000

22 096,00

Rozdział 4 2 — Inne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Artykuł 4 2 1 — Składki posłów do Parlamentu Europejskiego na ubezpieczenia emerytalne

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Podstawa prawna

Przepisy dotyczące zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich załącznik III.

Tytuł 5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji

Rozdział 5 0 — Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości

Artykuł 5 0 0 — Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów)

Pozycja 5 0 0 0 — Wpływy ze sprzedaży pojazdów — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W niniejszej pozycji przewidziane są dochody ze sprzedaży lub wymiany pojazdów będących własnością instytucji.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Pozycja 5 0 0 1 — Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

589,00

Uwagi

W niniejszej pozycji przewidziane są dochody ze sprzedaży lub wymiany majątku ruchomego innego niż pojazdy, będącego własnością instytucji.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Pozycja 5 0 0 2 — Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych instytucji lub organów — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

188 858,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Artykuł 5 0 1 — Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W niniejszym artykule przewidziane są dochody ze sprzedaży nieruchomości będących własnością instytucji.

Artykuł 5 0 2 — Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Niniejszy artykuł obejmuje również wpływy ze sprzedaży tych produktów zapisanych na nośnikach elektronicznych.

Rozdział 5 1 — Wpływy z najmu

Artykuł 5 1 1 — Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem

Pozycja 5 1 1 0 — Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

2 859 618,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Pozycja 5 1 1 1 — Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

129 706,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Rozdział 5 2 — Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

Artykuł 5 2 0 — Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

50 000

200 000

23 473,00

Uwagi

W niniejszym artykule przewidziane są dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji.

Rozdział 5 5 — Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac

Artykuł 5 5 0 — Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

4 958 708,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 5 1 — Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

583 648,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Rozdział 5 7 — Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

Artykuł 5 7 0 — Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

3 874 703,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 7 1 — Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 2 litera d) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 7 2 — Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W niniejszym artykule przewidziane są dochody związane ze zwrotem wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji.

Artykuł 5 7 3 — Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

3 298 878,00

Rozdział 5 8 — Różne odszkodowania

Artykuł 5 8 1 — Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

217 498,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Niniejszy artykuł obejmuje również zwrot wynagrodzeń urzędników, którzy ulegli wypadkom, dokonany przez firmy ubezpieczeniowe.

Tytuł 6 — Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych

Rozdział 6 6 — Inne składki i zwroty

Artykuł 6 6 0 — Inne składki i zwroty

Pozycja 6 6 0 0 — Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

14 477 581,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego niniejsza pozycja obejmuje ewentualne dochody nieprzypisane do określonego celu w ramach innych pozycji tytułu 6 i stanowiące podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Pozycja 6 6 0 1 — Inne składki i zwroty nieprzeznaczone na określone cele

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Różne dochody

Rozdział 9 0 — Różne dochody

Artykuł 9 0 0 — Różne dochody

Dane liczbowe

Budżet 2018

Budżet 2017

Wynik 2016

1 000

1 000

2 061 711,00

Uwagi

W artykule tym przewidziane są dochody różne.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków i dochodów związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszego artykułu zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Wydatki — Wydatki

Tytuł 1 — Osoby pracujące dla instytucji

Rozdział 1 0 — Członkowie instytucji

Artykuł 1 0 0 — Wynagrodzenia i dodatki

Pozycja 1 0 0 0 — Wynagrodzenia

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

77 350 000

75 846 000

73 871 418,64

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotów kosztów przewidzianych w statucie posła.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 9 i 10.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 1 i 2.

Pozycja 1 0 0 4 — Zwykłe koszty podróży

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

68 500 000

69 200 000

66 290 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży i pobytu związanych z podróżami pomiędzy miejscami pracy i innymi podróżami służbowymi.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 25 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 10–21 i 24.

Pozycja 1 0 0 5 — Inne koszty podróży

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

6 200 000

6 000 000

6 150 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu dodatkowych kosztów podróży i kosztów podróży odbytych w państwie, w którym posłowie zostali wybrani.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 1 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 22 i 23.

Pozycja 1 0 0 6 — Zwrot kosztów ogólnych

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

40 213 000

39 886 000

38 937 488,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności parlamentarnej posłów zgodnie z przepisami wykonawczymi do statutu posła do Parlamentu Europejskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 170 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności art. 25–28.

Pozycja 1 0 0 7 — Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

185 000

181 500

176 892,22

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ryczałt z tytułu pobytu służbowego i kosztów reprezentacyjnych związanych z pełnieniem funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Decyzja Prezydium z dnia 17 czerwca 2009 r.

Artykuł 1 0 1 — Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

Pozycja 1 0 1 0 — Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

2 923 000

3 097 000

1 978 805,22

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zwrotu kosztów opieki medycznej i ryzyka kradzieży lub utraty rzeczy osobistych posłów.

Środki te są także przeznaczone na zapewnienie ubezpieczenia i pomocy dla posłów, którzy potrzebują repatriacji w czasie podróży służbowych, w przypadku poważnej choroby, wypadku lub niespodziewanej sytuacji uniemożliwiającej im kontynuowanie podróży. Pomoc ta obejmuje organizację repatriacji posła i pokrycie wszelkich związanych z nią kosztów.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 200 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 18 i 19.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 3–9 i 29.

Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia urzędników Unii Europejskiej od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych.

Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia na wypadek choroby urzędników Wspólnot Europejskich.

Decyzja Komisji ustalająca ogólne przepisy wykonawcze dotyczące zwrotu kosztów opieki medycznej.

Pozycja 1 0 1 2 — Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

805 000

775 000

593 638,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie pewnych wydatków niezbędnych do zapewnienia wsparcia poważnie niepełnosprawnym posłom.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Podstawa prawna

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 30.

Artykuł 1 0 2 — Odprawy przejściowe

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

960 000

939 000

1 725 886,26

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odpraw przejściowych wypłacanych wraz z wygaśnięciem mandatu poselskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 13.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 45–48 i 77.

Artykuł 1 0 3 — Świadczenia emerytalne i rentowe

Pozycja 1 0 3 0 — Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

11 540 000

11 450 000

10 521 344,41

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłat emerytur z tytułu wysługi lat po wygaśnięciu mandatu poselskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 150 000 EUR.

Podstawa prawna

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 75, oraz załącznik III do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”).

Pozycja 1 0 3 1 — Renty inwalidzkie (ZKDP)

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

310 000

303 000

300 813,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłat rent inwalidzkich posłom, którzy stali się inwalidami w trakcie pełnienia mandatu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Podstawa prawna

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 75, oraz załącznik II do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”).

Pozycja 1 0 3 2 — Renty rodzinne (ZKDP)

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

2 315 000

2 313 000

2 170 644,40

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłacania renty rodzinnej lub sierocej w wyniku zgonu posła lub byłego posła.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 15 000 EUR.

Podstawa prawna

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 75, oraz załącznik I do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”).

Pozycja 1 0 3 3 — Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

287,82

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie instytucjonalnej części składki na uzupełniające dobrowolne ubezpieczenia emerytalne posłów.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 500 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 27.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 76, oraz załącznik VII do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”).

Artykuł 1 0 5 — Kursy językowe i komputerowe

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

800 000

670 000

650 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych oraz kursów komputerowych dla posłów.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 44.

Decyzja Prezydium z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie kursów językowych i komputerowych dla posłów.

Rozdział 1 2 — Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

Artykuł 1 2 0 — Wynagrodzenia i inne świadczenia

Pozycja 1 2 0 0 — Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

666 300 000

645 973 700

621 577 766,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia, na pokrycie następujących kosztów:

—  wynagrodzeń, zwrotów kosztów i dodatków do wynagrodzeń,

—  ubezpieczeń chorobowych, wypadkowych i od chorób zawodowych oraz innych opłat z zakresu zabezpieczenia socjalnego,

—  ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych,

—  innych dodatków i zwrotów różnych kosztów,

—  kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujących urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu,

—  kosztów związanych z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia,

—  ubezpieczenia od bezrobocia dla personelu tymczasowego oraz dokonywanych przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tego personelu praw emerytalnych w jego kraju pochodzenia.

Środki te mają jednocześnie pokryć składki na ubezpieczenie od wypadków związanych z uprawianiem sportów dla użytkowników centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 350 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Pozycja 1 2 0 2 — Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

134 000

135 000

60 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, na warunkach przewidzianych w wyżej wymienionych przepisach.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Pozycja 1 2 0 4 — Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

3 430 000

2 950 000

3 425 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

—  kosztów podróży urzędników i pracowników czasowych (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu i opuszczaniu stanowiska lub przy zmianie miejsca pracy wynikającej ze służbowego przeniesienia,

—  wypłatę dodatków z tytułu zagospodarowania i ponownego zagospodarowania oraz przeniesienia, należnych urzędnikom i pracownikom tymczasowym, którzy są zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu stanowiska i związanej z tym zmianie miejsca zamieszkania,

—  diet dla urzędników i pracowników tymczasowych, którzy udokumentują konieczność zmiany przez nich miejsca zamieszkania w związku z objęciem stanowiska lub zmianą miejsca pracy,

—  odprawy w przypadku zakończenia stosunku pracy urzędników w okresie próbnym, których wyniki pracy są bezspornie niedostateczne,

—  odprawy w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym,

—  wypłaty różnicy pomiędzy składkami odprowadzanymi przez pracowników kontraktowych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w państwie członkowskim a składkami należnymi w ramach systemu ubezpieczeń społecznych Unii w przypadku zmiany rodzaju umowy o pracę.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Artykuł 1 2 2 — Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

Pozycja 1 2 2 0 — Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1 200 000

1 155 000

757 433,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie świadczeń:

—  dla urzędników w tymczasowym stanie spoczynku w związku z procesem redukcji stanowisk w instytucji,

—  dla urzędników odesłanych na urlop w celach organizacyjnych związanych z nabyciem nowych umiejętności w instytucjach,

—  dla urzędników i pracowników tymczasowych wyższego szczebla zatrudnionych w grupach politycznych i posiadających grupę zaszeregowania AD 16 i AD 15 odwołanych w interesie służby.

Środki te są także przeznaczone na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenie chorobowe osób otrzymujących świadczenia oraz kosztów związanych z zastosowaniem do powyższych świadczeń współczynnika korygującego (z wyjątkiem osób, do których stosuje się art 42c i które nie mają prawa do współczynnika korygującego).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 41, 42c i 50 oraz załącznik IV do niego, jak również art. 48a warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Pozycja 1 2 2 2 — Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

—  świadczeń wypłacanych na podstawie regulaminu pracowniczego lub rozporządzenia Rady (WE, Euratom, EWWiS) nr 2689/95 i (WE, Euratom) nr 1748/2002,

—  składek pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z tych świadczeń,

—  kosztów wynikających z zastosowania wskaźnika korygującego do poszczególnych świadczeń.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 64 i 72.

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom, EWWiS) nr 2689/95 z dnia 17 listopada 1995 r. ustanawiające, w związku z przystąpieniem Austrii, Finlandii i Szwecji, specjalne środki dotyczące zakończenia służby pracowników czasowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 280 z 23.11.1995, s. 4).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1748/2002 z dnia 30 września 2002 r. wprowadzające, w związku z modernizacją instytucji, specjalne środki mające na celu zakończenie służby urzędników Wspólnot Europejskich mianowanych na stanowisko w Parlamencie Europejskim oraz pracowników czasowych zatrudnionych w grupach politycznych Parlamentu Europejskiego (Dz.U. L 264 z 2.10.2002, s. 9).

Rozdział 1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

Artykuł 1 4 0 — Inni pracownicy i personel zewnętrzny

Pozycja 1 4 0 0 — Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

47 579 000

44 392 000

41 021 126,59

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków, z wyjątkiem wydatków dotyczących innych pracowników zatrudnionych w Dyrekcji Generalnej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i pełniących funkcje związane z ochroną osób i mienia, bezpieczeństwem informacji oraz oceną ryzyka, a także wydatków dotyczących innych pracowników pełniących funkcje kierowców w Sekretariacie Generalnym lub zajmujących się koordynacją pracy kierowców:

—  wynagrodzeń, w tym dodatków i innych świadczeń, innych pracowników, w tym pracowników kontraktowych oraz specjalnych doradców (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy ubezpieczeń społecznych, głównie na system wspólnotowy, oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników,

—  zatrudnienia personelu tymczasowego,

—  faktur wystawionych przez PMO, odnoszących się do zatrudniania pracowników do rozpatrywania dokumentacji administracyjnej pracowników Parlamentu Europejskiego (zwłaszcza w przypadku zasiłków dla bezrobotnych, uprawnień emerytalnych itp.).

Część tych środków ma zostać wykorzystana na zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników kontraktowych zgodnie z decyzją Prezydium z dni 7 i 9 lipca 2008 r.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 4 400 000 EUR.

Podstawa prawna

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (tytuły IV, V i VI).

Ogólne przepisy wykonawcze dotyczące konkursów i procedur naboru, zatrudniania i zaszeregowania urzędników i innych pracowników Parlamentu Europejskiego (decyzja sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 17 października 2014 r.).

Pozycja 1 4 0 1 — Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

24 208 600

25 233 000

21 980 312,57

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków dotyczących innych pracowników zatrudnionych w Dyrekcji Generalnej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i pełniących funkcje związane z ochroną osób i mienia, bezpieczeństwem informacji oraz oceną ryzyka:

—  wynagrodzeń pracowników kontraktowych i pomocniczych pracowników kontraktowych, w tym dodatków i innych świadczeń, oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników,

—  zatrudnienia personelu tymczasowego,

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Podstawa prawna

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (tytuł IV).

Ogólne przepisy wykonawcze dotyczące konkursów i procedur naboru, zatrudniania i zaszeregowania urzędników i innych pracowników Parlamentu Europejskiego (decyzja sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 17 października 2014 r.).

Pozycja 1 4 0 2 — Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

6 220 300

6 169 000

 

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków dotyczących innych pracowników pełniących funkcje kierowców w Sekretariacie Generalnym lub zajmujących się koordynacją pracy kierowców:

—  wynagrodzeń pracowników kontraktowych i pomocniczych pracowników kontraktowych, w tym dodatków i innych świadczeń, oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników,

—  zatrudnienia personelu tymczasowego,

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Podstawa prawna

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (tytuł IV).

Ogólne przepisy wykonawcze dotyczące konkursów i procedur naboru, zatrudniania i zaszeregowania urzędników i innych pracowników Parlamentu Europejskiego (decyzja sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 17 października 2014 r.).

Pozycja 1 4 0 4 — Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

7 197 900

6 806 500

7 033 669,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

—  kosztów związanych z selekcją, rekrutacją i przyjmowaniem stażystów,

—  wynagrodzeń dla absolwentów odbywających staż (stypendia), w tym, z jednej strony, ewentualnych dodatków na gospodarstwo domowe, oraz, z drugiej strony, kosztów dodatku wypłacanego z tytułu niepełnosprawności (do 50 % wysokości stypendium),

—  dodatków wypłacanych stażystom odbywającym szkolenia,

—  kosztów podróży stażystów,

—  kosztów ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla stażystów,

—  dotacji na działalność lub bezpośrednie pokrycie kosztów związanych z wydarzeniami organizowanymi przez Komisję ds. Staży, w granicach 2000 EUR rocznie,

—  kosztów związanych z oddelegowaniem do dyspozycji Parlamentu Europejskiego personelu sektora publicznego państw członkowskich lub innych państw wskazanych w przepisach,

—  kosztów związanych z oddelegowaniem ekspertów krajowych do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza ich świadczeń i kosztów podróży,

—  kosztów ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla oddelegowanych ekspertów krajowych,

—  świadczeń związanych z wizytami naukowymi,

—  kosztów organizacji programów kształcenia tłumaczy konferencyjnych i tłumaczy pisemnych, zwłaszcza we współpracy ze szkołami tłumaczy ustnych i uniwersytetami proponującymi kształcenie w zakresie tłumaczeń pisemnych, jak również stypendiów na kształcenie i doskonalenie zawodowe tłumaczy ustnych i pisemnych, zakup pomocy dydaktycznych i związanych z tym kosztów,

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Podstawa prawna

Zasady regulujące oddelegowanie urzędników Parlamentu Europejskiego i pracowników tymczasowych grup politycznych do administracji krajowych, organizmów im podobnych i organizacji międzynarodowych (decyzja Prezydium z dnia 7 marca 2005 r.).

Zasady regulujące oddelegowania ekspertów krajowych do Parlamentu Europejskiego (decyzja Prezydium z dnia 4 maja 2009 r.).

Przepisy wewnętrzne dotyczące staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego (decyzja sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 1 lutego 2013 r.).

Pozycja 1 4 0 5 — Wydatki na tłumaczenie ustne

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

50 858 533

46 244 000

48 598 750,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków:

—  wynagrodzeń i powiązanych świadczeń, składek na ubezpieczenie, kosztów podróży i innych wydatków kontraktowych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Parlament Europejski na posiedzenia zwołane przez Parlament Europejski na potrzeby własne lub innych instytucji lub organów w sytuacji, gdy niezbędne usługi nie mogą zostać zapewnione przez tłumaczy ustnych Parlamentu Europejskiego (urzędników lub pracowników tymczasowych),

—  kosztów związanych z pracownikami obsługi, technikami i administratorami konferencji w przypadku wspomnianych wyżej posiedzeń, w sytuacji, gdy usługi te nie mogą zostać zapewnione przez urzędników, pracowników tymczasowych lub innych pracowników Parlamentu Europejskiego,

—  kosztów związanych z usługami świadczonymi na rzecz Parlamentu Europejskiego przez tłumaczy konferencyjnych będących pracownikami instytucji regionalnych, krajowych i międzynarodowych,

—  kosztów dotyczących działań związanych z tłumaczeniem konferencyjnym, w szczególności z przygotowywaniem posiedzeń oraz kształceniem i wyborem tłumaczy ustnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 3 500 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Układ ustanawiający warunki pracy i system wynagrodzeń czasowych tłumaczy konferencyjnych (i przepisy wykonawcze do niego), sporządzony dnia 28 lipca 1999 r., w wersji z adnotacjami z dnia 13 października 2004 r. oraz zmieniony w dniu 31 lipca 2008 r.

Pozycja 1 4 0 6 — Obserwatorzy

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z obserwatorami zgodnie z art. 13 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Artykuł 1 4 2 – Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

8 696 000

8 196 000

6 917 291,98

Uwagi

Środki te przeznaczone są na tłumaczenia, weryfikacje redakcyjną, maszynopisanie, kodowanie oraz pomoc techniczną zlecane usługodawcom zewnętrznym.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 50 000 EUR.

Rozdział 1 6 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

Artykuł 1 6 1 — Wydatki związane z zarządzaniem personelem

Pozycja 1 6 1 0 — Wydatki na rekrutację personelu

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

253 650

214 000

273 500,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

—  wydatków związanych z organizacją konkursów przewidzianych w art. 3 decyzji 2002/621/WE, a także na pokrycie kosztów podróży i pobytu kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz wstępnych badań lekarskich,

—  kosztów związanych z organizacją naboru pracowników.

W przypadkach należycie uzasadnionych wymogami funkcjonalnymi i po konsultacji z Europejskim Urzędem Doboru Kadr część z tych środków może być wykorzystana do zorganizowania przez daną instytucję własnego konkursu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz załącznik III.

Decyzja 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. ustanawiająca Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 197 z 26.7.2002, s. 53) i decyzja 2002/621/WE sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 197 z 26.7.2002, s. 56).

Artykuł 1 6 1 2 — Doskonalenie zawodowe

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

6 210 000

5 515 000

5 535 265,36

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z rozwijaniem umiejętności pracowników oraz wydajnością i skutecznością instytucji, przykładowo poprzez kursy językowe w zakresie roboczych języków urzędowych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24a.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Artykuł 1 6 3 — Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

Pozycja 1 6 3 0 — Świadczenia socjalne

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

743 000

768 000

418 323,17

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

—  wydatków na następujące kategorie osób niepełnosprawnych, w ramach międzyinstytucjonalnej polityki pomocy osobom niepełnosprawnym:

—  urzędnicy oraz pracownicy tymczasowi czynnie zatrudnieni,

—  małżonkowie urzędników i pracowników tymczasowych czynnie zatrudnionych,

—  dzieci na utrzymaniu w rozumieniu Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej,

w granicach kwoty uwzględnionej w budżecie, po wykorzystaniu uprawnień przysługujących w kraju zamieszkania lub pochodzenia, zwrot wydatków o charakterze pozamedycznym, które zostały uznane za niezbędne, wynikających z niepełnosprawności i odpowiednio udokumentowanych, które nie są zwracane przez powszechny system ubezpieczeń chorobowych,

—  pomocy urzędnikom i innym pracownikom, których sytuacja jest szczególnie trudna,

—  dofinansowania na rzecz Komitetu Pracowniczego oraz drobnych wydatków służb socjalnych. Dopłaty lub pokrywanie kosztów przez Komitet Pracowniczy uczestnikom działań o charakterze społecznym będą skierowane na działania w dziedzinie finansowania mające wymiar społeczny, kulturowy lub językowy, jednak nie będą oferowane dotacje dla poszczególnych pracowników lub gospodarstw domowych,

—  innych działań o charakterze socjalnym podejmowanych na szczeblu instytucjonalnym i międzyinstytucjonalnym z myślą o integracji urzędników i pracowników,

—  finansowania specjalnych rozsądnych przystosowań lub wydatków na analizy lekarskie lub socjalne dla urzędników, innych pracowników niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych stażystów lub urzędników i innych pracowników niepełnosprawnych w trakcie rekrutacji oraz niepełnosprawnych stażystów w trakcie procedury wyboru zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego, a zwłaszcza pomocy osobistej w miejscu pracy lub podczas podróży służbowych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 50 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 1d, art. 9 ust. 3 akapit trzeci i art. 76.

Pozycja 1 6 3 1 — Mobilność

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

730 000

700 000

448 687,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków dotyczących mobilności w różnych miejscach pracy.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Pozycja 1 6 3 2 — Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

227 000

230 000

238 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wsparcie i rozwój wszelkich inicjatyw służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości, m.in. dotacje dla klubów oraz stowarzyszeń sportowych i kulturalnych, a także udział w kosztach utrzymania stałego miejsca spotkań w czasie wolnym (działalność kulturalna, sportowa, uprawianie hobby, restauracje).

Środki te służą również współfinansowaniu międzyinstytucjonalnej działalności socjalnej.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 600 000 EUR.

Artykuł 1 6 5 — Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji

Pozycja 1 6 5 0 — Służba zdrowia

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1 250 000

1 275 000

1 095 269,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności gabinetów lekarskich we wszystkich trzech miejscach pracy instytucji, w tym zakupu wyposażenia, leków itd., na pokrycie kosztów profilaktycznych badań lekarskich, wydatków związanych z działalnością Komitetu ds. Inwalidztwa, a także na pokrycie wydatków na specjalistyczne świadczenia lekarskie, uznane za niezbędne przez lekarzy urzędowych.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie wydatków na zakup narzędzi pracy niezbędnych z medycznego punktu widzenia, a także wydatków na personel medyczny i pomocniczy w ramach umów o świadczenie usług lub krótkoterminowych zastępstw.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

Pozycja 1 6 5 2 — Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1 310 000

1 380 000

615 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i eksploatacji restauracji i stołówek.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 1 800 000 EUR.

Pozycja 1 6 5 4 — Placówki opieki nad dziećmi

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

7 478 900

7 162 500

5 517 443,89

Uwagi

Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie udziału Parlamentu Europejskiego w łącznych wydatkach organizacyjnych i świadczeniu usług na rzecz wewnętrznych placówek opieki nad dziećmi oraz zewnętrznych placówek, z którymi została zawarta umowa.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 4 250 000 EUR.

Pozycja 1 6 5 5 — Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich (typu II)

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

445 600

295 000

300 000,00

Uwagi

Wykonanie decyzji Komisji C(2013) 4886 z dnia 1 sierpnia 2013 r. (Dz.U. C 222 z 2.8.2013, s. 8).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu wypłacanego przez Parlament Europejski szkołom europejskim typu II akredytowanym przez Radę Najwyższą Szkół Europejskich lub na zwrot Komisji wkładu wypłaconego przez nią szkołom europejskim typu II akredytowanym przez Radę Najwyższą Szkół Europejskich w imieniu Parlamentu Europejskiego. Wkład pokrywa koszty nauki dzieci personelu Parlamentu Europejskiego objętego regulaminem pracowniczym, które są uczniami tych szkół.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

Uwagi

Ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe wypowiedziały ochronę ubezpieczeniową, ryzyko wynikające ze sporów pracowniczych oraz zamachów terrorystycznych na budynki Parlamentu Europejskiego musi zostać pokryte z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

W związku z tym środki wymienione w niniejszym tytule pokrywają wszystkie wydatki związane ze szkodami wynikającymi z następstw sporów pracowniczych bądź zamachów terrorystycznych.

Rozdział 2 0 — Budynki i koszty dodatkowe

Artykuł 2 0 0 — Budynki

Pozycja 2 0 0 0 — Czynsze

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

35 948 000

37 169 000

32 913 005,98

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszów najmu budynków lub ich części zajmowanych przez Parlament Europejski.

Przeznaczone są one także na opłacenie podatku od nieruchomości. Czynsze są naliczane za okres 12 miesięcy, na podstawie umów już obowiązujących bądź będących w przygotowaniu, w których z reguły przewiduje się indeksację na podstawie wskaźnika inflacji lub wzrostu cen robót lub materiałów budowlanych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 3 000 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 1 — Opłaty za użytkowanie wieczyste

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

13 000 000

p.m.

53 500 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie wieczyste budynków służbowych lub ich części, na podstawie umów już obowiązujących bądź będących w przygotowaniu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 50 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 3 — Zakup nieruchomości

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości. Dofinansowanie na zakup działki i uzbrojenie przyznawane jest zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 13 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 5 — Budowa budynków

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

17 888 000

32 970 000

17 788 806,93

Uwagi

W pozycji tej zostaną zapisane ewentualne środki przeznaczone na budowę budynków (roboty, wynagrodzenia za ekspertyzy, podstawowe wyposażenie, dostawy niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji i koszty pokrewne).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 1 000 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 7 — Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

60 820 000

84 550 000

60 652 105,72

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania oraz innych związanych z tym wydatków, w szczególności honorariów architektonicznych, inżynieryjnych itp.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 600 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 8 — Zarządzanie nieruchomościami – wydatki specjalne

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

5 196 000

5 114 000

2 768 631,32

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem nieruchomościami, nieprzewidzianych wyraźnie w innych artykułach niniejszego rozdziału, w szczególności na:

—  utylizację odpadów i zarządzanie w tym zakresie,

—  obowiązkowe kontrole, kontrole jakości, ekspertyzy, audyt, kontrolę regulacyjną itd.,

—  bibliotekę techniczną,

—  wsparcie administracyjne (punkt informacyjny w budynku),

—  zarządzanie w zakresie planów budynków oraz nośników informacji,

—  inne wydatki.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 50 000 EUR.

Artykuł 2 0 2 — Koszty związane z budynkami

Pozycja 2 0 2 2 — Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

57 450 000

59 440 000

51 216 628,33

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynikających z obowiązujących umów dotyczących utrzymania, konserwacji, administracji i sprzątania budynków (pomieszczeń i wyposażenia technicznego), które Parlament Europejski zajmuje jako najemca lub właściciel.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy dana instytucja powinna uzgodnić z innymi instytucjami każde wynegocjowane przez nie postanowienie umowne (cena, wybrana waluta, indeksacja, czas trwania umowy, inne postanowienia), z należytym uwzględnieniem art. 104 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 200 000 EUR.

Pozycja 2 0 2 4 — Zużycie energii

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

15 800 000

16 690 000

15 852 979,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie m.in. kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 150 000 EUR.

Pozycja 2 0 2 6 — Ochrona i nadzór nad budynkami

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

18 670 000

18 420 000

16 231 922,34

Uwagi

Środki te przeznaczone są w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków służbowych Parlamentu Europejskiego we wszystkich trzech zwyczajowych miejscach pracy oraz w biurach informacyjnych Parlamentu Europejskiego w Unii i w biurach w państwach trzecich.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy dana instytucja powinna uzgodnić z innymi instytucjami każde wynegocjowane przez nie postanowienie umowne (cena, wybrana waluta, indeksacja, czas trwania umowy, inne postanowienia), z należytym uwzględnieniem art. 104 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 120 000 EUR.

Pozycja 2 0 2 8 — Ubezpieczenia

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

2 580 000

784 000

675 616,73

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek ubezpieczeniowych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Rozdział 2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

Uwagi

W odniesieniu do zamówień publicznych instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez nie warunkach umowy.

Artykuł 2 1 0 — Informatyka i telekomunikacja

Pozycja 2 1 0 0 — Informatyka i telekomunikacja — zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

26 112 000

24 920 000

25 283 869,50

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem, najmem, konserwacją oraz utrzymaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie zwykłych działań niezbędnych, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych i łączności w Parlamencie Europejskim. Wydatki te dotyczą w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemów informatycznych poszczególnych departamentów i zarządzania siecią.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 300 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 1 — Informatyka i telekomunikacja — zwykłe działania związane z infrastrukturą

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

19 355 000

18 382 000

17 647 112,94

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem, najmem, konserwacją oraz utrzymaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie zwykłych działań w ramach zarządzania i konserwacji infrastruktury związanej z systemami informatycznymi i łączności w Parlamencie Europejskim. Wydatki te dotyczą w szczególności infrastruktury związanej z sieciami, okablowania, systemów łączności, wyposażenia indywidualnego oraz systemów głosowania.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 67 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 2 — Informatyka i telekomunikacja — zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

13 866 500

13 588 000

12 181 472,58

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem, najmem, konserwacją oraz utrzymaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie zwykłych działań w ramach pomocy i wsparcia dla użytkowników, jeśli chodzi o systemy informatyczne i łączności w Parlamencie Europejskim. Wydatki te dotyczą usług wsparcia dla posłów i innych użytkowników, w szczególności w zakresie aplikacji administracyjnych, ustawodawczych i związanych z komunikacją.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 3 — Informatyka i telekomunikacja — zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

23 865 500

23 139 400

19 340 522,94

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na zakup, wynajem, konserwację oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz na związane z tym prace, a także wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie zwykłych działań związanych z zarządzaniem aplikacjami ICT w instytucji. Wydatki te są związane w szczególności z aplikacjami stosowanymi przez posłów, używanymi w łączności, oraz aplikacjami administracyjnymi i ustawodawczymi.

Środki te są także przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z narzędziami ICT finansowanymi wspólnie w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej w dziedzinie języków w następstwie decyzji podjętych przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 32 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 4 — Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w infrastrukturę

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

20 615 000

22 023 500

20 450 327,81

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie inwestycji w infrastrukturę związaną z systemami informatycznymi i łączności w Parlamencie Europejskim. Inwestycje dotyczą w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, sieci, okablowania oraz systemów wideokonferencyjnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 75 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 5 — Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w projekty

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

33 868 000

28 086 500

23 512 236,53

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie inwestycji związanych z istniejącymi i nowymi projektami ICT. Inwestycje dotyczą w szczególności aplikacji stosowanych przez posłów, aplikacji w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, finansowej i komunikacyjnej oraz aplikacji związanych z zarządzaniem ICT.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 25 000 EUR.

Artykuł 2 1 2 — Meble

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

5 680 000

6 005 000

2 113 970,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, wynajęciem, utrzymaniem i naprawą mebli, w szczególności z nabyciem ergonomicznego umeblowania biur, wymiany mebli zużytych i nienadających się do użytku oraz urządzeń biurowych. Są one przeznaczone również na pokrycie różnych wydatków wynikających z zarządzania majątkiem ruchomym Parlamentu Europejskiego.

W przypadku dzieł sztuki, środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pozyskaniem lub zakupem specjalnych materiałów oraz wynikających z tego kosztów bieżących, m.in. kosztów ekspertyz, konserwacji, oprawy, renowacji, czyszczenia, ubezpieczenia oraz doraźnych kosztów transportu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Artykuł 2 1 4 — Wyposażenie i instalacje techniczne

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

32 453 500

29 356 100

27 969 260,66

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, utrzymania, naprawy i zarządzania w zakresie instalacji i wyposażenia technicznego, w szczególności:

—  różnego rodzaju wyposażenia oraz stałych bądź ruchomych instalacji technicznych związanych z publikacją, ochroną (w tym programów informatycznych), stołówkami, budynkami, szkoleniem pracowników, centrami sportowymi instytucji itd.,

—  wyposażenia drukarni, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, działu audiowizualnego itd.,

—  materiałów specjalnych (elektronicznych, informatycznych, elektrycznych) oraz związanych z tym usług zewnętrznych.

Środki te pokrywają również koszty ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub wyprzedaży mienia zewidencjonowanego po cenach zaniżonych oraz koszty wsparcia technicznego (konsultacji) w przypadku dokumentacji wymagającej wiedzy fachowej z zewnątrz.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 235 000 EUR.

Artykuł 2 1 6 — Przewóz posłów, innych osób i towarów

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

3 728 000

4 534 000

5 651 673,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, utrzymanie, eksploatację i naprawę pojazdów (park samochodowy i rowery) oraz na wynajem samochodów, taksówek, autokarów i ciężarówek z kierowcą lub bez, w tym na pokrycie stosownych ubezpieczeń i innych kosztów związanych z zarządzaniem. Podczas wymiany floty samochodowej lub kupna albo wynajmu pojazdów preferowane będą samochody, które najmniej zanieczyszczają środowisko, takie jak samochody hybrydowe.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 000 EUR.

Rozdział 2 3 — Bieżące wydatki administracyjne

Uwagi

W odniesieniu do zamówień publicznych instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez nie warunkach umowy.

Artykuł 2 3 0 — Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1 449 500

1 440 500

1 370 433,69

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek itp., a także na pokrycie wynikających z tego kosztów zarządzania.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 10 000 EUR.

Artykuł 2 3 1 — Obciążenia finansowe

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

60 000

40 000

25 001,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych (opłat, prowizji, kosztów różnych) oraz innych kosztów finansowych łącznie z kosztami dodatkowymi przeznaczonymi na finansowanie budynków.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Artykuł 2 3 2 — Koszty prawne i odszkodowania

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1 010 000

1 110 000

520 518,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

—  ewentualnych kar nałożonych na Parlament Europejski przez Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy krajowe,

—  kosztów usług adwokatów zewnętrznych reprezentujących Parlament Europejski w sprawach przed sądami unijnymi i krajowymi, zatrudnienia radców prawnych w celu wsparcia Wydziału Prawnego,

—  zwrotu kosztów adwokackich w ramach procedur dyscyplinarnych lub podobnych,

—  wydatków z tytułu odszkodowań i odsetek,

—  kosztów odszkodowań uzgodnionych w ramach postępowań polubownych, na mocy rozdziału 11a regulaminu postępowania przez Sądem.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Artykuł 2 3 6 — Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

271 000

271 000

193 486,81

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych i obsługi dostarczania przesyłek pocztowych przez pocztę krajową bądź firmy kurierskie.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie usług przewozowych w zakresie dostarczania korespondencji.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 25 000 EUR.

Artykuł 2 3 7 — Przeprowadzki

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

2 490 000

1 434 000

1 167 643,97

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie prac związanych z przeprowadzkami i transportem, wykonywanych przez firmy świadczące usługi w zakresie przeprowadzek lub tymczasowo powierzanych zewnętrznym przedsiębiorstwom usług przewozowych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Artykuł 2 3 8 — Inne wydatki operacyjno-administracyjne

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1 560 000

1 161 000

1 039 958,96

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

—  wydatków związanych z ubezpieczeniami, niewyszczególnionych w innych pozycjach,

—  zakupu i konserwacji odzieży służbowej dla woźnych, kierowców, recepcjonistów, magazynierów, pracowników działu usług przewozowych oraz dla personelu obsługującego wizyty i seminaria, personelu Parlamentarium, służb medycznych, ochrony, służb konserwacji budynków i różnych służb technicznych,

—  innych wydatków operacyjnych i zarządczych, w tym kosztów zarządzania zapłaconych PMO w związku z emeryturami i rentami statutowymi byłych posłów, wydatków dotyczących weryfikacji bezpieczeństwa osób zewnętrznych pracujących w pomieszczeniach lub w systemach Parlamentu Europejskiego, zakupu towarów lub usług niewymienionych w innej pozycji,

—  różnych zakupów związanych z działalnością systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) (kampanie promocyjne itd.).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Artykuł 2 3 9 — Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

262 500

262 500

104 374,20

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z działalnością EMAS mającą na celu poprawę efektywności środowiskowej Parlamentu Europejskiego, co obejmuje także promowanie tych działań, a także wydatków związanych z programem kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Tytuł 3 — Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

Rozdział 3 0 — Posiedzenia i narady

Artykuł 3 0 0 — Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

29 673 000

25 370 000

26 050 083,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników instytucji, oddelegowanych ekspertów krajowych, stażystów i pracowników innych instytucji europejskich lub międzynarodowych zaproszonych przez instytucję między miejscem zatrudnienia a trzema miejscami pracy Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Luksemburg i Strasburg) oraz z podróżami służbowymi we wszelkie miejsca poza trzema miejscami pracy. Wydatki obejmują koszty podróży, diety dzienne, koszty zakwaterowania oraz rekompensaty z tytułu pracy poza normalnymi godzinami. Środki obejmują również koszty dodatkowe (w tym anulowanie biletów i rezerwacji zakwaterowania, koszty związane z systemem elektronicznego fakturowania, koszty związane z ubezpieczeniem w czasie podróży służbowej).

Środki te są także przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z rekompensowaniem emisji dwutlenku węgla związanych z wyjazdami służbowymi personelu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 240 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 71 oraz art. 11, 12 i 13 załącznika VII.

Artykuł 3 0 2 — Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1 045 000

1 015 000

908 552,04

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

—  wydatków związanych ze zobowiązaniami instytucji dotyczącymi przyjęć i celów reprezentacyjnych, w tym przyjęć wynikających z działalności związanej z naukową weryfikacją rozwiązań technologicznych (STOA) i innej działalności prognostycznej, oraz celów reprezentacyjnych posłów,

—  kosztów reprezentacyjnych przewodniczącego podczas odbywanych przez niego wyjazdów poza miejsca pracy Parlamentu,

—  kosztów reprezentacyjnych i udziału w kosztach sekretariatu Gabinetu Przewodniczącego,

—  wydatków na przyjęcia i kosztów reprezentacyjnych Sekretariatu Generalnego, w tym na zakup artykułów oraz odznaczeń dla urzędników, którzy przepracowali piętnaście i/lub dwadzieścia pięć lat w służbie,

—  wydatków różnych wynikających z protokołu, tj. flag, stojaków, zaproszeń, druku jadłospisów itp.,

—  kosztów podróży i pobytu w związku z wizytami ważnych osobistości w instytucji,

—  kosztów wiz posłów i pracowników Parlamentu Europejskiego w związku z ich podróżami oficjalnymi,

—  wydatków na przyjęcia i cele reprezentacyjne oraz innych wydatków posłów związanych z pełnieniem funkcji w Parlamencie Europejskim.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Artykuł 3 0 4 — Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Pozycja 3 0 4 0 — Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1 230 000

1 712 000

2 295 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na napoje zimne i gorące, jak również na przekąski serwowane w trakcie posiedzeń instytucji lub podczas posiedzeń międzyinstytucjonalnych organizowanych w siedzibie Parlamentu Europejskiego, jak również na zarządzanie tymi usługami.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Pozycja 3 0 4 2 — Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

2 515 000

2 570 000

1 745 262,16

Uwagi

Środki te są przeznaczone w szczególności na pokrycie wydatków, innych niż te pokrywane z rozdziału 1 0 i artykułu 3 0 0, związanych z:

—  organizacją posiedzeń poza miejscami pracy (komisji lub ich delegacji, grup politycznych), w tym również, w miarę potrzeby, wydatków reprezentacyjnych,

—  organizacją delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc, wspólnych komisji parlamentarnych, parlamentarnych komisji współpracy i delegacji do WTO, a także kosztów organizacji posiedzeń Konferencji Parlamentarnej ds. WTO oraz jej komitetu pilotażowego,

—  organizacją delegacji na Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE, Zgromadzenie Parlamentarne EuroLat, Zgromadzenie Parlamentarne Euronest oraz ich organy,

—  organizacją Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza, jego komisji i prezydium; koszty te obejmują wkład Parlamentu Europejskiego do budżetu niezależnego sekretariatu Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza lub bezpośrednie pokrycie kosztów stanowiących wkład Parlamentu Europejskiego do budżetu Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza,

—  składkami na organizacje międzynarodowe, do których należy Parlament lub jeden z jego organów (Unia Międzyparlamentarna, Związek Sekretarzy Generalnych Parlamentów, Grupa Dwanaście Plus przy Unii Międzyparlamentarnej),

—  składką Parlamentu uiszczaną na rzecz Komisji – na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej między Parlamentem i Komisją – na pokrycie kosztów wydawania unijnych laissez-passer (sprzęt, personel i materiały), zgodnie z protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów (art. 6), art. 23 statutu urzędników Unii Europejskiej, art. 11 i 81 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii oraz rozporządzeniem Rady (UE) nr 1471/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym formę dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię Europejską (Dz.U. L 353 z 28.12.2013, s. 26).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Pozycja 3 0 4 9 — Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

2 230 000

2 160 000

2 040 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych biura podróży wynikających z umowy z Parlamentem.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 000 EUR.

Rozdział 3 2 — Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

Artykuł 3 2 0 — Pozyskiwanie opinii ekspertów

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

8 200 350

9 211 500

6 461 534,48

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

—  kosztów umów z wykwalifikowanymi ekspertami i instytucjami badawczymi w zakresie studiów i prac badawczych (warsztaty, dyskusje przy okrągłym stole, panele eksperckie i wysłuchania z udziałem ekspertów, konferencje), przeprowadzanych na rzecz organów Parlamentu Europejskiego, komisji parlamentarnych, delegacji parlamentarnych i administracji,

—  kosztów nabycia lub wynajmu specjalistycznych źródeł informacji, takich jak specjalistyczne bazy danych, literatura przedmiotu lub wsparcie techniczne, jeżeli są potrzebne w celu uzupełnienia umów o wiedzę ekspercką, o których mowa powyżej,

—  kosztów podróży, pobytu oraz dodatkowych kosztów związanych z zapraszaniem na posiedzenia komisji, delegacji oraz grup roboczych i na warsztaty ekspertów i osobistości, w tym osób, które skierowały petycje do Parlamentu Europejskiego,

—  kosztów popularyzacji wyników wewnętrznej i zewnętrznej działalności badawczej Parlamentu i innych odnośnych produktów, w interesie instytucji i opinii publicznej (zwłaszcza za pośrednictwem publikacji internetowych, wewnętrznych baz danych, broszur i publikacji),

—  wydatków ekspertów zewnętrznych, wezwanych przez instytucję w celu uczestniczenia w pracy jej zespołów, takich jak rada dyscyplinarna lub wyspecjalizowany zespół do spraw nieprawidłowości finansowych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 64 000 EUR.

Artykuł 3 2 1 — wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

7 603 800

8 314 000

7 273 588,77

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością DG EPRS, a zwłaszcza:

—  pozyskiwanie fachowej wiedzy specjalistycznej i pomocniczej w działaniach naukowo-badawczych Parlamentu (w tym artykuły, analizy, warsztaty, seminaria, dyskusje przy okrągłym stole, panele eksperckie i konferencje) przeprowadzanych w razie potrzeby we współpracy z innymi instytucjami, organizacjami międzynarodowymi, departamentami badawczymi i bibliotekami parlamentów narodowych, grupami analitycznymi, organami badawczymi i innymi wykwalifikowanymi ekspertami,

—  pozyskiwanie fachowej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie oceny skutków/oceny ex ante i ex post, europejskiej wartości dodanej oraz weryfikacji rozwiązań technologicznych (STOA),

—  zakup lub wypożyczanie książek, czasopism, gazet, baz danych, publikacji agencji prasowych i wszelkich innych nośników informacji przeznaczonych dla biblioteki w różnych formatach, w tym koszty praw autorskich, systemu zarządzania jakością, materiałów i prac introligatorskich oraz innych niezbędnych usług,

—  koszty zewnętrznych usług w zakresie archiwizowania (organizacja, selekcja, opis, przenoszenie na różne nośniki i dematerializacja, zakup pierwotnych materiałów archiwalnych),

—  zakup, rozbudowę, instalację, użytkowanie i konserwację dokumentacji specjalnej biblioteki, archiwum i specjalnego wyposażenia w zbiorach multimedialnych, w tym sprzętu i/lub systemów elektrycznych, elektronicznych i informatycznych, a także sprzętu introligatorskiego,

—  koszty popularyzacji wyników wewnętrznej i zewnętrznej działalności badawczej Parlamentu i innych odnośnych produktów, w interesie instytucji i opinii publicznej (zwłaszcza za pośrednictwem publikacji internetowych, wewnętrznych baz danych, broszur i publikacji),

—  koszty podróży, pobytu i koszty dodatkowe ekspertów i autorów zaproszonych do udziału w prezentacjach, seminariach, warsztatach lub innej działalności tego typu organizowanych przez DG EPRS,

—  udział grupy Naukowej Weryfikacji Rozwiązań Technologicznych (STOA) w działalności europejskich i międzynarodowych instytucji naukowych,

—  zobowiązania Parlamentu Europejskiego na podstawie międzynarodowych i/lub międzyinstytucjonalnych umów o współpracy, w tym udział Parlamentu Europejskiego w kosztach zarządzania historycznymi archiwami Unii, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom) nr 354/83.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 354/83 z dnia 1 lutego 1983 r. o publicznym dostępie do historycznych archiwów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 45 z 15.2.1983, s. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

Decyzja Prezydium z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie przepisów dotyczących publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, ostatnio zmieniona w dniu 22 czerwca 2011 r. (Dz.U. C 216 z 22.7.2011, s. 19).

Decyzja Prezydium z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca przepisów w sprawie archiwizacji dokumentów Parlamentu Europejskiego, ujednolicona w dniu 3 maja 2004 r.

Decyzja Prezydium z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przepisów dotyczących pozyskiwania przez Parlament Europejski prywatnych archiwów posłów i byłych posłów do Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 3 2 2 — Wydatki na dokumentację

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

2 231 500

2 044 000

1 953 971,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

—  prenumeraty dzienników, czasopism oraz serwisów agencji informacyjnych, w tym kosztów opłat wynikających z przepisów prawa autorskiego za powielanie i rozpowszechnianie tychże prenumerat w formie pisemnej i/lub elektronicznej, umów w zakresie sporządzania i dostarczania przeglądów prasowych i wycinków z gazet,

—  prenumeraty bądź umowy na sporządzanie streszczeń oraz analiz treści czasopism lub archiwizację artykułów pochodzących z tych czasopism na optycznych nośnikach danych,

—  kosztów korzystania z zewnętrznych baz danych statystycznych i dokumentów (z wyjątkiem sprzętu komputerowego i opłat telekomunikacyjnych),

—  zakupu nowych słowników, leksykonów na wszelkich nośnikach lub zastąpienia ich nowszymi egzemplarzami, w tym dla nowych działów językowych, oraz zakupu innych publikacji z przeznaczeniem dla służb językowych oraz dla działów ds. jakości tekstów legislacyjnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Artykuł 3 2 3 — Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1 230 000

1 175 000

667 638,48

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

—  wydatków na programy wymiany informacji i współpracy między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi krajów przygotowujących się do członkostwa, w szczególności Bałkanów Zachodnich, i Turcji,

—  zobowiązań zaciągniętych w związku z promowaniem stosunków między Parlamentem Europejskim a demokratycznie wybranymi parlamentami narodowymi krajów trzecich (innych niż wskazane w poprzednim tiret), a także odpowiednimi regionalnymi organizacjami parlamentarnymi; odnośne działania mają zwłaszcza na celu wzmocnienie parlamentarnego potencjału w nowych i rodzących się demokracjach, zwłaszcza w krajach Sąsiedztwa Europejskiego (Południe i Wschód),

—  wydatków na wspieranie działań wspierających mediację oraz na programy na rzecz młodych przywódców politycznych z Unii Europejskiej i krajów poszerzonego Sąsiedztwa Europejskiego: Maghrebu, Europy Wschodniej i Rosji, dialogu izraelsko-palestyńskiego i innych krajów priorytetowych zatwierdzonych przez Zespół ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów,

—  zobowiązań zaciągniętych w związku z organizacją wręczenia Nagrody im. Sacharowa (zwłaszcza kwoty nagrody, kosztów podróży i ugoszczenia laureata(-ów) i pozostałych finalistów, kosztów funkcjonowania sieci Nagrody im. Sacharowa i podróży służbowych jej członków) oraz działalności mającej na celu promowanie praw człowieka.

Działania te obejmują wizyty o charakterze informacyjnym w siedzibach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w Luksemburgu lub w Strasburgu, a także wizyty w państwach członkowskich i państwach trzecich, a środki te pokrywają całkowicie lub częściowo koszty uczestnictwa w tych wizytach, w szczególności podróży, przejazdów, zakwaterowania i diet.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Decyzja Prezydium z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiająca w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Zewnętrznej Unii Europejskiej Dyrekcję ds. Wspierania Demokracji.

Artykuł 3 2 4 — Produkcja i rozpowszechnianie

Pozycja 3 2 4 0 — Dziennik Urzędowy

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

830 000

4 500 000

4 771 838,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału instytucji w kosztach publikacji, rozpowszechniania i innych kosztach dodatkowych Urzędu Publikacji ponoszonych na teksty do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 1 — Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

4 307 640

3 650 000

3 948 122,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

—  całości kosztów publikacji w formie cyfrowej (strony intranetowe) i w formie tradycyjnej (dokumenty i różne druki wymagające podzlecania wydania), w tym dystrybucji,

—  kosztów aktualizacji oraz obsługi (gwarantującej wprowadzanie zmian i korekt) systemów redakcji.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Pozycja 3 2 4 2 — Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

25 410 000

10 580 000

16 286 376,98

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, działania PR, udział w imprezach o charakterze publicznym oraz w wystawach i targach w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach przystępujących i państwach, w których Parlament Europejski posiada biuro łącznikowe, a także aktualizację europejskiego obserwatorium legislacyjnego (OEIL) i rozwój narzędzi i środków ułatwiających opinii publicznej dostęp do niego z urządzeń mobilnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 35 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 3 — Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

8 400 000

5 742 500

5 748 049,54

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a także instalacji, wystaw i materiałów przystosowanych lub reprodukowanych do wykorzystania poza Brukselą.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 50 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 4 — Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

32 491 000

30 845 000

29 213 247,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dofinansowania dla grup odwiedzających, jak również związanych z tym kosztów infrastrukturalnych i organizacyjnych, a także na finansowanie staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich (program wizyt w instytucjach Unii Europejskiej – EUVP) oraz kosztów funkcjonowania programów Euroscola, Euromed-Scola i Euronest-Scola. Programy Euromed-Scola i Euronest-Scola są organizowane co roku, na zmianę, w budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu lub w Brukseli, z wyjątkiem lat, w których odbywają się wybory.

Środki te będą co roku zwiększane przy zastosowaniu deflatora, który uwzględnia zmiany DNB i cen.

Każdy poseł do Parlamentu Europejskiego ma prawo zaproszenia nie więcej niż pięciu grup w ciągu roku kalendarzowego, w sumie 110 osób.

Odpowiednią kwotę przeznacza się dla niepełnosprawnych osób zwiedzających.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 200 000 EUR.

Podstawa prawna

Decyzja Prezydium z dnia 16 grudnia 2002 r., w sprawie przepisów dotyczących przyjmowania grup odwiedzających oraz programów Euroscola, Euromed-Scola i Euronest-Scola, ostatnio zmieniona decyzją z dnia 26 lutego 2013 r.

Pozycja 3 2 4 5 — Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

3 649 100

4 466 000

4 958 082,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

—  wydatków lub dotacji na organizację krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich, krajów przystępujących do Unii i krajów, w których Parlament posiada biuro łącznikowe, jak również na pokrycie kosztów organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych oraz finansowanie inicjatyw kulturalnych o wymiarze europejskim, jak np. nagroda Parlamentu Europejskiego „LUX” dla kina europejskiego,

—  wydatków związanych z organizacją szczególnych wydarzeń w salach obrad plenarnych w Strasburgu i Brukseli, zgodnie z harmonogramem rocznym przyjętym przez Prezydium,

—  działań i narzędzi wspierających wielojęzyczność, takich jak seminaria i konferencje, spotkania szkoleniowe dla tłumaczy ustnych i pisemnych, środki i działania mające na celu uwrażliwienie na kwestię wielojęzyczności i promowanie zawodu tłumacza ustnego i pisemnego, w tym program dotacji dla uniwersytetów, szkół i innych instytucji zajmujących się studiami nad tłumaczeniami ustnymi lub pisemnymi, rozwiązania sprzyjające komunikacji wirtualnej, udział w działaniach i środkach podejmowanych w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej, a także w działaniach organizowanych wspólnie z innymi służbami w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej.

—  wydatków związanych z organizacją kolokwiów i seminariów dotyczących ICT.

Środki te pokrywają również koszty związane z organizacją tych działań, w tym prace powierzane usługodawcom i koszty cateringu oraz koszty poniesione w związku z zapraszaniem do udziału w nich dziennikarzy.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 25 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 6 — Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

4 420 000

4 600 000

4 508 377,59

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie kosztów produkcji, dystrybucji i przechowywania przez Parlament Europejski klipów przeznaczonych do sieci i innych materiałów multimedialnych gotowych do emisji, zgodnie ze strategią komunikacyjną Parlamentu Europejskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Pozycja 3 2 4 7 — Dom Historii Europejskiej

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

6 000 000

7 470 000

4 923 830,38

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie działalności Domu Historii Europejskiej, w tym specjalnego urządzenia pomieszczeń, zakupu zbiorów, organizacji wystaw i kosztów operacyjnych oraz kosztów związanych z zakupem książek, magazynów i innych publikacji związanych z działalnością Domu Historii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów umów z wykwalifikowanymi ekspertami i instytutami badawczymi, dotyczącymi studiów i prac badawczych (warsztatów, dyskusji przy okrągłym stole, paneli eksperckich, konferencji) wykonywanych dla Domu Historii Europejskiej.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 3 000 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 8 — Wydatki na informację audiowizualną

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

17 920 000

14 490 000

15 019 157,40

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

—  wydatków administracyjnych w zakresie mediów audiowizualnych (działania we własnym zakresie oraz wsparcie zewnętrzne, takie jak usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, produkcja, koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych, rezerwacja częstotliwości i transmisja programów radiowych i telewizyjnych, inne działania zmierzające do rozwoju współpracy instytucji z mediami audiowizualnymi),

—  wydatków na transmitowanie na żywo za pośrednictwem Internetu posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych,

—  stworzenia stosownego archiwum umożliwiającego mediom i obywatelom stały dostęp do tego typu informacji.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 5 000 EUR.

Podstawa prawna

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej w 2003 r. (Dz. U. C 47 E z 27.2.2003, s. 72).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2003 (Dz.U. C 180 E z 31.7.2003, s. 150).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2004 (Dz.U. C 67 E z 17.3.2004, s. 179).

Pozycja 3 2 4 9 — Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

205 000

250 000

111 423,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

—  wydatków przewidzianych na wspieranie stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi. Wydatki te dotyczą stosunków parlamentarnych, nieujętych w rozdziałach 1 0 i 3 0, wymiany informacji i dokumentacji, jak również wsparcia przy analizie i zarządzaniu tymi informacjami, w tym wymiany z Europejskim Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD),

—  finansowania programów współpracy oraz działań mających na celu kształcenie urzędników wyżej wymienionych parlamentów oraz poprawę ich kompetencji w zakresie wykonywania funkcji parlamentarnych.

Działania te obejmują wizyty o charakterze informacyjnym w siedzibach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w Luksemburgu i w Strasburgu; powyższe kwoty pokrywają całkowicie lub częściowo koszty uczestnictwa w tych wizytach, w szczególności podróży, przejazdów, zakwaterowania i diet,

—  współpracy, szczególnie w zakresie działalności legislacyjnej, jak również działań o charakterze dokumentacyjnym, analitycznym i informacyjnym, zabezpieczenia domeny www.ipex.eu, w tym działalności Europejskiego Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD).

Środki te przeznaczone są na finansowanie współpracy między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi w zakresie kontroli parlamentarnej dotyczącej WPZiB/WPBiO, zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 9 i 10 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Konferencje przewodniczących Europejskich Zgromadzeń Parlamentarnych (czerwiec 1977 r.) i parlamentów Unii Europejskiej (wrzesień 2000 r., marzec 2001 r.).

Artykuł 3 2 5 — Wydatki związane z biurami informacyjnymi

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

7 800 000

900 000

831 104,62

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków biur informacyjnych Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich:

—  wydatki komunikacyjne i informacyjne (informacje i wydarzenia publiczne; internet – produkcja, promocja i doradztwo; seminaria; produkcje audiowizualne),

—  kosztów ogólnych i drobnych wydatków różnego rodzaju (na materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, doręczenia, obsługę, transport, przechowywanie, ogólne materiały promocyjne, bazy danych, prenumeratę prasy itp.).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Artykuł 3 2 6 — Europejskie centrum mediów naukowych

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

800 000

p.m.

 

Uwagi

Parlament Europejski, w celu zaspokojenia potrzeb posłów oraz odpowiedniego informowania o swoich pracach, potrzebuje dobrze wyposażonego centrum multimedialnego, które mogłoby być również wykorzystywane do innych celów poza sesjami plenarnymi. Środki w ramach niniejszej linii budżetowej przeznaczone są zatem na wspieranie modernizacji sprzętu technicznego i medialnego ze względu na coraz większe zainteresowanie mediów, rosnące znaczenie mediów społecznościowych oraz dodatkowe potrzeby posłów, a także na dalsze rozwijanie ściślejszej współpracy między Parlamentem Europejskim, ARTE, lokalnymi uczelniami wyższymi i szkołami w celu stworzenia europejskiego centrum medialnego, na przykład w celu szkolenia młodych dziennikarzy, poza zwyczajnymi sesjami plenarnymi.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016 (Dz.U. C 346 z 21.9.2016, s. 188), ust. 30.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017 (Teksty przyjęte, P8 TA(2016) 0132), ust. 54.

Tytuł 4 — Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej szczególnych zadań

Rozdział 4 0 — Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

Artykuł 4 0 0 — Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

63 000 000

62 000 000

61 000 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków grup politycznych i posłów niezrzeszonych:

—  wydatków administracyjnych, operacyjnych oraz na utrzymanie sekretariatu,

—  wydatków związanych z prowadzoną działalnością polityczną i informacyjną w ramach działalności politycznej Unii.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 1 000 000 EUR.

Podstawa prawna

Decyzja Prezydium z dnia 30 czerwca 2003 r., w sprawie przepisów regulujących wykorzystanie środków z pozycji budżetowej 4 0 0, ostatnio zmieniona w dniu 27 kwietnia 2015 r.

Artykuł 4 0 2 — Finansowanie europejskich partii politycznych

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

32 447 000

31 905 000

30 575 015,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie partii politycznych na poziomie europejskim. Należy zapewnić dobre zarządzanie i skuteczny nadzór nad wykorzystaniem funduszy.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 10 ust. 4.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 224.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1).

Artykuł 4 0 3 — Finansowanie europejskich fundacji politycznych

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

19 323 000

19 000 000

18 377 156,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie fundacji politycznych na poziomie europejskim. Należy zapewnić dobre zarządzanie i skuteczny nadzór nad wykorzystaniem funduszy.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 10 ust. 4.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 224.

Rozporządzenie nr 1141/2014/UE, Euratom Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.

Rozdział 4 2 — Wydatki związane z asystentami posłów

Artykuł 4 2 2 — Wydatki związane z asystentami posłów

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

208 510 000

207 991 000

194 405 138,69

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z personelem i usługodawcami odpowiedzialnymi za pomoc parlamentarną dla posłów, a także kosztów związanych z upoważnionymi płatnikami.

Środki te pokrywają również koszty podróży służbowych i szkolenia (kursy zewnętrzne) akredytowanych asystentów parlamentarnych.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie różnic kursów walutowych w ramach wydatków z budżetu Parlamentu Europejskiego, w myśl postanowień dotyczących zwrotu kosztów pomocy parlamentarnej, oraz kosztów świadczenia usług wsparcia w związku z zarządzaniem pomocą parlamentarną.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 775 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 21.

Przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 33–44.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 5a i art. 125–139.

Decyzja Prezydium z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przepisów wykonawczych do tytułu VII warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Rozdział 4 4 — Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

Artykuł 4 4 0 — Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

220 000

210 000

210 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń Stowarzyszenia Byłych Posłów Parlamentu Europejskiego, jak również ewentualne inne związane z nimi koszty.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Artykuł 4 4 2 — Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

220 000

210 000

210 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego, jak również ewentualnych innych związanych z tym kosztów.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Tytuł 5 — Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości

Rozdział 5 0 — Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości

Artykuł 5 0 0 — Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, aby w pełni umożliwić mu niezależną działalność.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 i 7.

Artykuł 5 0 1 — Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na wydatki związane z sekretariatem i finansowaniem Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego jest szacowana na 100 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1), w szczególności jego art. 11 ust. 2.

Tytuł 10 — Inne wydatki

Rozdział 10 0 — Środki rezerwowe

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Rozdział 10 1 — Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1 000 000

864 300

0,—

Uwagi

Niniejsze środki są przeznaczone na pokrycie nieprzewidzianych wydatków wynikających z decyzji budżetowych podjętych w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 10 3 — Rezerwa na rozszerzenie

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania instytucji do rozszerzenia.

Rozdział 10 4 — Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków z tytułu polityki informacyjnej i polityki komunikacji.

Rozdział 10 5 — Środki rezerwowe na budynki

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków instytucji na inwestycje w nieruchomości oraz ich zagospodarowanie. Prezydium Parlamentu Europejskiego zaapelowało o przyjęcie spójnej długoterminowej i odpowiedzialnej strategii w dziedzinie nieruchomości, która uwzględnia szczególny problem kosztów utrzymania, potrzeb remontowych i kosztów zapewnienia bezpieczeństwa, a jednocześnie czuwa nad skutecznym wykorzystaniem budżetu Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 10 6 — Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z priorytetowymi projektami instytucji znajdującymi się w fazie rozwoju.

Rozdział 10 8 — Rezerwa na EMAS

Dane liczbowe

Budżet 2018

Środki 2017

Wynik 2016

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W nawiązaniu do decyzji, które Prezydium ma podjąć odnośnie do wdrażania planu działania EMAS, szczególnie po przeprowadzonym przez Parlament Europejski audycie emisji dwutlenku węgla, niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie odpowiednich pozycji operacyjnych.

PERSONEL

Sekcja I — Parlament Europejski

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

 

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Inne

Grupy polityczne

Inne

Grupy polityczne

Spoza kategorii

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

214

2

7

36

214

2

7

36

AD 13

409

8

2

38

439

8

2

38

AD 12

329

 

13

60

294

 

13

60

AD 11

159

 

8

29

154

 

7

29

AD 10

253

 

8

25

213

 

7

25

AD 9

339

 

5

32

149

 

6

32

AD 8

341

 

8

40

446

 

7

40

AD 7

251

 

3

65

311

 

2

65

AD 6

161

 

9

46

181

 

8

46

AD 5

108

 

4

88

143

 

5

88

Ogółem AD

2 631

10

69

471

2 611

10

66

471

AST 11

95

10

 

37

120

10

 

37

AST 10

82

 

19

35

82

 

20

35

AST 9

520

 

4

42

570

 

4

42

AST 8

318

 

6

39

288

 

6

39

AST 7

311

 

2

47

321

 

2

47

AST 6

314

 

5

73

304

 

6

73

AST 5

431

 

18

70

376

 

19

70

AST 4

314

 

4

90

354

 

3

90

AST 3

181

 

14

84

216

 

15

84

AST 2

23

 

 

53

38

 

 

53

AST 1

2

 

 

94

2

 

 

94

Ogółem AST

2 591

10

72

664

2 671

10

75

664

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

50

 

 

 

50

 

 

 

AST/SC 1

134

 

 

 

134

 

 

 

Ogółem AST/SC

184

 

 

 

184

 

 

 

Ogółem

5 407(1)

20(2)

141(3)

1 135

5 467(4)

20(5)

141(6)

1 135

Suma całkowita

6 683

6 743

Załącznik

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

Pozycja w budżecie

Tytuł

Uzyskane dochody

Prognozy

2016

2018

5 0 0 0

Wpływy ze sprzedaży pojazdów

-

p.m

5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego

589

5.000

5 0 0 2

Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych instytucji lub organów

188.858

10.000

5 0 2

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów

-

1.000

5 1 1 0

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości

2.859.618

3.245.000

5 1 1 1

Zwrot opłat związanych z najmem

129.706

718.000

5 5 0

Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu

4.958.708

2.054.000

5 5 1

Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie

583.648

p.m

5 7 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo

3.874.703

226.000

5 7 1

Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji

-

p.m

5 7 3

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

3.298.878

3.000

5 8 1

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń

217.498

p.m

6 6 0 0

Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel

14.477.581

100.000

 

 OGÓŁEM

30.589.787

6.367.000

(1)

Z czego trzy awanse ad personam (trzy AD 14 na AD 15) przyznane w wyjątkowych przypadkach zasłużonym urzędnikom.

(2)

Rezerwa „wirtualna” dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji „ogółem”.

(3)

W tym jedno stanowisko tymczasowe AD 12 dla dyrektora Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych.

(4)

Z czego trzy awanse ad personam (trzy AD 14 na AD 15) przyznane w wyjątkowych przypadkach zasłużonym urzędnikom.

(5)

Rezerwa „wirtualna” dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji „ogółem”.

(6)

W tym jedno stanowisko tymczasowe AD 12 dla dyrektora Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

3.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

4

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Othmar Karas, Bernd Lucke


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna